สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงอภิสรา  รู้จิตร
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ถิ่นจำนงค์
 
1. นายบุรีขันธ์  กองแก้ว
2. นางประกอบ  แสงเพ็ง