สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิราพร  คำทอง
 
1. นายสมเกียรติ  มะโนชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภูจำนงค์
2. เด็กหญิงสายธารา  หนูไพโรจน์
 
1. นางอรอินทร์  พูนชัย
2. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  บำรุงแคว้น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายภาณวิชญ์  ประดับสุข
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 28.7 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สมัญญา
2. เด็กชายรัชชนันท์  วงศ์สกุล
 
1. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญคุณ
2. เด็กหญิงปวีณา  พันนาม
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองทา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุชิตา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำปรีดา
 
1. นายเสริมศักดิ์  เป้นสุข
2. นางชุลีกร  เป็นสุข
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  สุยคำไฮ
2. เด็กหญิงผุสดี  แก้วคำพันธ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  ประเสริฐ
4. เด็กหญิงศศิประภา  สุขบำรุง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เกษหอม
 
1. นายเสริมศักดิ์  เป็นสุข
2. นางชุลีกร  เป็นสุข
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล   กิติพันธ์
2. เด็กหญิงดาวใจ  โทนแก้ว
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงรินรดา   จันทคุณ
5. เด็กหญิงวารินทร์  ทองทา
6. เด็กหญิงศิริพร  วิชุมา
7. เด็กหญิงสถาพร   คุชิตา
8. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สันทอง
9. เด็กหญิงสุภาวดี   ทองทา
10. เด็กหญิงอริตา   คุชิตา
 
1. นางชุลีกร  เป็นสุข
2. นายเสริมศักดิ์  เป็นสุข
3. นางสาวอำไพ   มาเสมอ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปราสาททอง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ผิวบาง
3. เด็กหญิงศศิชล  ใสแก้ว
 
1. นางปวรลักษณ์  หล่อโรจนศักดิ์
2. นางสาวนงลักษณ์   พรมดี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใสแสง
2. เด็กชายทรงธรรม  ทองทา
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุพาจารย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พรมดี
2. นางปวรลักษณ์  หล่อโรจนศักดิ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 72.1 เงิน 9 1. เด็กชายชนินทร์  แสนศิริ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้ววิชัย
3. เด็กหญิงโชติกา  คุชิตา
 
1. นางปวรลักษณ์  หล่อโรจนศักดิ์
2. นางสาวนงลักษณ์   พรมดี