สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงยุวดี  ยืนยาว
2. เด็กหญิงอภิญญา  ตุ้มแก้ว
 
1. นางสาวอินทิรา  ภูมิสูง
2. นายทองอินทร์   เจือจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรรัตน์
2. เด็กชายฉันทวัฒน์  ประดุจชนม์
3. เด็กหญิงชนิภา  ดำเนินงาม
4. เด็กหญิงปิยนุช  บุญประกอบ
5. เด็กชายรัฐนันท์  พิศก
 
1. นายโกมล  จันทร์ศิริ
2. นางสาวสุภาพร  สืบสันต์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจำรัส  รสพันธ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สมสามาลย์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  วิวาสุข
4. เด็กชายชนะชัย  แว่นดี
5. เด็กหญิงชนินาถ  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงฐิชาดา  สายศร
7. เด็กหญิงณัฐรินทร์  หล้าหัวหนอง
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายรัตน์
9. เด็กหญิงดารารัตน์  สายศร
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปานทอง
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี
12. เด็กชายธีรภัทร์  สืบสุข
13. เด็กหญิงธีราพร  บุญเชิด
14. เด็กชายนครินทร์  ใจกล้า
15. เด็กชายพรชัย  ไตรนอก
16. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทร์เทศ
17. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พูนสวัสดิ์
18. เด็กหญิงศศินิภา  แตงอ่อน
19. เด็กหญิงสิริวิมล  ทองหล่อ
20. เด็กหญิงันันนภัส  ทนทาน
 
1. นายโกมล  จันทร์ศิริ
2. นางสาวสร้อยฟ้า  มะโนปิ่น
3. นางสาวสุภาพร  สืบสันต์
4. นางสาวอินทิรา  ภูมิสูง
5. นางสาวปิยะดา  แจ้งอภินันท์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    พิศวงขวัญ
 
1. นางสาวนางสาวอรอนงค์   บุญกลาง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กชายพงศกร  จารัตน์
2. เด็กหญิงวาริศตา  แถบเกิด
 
1. นางสาวลดาวัลย์  สานนท์
2. นายวัฒนา  สุขดี
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายกนวรรณ์   กาทอง
2. เด็กชายณรงค์ชัย  นาลอย
3. เด็กชายประสิทธิ์  แปรงทอง
 
1. นายโกมล  จันทร์ศิริ
2. นายธัชพล  จองดี