สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระแสง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงน้ำฝน   เสพสุข
2. เด็กหญิงวนิดา   แก้วเพชร
3. เด็กหญิงอารีวรรณ   ร้อยมาลา
 
1. นางสาวสุพรรณี   บุญญาวิเศษ
2. นายพิพัฒน์   ชุมแสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจิรนันท์   พวงขจร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   ชมชื่น
3. เด็กหญิงอาทิตยา   นิขุนรัมย์
 
1. นางบุญญาดา  พิสาดรัมย์
2. นางสาวจรัณยา   ประดับสุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  จิตเย็น
 
1. นายเสริมศักดิ์  ใจมั่น
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 58.8 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงญาณิศา   สุบินนาม
2. เด็กหญิงพรรณิภา   วงค์นพรัตน์
3. เด็กหญิงวิธาดา   ปรากฎหาญ
 
1. นางสาวอรจิรา   ราชรักษ์
2. นางจิราภา   สายยศ