สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองสุรินทร์ 60 7 1 1 68
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 54 19 2 6 75
3 อนุบาลสุรินทร์ 52 6 0 0 58
4 บ้านสดอ 26 6 3 0 35
5 บ้านสวาย 23 3 1 1 27
6 อนุบาลศีขรภูมิ 19 9 2 1 30
7 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 19 7 1 4 27
8 สะโนวิทยา 18 10 2 0 30
9 บ้านโชกเหนือ 14 2 1 1 17
10 หมื่นศรีประชาสรรค์ 13 8 6 1 27
11 บ้านหนองบัว 13 2 1 1 16
12 เมืองที 12 13 3 6 28
13 บ้านตรมไพร 12 8 2 1 22
14 บ้านโคกเมือง 12 7 3 2 22
15 หนองเหล็กเบญจวิทยา 12 5 0 0 17
16 บ้านประทุนอายอง 11 10 7 0 28
17 อนุบาลจอมพระ 11 5 4 1 20
18 บ้านตระแสง 11 5 0 4 16
19 บ้านช่างปี่ 11 2 2 1 15
20 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 11 2 0 0 13
21 บ้านโคกวัด 10 5 3 2 18
22 บ้านคอโค 10 3 1 2 14
23 บ้านแสรออ 10 2 0 1 12
24 บ้านดู่ 10 0 1 1 11
25 บ้านภูมิสตึง 10 0 0 1 10
26 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 9 4 2 2 15
27 บ้านระกาสังแก 9 3 0 1 12
28 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 9 2 3 0 14
29 บ้านจอมพระ 9 2 2 3 13
30 บ้านโคกอารักษ์ 8 6 3 2 17
31 บ้านโนนสวรรค์ 8 5 3 2 16
32 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 8 4 0 3 12
33 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 8 3 2 2 13
34 บ้านทัพกระบือ 8 3 1 1 12
35 บ้านชุมแสง 8 3 1 0 12
36 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 8 3 0 1 11
37 บ้านกางของ 8 2 1 0 11
38 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 8 2 1 0 11
39 บ้านโคกลำดวน 8 1 1 0 10
40 บึงวิทยาคาร 8 1 0 0 9
41 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 8 0 1 1 9
42 บ้านแสลงพันบุณเยิง 7 3 2 0 12
43 บ้านกาเกาะระโยง 7 3 0 1 10
44 บ้านสำโรง-โคกเพชร 7 2 2 1 11
45 บ้านดงเค็ง 7 2 2 1 11
46 บ้านหนองกับ 7 2 0 1 9
47 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 7 2 0 0 9
48 บ้านสว่างโนนแดง 7 2 0 0 9
49 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 7 1 2 0 10
50 บ้านกระโดนค้อ 7 1 1 2 9
51 บ้านสนวนนางแก้ว 7 1 1 0 9
52 บ้านหนองผือโนนแคน 7 0 0 0 7
53 ศิริราษฎร์วิทยา 6 3 1 4 10
54 บ้านหนองเหล็ก 6 3 1 3 10
55 บ้านสำโรงนาดี 6 3 0 0 9
56 บ้านยางเตี้ย 6 2 1 2 9
57 บ้านตากวน 6 2 1 0 9
58 บ้านแกใหญ่ 6 1 2 1 9
59 บ้านสลักได 6 1 1 1 8
60 บ้านนาบัว 6 1 1 0 8
61 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 6 1 0 0 7
62 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 5 8 1 0 14
63 บ้านขามศึกษาคาร 5 5 0 0 10
64 บ้านหนองฮะ 5 4 3 1 12
65 บ้านม่วง 5 4 1 2 10
66 การุญวิทยา 5 4 0 1 9
67 บ้านจันรม 5 3 5 4 13
68 บ้านโคกพระ 5 3 2 0 10
69 บ้านท่าสว่าง 5 3 0 0 8
70 บ้านหนองจอก 5 2 1 2 8
71 บ้านศรีตะวัน 5 2 1 0 8
72 บ้านคาบ 5 2 0 0 7
73 ลุ่มระวีวิทยา 5 2 0 0 7
74 บ้านเกาะแก้ว 5 2 0 0 7
75 บ้านตากูก 5 1 1 2 7
76 บ้านระไซร์สองชั้น 5 1 1 0 7
77 แงงกวง 5 1 0 0 6
78 บ้านตระเปียงเตีย 5 1 0 0 6
79 บ้านสังแก 5 1 0 0 6
80 บ้านหนองจิก 5 1 0 0 6
81 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 4 6 3 1 13
82 บ้านพันษี 4 5 2 1 11
83 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 4 5 2 0 11
84 บ้านบึงขวาง 4 5 0 1 9
85 บ้านหนองอีเลิง 4 4 0 1 8
86 บ้านปะนอยไถง 4 3 2 1 9
87 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 4 3 1 0 8
88 สุรินทรศึกษา 4 3 0 0 7
89 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 4 2 2 2 8
90 บ้านสวายไตรภูมิ 4 2 1 1 7
91 บ้านหนองคูสะแบะ 4 2 1 0 7
92 บ้านกันโจรง 4 2 1 0 7
93 วัดทักษิณวารี 4 2 0 0 6
94 บ้านแกน้อย 4 2 0 0 6
95 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 4 1 0 0 5
96 บ้านอนันต์ 4 1 0 0 5
97 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 4 0 2 0 6
98 บ้านขะเนก 4 0 1 2 5
99 บ้านขนวน 4 0 1 0 5
100 บ้านผือ 4 0 1 0 5
101 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 4 0 0 2 4
102 บ้านนาเสือก 4 0 0 0 4
103 บ้านหนองหิน 4 0 0 0 4
104 บ้านหนองคู 4 0 0 0 4
105 บ้านคาละแมะ 3 5 4 2 12
106 บ้านนาโพธิ์ 3 5 0 0 8
107 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 3 4 0 0 7
108 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 3 3 3 1 9
109 เทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 3 3 2 2 8
110 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 3 3 0 1 6
111 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 3 3 0 0 6
112 บ้านอำปึลสนวน 3 3 0 0 6
113 จตุรมิตรวิทยา 3 2 2 1 7
114 บ้านอู่โลก 3 2 1 1 6
115 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 3 2 0 0 5
116 บ้านตาอ็อง 3 2 0 0 5
117 บ้านกระออม 3 2 0 0 5
118 บ้านจบก 3 2 0 0 5
119 บ้านอาแวะ 3 1 4 1 8
120 บ้านตรำดม 3 1 2 1 6
121 บ้านโนนถ่อน 3 1 2 0 6
122 บ้านทุ่งนาค 3 1 1 1 5
123 บ้านระเวียง 3 1 0 1 4
124 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 3 1 0 0 4
125 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 3 1 0 0 4
126 บ้านกุดหวาย 3 1 0 0 4
127 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 3 1 0 0 4
128 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 3 0 2 2 5
129 บ้านค้อ 3 0 1 0 4
130 บ้านกันเตรียง 3 0 0 1 3
131 บ้านขวาวใหญ่ 3 0 0 1 3
132 บ้านเมืองลีง 3 0 0 1 3
133 บ้านหมื่นศรีน้อย 3 0 0 1 3
134 วาณิชย์นุกูล 3 0 0 0 3
135 บ้านหนองดุม 3 0 0 0 3
136 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 3 0 0 0 3
137 บ้านตาเปาว์ 3 0 0 0 3
138 บ้านหนองกระดาน 2 4 1 1 7
139 บ้านโคกเพชร 2 4 0 0 6
140 บ้านตะตึงไถง 2 3 1 2 6
141 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 2 3 1 0 6
142 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 2 3 0 1 5
143 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 2 3 0 0 5
144 บ้านกรูดหนองซำ 2 2 2 0 6
145 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 2 2 1 2 5
146 บ้านหัวตะพาน 2 2 1 0 5
147 บ้านขอนแก่น 2 2 0 3 4
148 เสกวิทยาคม 2 2 0 0 4
149 บ้านดู่อาราง 2 2 0 0 4
150 บ้านโดนโอก 2 2 0 0 4
151 บ้านดงถาวร 2 2 0 0 4
152 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 2 1 2 2 5
153 บ้านตะคร้อ 2 1 1 1 4
154 บ้านระวี 2 1 1 0 4
155 บ้านโชกใต้ 2 1 0 0 3
156 บ้านผักไหม 2 1 0 0 3
157 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 2 1 0 0 3
158 บ้านพะเนา 2 1 0 0 3
159 บ้านทวารไพร 2 1 0 0 3
160 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 2 1 0 0 3
161 บ้านใหม่ 2 1 0 0 3
162 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 2 1 0 0 3
163 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 2 0 1 2 3
164 บ้านหนองแล้ง 2 0 1 0 3
165 บ้านสำโรง 2 0 1 0 3
166 บ้านจังเอิดหนองแมว 2 0 1 0 3
167 ดรุณวิทยากร 2 0 0 1 2
168 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 0 0 0 2
169 บ้านห้วยโนนเจริญ 2 0 0 0 2
170 บ้านแตล 2 0 0 0 2
171 บ้านแจรน 2 0 0 0 2
172 บ้านบุญโลก 2 0 0 0 2
173 บ้านหัวแรด 2 0 0 0 2
174 บ้านแสลงพันธ์ 2 0 0 0 2
175 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 2 0 0 0 2
176 บ้านก้านเหลือง 2 0 0 0 2
177 บ้านไพรษรสำโรง 1 3 1 0 5
178 บ้านกระดาน 1 2 0 1 3
179 บ้านกุง 1 2 0 0 3
180 บ้านตาเมาะ 1 2 0 0 3
181 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 1 2 0 0 3
182 บ้านโนนงิ้ว 1 2 0 0 3
183 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 1 1 1 1 3
184 บ้านตำปูง 1 1 1 0 3
185 บ้านหนองยาง 1 1 1 0 3
186 บ้านดงมัน 1 1 0 2 2
187 บ้านจารย์ 1 1 0 1 2
188 บ้านหนองสนิท 1 1 0 1 2
189 บ้านหนองพญา 1 1 0 0 2
190 บ้านกะลัน 1 1 0 0 2
191 บ้านกาเกาะ 1 1 0 0 2
192 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 1 0 0 2
193 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 1 1 0 0 2
194 บ้านขามระกา 1 1 0 0 2
195 บ้านตลาดตาโหมก 1 1 0 0 2
196 บ้านหนองกุง 1 1 0 0 2
197 บ้านหนองพลวง 1 1 0 0 2
198 สามัคคีวิทยา 1 1 0 0 2
199 บ้านหนองกัว 1 0 1 1 2
200 บ้านบุฤาษี 1 0 1 0 2
201 บ้านสามโค 1 0 1 0 2
202 บ้านโดนออง 1 0 1 0 2
203 บ้านบ่อน้ำใส 1 0 1 0 2
204 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 1 0 1 0 2
205 บ้านละหุ่งหนองกก 1 0 1 0 2
206 บ้านสังแกหนองคู 1 0 1 0 2
207 บ้านอันโนง 1 0 1 0 2
208 บ้านโคกปราสาท 1 0 1 0 2
209 บ้านระไซร์ 1 0 0 1 1
210 บ้านฉันเพล 1 0 0 1 1
211 บ้านโคกอาโพน 1 0 0 1 1
212 บ้านจรวย 1 0 0 0 1
213 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 0 0 0 1
214 บ้านหนองแคน 1 0 0 0 1
215 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 1 0 0 0 1
216 บ้านตระแบก 1 0 0 0 1
217 บ้านโชค 1 0 0 0 1
218 ทวีคามวิทยา 1 0 0 0 1
219 บ้านกรวดนาฮัง 1 0 0 0 1
220 บ้านกันตรง 1 0 0 0 1
221 บ้านขนาด 1 0 0 0 1
222 บ้านตากแดด 1 0 0 0 1
223 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 1 0 0 0 1
224 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 0 0 0 1
225 บ้านบรมสุข 1 0 0 0 1
226 บ้านพระปืด 1 0 0 0 1
227 บ้านภูดินหนองตะครอง 1 0 0 0 1
228 บ้านส้มป่อย 1 0 0 0 1
229 บ้านหนองขนาด 1 0 0 0 1
230 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 1 0 0 0 1
231 บ้านหนองท่ม 1 0 0 0 1
232 บ้านเพี้ยราม 1 0 0 0 1
233 บ้านโนนลี 1 0 0 0 1
234 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 0 0 0 1
235 บ้านตะเคียน 0 3 2 0 5
236 บ้านสมบูรณ์ 0 3 0 0 3
237 บ้านเปรียง 0 2 0 2 2
238 บ้านโคกเกาะ 0 1 2 0 3
239 บ้านจักจรูก 0 1 1 0 2
240 บ้านโคกกะเพอ 0 1 0 0 1
241 บ้านประทัดบุอาลอ 0 1 0 0 1
242 พระกุมารสุรินทร์ 0 1 0 0 1
243 บ้านตะบัล 0 1 0 0 1
244 บ้านพันธุลี 0 1 0 0 1
245 บ้านราม 0 1 0 0 1
246 บ้านลุมพุกหนองกุง 0 1 0 0 1
247 บ้านศรีราชา 0 1 0 0 1
248 บ้านอาวุธ 0 1 0 0 1
249 บ้านเวียย 0 1 0 0 1
250 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก 0 1 0 0 1
251 บ้านทุ่งรูง 0 0 3 1 3
252 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 2 0 2
253 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 2 1
254 บวรธรรมประยุตวิทยา 0 0 1 0 1
255 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 1 0 1
256 อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 0 0 1 0 1
257 ตางมาง 0 0 0 1 0
258 บ้านดินแดง 0 0 0 1 0
259 ปราสาทตราดฯ 0 0 0 1 0
260 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 0
รวม 1,153 471 188 148 1,812