สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แสงโทน
 
1. นางนวลรัตน์   เจริญยิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิดา   คงสบาย
 
1. นางสาวสุพรรณี   บุญญาวิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงน้ำฝน   เสพสุข
2. เด็กหญิงวนิดา   แก้วเพชร
3. เด็กหญิงอารีวรรณ   ร้อยมาลา
 
1. นางสาวสุพรรณี   บุญญาวิเศษ
2. นายพิพัฒน์   ชุมแสง
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงกิตติยา   วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงธัญชนก   ทองบ่อ
3. เด็กหญิงอัญญาณี  บุหงา
 
1. นายวัชระ  พิสาดรัมย์
2. นางบุญญาดา  พิสาดรัมย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุสุมา   เกิดกระจาย
2. เด็กหญิงวิภาดา   จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงศศิธร   ชมพัฒนา
 
1. นายวัชระ  พิสาดรัมย์
2. นายนาวิน  สงคราม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจิรนันท์   พวงขจร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ชมชื่น
3. เด็กหญิงอาทิตยา   นิขุนรัมย์
 
1. นางบุญญาดา  พิสาดรัมย์
2. นางสาวจรัณยา   ประดับสุข
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัณณ์อลิน   โชคเกิด
2. เด็กหญิงนิสา   ศาลางาม
3. เด็กหญิงเรมาวดี   โสนทอง
 
1. นายเจริญรัตน์  รัตนสุข
2. นางสาวจรัณยา   ประดับสุข
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกภรณ์   ช่อมะลิ
2. เด็กชายจิรศักดิ์   กาวิชัย
3. เด็กหญิงสิริโสภา   มะลิวัลย์
 
1. นางบุญญาดา  พิสาดรัมย์
2. นางสาวจรัณยา   ประดับสุข
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ชมชื่น
2. เด็กชายจักรพงษ์   พิมพ์ดี
3. เด็กหญิงจิระฉัตร   วรรณพฤก
4. เด็กหญิงสุดารัตน์   ดุจจานุทัศน์
5. เด็กหญิงอรอนงค์   เป็นไทย
 
1. นายอัครเดช  เขียวหวาน
2. นางเพิ่มพูน  ฤทธิขันธิ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงดาริน   จำปา
2. เด็กหญิงประภาพร  กองทุน
3. เด็กหญิงปรางทิพย์   ชูเชิด
4. เด็กชายพีรัชชัย   จิตสมบัติ
5. เด็กหญิงอินธิรา   สมชื่อ
 
1. นางเพิ่มพูน  ฤทธิขันธิ์
2. นายอัครเดช  เขียวหวาน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  จิตเย็น
 
1. นายเสริมศักดิ์  ใจมั่น
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายพิทวัส   เศษจันทร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   ซิวประโคน
 
1. นายภราดร  บัวทอง
2. นายประสาทพร   ดอกพอง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายวัชระ   ดีเลิศ
2. เด็กชายศิริวัฒน์   งามพร้อม
 
1. นายประสาทพร   ดอกพอง
2. นายภราดร  บัวทอง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ใจมั่น
2. เด็กชายรุ่งโรจน์   บัวทอง
 
1. นายประสาทพร   ดอกพอง
2. นางวิมลลักษณ์   สุรินทราบูรณ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร   พิมพ์เก่า
2. เด็กชายเจษฎา   ภู่เกิด
 
1. นายภราดร  บัวทอง
2. นายเสริมศักดิ์  ใจมั่น
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนพร   กิตติศัพย์
2. เด็กหญิงนันทิพร   โพนรัมย์
 
1. นายภราดร   บัวทอง
2. นายประสาทพร   ดอกพอง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภัสสรา   ปรุงเกียรติ
2. เด็กหญิงพชธรัตน์   อัจฉริยะประดิษฐ์
 
1. นางวิมลลักษณ์   สุรินทราบูรณ์
2. นายประสาทพร   ดอกพอง
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายชนะชล   สร้อยจิตร
2. เด็กชายพงศกร   ช่อมะลิ
 
1. นายประสาทพร   ดอกพอง
2. นายภราดร  บัวทอง
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 58.8 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงญาณิศา   สุบินนาม
2. เด็กหญิงพรรณิภา   วงค์นพรัตน์
3. เด็กหญิงวิธาดา   ปรากฎหาญ
 
1. นางสาวอรจิรา   ราชรักษ์
2. นางจิราภา   สายยศ
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิชัย   หมายกล้า
2. เด็กชายสุรชาติ   บุญมาก
3. เด็กชายสุเมธ   นาห้วยทอง
 
1. นางสาวสุพรรณี   บุญญาวิเศษ
2. นางสาววรรษมน   วรรณพฤก