สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงณฤดี  แก่นจันทร์
2. เด็กชายลีลาวดี  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวสุรารักษ์  เนตรทวี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงนลินี  แสงราม
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ดัชถุยาวัตร
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โกสัสโพธิ์
 
1. นางสาวลักขณา  สานนท์
2. นางสาวสุจินดา  วังนุราช
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัตจิรา  วังสันต์
2. เด็กหญิงอาริษา  บุสยาตรัส
 
1. นายฉัตรมงคล  แต้มทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงอริสา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางภัคศจี  ศิริ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87.66 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติธร  หงษ์เพชร
2. เด็กชายรวิชญ์  คำราษฎร์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางอุบลรัตน์  วังสันต์
2. นางสาวอนุสรา  ธรรมนิยม
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แต่งงาม
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เสาธงทอง
3. เด็กหญิงเปมิกา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เครือสุวรรณ
2. นางนิภาพร  บุคจำปา