หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานอำนวยการ
2 นายวิชัย อยู่ปูน ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
3 นายประเชิญ กูลรัตน์ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลาดวน รองประธานกรรมการดำเนินงาน
4 นายสฤษดิ์ ประครองใจ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ ๑ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
5 นายเอนก หม้อทอง ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
6 นายเสถียร กายแก้ว ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 5 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
7 นายวีระพงษ์ มูลศิริ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการจอมพระ 1 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
8 นายเฉลิมชัย สุขตาม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 4 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
9 นายชูชัย ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
10 นายสามารถ ห้าวหาญ ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ3 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
11 นายสุกิจ วันสุดล ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ 1 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
12 นายสมบัติ แก่นแก้ว ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 1 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
13 นายสมคิด รักษ์รอด ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ 6 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
14 นายบรรพจน์ ดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร รองประธานกรรมการดำเนินงาน
15 นายเจษฎา เสาทอง ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ ๒ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
16 นายสฤษดิ์ ประครองใจ ประธานเครือข่ายฯเมือง1 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
17 นางสมทบ โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนงิ้ว รองประธานกรรมการดำเนินงาน
18 นายบุญชู มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) รองประธานกรรมการดำเนินงาน
19 นายไพศาล สุวรรณเสวก ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ ๒ รองประธานกรรมการดำเนินงาน
20 นายโกสินทร์ ศรีพรหม ประธานเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 4 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
21 นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
22 นายเฉลิมชัย สุขตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
23 นายชาญชัย สมหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากูก กรรมการดำเนินงาน
24 นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ ผู้อานวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
25 นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลลาดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) กรรมการดำเนินงาน
26 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
27 นายชอบ ผจญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากแดด กรรมการดำเนินงาน
28 นายจิตกร ผมงาม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูมิสตึง กรรมการดำเนินงาน
29 นายส่งเสริม มีพร้อม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโชกเหนือ กรรมการดำเนินงาน
30 นายบุญคุ้ม ขาวงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึลสนวน กรรมการดำเนินงาน
31 นายระพินทร์ มหัทธนศักดิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการดำเนินงาน
32 นายธรรมศักดิ์ สายแก้ว ผู้อานวยการโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
33 นายกิตติศักดิ์ แซ่ภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามโค กรรมการดำเนินงาน
34 นายสมบัติ วรรณศิริ ผู้อานวยการโรงเรียนดรุณวิทยากร กรรมการดำเนินงาน
35 นายจรัส สังข์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะเนา กรรมการดำเนินงาน
36 นายชาชีวัฒน์ พรหมลิ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตราดม กรรมการดำเนินงาน
37 นางสาวมาลิสา เพชรนอก ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านระไซร์ กรรมการดำเนินงาน
38 นายวัฒนา มีพร้อม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการดำเนินงาน
39 นายชาญชัย สระอินทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน กรรมการดำเนินงาน
40 นางรัตติยา สมทิพย์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโชกใต้ กรรมการดำเนินงาน
41 นายชัยภัทร ห่อทอง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโตกเกาะ กรรมการดำเนินงาน
42 นายวุฒิชัย ภักดีรัตนางกูร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง กรรมการดำเนินงาน
43 นายวรินทร ทองแย้ม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเมาะ กรรมการดำเนินงาน
44 นายสาเร็จ เกิดกล้า ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านจรวย กรรมการดำเนินงาน
45 นางสาวสุดารัตน์ สาแก้ว รักษาการ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย กรรมการดำเนินงาน
46 นายพงษ์ศักดิ์ จันทเขต รักษาการ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอู่โลก กรรมการดำเนินงาน
47 นางนพรัตน์ แย้มศรี รองผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองคู กรรมการดำเนินงาน
48 นายอนุรักษ์ สมัครสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญโลก กรรมการดำเนินงาน
49 นางรัชตา ธรรมศิรโชติ รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
50 นายจรัญ จันทร์ณรงค์ รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
51 นายสมรรถ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉันเพล กรรมการดำเนินงาน
52 นางกาญจนา กาบทอง รองผู้อานวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
53 นางมุกดา มาลาวิทยา ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
54 นายไพรัช มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) กรรมการดำเนินงาน
55 นางสาวจิตติมา บุตรดี ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
56 นางสาวจารัตน์ กุลัตถ์นาม ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
57 นายสวัสดิ์ ใจองอาจ ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
58 นายกวีพล วงพิทักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
59 นายศตวรรษ พันฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
60 นางสาวอมรรัตน์ สายเหมือน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
61 นางสาวธนัญญา สุดโสม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
62 นายสิทธิเดช มูลศาสตร์ นักการภารโรงโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
63 นายพรวน เงินเก่า นักการภารโรงโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
64 นายปรัชญา ฤกษ์ไชย นักการภารโรงโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
65 นางสุภาพ อุตส่าห์ดี นักการภารโรงโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
66 นายรอด อินเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) กรรมการดำเนินงาน
67 นายอุทัย ชื่อมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการดำเนินงาน
68 นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการดำเนินงาน
69 นายกระแสร์ อิ่มใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชี กรรมการดำเนินงาน
70 นายถวัลย์ ทานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพม่า กรรมการดำเนินงาน
71 นายวีระ บึ้งชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดฯ กรรมการดำเนินงาน
72 นายสมอ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการดำเนินงาน
73 นายพินิจ วรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน
74 นางอัมพร สมสุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการดำเนินงาน
75 นายนววิธ ควรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมัน กรรมการดำเนินงาน
76 นายเกรียงศักดิ์ สุขชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการดำเนินงาน
77 นางประภา โกศัลวัฒน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเพชร กรรมการดำเนินงาน
78 นายชินวงศ์ ดีนาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) กรรมการดำเนินงาน
79 นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ กรรมการดำเนินงาน
80 นายสมชาติ ขอร่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจักจรูก กรรมการดำเนินงาน
81 นายวิโรจน์ เสียงสนั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการดำเนินงาน
82 นายอุทัย ชื่อมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการดำเนินงาน
83 นายเกรียงไกร รุ่งเรือง ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
84 นายอู่ทอง ประดาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการดำเนินงาน
85 นายพนมศักดิ์ ศุภธนะวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร กรรมการดำเนินงาน
86 นายเจษฎา บุญสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง กรรมการดำเนินงาน
87 นายอรุณ โสรบุตร ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย กรรมการดำเนินงาน
88 นายพงศ์พันธ์ พันธ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระเพอ กรรมการดำเนินงาน
89 นายเสวี รักษ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะตึงไถง กรรมการดำเนินงาน
90 นายสุภาพ รอบรู้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันธุลี กรรมการดำเนินงาน
91 นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) กรรมการดำเนินงาน
92 นายมงคล ผลเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกง กรรมการดำเนินงาน
93 นายรอบ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลักได กรรมการดำเนินงาน
94 นายจรุง วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแบกน้อย กรรมการดำเนินงาน
95 นายจักรพงษ์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการดำเนินงาน
96 นายเกษม บุญเปล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันแสง กรรมการดำเนินงาน
97 นายสุริยา ดุจจานุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการดำเนินงาน
98 นายเสริม ยงคง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกา กรรมการดำเนินงาน
99 นายพิรุณ ภูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการดำเนินงาน
100 นายก่อเกียรติ จงปัตนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก กรรมการดำเนินงาน
101 นายสุริยะ จับใจเหมาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแบก กรรมการดำเนินงาน
102 นายสมศักดิ์ สนใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา กรรมการดำเนินงาน
103 นายเจียมศักดิ์ จู่จุ้ยเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสลงพันบุณเยิง กรรมการดำเนินงาน
104 นายวีรศักดิ์ บุญศรี นักการภารโรงประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
105 นายถวิล สายสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไถงตรง กรรมการดำเนินงาน
106 นายอดิศักดิ์ ยืนยาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) กรรมการดำเนินงาน
107 นายประเสริฐ บุญเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการดำเนินงาน
108 นายองอาจ สารนิม ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย กรรมการดำเนินงาน
109 นางพูนสวัสดิ์ ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจารย์ กรรมการดำเนินงาน
110 นายเชษฐา เงินศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา กรรมการดำเนินงาน
111 นางกมลพรรณ แข่งขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเภาว์ กรรมการดำเนินงาน
112 นางพนารัตน์ หาญมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน
113 นายประเวช มุขขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบัล กรรมการดำเนินงาน
114 นายบุญยศ เป็นเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้้านหนองขวาว กรรมการดำเนินงาน
115 นายชัยวิชิต ขำคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) กรรมการดำเนินงาน
116 นายปิยเดช จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโพน (สหมิตรสงเคราะห์) กรรมการดำเนินงาน
117 นายวุฒิชัย คงบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทวารไพร กรรมการดำเนินงาน
118 นายณัฐพล ยวนจิต ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
119 นายยอดชาย จุฬารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร กรรมการดำเนินงาน
120 นายดนย์พัฒนภูมิ สมบูรณ์การ ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
121 นายประนอม สุขสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากวน กรรมการดำเนินงาน
122 นางลัดดาวัลย์ สกุลวรวิทย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย กรรมการดำเนินงาน
123 นายเฉลิมชัย สุขตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
124 นางเสาวลักษณ์ สมถวิล ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
125 นายจำลอง สุขสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวา (เทพอนุสรณ์) กรรมการดำเนินงาน
126 นายพินิจ ม่วงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ (ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) กรรมการดำเนินงาน
127 นายกิตติศักดิ์ คงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา กรรมการดำเนินงาน
128 นายประเสริฐ เฮ่ประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนเสกวิทยา กรรมการดำเนินงาน
129 นางสมศรี ดำสนิท ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
130 นายภูวนาถ จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) กรรมการดำเนินงาน
131 นางชุติมา แก้วมณีชัย ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
132 นายพงษ์ศักดิ์ อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึล (บอเกีย - พลินอุทิศ 3) กรรมการดำเนินงาน
133 นายพลา สะอาดเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกน้อย กรรมการดำเนินงาน
134 นายพิเชษฐ์ จินดาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองลีง กรรมการดำเนินงาน
135 นางสาวรชยา เสียงสนั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการดำเนินงาน
136 นายสุภาพ วิเศษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโต้ฆ้องโนนจิก กรรมการดำเนินงาน
137 นายเฉลิมชัย แสนสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กรรมการดำเนินงาน
138 นายพุฒิพัฒน์ วรโชติติยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการดำเนินงาน
139 นางพรทิพย์ พัฒนเดชกุล ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
140 นางกฤติกา โสวภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทรศึกษา กรรมการดำเนินงาน
141 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
142 นายสำเริง พวงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยอง กรรมการดำเนินงาน
143 นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
144 นายมนัส ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันรม กรรมการดำเนินงาน
145 นายประทิน เชื้ออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) กรรมการดำเนินงาน
146 นายสารี สายจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาบ กรรมการดำเนินงาน
147 นายประสพ พิมพ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสน (พิทยศึกษา) กรรมการดำเนินงาน
148 นายสมคิด มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทนมีย์ กรรมการดำเนินงาน
149 นายอนุวัฒน์ สำโรงแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการดำเนินงาน
150 นายสง่า บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการดำเนินงาน
151 นายสุทิน บำเพ็ญดี นักการภารโรงประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
152 นายกิตติศักดิ์ จันทร์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการดำเนินงาน
153 นายเฉลิมชัย สุขตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
154 นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจรน (ปอเกีย - พลินอุทิศ 1) กรรมการดำเนินงาน
155 นายโชติ สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการดำเนินงาน
156 นายสุเทพ แปลงทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว หัวหน้าฝ่ายวิชาการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ 1 กรรมการดำเนินงาน
157 นายรุ่งราวี จำปาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการดำเนินงาน
158 นางดวงใจ พันงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี กรรมการดำเนินงาน
159 นายเปรียบ แย้มนาม นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการดำเนินงาน
160 นางสาวจุไรรัตน์ สุภาวหา ผู้อำนวยการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ เลขานุการเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการสำโรงทาบ 1 กรรมการดำเนินงาน
161 นายสุบรรณ กิ่งทวยหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน กรรมการดำเนินงาน
162 นายสวัสดิ์ โพธิ์สีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเกาะ กรรมการดำเนินงาน
163 นางมณฑิรา หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักไหม กรรมการดำเนินงาน
164 นายวิศิษฏ์ นรานุต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้้านตาอ็อง กรรมการดำเนินงาน
165 นายสันติ บานแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) กรรมการดำเนินงาน
166 นางเพ็ญศรี เงางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวาณิชย์นุกูล กรรมการดำเนินงาน
167 นายสุรชาติ วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะโน กรรมการดำเนินงาน
168 นายสมศรี จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตางมาง กรรมการดำเนินงาน
169 บาทหลวงบุญเลิศ พรหมเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมาร กรรมการดำเนินงาน
170 นายหลักเขต มุ่งสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กรรมการดำเนินงาน
171 นายปรานีต ชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการดำเนินงาน
172 นายจำนงค์ ดวงรัตน์ ผู้อำนยวการโรงเรียนบ้านหนองแล้ง กรรมการดำเนินงาน
173 นางเขียว เงินเก่า นักการภารโรงประจำโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
174 ว่าที่ รต.รุ่งโรจน์ ยงยิ่งหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง กรรมการดำเนินงาน
175 นายชัยวัฒน์ นารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) กรรมการดำเนินงาน
176 นายทองสา ยงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา กรรมการดำเนินงาน
177 นายสุธี การเพียร นักการภารโรงประจำโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
178 นายคมกฤษ ยินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ กรรมการดำเนินงาน
179 นายอรุณ บัวสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหวาย กรรมการดำเนินงาน
180 นางทองม้วน พื้นฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 กรรมการดำเนินงาน
181 นายภคพล ยืนยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) กรรมการดำเนินงาน
182 นายอิทธิศักดิ์ เจือจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร กรรมการดำเนินงาน
183 สิบโทบุญโสม ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการดำเนินงาน
184 นายชวลิต ชมโพธิ์สอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปรียง กรรมการดำเนินงาน
185 นายทวีศักดิ์ แป้นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรต กรรมการดำเนินงาน
186 นายบุญจร บุราคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลี กรรมการดำเนินงาน
187 นายธงชัย การเพียร นักการภารโรงประจำโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
188 นายจำลอง รัตนาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีตะวัน กรรมการดำเนินงาน
189 นางจิตรา สาลีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ กรรมการดำเนินงาน
190 นายดิเรก กระแสเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง กรรมการดำเนินงาน
191 นายบุญพสิษฐ์ ดวงเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะเนก กรรมการดำเนินงาน
192 นายสุริยัน พูนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย กรรมการดำเนินงาน
193 นางวดิรัตน์ ไชยวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการดำเนินงาน
194 นายคมกฤต หม้อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง) กรรมการดำเนินงาน
195 นายสุภาพ แก่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน กรรมการดำเนินงาน
196 นายจินดา ตึเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกาเจาะหนองไผ่ กรรมการดำเนินงาน
197 นายเอกชัย บุญพอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการดำเนินงาน
198 นายวิเชียร วาพัดไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการดำเนินงาน
199 นายอิน มงคลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง กรรมการดำเนินงาน
200 นายชานนท์ ผมงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน กรรมการดำเนินงาน
201 นายพงษ์ธร จิตรแม้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน กรรมการดำเนินงาน
202 นางสาวสมจิต นิลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกางของ กรรมการดำเนินงาน
203 นายสุรชัย ใคร่น่นกา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อน้ำใส กรรมการดำเนินงาน
204 นางถนอมศรี ชมชื่นดี ธุรการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน / บ้านหนองเหล็ก กรรมการดำเนินงาน
205 นายจรัญ เพ็งกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุง กรรมการดำเนินงาน
206 นางแสงจันทรา จันทรารักษ์ ธุรการโรงเรียนบ้านจารย์/บ้านปะนอยไถง กรรมการดำเนินงาน
207 นายมนตรี ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาว (ศรีสุรินทร์บำรุง) กรรมการดำเนินงาน
208 นายลิน อุสาห์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการดำเนินงาน
209 นายนิมิต แสนคำภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน กรรมการดำเนินงาน
210 นายอาคม ชุมเงิน นักการภารโรงประจำโรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
211 นางสาววิภา ชมเชย ธุรการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง / บ้านกระดาน / บ้านห้วยโนนเจริญ กรรมการดำเนินงาน
212 นางประภาวดี บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว กรรมการดำเนินงาน
213 นายยิ่งยง ชูศรี รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะลัน กรรมการดำเนินงาน
214 นางสาวอรอุษา กองทอง ธุรการโรงเรียนบ้านตรมไพร / บ้านตะเคียนสามัคคี กรรมการดำเนินงาน
215 นางฐิติภัสร์ ประจวบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา กรรมการดำเนินงาน
216 นายศิรสิทธิ์ สุขบันเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ กรรมการดำเนินงาน
217 นายสำราญ ศรียะนัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการดำเนินงาน
218 นางสาวจีรวรรณ วังสันต์ ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) / บ้านทุ่งรูง กรรมการดำเนินงาน
219 นายสุกิจ แก้วสุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) กรรมการดำเนินงาน
220 นางสาวจงจิตต์ จงปัตนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน
221 นายสวาท พันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการดำเนินงาน
222 นายสุดใจ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ กรรมการดำเนินงาน
223 นายนิสิต แมนเมือง ธุรการโรงเรียนบ้านจารพัต / บึงวิทยาคาร กรรมการดำเนินงาน
224 นายมนตรี เตียวเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านดงถาวร กรรมการดำเนินงาน
225 นางปุญยานุช อนุเคราะห์ ธุรการโรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี /บ้านพม่า /บ้านเปรียง กรรมการดำเนินงาน
226 นายสุรพงษ์ แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ กรรมการดำเนินงาน
227 นายสุพัตร หลักคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช กรรมการดำเนินงาน
228 นายสมาน สาลีบุตร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) กรรมการดำเนินงาน
229 นายวิวัฒน์ มั่นหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
230 นางสาววสุภัทร ดีระเมียด ผู้อำนวยการโรงเรียนแงงกวง กรรมการดำเนินงาน
231 นายวัชรินทร์ ภูมิศูนย์ ธุรการโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)/จตุรมิตรวิทยา กรรมการดำเนินงาน
232 นายณัฐกร เชื้ออินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว กรรมการดำเนินงาน
233 นายวิวัฒน์ สอาดยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอันโนง กรรมการดำเนินงาน
234 นางสาวรุ่งอรุณ ดีทองหลาง ธุรการโรงเรียนบ้านผักไหม / บ้านก้านเหลือง กรรมการดำเนินงาน
235 นายประกุน จริตรัมย์ ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
236 นายไพสาร สูตรตันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
237 นายศตวรรษ ดีขัน ธุรการโรงเรียนบ้านพันษี กรรมการดำเนินงาน
238 นายประมวล อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียย กรรมการดำเนินงาน
239 นายประคองศักดิ์ โอษฐ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเวียง กรรมการดำเนินงาน
240 นางทัศนีย์ เกิดกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง กรรมการดำเนินงาน
241 นางละไมล์ แพงงาม รักษาการฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ กรรมการดำเนินงาน
242 นายกริชชาติ วารสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการดำเนินงาน
243 นายสเถียน พรมเวียง ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย กรรมการดำเนินงาน
244 นายสมนึก บุญประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมบูรณ์ กรรมการดำเนินงาน
245 นายวัชระ ตรีศีลสัตย์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย กรรมการดำเนินงาน
246 นายศักดิ์ชาย ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระวี กรรมการดำเนินงาน
247 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
248 นายกระแส มิฆะเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
249 นายชูชัย ประดับสุข ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
250 นายบุญชอบ สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็็กราษฎร์วิทยา กรรมการดำเนินงาน
251 นางบุผา สมัครสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลวง กรรมการดำเนินงาน
252 นายสุธี เพ่งพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาแวะ กรรมการดำเนินงาน
253 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
254 นายนราธิป ชมภู ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
255 นายอิทธิชัย สิงห์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลกระหาด กรรมการดำเนินงาน
256 นายสุริยา ปราศัยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ กรรมการดำเนินงาน
257 นายจรูญ พันนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ กรรมการดำเนินงาน
258 นางจันทร์เพ็ญ ธูวพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ กรรมการดำเนินงาน
259 นายบุญทัน นามศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม กรรมการดำเนินงาน
260 นายจรูญ พันนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ กรรมการดำเนินงาน
261 นายสุบิน บุตรดี รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาด กรรมการดำเนินงาน
262 นายสุชาย จารุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการดำเนินงาน
263 นางปราณี จำปีศรี ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
264 นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองที กรรมการดำเนินงาน
265 นายอิทธิศักดิ์ กิ่งรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองที กรรมการดำเนินงาน
266 นายสมภพ คมคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำโรง กรรมการดำเนินงาน
267 นายสมภพ คมคาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำโรง กรรมการดำเนินงาน
268 นายประเสริฐ สิงคเสลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประปืด กรรมการดำเนินงาน
269 นางรุจิรา ขำชูสงฆ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาค กรรมการดำเนินงาน
270 นายประเสริฐ สิงคเสลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประปืด กรรมการดำเนินงาน
271 นางผ่องนภา พรหมเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
272 นายวิรัช ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพ กรรมการดำเนินงาน
273 สิบเอกหญิงเกยูร ประทุมวรรณ ครูโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
274 นายวิรัช ศรีไสว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสพ กรรมการดำเนินงาน
275 นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุทม กรรมการดำเนินงาน
276 นางพงศ์รัตน์ ถาวจัตุรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก กรรมการดำเนินงาน
277 นายกายสิทธิ์ มุตะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุทม กรรมการดำเนินงาน
278 นายสุดฉลอม เติมกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง กรรมการดำเนินงาน
279 นางมุกดา มาลาวิทยา ครูโรงเรียนหนองโตง กรรมการดำเนินงาน
280 นายสุทธิรักษ์ บุญพบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบัว กรรมการดำเนินงาน
281 นายสุดฉลอม เติมกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง กรรมการดำเนินงาน
282 นายชำนาญ ใจเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ กรรมการดำเนินงาน
283 นายชำนาญ ใจเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ กรรมการดำเนินงาน
284 นายศุภเดช พิมพ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฤาษี กรรมการดำเนินงาน
285 นายชีวิน ทองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมพระ กรรมการดำเนินงาน
286 นายศุภเดช พิมพ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฤาษี กรรมการดำเนินงาน
287 นายรังสรรค์ ผิวจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะนงชัย กรรมการดำเนินงาน
288 นายรังสรรค์ ผิวจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะนงชัย กรรมการดำเนินงาน
289 นายอภิชิต เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา กรรมการดำเนินงาน
290 นายธีรศักดิ์ สุดตลอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการดำเนินงาน
291 นายประวี งามมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ กรรมการดำเนินงาน
292 นายประวี งามมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ กรรมการดำเนินงาน
293 นายพิเชษฐ์ ชมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง กรรมการดำเนินงาน
294 นายพิเชษฐ์ ชมหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง กรรมการดำเนินงาน
295 นายครองรัฐ ชมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรมสุข กรรมการดำเนินงาน
296 นายประมูล วิเวกวินย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล้าข้าว กรรมการดำเนินงาน
297 นายประเวช มุขขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะบัล กรรมการดำเนินงาน
298 นายครองรัฐ ชมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบรมสุข กรรมการดำเนินงาน
299 นายอาคม ชายสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราม กรรมการดำเนินงาน
300 นางรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเปาว์ กรรมการดำเนินงาน
301 นายประมูล วิเวกวินย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล้าข้าว กรรมการดำเนินงาน
302 นายนัฐ มุ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู กรรมการดำเนินงาน
303 นายอาคม ชายสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราม กรรมการดำเนินงาน
304 นายเติม ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกัว กรรมการดำเนินงาน
305 นางรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเปาว์ กรรมการดำเนินงาน
306 นายสันชัย สังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
307 นายนัฐ มุ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู กรรมการดำเนินงาน
308 นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) กรรมการดำเนินงาน
309 นายปรัชญา ดวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
310 นายเติม ดวงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกัว กรรมการดำเนินงาน
311 นายประสบ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบก กรรมการดำเนินงาน
312 นางกาญจนา กาบทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง กรรมการดำเนินงาน
313 นายสันชัย สังข์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
314 นายมานพ สุขเกษม ผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอาไร กรรมการดำเนินงาน
315 นายปรัชญา ดวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
316 นายจรัญ จันทร์ณรงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง กรรมการดำเนินงาน
317 นายสุชาติ สุจินพรัหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีวิทยา กรรมการดำเนินงาน
318 นางพรทิพย์ จันทน์หอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
319 นายสุพรรณ ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการดำเนินงาน
320 นางพรทิพย์ จันทน์หอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
321 นางสุทธารัตน์ สุขวาสนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
322 นางสุทธารัตน์ สุขวาสนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
323 นายธนภัทร ทะเกงลาภ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) กรรมการดำเนินงาน
324 นางรัชตา ธรรมศิรโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง กรรมการดำเนินงาน
325 นายทยา รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง กรรมการดำเนินงาน
326 นายปัญญา วันไทย นักการภารโรงประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
327 นายพินิจ บุญมาโนน นักการภารโรงประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
328 นายธง ต่อยอด ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสำโรงโคกเพชร กรรมการดำเนินงาน
329 นายเดชา บุตรดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) กรรมการดำเนินงาน
330 นายเสริมศักดิ์ เป็นสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนการุญวิทยา กรรมการดำเนินงาน
331 นายพิสัย พวงนาค ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน
332 นายรัตนพงษ์ สายศร นักการภารโรงประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
333 นายสังวาล สืบมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวารไพรศรี กรรมการดำเนินงาน
334 นายสุรพงษ์ วงละคร ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน
335 นายอรรถพล ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ กรรมการดำเนินงาน
336 นางสาวสุภัตรา สุดาจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการดำเนินงาน
337 นายเกียรติศักดิ์ ประจุทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนโอก กรรมการดำเนินงาน
338 นายสิโรชา ชิงชัย ครูจ้าง/โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
339 นายนำพล แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) กรรมการดำเนินงาน
340 นายวิชัย ร้อยศรี ครูจ้าง/โรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
341 นายสุทัศน์ ขุมทอง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการดำเนินงาน
342 นายพินิจ บุญมาโนน นักการภารโรงประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
343 นางภาวิณี คงนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) กรรมการดำเนินงาน
344 นายรัตนพงษ์ สายศร นักการภารโรงประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
345 นายวราวุฒิ สุขแสวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือหนองสนิท กรรมการดำเนินงาน
346 นายนภัทร บุติมาลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีราชา กรรมการดำเนินงาน
347 นายปัญญา วันไทย นักการภารโรงประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
348 นางสาวปิยาภรณ์ สร้อยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนวน กรรมการดำเนินงาน
349 นายอัศวิน นารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กรรมการดำเนินงาน
350 นายสนิท พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) กรรมการดำเนินงาน
351 นายสมัย กะการดี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) กรรมการดำเนินงาน
352 นางสาวนภัสนันทน์ นารี ครูธุรการโรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง กรรมการดำเนินงาน
353 นายประเสริฐ สันทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด กรรมการดำเนินงาน
354 นางสาวพรพิมล พิรมรัมย์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านศรีตะวัน กรรมการดำเนินงาน
355 นายเมธี แต้มทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กรรมการดำเนินงาน
356 นางราณี บุญเลิศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนทวีคามวิทยา กรรมการดำเนินงาน
357 นางรัชนี สายพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่า กรรมการดำเนินงาน
358 นางสาวเนตรชนก ศิริมาก ครูธุรการโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม-ท่าโคราช กรรมการดำเนินงาน
359 นายศศิพงค์ อินทรศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพญา กรรมการดำเนินงาน
360 นางสาวกชพรรณ ยอดดำ ครูธุรการโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง กรรมการดำเนินงาน
361 นายชรินทร์ หาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่าน กรรมการดำเนินงาน
362 นายทยากร หาญเสมอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) กรรมการดำเนินงาน
363 นายณัฐภณ เต็งสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กรรมการดำเนินงาน
364 นางสาวธิดารัตน์ อุปถัมภ์ ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการดำเนินงาน
365 นายสนอง มุตตะโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง กรรมการดำเนินงาน
366 นายสุวัฒน์ ครึ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสือก กรรมการดำเนินงาน
367 นายสุทิน แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกับ กรรมการดำเนินงาน
368 นายมานะ เงางาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการดำเนินงาน
369 นางเสาวคนธ์ รู้รักษา หัวหน้ากลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กรรมการดำเนินงาน
370 นายธำรงค์ จันทร์โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) กรรมการดำเนินงาน
371 นายสุริยัน สุยคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมพระ กรรมการดำเนินงาน
372 นายประภาส สกุลดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" กรรมการดำเนินงาน
373 นายอาทิตย์ สุขวาสนะ ที่ปรึกษาประธานนักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล กรรมการดำเนินงาน
374 นายชาญศึก มีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการดำเนินงาน
375 นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการดำเนินงาน
376 นายสมมิตร สาลีบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม กรรมการดำเนินงาน
377 นายศิรพงษ์ สิงจานุสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการุญวิทยา กรรมการดำเนินงาน
378 นายชนธัญ คันชั่งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
379 นายมีสง่า ขาวงาม ครูโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการดำเนินงาน
380 นายไพบูลย์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสดอ กรรมการดำเนินงาน
381 นางสาววารุณี สินสร้าง ครูโรงเรียนบ้านดู่อาราง กรรมการดำเนินงาน
382 นายชาติชาย อนุพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแก่น กรรมการดำเนินงาน
383 นายจิรศักดิ์ หลวงยี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง กรรมการดำเนินงาน
384 นายสุทธิศักดิ์ ทองนวล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันเตรียง กรรมการดำเนินงาน
385 นางจันท์ทกานต์ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 "สุรินทร์วิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
386 นายณัฐพล ผิวทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระปืด กรรมการดำเนินงาน
387 นายทินกร ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) กรรมการดำเนินงาน
388 นายเกษมศักดิ์ เทศแก้ว ครูโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) กรรมการดำเนินงาน
389 นายยศศักดิ์ สุทธิดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ กรรมการดำเนินงาน
390 นายโกวิทย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว กรรมการดำเนินงาน
391 นางกาญจนา สมหวัง ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
392 นางธนันต์พร สิงห์โตทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะโนวิทยา กรรมการดำเนินงาน
393 นายศุภชัย ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก กรรมการดำเนินงาน
394 จ่าสิบโทศักดิธัช หฤทัยถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวด กรรมการดำเนินงาน
395 นายกิตฏิพงศช์ แก้วม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระออม กรรมการดำเนินงาน
396 นายพิณี หาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรง กรรมการดำเนินงาน
397 นายสุริยันต์ชัย พิศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กเบญจวิทยา กรรมการดำเนินงาน
398 นายมั่น พิมพ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค กรรมการดำเนินงาน
399 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
400 นางประทุม ดวงเกต รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น กรรมการดำเนินงาน
401 นายดำรงค์ ใยย้อย ผู้กรอกข้อมูล (ADMIN) ประจำเครือข่าย กรรมการดำเนินงาน
402 นายอรุณ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังแก กรรมการดำเนินงาน
403 นายวรินทร์ แก้วสุรีย์ ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
404 นางสาวกานต์พิชชา จำนงกิจ ผู้กรอกข้อมูล (ADMIN) ประจำเครือข่าย กรรมการดำเนินงาน
405 นายอานนท์ วาปีทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการดำเนินงาน
406 นายณัฐพล ศรีสุราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอีเลิง กรรมการดำเนินงาน
407 นายสมนึก ทศพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น กรรมการดำเนินงาน
408 นางสาวอัฉรากร ศิริสอน ครูฝ่ายอาคารสถานที่ประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
409 นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
410 นายดิเรก ครึ่งมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ กรรมการดำเนินงาน
411 นายสุทธิพงษ์ เสริมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการดำเนินงาน
412 นายเพียร ว่องไว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกาสังแก กรรมการดำเนินงาน
413 นายแดงชาด กิมาวะหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยราม กรรมการดำเนินงาน
414 นายวิทวัส สวัสดี ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย กรรมการดำเนินงาน
415 นางอำพร เกิดรัมย์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย กรรมการดำเนินงาน
416 นางสาวจิณณ์กมล ภูมิพิพัฒน์เดชา ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย กรรมการดำเนินงาน
417 นายอนุสนธิ์ สำรวมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามระกา กรรมการดำเนินงาน
418 นายเทียน ยอดอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ กรรมการดำเนินงาน
419 นางอรวรรณ อุ่นคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตั้งใจ กรรมการดำเนินงาน
420 นางนุชนาฎ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงนาดี กรรมการดำเนินงาน
421 นายจุฬา มันธุภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการดำเนินงาน
422 นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการดำเนินงาน
423 นายสันติศักดิ์ สุขสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) กรรมการดำเนินงาน
424 นายพินิจ นิ่มปราค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการดำเนินงาน
425 นายประยงค์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) กรรมการดำเนินงาน
426 นายวิวัฒน์ ต้นสกุลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) กรรมการดำเนินงาน
427 นายเมธี ชัยมาโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาด กรรมการดำเนินงาน
428 นางสาวสุรีศรี วิศิษฎ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) กรรมการดำเนินงาน
429 นายลลิต จรทผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะตาเมาะ กรรมการดำเนินงาน
430 นายแดง ทองเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระดาน กรรมการดำเนินงาน
431 นายรังสรรค์ เหลือสนุก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดนออง กรรมการดำเนินงาน
432 นายทินกร พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำปูง กรรมการดำเนินงาน
433 ดร.พรรษมน พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
434 นางพรรณกร เจริญรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
435 ดร.พรรษมน พิมพ์จันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
436 นางพรรณกร เจริญรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
437 นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
438 นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
439 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
440 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
441 นายรอบ สายกระสุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสลักได กรรมการดำเนินงาน
442 นายประเดิม มุทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการดำเนินงาน
443 นายสมเดช แก้วหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ กรรมการดำเนินงาน
444 นายพิพัฒน์ ชาวนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง กรรมการดำเนินงาน
445 นายชณัลฐ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตล กรรมการดำเนินงาน
446 นายสาคร วรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ กรรมการดำเนินงาน
447 นางสุวัฒนา จิตต์รัตนอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ กรรมการดำเนินงาน
448 นายสุจิตร แพงชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวุธ กรรมการดำเนินงาน
449 นายวินัย สายสุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่างปี่ กรรมการดำเนินงาน
450 นายสุชาติ ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังแกหนองคู กรรมการดำเนินงาน
451 นายสุทน ดีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองท่ม กรรมการดำเนินงาน
452 นายศุภชัย ภาสกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) กรรมการดำเนินงาน
453 นายมงคล สมานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก กรรมการดำเนินงาน
454 นายณรงค์ คำชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถ่อน กรรมการดำเนินงาน
455 นายพิชิต ทีอุปมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ กรรมการดำเนินงาน
456 นางนวรัตน์ เพ็งกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่า กรรมการดำเนินงาน
457 นางประนอม ชิณวงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการดำเนินงาน
458 นายสุทิศ ศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านสลักได กรรมการดำเนินงาน
459 นายชาโต วรรณศิริ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสลักได กรรมการดำเนินงาน
460 นางสาวณัฏฐพัชญ์ มิถุนดี พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดงมัน กรรมการดำเนินงาน
461 นางสาววิลันดา พันธ์สน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านรัตนะ กรรมการดำเนินงาน
462 นางสาวพัชรียา ลัดดาหอม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านตรีม (ตรึมวิทยานุเคราะห์) กรรมการดำเนินงาน
463 นางสาววรนุช ครองยุติ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านขะเนก กรรมการดำเนินงาน
464 นายชูชัย ประดับสุข ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
465 นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
466 นางสาวบุษบา กรวยทอง รองผู้อำนวยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์ กรรมการดำเนินงาน
467 นางกมลทรรศน์ ใสสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ กรรมการดำเนินงาน
468 นายพนมศักดิ์ ศุภธนะวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร กรรมการดำเนินงาน
469 นายอู่ทอง ประดาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการดำเนินงาน
470 นายเชษฐา เงินศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา กรรมการดำเนินงาน
471 นางวราภรณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการดำเนินงาน
472 นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการดำเนินงาน
473 นางธราพร จี้เพชร ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการดำเนินงาน
474 นางนวลฉวี ดาศรี ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการดำเนินงาน
475 นางสุณี ขันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการดำเนินงาน
476 นางจิราภรณ์ เรืองโชติเสถียร ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการดำเนินงาน
477 นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการดำเนินงาน
478 นางสุธาทิพย์ สาทิพจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการดำเนินงาน
479 นายอนุวัช ทองเพชร ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการดำเนินงาน
480 นายสันทัด เศรษฐประสงค์ ครูโรงเรียนบ้านคอโค กรรมการดำเนินงาน
481 นายยุทธศาสตร์ โหราศาสตร์ นักการภารโรงประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
482 นายสนุก เหมาะตัว นักการภารโรงประจำโรงเรียนที่แข่งขัน กรรมการดำเนินงาน
483 นายบัญญัติ โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์สพป.สุรินทร์ เขต1 กรรมการดำเนินงาน
484 นายธันญพฤกษ์ ก้อนทอง โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) กรรมการดำเนินงาน
485 นางเกษศิรินทร์ กระแสโสม ครูโรงเรียนบ้านโดนออง กรรมการดำเนินงาน
486 นางศิริเพ็ญ จันพุทซา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
487 นางสาวสุภาวดี พูนพล ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
488 นายอภัย ไพรสิทธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
489 นายเปโส ขบวนดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
490 นายพิษณุ ชินชนะ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
491 นายวุฒิไกร สมเป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
492 นายกีรติ แสงตะวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
493 นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
494 นายวันชัย คำพาวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
495 นายวีระสิทธิ์ เสนาธิบดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการดำเนินงาน
496 นายบุญถิ่น มหาสาโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กรรมการดำเนินงาน
497 นายประเสริฐ ปัตถวัลย์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ กรรมการดำเนินงาน
498 นางนัยนา ไทยทองสุขสกุล เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการดำเนินงาน
499 นางสาวกัญญารัตน์ สามสี เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการดำเนินงาน
500 นายชูชัย ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กรรมการดำเนินงาน
501 นายโกวิทย์ วิชาโคตร เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการดำเนินงาน
502 นางชญาญ์นันท์ เชิงชวโน ( ADMIN) ประจำเขตพื้นที่ กรรมการดำเนินงาน
503 นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
504 นางสาวปูนปั้น สมเป็น ( ADMIN) ประจำเขตพื้นที่ กรรมการดำเนินงาน
505 นายวิชชุกร มาลาวิทยา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
506 นางสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล ( ADMIN) ประจำเขตพื้นที่ กรรมการดำเนินงาน
507 นายชำนาญ ภคะวา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
508 นางวิภาวี ศรีตัมภวา เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการดำเนินงาน
509 นายกระแส มิฆะเนตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
510 นายบัญญัติ โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
511 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
512 นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
513 นายสมศักดิ์ จันธิมา ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
514 นางพัฒนา คำผุย ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
515 นางจิรารัตน์ พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
516 นางสาวกัญญา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
517 นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
518 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ กรรมการดำเนินงาน
519 นายเพียว พรหมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
520 นางพิพัตณ์ สินมาก ครูโรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
521 นายบัญชา นามขันธ์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
522 นายเกล้า ดำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
523 ว่าที่ร้อยตรีปวันรัตน์ สมนึก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกมะเมียนฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
524 นางสาววิภาพร วิมุล ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
525 นายพรเพชร จันทะแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านท่าสว่าง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
526 นางสิริกร วงศ์ไพเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าสว่าง/บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
527 นางสาวณฐพรรธ บุญกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
528 นายสินากรณ์ เครือสูงธนสิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
529 นายอาดุลย์ ดวงราษี ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
530 นางสาวจันทร์ทิพย์ มั่นหมาย ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
531 นางพิณณพัฒน์ อภิวัชรารัตน์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
532 นางสาวเสาวณีย์ ประเสริฐสุขโชติ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
533 นายมงคล บรรเทา ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
534 นายทศนาท เที่ยงตรง ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN) ประจำเครือข่าย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
535 นางสาวนันทิดา บูรณ์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านว่าน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
536 นายสมศักดิ์ นะกุลรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านว่าน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
537 นายวรพงศ์ วิทยอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
538 นายสนิท พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
539 นายพิทักษ์ อุมาธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
540 นางสาวอุราวรรณ เรืองสุขสุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านประทัดบุ-บ้านโดนออง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
541 นางสาวพรชนก บริสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขามระกา-กู่(ราษฎร์สามัคคี) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
542 นางฐิติมา แซ่จึง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านข่า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
543 นางสาวลลิตา จารัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
544 นายรณภพ ชมเหิม ธุรการโรงเรียนบ้านคอโค เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
545 นางสาวภาณินี ศูนย์กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (Admin)
546 นายวันชัย คำพาวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
547 นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
548 นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
549 นายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
550 นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
551 นายกีรติ แสงตะวัน รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
552 นายวุฒิไกร สมเป็น รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
553 นายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
554 นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
555 นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
556 นายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
557 นายอภัย ไพรสินธุ์ รอง ผอ.สพป.สร1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
558 นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
559 นายกีรติ แสงตะวัน รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ประธานกรรมการดำเนินงาน
560 นายกีรติ แสงตะวัน รอง ผอ . สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
561 นายเปโส ขบวนดี รองผู้อำนวยการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงาน
562 นายวิชชุกร มาลาวิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
563 นายบัญญัติ โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
564 นางศิริเพ็ญ จันพุทรา ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
565 นางวิลาวัลย์ จุดโต ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
566 นายสุภักดิ์ สุภาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
567 นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
568 นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
569 นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
570 นายพิษณุ ชินชนะ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
571 นายชำนาญ ภคะวา ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
572 นายจำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
573 นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
574 นายพิษณุ ชินชนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
575 นายชำนาญ ภควา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
576 นายสมโพธิ์ มิฆเนตร ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
577 นายสมศักดิ์ จันทิมา ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
578 นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
579 นางปลั่งศรี ศรียะนัย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการและเลขานุการ
580 นางสาวกัญญา สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
581 นางจิรารัตน์ พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
582 นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ สพป สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
583 นางปรียานันท์ เหินไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง กรรมการและเลขานุการ
584 นางรุ่งทิวา บูรณ์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอาโพน กรรมการและเลขานุการ
585 นายวิโรจน์ สุริเทศ ครูโรงเรียนบ้านกุง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
586 นายสกุลไทย ยางงาม ครูโรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
587 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล บุคจำปา ครูโรงเรียนบ้านดู่อาราง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
588 นายบุญเลิศ บุญอุดม ครูโรงเรียนบ้านแกน้อย กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
589 นายทวีศิลป์ ฉันท์ทอง ครูโรงเรียนบ้านตากแดด กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
590 นางเกษา ขาวงาม ครูโรงเรียนบ้านตากแดด กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
591 นางสาวอุรา เล้าวาลิต ครูโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
592 นางกาญจนา ผิวผ่อง ครูโรงเรียนบ้านแจรน กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
593 นางอุส่าห์ ศรีพรหม ครูโรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
594 นายสามล ทองดี ครูโรงเรียนบ้านบุทม กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
595 นายจำเริญ หวังสม ครูโรงเรียนบ้านจรวย กรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
596 นางสุภาพร สรรศรี ครูโรงเรียนบ้านสลักได กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
597 นางสมร บุญเสริม ครูโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
598 นางนิทรา สมบัติพิทักษ์สุข ครูโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
599 นางสุวรรณี ภคะวา ครูโรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
600 นางครองขวัญ คงโนนกอก ครูโรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
601 นางจิรนันท์ พิลาศรี ครูโรงเรียนบ้านบึงขวาง กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
602 นางใจอารี แก่นเพชร ครูโรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
603 นางนันทพร แว่นแก้ว ครูโรงเรียนบ้านแสรออ กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
604 นางพณีวรรณ คำทอง ครูโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
605 นางวนิดา โอษฐงาม ครูโรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
606 นางชุลีพร สํารวมจิต ครูโรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
607 นางทองวัน จำปี ครูโรงเรียนบ้านค้อ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
608 น.ส.ผกามาศ แสนปลื้ม ครูโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
609 นายเสด็จ กรวยทอง ครูโรงเรียนบ้านข่า กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
610 นายสิงห์ทอง สุขสิน ครูโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
611 นางพันทิพา คงวัน ครูโรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
612 นางอารีย์ นภาคเวชน์ ครูโรงเรียนบ้านตะบัล กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
613 นางจันทร์เพ็ญ ทองขอน ครูโรงเรียนบ้านขะเนก กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
614 ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร คงวิริยะศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านดงเค็ง กรรมการตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
615 นางจันทร์เพ็ญ สวนงาม ครูโรงเรียนบ้านโคกพระ กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
616 นางสาวเสาวนีย์ เครือสุวรรณ ครูโรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
617 นางขวัญ ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
618 นายประวิทย์ จุฑาจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านสามโค กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
619 นางกานดา เผ่าศิริ ครูโรงเรียนบ้านโคกเมือง กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
620 นายสาโรจน์ วงษ์ศรี ครูโรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
621 นายประมูล เศรษฐนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลจอมพระ กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
622 นายจเร ศรีโกตะเพชร ครูโรงเรียนบ้านดู่ กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
623 นางพงษ์ทิพย์ นวนิล ครูโรงเรียนบ้านคาบ กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
624 นายมงคล ขาวงาม ครูโรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
625 นางสาโรจน์ จันทเขต ครูโรงเรียนบ้านทะนงชัย กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
626 นางวิไล สุขบท ครูโรงเรียนวัดทักษิณวารี กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
627 นางบุปผกามาศ ธนูศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเพชร กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
628 นางกนกวรรณ สานุสันต์ ครูโรงเรียนบ้านกางของ กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
629 นางจิราทิพย์ วรโชติติยานนท์ ครูโรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
630 นางอรสา โล้กูลประกิจ ครูโรงเรียนบ้านสำโรงนาดี กรรมการตัดสินการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
631 นางถาวร ตึเงิน ครูโรงเรียนกาเจาะหนองไผ่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
632 นางณัฏฐา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านแกใหญ่ กรรมการตัดสินการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
633 นางสาวธฤษวรรณ ขาวสะอาด ครูโรงเรียนบ้านโชค กรรมการตัดสินการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
634 นางจันทร์จิรา วิเศษพูน ครูโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
635 นางกรรณิการ์ รัตนวงกต ครูโรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
636 นางสมหวัง ฉัตรดํารงสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
637 นางบุญเพ็ญ ชัยภา ครูโรงเรียนบ้านหนองดุม กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
638 นางจินดา สุทธิยานุช ครูโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
639 นางสมบูรณ์ มุมทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
640 นางดาราวัลย์ ชมชื่นดี ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
641 นางสำอาง เกิดพระ ครูโรงเรียนบ้านใหม่ กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
642 นางอภิรดี มีสติ ครูโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี) กรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6, ม.1-ม.3
643 นายณรงค์ อารีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
644 นางโสภา ผ่องราษี ครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
645 นางสาวสุรีรัตน์ บุญทา ครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
646 นางลัดดาวัลย์ อารีวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
647 นางนวลรัตน์ เจริญยิ่ง ครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
648 นางสาวอมรรัตน์ กมลเดช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
649 นางสาวชญานี นามณรงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
650 นางอารีย์ หัวเขา ครูโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
651 นางวิภารัตน์ ลัดดาหอม ครูโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
652 นางภัสสรา ภาสกานนท์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
653 นางสุธาทิพย์ คำวัน ครูโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
654 นางพิมลมาศ ไกรจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
655 นางทัศนีย์ นามยา ครูโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
656 นางสาวสุภาพร โสวภาค ครูโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]