สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 52 6 0 0 58
2 เมืองสุรินทร์ 51 5 1 1 57
3 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 44 18 2 6 64
4 บ้านสดอ 24 6 3 0 33
5 บ้านสวาย 22 2 1 1 25
6 อนุบาลศีขรภูมิ 18 9 2 1 29
7 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 17 6 1 4 24
8 สะโนวิทยา 15 8 2 0 25
9 บ้านโชกเหนือ 13 1 1 1 15
10 บ้านประทุนอายอง 11 8 7 0 26
11 อนุบาลจอมพระ 11 5 4 1 20
12 บ้านโคกเมือง 11 5 3 2 19
13 บ้านช่างปี่ 11 2 2 1 15
14 เมืองที 10 10 3 6 23
15 บ้านตรมไพร 10 8 2 1 20
16 หมื่นศรีประชาสรรค์ 10 6 5 1 21
17 บ้านโคกวัด 10 5 3 2 18
18 บ้านตระแสง 10 5 0 4 15
19 บ้านคอโค 10 3 1 2 14
20 บ้านแสรออ 10 2 0 1 12
21 บ้านดู่ 10 0 1 1 11
22 บ้านจอมพระ 9 2 2 3 13
23 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 9 2 0 0 11
24 บ้านภูมิสตึง 9 0 0 1 9
25 บ้านโคกอารักษ์ 8 5 3 2 16
26 หนองเหล็กเบญจวิทยา 8 5 0 0 13
27 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 8 3 2 2 13
28 บ้านทัพกระบือ 8 3 1 1 12
29 บ้านชุมแสง 8 3 1 0 12
30 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 8 3 0 1 11
31 บ้านหนองบัว 8 2 0 1 10
32 บ้านโคกลำดวน 8 1 1 0 10
33 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 8 0 1 1 9
34 บ้านสำโรง-โคกเพชร 7 2 2 1 11
35 บ้านดงเค็ง 7 2 2 1 11
36 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 7 2 1 0 10
37 บ้านหนองกับ 7 2 0 1 9
38 บ้านระกาสังแก 7 2 0 1 9
39 บ้านสว่างโนนแดง 7 2 0 0 9
40 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 7 1 2 0 10
41 บ้านกระโดนค้อ 7 1 1 2 9
42 บ้านหนองผือโนนแคน 7 0 0 0 7
43 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 6 4 2 2 12
44 บ้านโนนสวรรค์ 6 4 2 2 12
45 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 6 4 0 3 10
46 บ้านกาเกาะระโยง 6 3 0 1 9
47 บ้านสำโรงนาดี 6 3 0 0 9
48 บ้านยางเตี้ย 6 2 1 2 9
49 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 6 2 0 0 8
50 บ้านแกใหญ่ 6 1 2 1 9
51 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 5 5 1 0 11
52 บ้านหนองฮะ 5 4 3 1 12
53 บ้านม่วง 5 4 1 2 10
54 การุญวิทยา 5 4 0 1 9
55 บ้านจันรม 5 3 5 4 13
56 ศิริราษฎร์วิทยา 5 3 1 4 9
57 บ้านขามศึกษาคาร 5 3 0 0 8
58 บ้านศรีตะวัน 5 2 1 0 8
59 บ้านสลักได 5 1 1 1 7
60 บ้านสนวนนางแก้ว 5 1 1 0 7
61 บ้านระไซร์สองชั้น 5 1 1 0 7
62 แงงกวง 5 1 0 0 6
63 บ้านหนองจิก 5 1 0 0 6
64 บึงวิทยาคาร 5 1 0 0 6
65 บ้านตากูก 5 0 1 2 6
66 บ้านพันษี 4 5 2 1 11
67 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 4 5 2 0 11
68 บ้านหนองอีเลิง 4 4 0 1 8
69 สุรินทรศึกษา 4 3 0 0 7
70 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 4 2 3 0 9
71 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 4 2 2 2 8
72 บ้านปะนอยไถง 4 2 2 1 8
73 บ้านโคกพระ 4 2 2 0 8
74 บ้านหนองจอก 4 2 1 2 7
75 บ้านสวายไตรภูมิ 4 2 1 1 7
76 บ้านตากวน 4 2 1 0 7
77 บ้านแกน้อย 4 2 0 0 6
78 บ้านเกาะแก้ว 4 1 0 0 5
79 บ้านตระเปียงเตีย 4 1 0 0 5
80 ลุ่มระวีวิทยา 4 1 0 0 5
81 บ้านอนันต์ 4 1 0 0 5
82 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 4 0 2 0 6
83 บ้านขะเนก 4 0 1 2 5
84 บ้านผือ 4 0 1 0 5
85 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 4 0 0 2 4
86 บ้านนาเสือก 4 0 0 0 4
87 บ้านหนองหิน 4 0 0 0 4
88 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 3 4 3 1 10
89 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 3 3 3 1 9
90 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 3 3 2 2 8
91 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 3 3 0 1 6
92 บ้านนาโพธิ์ 3 3 0 0 6
93 บ้านอำปึลสนวน 3 3 0 0 6
94 บ้านอู่โลก 3 2 1 1 6
95 บ้านหนองคูสะแบะ 3 2 1 0 6
96 บ้านคาบ 3 2 0 0 5
97 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 3 2 0 0 5
98 บ้านอาแวะ 3 1 4 1 8
99 บ้านตรำดม 3 1 2 1 6
100 จตุรมิตรวิทยา 3 1 2 1 6
101 บ้านโนนถ่อน 3 1 2 0 6
102 บ้านทุ่งนาค 3 1 1 1 5
103 บ้านกางของ 3 1 1 0 5
104 บ้านแสลงพันบุณเยิง 3 1 1 0 5
105 บ้านนาบัว 3 1 1 0 5
106 บ้านระเวียง 3 1 0 1 4
107 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 3 1 0 0 4
108 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 3 1 0 0 4
109 บ้านกุดหวาย 3 1 0 0 4
110 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 3 1 0 0 4
111 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 3 0 2 2 5
112 บ้านกันเตรียง 3 0 0 1 3
113 บ้านขวาวใหญ่ 3 0 0 1 3
114 บ้านเมืองลีง 3 0 0 1 3
115 บ้านหมื่นศรีน้อย 3 0 0 1 3
116 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 3 0 0 0 3
117 วาณิชย์นุกูล 3 0 0 0 3
118 บ้านหนองดุม 3 0 0 0 3
119 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 3 0 0 0 3
120 บ้านตาเปาว์ 3 0 0 0 3
121 บ้านคาละแมะ 2 5 4 2 11
122 บ้านบึงขวาง 2 5 0 1 7
123 บ้านหนองกระดาน 2 4 1 1 7
124 บ้านโคกเพชร 2 4 0 0 6
125 บ้านตะตึงไถง 2 3 1 2 6
126 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 2 3 0 1 5
127 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 2 3 0 0 5
128 บ้านท่าสว่าง 2 3 0 0 5
129 บ้านกรูดหนองซำ 2 2 2 0 6
130 บ้านหนองเหล็ก 2 2 1 3 5
131 บ้านหัวตะพาน 2 2 1 0 5
132 บ้านกันโจรง 2 2 1 0 5
133 บ้านขอนแก่น 2 2 0 3 4
134 บ้านดู่อาราง 2 2 0 0 4
135 บ้านดงถาวร 2 2 0 0 4
136 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 2 1 2 2 5
137 บ้านตะคร้อ 2 1 1 1 4
138 บ้านโชกใต้ 2 1 0 0 3
139 บ้านทวารไพร 2 1 0 0 3
140 บ้านสังแก 2 1 0 0 3
141 บ้านใหม่ 2 1 0 0 3
142 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
143 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 2 0 1 2 3
144 บ้านหนองแล้ง 2 0 1 0 3
145 บ้านค้อ 2 0 1 0 3
146 ดรุณวิทยากร 2 0 0 1 2
147 บ้านห้วยโนนเจริญ 2 0 0 0 2
148 บ้านขนวน 2 0 0 0 2
149 บ้านสำโรง 2 0 0 0 2
150 บ้านแจรน 2 0 0 0 2
151 บ้านพะเนา 2 0 0 0 2
152 บ้านหัวแรด 2 0 0 0 2
153 บ้านกระออม 2 0 0 0 2
154 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 2 0 0 0 2
155 บ้านหนองคู 2 0 0 0 2
156 บ้านโดนโอก 2 0 0 0 2
157 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 1 2 1 2 4
158 บ้านกระดาน 1 2 0 1 3
159 บ้านกุง 1 2 0 0 3
160 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1 2 0 0 3
161 บ้านโนนงิ้ว 1 2 0 0 3
162 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1 1 1 1 3
163 บ้านดงมัน 1 1 0 2 2
164 บ้านจารย์ 1 1 0 1 2
165 บ้านหนองสนิท 1 1 0 1 2
166 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 1 0 0 2
167 วัดทักษิณวารี 1 1 0 0 2
168 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 1 1 0 0 2
169 บ้านกาเกาะ 1 1 0 0 2
170 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 1 0 0 2
171 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 0 2
172 บ้านขามระกา 1 1 0 0 2
173 บ้านตลาดตาโหมก 1 1 0 0 2
174 บ้านผักไหม 1 1 0 0 2
175 บ้านหนองกุง 1 1 0 0 2
176 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 1 1 0 0 2
177 สามัคคีวิทยา 1 1 0 0 2
178 บ้านหนองกัว 1 0 1 1 2
179 บ้านสามโค 1 0 1 0 2
180 บ้านระวี 1 0 1 0 2
181 บ้านโดนออง 1 0 1 0 2
182 บ้านจังเอิดหนองแมว 1 0 1 0 2
183 บ้านตำปูง 1 0 1 0 2
184 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 1 0 1 0 2
185 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 1 0 1 0 2
186 บ้านละหุ่งหนองกก 1 0 1 0 2
187 บ้านสังแกหนองคู 1 0 1 0 2
188 บ้านโคกปราสาท 1 0 1 0 2
189 บ้านระไซร์ 1 0 0 1 1
190 บ้านฉันเพล 1 0 0 1 1
191 บ้านโคกอาโพน 1 0 0 1 1
192 บ้านจรวย 1 0 0 0 1
193 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 0 0 0 1
194 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 1 0 0 0 1
195 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 1 0 0 0 1
196 บ้านตาอ็อง 1 0 0 0 1
197 บ้านโชค 1 0 0 0 1
198 ทวีคามวิทยา 1 0 0 0 1
199 บ้านกันตรง 1 0 0 0 1
200 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 0 1
201 บ้านขนาด 1 0 0 0 1
202 บ้านตากแดด 1 0 0 0 1
203 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 1 0 0 0 1
204 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 0 0 0 1
205 บ้านบรมสุข 1 0 0 0 1
206 บ้านภูดินหนองตะครอง 1 0 0 0 1
207 บ้านส้มป่อย 1 0 0 0 1
208 บ้านหนองขนาด 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 1 0 0 0 1
210 บ้านเพี้ยราม 1 0 0 0 1
211 บ้านแตล 1 0 0 0 1
212 บ้านแสลงพันธ์ 1 0 0 0 1
213 บ้านโนนลี 1 0 0 0 1
214 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 0 0 0 1
215 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 1 0 0 0 1
216 บ้านตะเคียน 0 3 2 0 5
217 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 0 3 1 0 4
218 บ้านสมบูรณ์ 0 3 0 0 3
219 บ้านเปรียง 0 2 0 1 2
220 บ้านตาเมาะ 0 2 0 0 2
221 บ้านไพรษรสำโรง 0 2 0 0 2
222 บ้านโคกเกาะ 0 1 2 0 3
223 บ้านจักจรูก 0 1 1 0 2
224 บ้านหนองยาง 0 1 1 0 2
225 บ้านประทัดบุอาลอ 0 1 0 0 1
226 พระกุมารสุรินทร์ 0 1 0 0 1
227 เสกวิทยาคม 0 1 0 0 1
228 บ้านจบก 0 1 0 0 1
229 บ้านตะบัล 0 1 0 0 1
230 บ้านพันธุลี 0 1 0 0 1
231 บ้านราม 0 1 0 0 1
232 บ้านลุมพุกหนองกุง 0 1 0 0 1
233 บ้านศรีราชา 0 1 0 0 1
234 บ้านหนองพญา 0 1 0 0 1
235 บ้านหนองพลวง 0 1 0 0 1
236 บ้านอาวุธ 0 1 0 0 1
237 บ้านเวียย 0 1 0 0 1
238 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก 0 1 0 0 1
239 บ้านทุ่งรูง 0 0 3 1 3
240 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 2 0 2
241 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 2 1
242 บวรธรรมประยุตวิทยา 0 0 1 0 1
243 บ้านบุฤาษี 0 0 1 0 1
244 บ้านบ่อน้ำใส 0 0 1 0 1
245 บ้านอันโนง 0 0 1 0 1
246 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 1 0 1
247 อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 0 0 1 0 1
248 ตางมาง 0 0 0 1 0
249 บ้านดินแดง 0 0 0 1 0
250 ปราสาทตราดฯ 0 0 0 1 0
รวม 983 406 181 147 1,717