สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 22 11 7 40 52 6 0 0 58
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 19 17 7 43 54 19 2 6 75
3 เมืองสุรินทร์ 12 14 14 40 60 7 1 1 68
4 บ้านสดอ 7 6 7 20 26 6 3 0 35
5 บ้านกางของ 7 1 0 8 8 2 1 0 11
6 สะโนวิทยา 6 5 1 12 18 10 2 0 30
7 บ้านสวาย 5 2 0 7 23 3 1 1 27
8 บ้านหนองบัว 5 1 1 7 13 2 1 1 16
9 บ้านโคกวัด 5 1 1 7 10 5 3 2 18
10 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 4 6 2 12 19 7 1 4 27
11 บ้านโคกเมือง 4 3 2 9 12 7 3 2 22
12 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 4 2 2 8 9 2 3 0 14
13 บ้านช่างปี่ 4 1 3 8 11 2 2 1 15
14 บ้านสำโรง-โคกเพชร 4 1 1 6 7 2 2 1 11
15 บ้านโชกเหนือ 3 5 1 9 14 2 1 1 17
16 หมื่นศรีประชาสรรค์ 3 3 2 8 13 8 6 1 27
17 บ้านภูมิสตึง 3 3 2 8 10 0 0 1 10
18 หนองเหล็กเบญจวิทยา 3 3 0 6 12 5 0 0 17
19 บ้านแสลงพันบุณเยิง 3 3 0 6 7 3 2 0 12
20 บ้านกาเกาะระโยง 3 3 0 6 7 3 0 1 10
21 บ้านโคกลำดวน 3 2 3 8 8 1 1 0 10
22 บ้านกระโดนค้อ 3 1 3 7 7 1 1 2 9
23 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 3 1 1 5 6 1 0 0 7
24 บ้านโคกอารักษ์ 3 0 2 5 8 6 3 2 17
25 การุญวิทยา 3 0 1 4 5 4 0 1 9
26 อนุบาลศีขรภูมิ 2 4 8 14 19 9 2 1 30
27 บ้านหนองเหล็ก 2 3 2 7 6 3 1 3 10
28 เมืองที 2 2 5 9 12 13 3 6 28
29 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 2 2 2 6 11 2 0 0 13
30 บ้านแสรออ 2 2 2 6 10 2 0 1 12
31 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 2 2 1 5 8 2 1 0 11
32 บ้านตรมไพร 2 1 6 9 12 8 2 1 22
33 บ้านประทุนอายอง 2 1 3 6 11 10 7 0 28
34 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 2 1 2 5 8 4 0 3 12
35 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 2 1 0 3 9 4 2 2 15
36 บ้านสำโรงนาดี 2 1 0 3 6 3 0 0 9
37 ศิริราษฎร์วิทยา 2 0 2 4 6 3 1 4 10
38 บ้านแกใหญ่ 2 0 2 4 6 1 2 1 9
39 บ้านคาบ 2 0 2 4 5 2 0 0 7
40 ลุ่มระวีวิทยา 2 0 1 3 5 2 0 0 7
41 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 2 0 1 3 4 5 2 0 11
42 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 2 0 0 2 7 2 0 0 9
43 บ้านนาบัว 2 0 0 2 6 1 1 0 8
44 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 2 0 0 2 4 2 2 2 8
45 บ้านขนวน 2 0 0 2 4 0 1 0 5
46 บ้านหัวตะพาน 2 0 0 2 2 2 1 0 5
47 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1 4 1 6 4 3 1 0 8
48 บ้านคอโค 1 3 0 4 10 3 1 2 14
49 บ้านเกาะแก้ว 1 3 0 4 5 2 0 0 7
50 บ้านดงเค็ง 1 2 1 4 7 2 2 1 11
51 วัดทักษิณวารี 1 2 0 3 4 2 0 0 6
52 บ้านขะเนก 1 2 0 3 4 0 1 2 5
53 วาณิชย์นุกูล 1 2 0 3 3 0 0 0 3
54 บ้านยางเตี้ย 1 1 2 4 6 2 1 2 9
55 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1 1 2 4 4 6 3 1 13
56 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1 1 2 4 3 3 0 1 6
57 บ้านชุมแสง 1 1 1 3 8 3 1 0 12
58 บ้านหนองอีเลิง 1 1 1 3 4 4 0 1 8
59 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 1 1 1 3 3 3 0 0 6
60 บ้านกันเตรียง 1 1 1 3 3 0 0 1 3
61 อนุบาลจอมพระ 1 1 0 2 11 5 4 1 20
62 บ้านตระแสง 1 1 0 2 11 5 0 4 16
63 บ้านจอมพระ 1 1 0 2 9 2 2 3 13
64 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1 1 0 2 8 3 2 2 13
65 บ้านตากูก 1 1 0 2 5 1 1 2 7
66 แงงกวง 1 1 0 2 5 1 0 0 6
67 บ้านสวายไตรภูมิ 1 1 0 2 4 2 1 1 7
68 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 1 0 2 3 2 0 0 5
69 บ้านตาอ็อง 1 1 0 2 3 2 0 0 5
70 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1 1 0 2 2 0 0 0 2
71 บ้านห้วยโนนเจริญ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
72 บ้านหนองผือโนนแคน 1 0 4 5 7 0 0 0 7
73 บ้านสนวนนางแก้ว 1 0 3 4 7 1 1 0 9
74 บ้านหนองกับ 1 0 2 3 7 2 0 1 9
75 บ้านหนองกระดาน 1 0 2 3 2 4 1 1 7
76 บึงวิทยาคาร 1 0 1 2 8 1 0 0 9
77 บ้านสว่างโนนแดง 1 0 1 2 7 2 0 0 9
78 บ้านตากวน 1 0 1 2 6 2 1 0 9
79 บ้านศรีตะวัน 1 0 1 2 5 2 1 0 8
80 บ้านตระเปียงเตีย 1 0 1 2 5 1 0 0 6
81 บ้านสังแก 1 0 1 2 5 1 0 0 6
82 บ้านค้อ 1 0 1 2 3 0 1 0 4
83 บ้านหนองดุม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
84 บ้านตะตึงไถง 1 0 1 2 2 3 1 2 6
85 บ้านกุง 1 0 1 2 1 2 0 0 3
86 บ้านหนองคูสะแบะ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
87 บ้านนาเสือก 1 0 0 1 4 0 0 0 4
88 บ้านหนองหิน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
89 บ้านตรำดม 1 0 0 1 3 1 2 1 6
90 บ้านขวาวใหญ่ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
91 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
92 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1 0 0 1 2 3 1 0 6
93 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 1 2 1 2 2 5
94 บ้านโชกใต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
95 บ้านหนองแล้ง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
96 ดรุณวิทยากร 1 0 0 1 2 0 0 1 2
97 บ้านแตล 1 0 0 1 2 0 0 0 2
98 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
99 บ้านหนองพญา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
100 บ้านหนองกัว 1 0 0 1 1 0 1 1 2
101 บ้านบุฤาษี 1 0 0 1 1 0 1 0 2
102 บ้านสามโค 1 0 0 1 1 0 1 0 2
103 บ้านจรวย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองแคน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านดู่ 0 3 3 6 10 0 1 1 11
108 บ้านหนองฮะ 0 2 2 4 5 4 3 1 12
109 บ้านทัพกระบือ 0 2 1 3 8 3 1 1 12
110 บ้านจันรม 0 2 1 3 5 3 5 4 13
111 จตุรมิตรวิทยา 0 2 1 3 3 2 2 1 7
112 บ้านขามศึกษาคาร 0 2 0 2 5 5 0 0 10
113 บ้านอาแวะ 0 2 0 2 3 1 4 1 8
114 บ้านตะคร้อ 0 2 0 2 2 1 1 1 4
115 บ้านระวี 0 2 0 2 2 1 1 0 4
116 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 3 4 8 5 3 2 16
117 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 0 1 2 3 8 3 0 1 11
118 บ้านบึงขวาง 0 1 1 2 4 5 0 1 9
119 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 1 1 2 4 1 0 0 5
120 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 0 1 1 2 4 0 2 0 6
121 บ้านผือ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
122 บ้านระเวียง 0 1 1 2 3 1 0 1 4
123 บ้านตาเปาว์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
124 บ้านตาเมาะ 0 1 1 2 1 2 0 0 3
125 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 0 1 0 1 8 0 1 1 9
126 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 0 1 0 1 7 1 2 0 10
127 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 0 1 0 1 5 8 1 0 14
128 บ้านท่าสว่าง 0 1 0 1 5 3 0 0 8
129 บ้านหนองจอก 0 1 0 1 5 2 1 2 8
130 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 5 1 0 0 6
131 บ้านกันโจรง 0 1 0 1 4 2 1 0 7
132 บ้านหนองคู 0 1 0 1 4 0 0 0 4
133 บ้านคาละแมะ 0 1 0 1 3 5 4 2 12
134 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 0 1 0 1 3 3 2 2 8
135 บ้านกระออม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
136 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
137 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
138 บ้านเมืองลีง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
139 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 1 0 1 2 2 1 2 5
140 บ้านขอนแก่น 0 1 0 1 2 2 0 3 4
141 เสกวิทยาคม 0 1 0 1 2 2 0 0 4
142 บ้านผักไหม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
143 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 0 1 0 1 2 0 1 2 3
144 บ้านสำโรง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
145 บ้านแจรน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
146 บ้านกะลัน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
147 บ้านโดนออง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
148 บ้านตะเคียน 0 1 0 1 0 3 2 0 5
149 บ้านเปรียง 0 1 0 1 0 2 0 2 2
150 บ้านโคกกะเพอ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
151 บ้านม่วง 0 0 2 2 5 4 1 2 10
152 บ้านนาโพธิ์ 0 0 2 2 3 5 0 0 8
153 บ้านอำปึลสนวน 0 0 2 2 3 3 0 0 6
154 บ้านทุ่งนาค 0 0 2 2 3 1 1 1 5
155 บ้านสลักได 0 0 1 1 6 1 1 1 8
156 บ้านโคกพระ 0 0 1 1 5 3 2 0 10
157 บ้านระไซร์สองชั้น 0 0 1 1 5 1 1 0 7
158 บ้านปะนอยไถง 0 0 1 1 4 3 2 1 9
159 สุรินทรศึกษา 0 0 1 1 4 3 0 0 7
160 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 0 0 1 1 4 0 0 2 4
161 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 0 0 1 1 3 4 0 0 7
162 บ้านอู่โลก 0 0 1 1 3 2 1 1 6
163 บ้านกุดหวาย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
164 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 3 0 2 2 5
165 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 0 1 1 3 0 0 1 3
166 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 0 0 1 1 2 3 0 1 5
167 บ้านดู่อาราง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
168 บ้านโดนโอก 0 0 1 1 2 2 0 0 4
169 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
170 บ้านพะเนา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
171 บ้านบุญโลก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
172 บ้านหัวแรด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
173 บ้านแสลงพันธ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
174 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
175 บ้านโนนงิ้ว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
176 บ้านจารย์ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
177 บ้านบ่อน้ำใส 0 0 1 1 1 0 1 0 2
178 บ้านระไซร์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
179 บ้านตระแบก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
180 บ้านโชค 0 0 1 1 1 0 0 0 1
181 บ้านระกาสังแก 0 0 0 0 9 3 0 1 12
182 บ้านพันษี 0 0 0 0 4 5 2 1 11
183 บ้านแกน้อย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
184 บ้านอนันต์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
185 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 3 3 3 1 9
186 บ้านจบก 0 0 0 0 3 2 0 0 5
187 บ้านโนนถ่อน 0 0 0 0 3 1 2 0 6
188 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
189 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 2 4 0 0 6
190 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
191 บ้านกรูดหนองซำ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
192 บ้านดงถาวร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
193 บ้านทวารไพร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
194 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
195 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
196 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
197 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
198 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
199 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
200 บ้านไพรษรสำโรง 0 0 0 0 1 3 1 0 5
201 บ้านกระดาน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
202 บ้านตำปูง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
203 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
204 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
205 บ้านหนองสนิท 0 0 0 0 1 1 0 1 2
206 บ้านกาเกาะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านขามระกา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 บ้านตลาดตาโหมก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
213 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
214 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
215 บ้านละหุ่งหนองกก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
216 บ้านสังแกหนองคู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
217 บ้านอันโนง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
218 บ้านโคกปราสาท 0 0 0 0 1 0 1 0 2
219 บ้านฉันเพล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
220 บ้านโคกอาโพน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
221 ทวีคามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านกรวดนาฮัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านกันตรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านขนาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านตากแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านบรมสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านพระปืด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
230 บ้านภูดินหนองตะครอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
231 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
232 บ้านหนองขนาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
233 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
234 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
235 บ้านเพี้ยราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
236 บ้านโนนลี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
237 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
238 บ้านสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
239 บ้านโคกเกาะ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
240 บ้านจักจรูก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
241 บ้านประทัดบุอาลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
242 พระกุมารสุรินทร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านตะบัล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านพันธุลี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านลุมพุกหนองกุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
248 บ้านอาวุธ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
249 บ้านเวียย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
250 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
251 บ้านทุ่งรูง 0 0 0 0 0 0 3 1 3
252 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
253 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
254 บวรธรรมประยุตวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
255 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
256 อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
257 ตางมาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
258 บ้านดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
259 ปราสาทตราดฯ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
260 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 243 205 189 637 1,153 471 188 148 1,812