สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนิกานต์   ไวเรียบ
 
1. นางสุภานี   แก้วอุดร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวรัญญา   สุขคุ้ม
 
1. นางสาวพรรณิตา  บุญกล้า
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรรษา   ศรีแก้ว
 
1. นางสาวนุชรี  บุญมาก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวันเดือน   สมนาค
 
1. นางสาวนุชรี  บุญมาก