สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สุขคุ้ม
 
1. นางจังอร  ทิมแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงกฤษติยา  วันโสภา
 
1. นายสุกฤษฏิ์   พิมพ์ทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณ์ชลิกา   นาคนวล
 
1. นางวลี   ดีสม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กชายธนภัทร   วิสุทธิเพ็ญ
 
1. นายลออง   ทิมแก้ว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายอภินันท์   ศุภนาม
 
1. นายลออง   ทิมแก้ว
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันทมณี   ชะฎาทอง
2. เด็กหญิงพิชญธิดา   ชฎาทอง
3. เด็กหญิงวรฤทัย   พันธมาศ
 
1. นางสุนันทา   อินทพุฒ
2. นางสำเนียง   บุญภา
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซาร่า  จันทรักษ์
2. เด็กหญิงฟาริดา  ทองดาษ
3. เด็กหญิงสรินยา  บุญภา
 
1. นางวิไลวรรณ  พินิจพล
2. นายจาตุรนต์  ศรีวิเศษ