สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจันจิรา  อุ่นจิตร
 
1. นางทิพวรรณ  จีระกมลศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ค้ำคูณ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ค้ำคูณ
 
1. นางทิพวรรณ  จีระกมลศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์เคน
2. เด็กหญิงฐิติยา  เย็นเฉื่อย
 
1. นางทิพวรรณ  จีระกมลศักดิ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  มะลิรัมย์
2. เด็กหญิงมณีนุช  บุตรโสม
3. เด็กชายสุรศักดิ์  จอกจอหอ
 
1. นางสาวรภัชตา  รัฐสมุทร
2. นางสุทธิดา  พูนดังหวัง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายศราวุธ  อนุเคราะห์
2. เด็กชายศุภชัย  ค้ำคูณ
 
1. นายคำรณ  ภูเขียว
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาตรี  ยศนีย์
2. เด็กชายโชคชัย  ตรงแก้ว
 
1. นายคำรณ  ภูเขียว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายบรรลือศักดิ์  เติมสุข
2. เด็กหญิงอศิรวรรณ  สมร่าง
 
1. นายสุรทัย  เติมสุข
2. พระหาญกล้า  อนุเคราะห์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์แจ่ม
 
1. นางบุณณดา  บุญร่วมธนะชัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงพันพะสา  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงสุภาพร  จินวิเศษ
 
1. นางอุมาภรณ์  ตุงตระกูล
2. นางเสาวนีย์  จันทร์แจ่ม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงลลิตา  ใจงาม
 
1. นางอุมาภรณ์  ตุงตระกูล
2. นางเสาวนีย์  จันทร์แจ่ม
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติธี  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ตรงแก้ว
 
1. นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายศรานนท์  อามาตรมนตรี
 
1. นางบุณณดา  บุญร่วมธนะชัย
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายพีระพล  แก้วเขียว
2. เด็กชายเมธาวิน  อินทร์จันทร์
 
1. นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์
2. นางสุทธิดา  พูนดังหวัง
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฤทธิชัย  จินดาศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ค้ำคูณ
 
1. นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์
2. นางสาวรภัชตา  รัฐสมุทร