สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  บำรุงแคว้น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะอาดเอี่ยม
 
1. นายภาณวิชญ์  ประดับสุข
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปราสาททอง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ผิวบาง
3. เด็กหญิงศศิชล  ใสแก้ว
 
1. นางปวรลักษณ์  หล่อโรจนศักดิ์
2. นางสาวนงลักษณ์   พรมดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  ใสแสง
2. เด็กชายทรงธรรม  ทองทา
3. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  บุพาจารย์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พรมดี
2. นางปวรลักษณ์  หล่อโรจนศักดิ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 72.1 เงิน 9 1. เด็กชายชนินทร์  แสนศิริ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้ววิชัย
3. เด็กหญิงโชติกา  คุชิตา
 
1. นางปวรลักษณ์  หล่อโรจนศักดิ์
2. นางสาวนงลักษณ์   พรมดี