สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบารมี  เสริมศิริ
2. เด็กชายอธิวัฒน์  บุญขวาง
 
1. นายนิยม  หวังเป็น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 76.4 เงิน 4 1. เด็กชายชัชชนะ  สารนิม
2. เด็กชายธนเดช  กระบวนงาม
3. เด็กชายรัฐภูมิ  เขียวอ่อน
4. เด็กชายอภิรักษ์  สายศร
5. เด็กชายอัคคเดช  แสงใส
 
1. นายภานุวัฒน์  จารัตน์
2. นายนันทวัฒน์  เนียมหอม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงชนาภา  กองศิริ
2. เด็กหญิงนวรัตน์  อินอ่อน
3. เด็กหญิงสุปราณี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางปิยะพร  ศรีวิเศษ