สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์   มูลทอง
2. เด็กหญิงรุจิรา   ยอดลี
 
1. นางจังอร  ทิมแก้ว
2. นายสุกฤษฏิ์   พิมพ์ทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงสายธาร   สมนาค
2. เด็กหญิงสุชาดา   บุญกล้า
3. เด็กหญิงเกศรินทร์   สมนาค
 
1. นางสุภานี   แก้วอุดร
2. นางสงวน  โถทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายวัชระพล  พุฒหอม
2. เด็กหญิงศศิประภา  วิถุนัด
3. เด็กชายอภินันท์  กุหลาบกุลี
 
1. นางสาวมลฤทัย  เคนพินค้อ
2. นางสาวลัดดาวรรณ   บุญช่วย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประกาศิต   อินเพียว
2. เด็กชายพูลมงคล   ใจกล้า
 
1. นายธนิต  ญาตินิยม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80.75 ทอง 9 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   เบ็ญคุ้ม
2. เด็กหญิงจิรัญญา   วิถุนัด
3. เด็กหญิงชิณัฐตา   เพชรแสง
4. เด็กหญิงศิริภัสสร   พุฒหอม
5. เด็กหญิงเหมือนตะวัน  ใจตรง
 
1. นางวรณี  ทองเฉลิม
2. นางสาวเกษสุดา   ดินแผ่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญ์ชลาภรณ์   ศรัทธาธรรม
2. เด็กหญิงธารตะวัน   พุฒหอม
3. เด็กหญิงอรปรีญา   ใจกล้า
4. เด็กหญิงเจนจิรา   ทาเล
5. เด็กหญิงเสาวรจน์  พุฒหอม
 
1. นายธเนศ   ญาตินิยม
2. นางสาวเรวดี   บุญเสริม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   พันธ์ไม้
 
1. นางวลี   ดีสม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกมล   วิชัย
 
1. นายลออง   ทิมแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงวาสิตา  นาคนวล
2. เด็กหญิงอรทัย   บุญมาก
 
1. นางวลี   ดีสม
2. นางอุไรวรรณ  สิงจานุสงค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภควัตน์  ดวงรัตน์
 
1. นางสาวนุชรี  บุญมาก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญวรรณ   กุลบุตร
2. เด็กหญิงพรรษา   ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงวราภรณ์  บุราคร
4. เด็กหญิงวันเดือน   สมนาค
5. เด็กชายศตวรรษ   กระแสโท
6. เด็กหญิงอรอุษา   สุขคุ้ม
7. เด็กหญิงอัมภวรรณ   ศุภนาม
8. เด็กหญิงเบญจมาศ  สมนาค
 
1. นางสาวนุชรี  บุญมาก
2. นางอุไรวรรณ  สิงจานุสงค์
3. นางวิไลวรรณ   พินิจพล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงชาลิสา   อนุลีจันทร์
 
1. นางสาวนุชรี  บุญมาก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   สุขบรรณ์
2. เด็กหญิงจุธาทิพย์   ใจกล้า
3. เด็กหญิงจุไรทิพย์   สมนาค
4. เด็กหญิงชลลดา   ชุมศรี
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ภมรพืช
6. เด็กหญิงมณีรัตน์   สาธร
7. เด็กชายวัชระภัทร์  พุฒหอม
8. เด็กหญิงอัญธิวา   แก้วล้ำ
 
1. นายจาตุรนต์   ศรีวิเศษ
2. นางวิไลวรรณ   พินิจพล
3. นางสาวนุชรี  บุญมาก
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสรดา  งามนัก
2. เด็กหญิงภัทรวดี   เนินกลาง
3. เด็กหญิงสุภารัตน์   สุธาอรรถ
 
1. นางจังอร  ทิมแก้ว
2. นายสุกฤษฏิ์   พิมพ์ทอง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงขนิษฐา   วงศ์ภักดี
2. เด็กหญิงเกษริน   สุธาตุ
 
1. นายจารึก   สิงจานุสงค์
2. นางอุไรวรรณ   สิงจานุสงค์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรณีรัตน์   น่าชม
2. เด็กชายนครินทร์   สมสุข
3. เด็กหญิงศศิประภา   แก่นคำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   พุฒหอม
5. เด็กหญิงหทัยกาญจน์   สุขคุ้ม
6. เด็กหญิงอริสา   บุราคร
 
1. นางวิไลวรรณ   พินิจพล
2. นางสาวสุกัญญา   ดวงอาจ
3. นางสิริสุข  สมภักดี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิราพร   ต้นบุญ
2. เด็กชายธรณ์เทพ  โถทอง
3. เด็กหญิงอรญา   คอยพุทธ
 
1. นางวิไลวรรณ   พินิจพล
2. นางสาวสุกัญญา   ดวงอาจ
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงโสภา   สมนาค
 
1. นางวิไลวรรณ   พินิจพล
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุมนต์  สมนาค
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   สาธร
3. เด็กหญิงอัญชลี  สันทาลุนัย
 
1. นางวิไลวรรณ   พินิจพล
2. นายจาตุรนต์  ศรีวิเศษ