สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนการุญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิราพร  คำทอง
 
1. นายสมเกียรติ  มะโนชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภูจำนงค์
2. เด็กหญิงสายธารา  หนูไพโรจน์
 
1. นางอรอินทร์  พูนชัย
2. นายภาณุวิชญ์  ประดับสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญคุณ
2. เด็กหญิงปวีณา  พันนาม
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองทา
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุชิตา
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำปรีดา
 
1. นายเสริมศักดิ์  เป้นสุข
2. นางชุลีกร  เป็นสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  สุยคำไฮ
2. เด็กหญิงผุสดี  แก้วคำพันธ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  ประเสริฐ
4. เด็กหญิงศศิประภา  สุขบำรุง
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เกษหอม
 
1. นายเสริมศักดิ์  เป็นสุข
2. นางชุลีกร  เป็นสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงกมล   กิติพันธ์
2. เด็กหญิงดาวใจ  โทนแก้ว
3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ   ประเสริฐศรี
4. เด็กหญิงรินรดา   จันทคุณ
5. เด็กหญิงวารินทร์  ทองทา
6. เด็กหญิงศิริพร  วิชุมา
7. เด็กหญิงสถาพร   คุชิตา
8. เด็กหญิงสิรินทิพย์  สันทอง
9. เด็กหญิงสุภาวดี   ทองทา
10. เด็กหญิงอริตา   คุชิตา
 
1. นางชุลีกร  เป็นสุข
2. นายเสริมศักดิ์  เป็นสุข
3. นางสาวอำไพ   มาเสมอ