สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 22 11 7 40 52 6 0 0 58
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 12 14 6 32 44 18 2 6 64
3 เมืองสุรินทร์ 9 13 13 35 51 5 1 1 57
4 บ้านสดอ 6 6 6 18 24 6 3 0 33
5 สะโนวิทยา 6 4 1 11 15 8 2 0 25
6 บ้านสวาย 5 2 0 7 22 2 1 1 25
7 บ้านโคกวัด 5 1 1 7 10 5 3 2 18
8 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 4 3 2 9 17 6 1 4 24
9 บ้านโคกเมือง 4 2 2 8 11 5 3 2 19
10 บ้านช่างปี่ 4 1 3 8 11 2 2 1 15
11 บ้านสำโรง-โคกเพชร 4 1 1 6 7 2 2 1 11
12 บ้านโชกเหนือ 3 4 1 8 13 1 1 1 15
13 บ้านภูมิสตึง 3 3 2 8 9 0 0 1 9
14 บ้านโคกลำดวน 3 2 3 8 8 1 1 0 10
15 บ้านกาเกาะระโยง 3 2 0 5 6 3 0 1 9
16 บ้านกระโดนค้อ 3 1 3 7 7 1 1 2 9
17 บ้านโคกอารักษ์ 3 0 2 5 8 5 3 2 16
18 การุญวิทยา 3 0 1 4 5 4 0 1 9
19 อนุบาลศีขรภูมิ 2 4 7 13 18 9 2 1 29
20 บ้านแสรออ 2 2 2 6 10 2 0 1 12
21 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 2 2 1 5 7 2 1 0 10
22 บ้านประทุนอายอง 2 1 3 6 11 8 7 0 26
23 บ้านหนองบัว 2 1 0 3 8 2 0 1 10
24 บ้านสำโรงนาดี 2 1 0 3 6 3 0 0 9
25 บ้านกางของ 2 1 0 3 3 1 1 0 5
26 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 2 1 0 3 3 0 0 0 3
27 บ้านแกใหญ่ 2 0 2 4 6 1 2 1 9
28 ศิริราษฎร์วิทยา 2 0 2 4 5 3 1 4 9
29 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 2 0 1 3 4 5 2 0 11
30 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 2 0 0 2 6 2 0 0 8
31 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 2 0 0 2 4 2 2 2 8
32 บ้านหัวตะพาน 2 0 0 2 2 2 1 0 5
33 หมื่นศรีประชาสรรค์ 1 3 2 6 10 6 5 1 21
34 บ้านคอโค 1 3 0 4 10 3 1 2 14
35 บ้านเกาะแก้ว 1 3 0 4 4 1 0 0 5
36 เมืองที 1 2 4 7 10 10 3 6 23
37 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 1 2 1 4 9 2 0 0 11
38 บ้านดงเค็ง 1 2 1 4 7 2 2 1 11
39 หนองเหล็กเบญจวิทยา 1 2 0 3 8 5 0 0 13
40 บ้านขะเนก 1 2 0 3 4 0 1 2 5
41 วาณิชย์นุกูล 1 2 0 3 3 0 0 0 3
42 บ้านตรมไพร 1 1 5 7 10 8 2 1 20
43 บ้านยางเตี้ย 1 1 2 4 6 2 1 2 9
44 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 1 1 2 4 3 3 0 1 6
45 บ้านชุมแสง 1 1 1 3 8 3 1 0 12
46 บ้านหนองอีเลิง 1 1 1 3 4 4 0 1 8
47 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 1 1 1 3 4 2 3 0 9
48 บ้านกันเตรียง 1 1 1 3 3 0 0 1 3
49 อนุบาลจอมพระ 1 1 0 2 11 5 4 1 20
50 บ้านจอมพระ 1 1 0 2 9 2 2 3 13
51 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 1 1 0 2 8 3 2 2 13
52 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 6 4 2 2 12
53 แงงกวง 1 1 0 2 5 1 0 0 6
54 บ้านตากูก 1 1 0 2 5 0 1 2 6
55 บ้านสวายไตรภูมิ 1 1 0 2 4 2 1 1 7
56 บ้านห้วยโนนเจริญ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 บ้านหนองผือโนนแคน 1 0 4 5 7 0 0 0 7
58 บ้านหนองกับ 1 0 2 3 7 2 0 1 9
59 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 0 2 3 6 4 0 3 10
60 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 1 0 2 3 3 4 3 1 10
61 บ้านคาบ 1 0 2 3 3 2 0 0 5
62 บ้านหนองกระดาน 1 0 2 3 2 4 1 1 7
63 บ้านสว่างโนนแดง 1 0 1 2 7 2 0 0 9
64 บ้านศรีตะวัน 1 0 1 2 5 2 1 0 8
65 บ้านสนวนนางแก้ว 1 0 1 2 5 1 1 0 7
66 บ้านตระเปียงเตีย 1 0 1 2 4 1 0 0 5
67 ลุ่มระวีวิทยา 1 0 1 2 4 1 0 0 5
68 บ้านหนองดุม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
69 บ้านตะตึงไถง 1 0 1 2 2 3 1 2 6
70 บ้านกุง 1 0 1 2 1 2 0 0 3
71 บ้านตระแสง 1 0 0 1 10 5 0 4 15
72 บ้านนาเสือก 1 0 0 1 4 0 0 0 4
73 บ้านหนองหิน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
74 บ้านหนองคูสะแบะ 1 0 0 1 3 2 1 0 6
75 บ้านตรำดม 1 0 0 1 3 1 2 1 6
76 บ้านขวาวใหญ่ 1 0 0 1 3 0 0 1 3
77 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
78 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 1 0 0 1 2 1 2 2 5
79 บ้านโชกใต้ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
80 บ้านหนองแล้ง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
81 ดรุณวิทยากร 1 0 0 1 2 0 0 1 2
82 บ้านขนวน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1 0 0 1 1 1 1 1 3
84 บ้านหนองกัว 1 0 0 1 1 0 1 1 2
85 บ้านสามโค 1 0 0 1 1 0 1 0 2
86 บ้านจรวย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
88 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านดู่ 0 3 3 6 10 0 1 1 11
90 บ้านหนองฮะ 0 2 2 4 5 4 3 1 12
91 บ้านทัพกระบือ 0 2 1 3 8 3 1 1 12
92 บ้านจันรม 0 2 1 3 5 3 5 4 13
93 จตุรมิตรวิทยา 0 2 1 3 3 1 2 1 6
94 บ้านหนองเหล็ก 0 2 1 3 2 2 1 3 5
95 บ้านขามศึกษาคาร 0 2 0 2 5 3 0 0 8
96 บ้านอาแวะ 0 2 0 2 3 1 4 1 8
97 บ้านตะคร้อ 0 2 0 2 2 1 1 1 4
98 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 0 1 2 3 8 3 0 1 11
99 บ้านโนนสวรรค์ 0 1 2 3 6 4 2 2 12
100 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 0 1 1 2 4 0 2 0 6
101 บ้านผือ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
102 บ้านระเวียง 0 1 1 2 3 1 0 1 4
103 บ้านตาเปาว์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
104 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 0 1 0 1 8 0 1 1 9
105 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 0 1 0 1 7 1 2 0 10
106 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 0 1 0 1 5 5 1 0 11
107 บ้านหนองจิก 0 1 0 1 5 1 0 0 6
108 บ้านหนองจอก 0 1 0 1 4 2 1 2 7
109 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 0 1 0 1 3 3 2 2 8
110 บ้านแสลงพันบุณเยิง 0 1 0 1 3 1 1 0 5
111 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
112 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 0 1 0 1 3 1 0 0 4
113 บ้านเมืองลีง 0 1 0 1 3 0 0 1 3
114 บ้านกันโจรง 0 1 0 1 2 2 1 0 5
115 บ้านขอนแก่น 0 1 0 1 2 2 0 3 4
116 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 0 1 0 1 2 0 1 2 3
117 บ้านสำโรง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
118 บ้านแจรน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
120 วัดทักษิณวารี 0 1 0 1 1 1 0 0 2
121 บ้านระวี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
122 บ้านโดนออง 0 1 0 1 1 0 1 0 2
123 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 บ้านตาอ็อง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
125 บ้านตะเคียน 0 1 0 1 0 3 2 0 5
126 บ้านม่วง 0 0 2 2 5 4 1 2 10
127 บ้านนาโพธิ์ 0 0 2 2 3 3 0 0 6
128 บ้านอำปึลสนวน 0 0 2 2 3 3 0 0 6
129 บ้านทุ่งนาค 0 0 2 2 3 1 1 1 5
130 บ้านสลักได 0 0 1 1 5 1 1 1 7
131 บ้านระไซร์สองชั้น 0 0 1 1 5 1 1 0 7
132 บึงวิทยาคาร 0 0 1 1 5 1 0 0 6
133 สุรินทรศึกษา 0 0 1 1 4 3 0 0 7
134 บ้านปะนอยไถง 0 0 1 1 4 2 2 1 8
135 บ้านโคกพระ 0 0 1 1 4 2 2 0 8
136 บ้านตากวน 0 0 1 1 4 2 1 0 7
137 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 0 0 1 1 4 0 0 2 4
138 บ้านอู่โลก 0 0 1 1 3 2 1 1 6
139 บ้านกุดหวาย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
140 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 3 0 2 2 5
141 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 0 1 1 3 0 0 1 3
142 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 0 0 1 1 2 3 0 1 5
143 บ้านดู่อาราง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
144 บ้านค้อ 0 0 1 1 2 0 1 0 3
145 บ้านพะเนา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
146 บ้านหัวแรด 0 0 1 1 2 0 0 0 2
147 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
148 บ้านโนนงิ้ว 0 0 1 1 1 2 0 0 3
149 บ้านจารย์ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
150 บ้านระไซร์ 0 0 1 1 1 0 0 1 1
151 บ้านโชค 0 0 1 1 1 0 0 0 1
152 บ้านตาเมาะ 0 0 1 1 0 2 0 0 2
153 บ้านระกาสังแก 0 0 0 0 7 2 0 1 9
154 บ้านพันษี 0 0 0 0 4 5 2 1 11
155 บ้านแกน้อย 0 0 0 0 4 2 0 0 6
156 บ้านอนันต์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
157 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 3 3 3 1 9
158 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
159 บ้านโนนถ่อน 0 0 0 0 3 1 2 0 6
160 บ้านนาบัว 0 0 0 0 3 1 1 0 5
161 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 0 0 0 0 3 1 0 0 4
162 บ้านคาละแมะ 0 0 0 0 2 5 4 2 11
163 บ้านบึงขวาง 0 0 0 0 2 5 0 1 7
164 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 2 4 0 0 6
165 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 2 3 0 0 5
166 บ้านท่าสว่าง 0 0 0 0 2 3 0 0 5
167 บ้านกรูดหนองซำ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
168 บ้านดงถาวร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
169 บ้านทวารไพร 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านสังแก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านใหม่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
172 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
173 บ้านกระออม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
174 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านหนองคู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านโดนโอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
178 บ้านกระดาน 0 0 0 0 1 2 0 1 3
179 บ้านดงมัน 0 0 0 0 1 1 0 2 2
180 บ้านหนองสนิท 0 0 0 0 1 1 0 1 2
181 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านกาเกาะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านขามระกา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านตลาดตาโหมก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
187 บ้านผักไหม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
188 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
189 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 0 0 0 1 0 1 0 2
192 บ้านตำปูง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
193 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
194 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
195 บ้านละหุ่งหนองกก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
196 บ้านสังแกหนองคู 0 0 0 0 1 0 1 0 2
197 บ้านโคกปราสาท 0 0 0 0 1 0 1 0 2
198 บ้านฉันเพล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
199 บ้านโคกอาโพน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
200 ทวีคามวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านกันตรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านขนาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านตากแดด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านบรมสุข 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านภูดินหนองตะครอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองขนาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านเพี้ยราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านแตล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านแสลงพันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านโนนลี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 3 1 0 4
219 บ้านสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 3 0 0 3
220 บ้านเปรียง 0 0 0 0 0 2 0 1 2
221 บ้านไพรษรสำโรง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
222 บ้านโคกเกาะ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
223 บ้านจักจรูก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
224 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
225 บ้านประทัดบุอาลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
226 พระกุมารสุรินทร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 เสกวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านจบก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
229 บ้านตะบัล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านพันธุลี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านลุมพุกหนองกุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านหนองพญา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
235 บ้านหนองพลวง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 บ้านอาวุธ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
237 บ้านเวียย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
238 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
239 บ้านทุ่งรูง 0 0 0 0 0 0 3 1 3
240 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
241 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
242 บวรธรรมประยุตวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
243 บ้านบุฤาษี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
244 บ้านบ่อน้ำใส 0 0 0 0 0 0 1 0 1
245 บ้านอันโนง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
246 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
247 อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
248 ตางมาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
249 บ้านดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250 ปราสาทตราดฯ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 186 166 163 515 983 406 181 147 1,570