สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายศราวุธ  อนุเคราะห์
2. เด็กชายศุภชัย  ค้ำคูณ
 
1. นายคำรณ  ภูเขียว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายบรรลือศักดิ์  เติมสุข
2. เด็กหญิงอศิรวรรณ  สมร่าง
 
1. นายสุรทัย  เติมสุข
2. พระหาญกล้า  อนุเคราะห์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงพันพะสา  แก้วเขียว
2. เด็กหญิงสุภาพร  จินวิเศษ
 
1. นางอุมาภรณ์  ตุงตระกูล
2. นางเสาวนีย์  จันทร์แจ่ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กหญิงลลิตา  ใจงาม
 
1. นางอุมาภรณ์  ตุงตระกูล
2. นางเสาวนีย์  จันทร์แจ่ม
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายศรานนท์  อามาตรมนตรี
 
1. นางบุณณดา  บุญร่วมธนะชัย
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายพีระพล  แก้วเขียว
2. เด็กชายเมธาวิน  อินทร์จันทร์
 
1. นายวัชระ  ตรีศิลสัตย์
2. นางสุทธิดา  พูนดังหวัง