สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  บูรณ์เจริญ
 
1. นางพนิดา  แก้วม่วง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  รู้จิตร
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ถิ่นจำนงค์
 
1. นายบุรีขันธ์  กองแก้ว
2. นางประกอบ  แสงเพ็ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนัน  นาจรัส
2. เด็กชายธนวัฒน์  พันธ์อินทร์
3. เด็กหญิงอาชานีย์  สุขพร้อม
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงคำ
5. เด็กชายอิทธิพล   ทาเกิด
 
1. นายพิชิต  ทีอุปมา
2. นายสมชาย  สมคณะ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  พวงสมบัติ
2. เด็กหญิงอติพร  รู้จิตร
 
1. นายบุรีขันธ์  กองแก้ว
2. นางวิลาวรรณ  ศรีเมือง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เมิดจันทึก
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  โสฬา
 
1. นายบุรีขันธ์  กองแก้ว