สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตรำดม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัส   เพ็ชรสนั่น
 
1. นางภัทราภรณ์  ธนูทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธิติมา  จารัตน์
 
1. นางสาวกัลยวรรธน์  ประดุจชนม์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 63.6 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  บุญธรรม
2. เด็กหญิงวีรยา  ทนทาน
3. เด็กหญิงอนุชิตา  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวกัลยวรรธน์  ประดุจชนม์
2. นางอัจฉราลักษณ์  นามพูน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อุดมรักษ์
2. เด็กชายศิรศักดิ์  หนองพล
 
1. นางเพ็ญพักตร์  ชื่นใจ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชาย อัคคพล  อิ่มใจ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  เสาว์ทอง
 
1. นางเพ็ญพักตร์  ชื่นใจ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลพร   ชัยประโคน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทินารัมย์
3. เด็กหญิงกอมาศ  กูลรัตน์
4. เด็กหญิงกันยารัตน์  อินสุระ
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงขวัญข้าว  ชัยตะเคียน
7. เด็กหญิงจารุวรรณ   แสงประสิทธิ์
8. เด็กหญิงฉวีวรรณ  อนุไวยา
9. เด็กหญิงชนากานต์  เกิดเจริญ
10. เด็กหญิงชลธิดา  ฤกษ์ดี
11. เด็กชายชาติอาชาไนย  ภูตะดา
12. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์แก้ว
13. เด็กชายธีรภัทร  สายทอง
14. เด็กหญิงนันทิตา  พระงาม
15. เด็กหญิงนารีรัตน์   จิตรเย็น
16. เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ฤกษ์ดี
17. เด็กหญิงนิธินันท์  ขันธ์เสน
18. เด็กชายบริรักษ์  สมานใจ
19. เด็กหญิงปนัดดา  จันทา
20. เด็กหญิงปวีณา  เฉยนุช
21. เด็กหญิงปิยธิดา  ฤกษ์ดี
22. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แป้นเจริญ
23. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใจแสน
24. เด็กชายสหคมชาญ  จันทา
25. เด็กชายสิริชัย  แสงตะวัน
26. เด็กชายอัครวินท์   หฤทัยถาวร
27. เด็กหญิงอุบล  อยู่เย็น
 
1. นายพรหมพิริยะ  บุตรงาม
2. นางอัมพันธ์  จันทเขต
3. นางประภัสสร  จารัตน์
4. นางพัชรินทร์  สหุตนัย
5. นางอัจฉราลักษณ์  นามพูน
6. นางจันทร์ญา  จารัตน์
7. นางสาวกัลยวรรธน์  ประดุจชนม์
8. นายชาชีวัฒน์  พรหมลิ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.85 ทอง 4 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ฤกษ์ดี
 
1. นางอัจฉราลักษณ์  นามพูน