หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 303 โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 3 9 5
2 001 โรงเรียนการุญวิทยา 10 36 18
3 003 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 8 11 8
4 004 โรงเรียนดรุณวิทยากร 3 3 3
5 005 โรงเรียนตางมาง 1 1 1
6 007 โรงเรียนทวีคามวิทยา 1 1 1
7 275 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 9 15 14
8 011 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง 1 1 1
9 012 โรงเรียนบ้านกระดาน 4 10 6
10 015 โรงเรียนบ้านกระออม 5 11 7
11 014 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดม(ท่าโคราช) 0 0 0
12 013 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 12 46 24
13 016 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 6 15 11
14 017 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 5 16 10
15 018 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 4 6 5
16 019 โรงเรียนบ้านกะลัน 2 3 3
17 020 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 3 11 6
18 023 โรงเรียนบ้านกันตรง 1 2 1
19 024 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 5 21 9
20 025 โรงเรียนบ้านกันแสง 0 0 0
21 022 โรงเรียนบ้านกันโจรง 7 12 11
22 029 โรงเรียนบ้านกางของ 11 30 19
23 028 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 2 7 3
24 026 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 2 3 3
25 305 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 11 16 14
26 030 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 3 9 6
27 032 โรงเรียนบ้านกุง 4 8 5
28 033 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 5 7 6
29 034 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 2 2 2
30 031 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 2 6 4
31 039 โรงเรียนบ้านขนวน 6 31 13
32 040 โรงเรียนบ้านขนาด 1 3 2
33 041 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 5 9 6
34 042 โรงเรียนบ้านขยอง 0 0 0
35 043 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 4 17 5
36 044 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 7 14 12
37 045 โรงเรียนบ้านขะเนก 8 17 13
38 047 โรงเรียนบ้านขามระกา 2 2 2
39 048 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 6 4
40 049 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 10 33 19
41 046 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 8 13 11
42 050 โรงเรียนบ้านข่า 0 0 0
43 052 โรงเรียนบ้านคอโค 17 69 37
44 054 โรงเรียนบ้านคาบ 7 19 14
45 055 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 14 20 16
46 053 โรงเรียนบ้านค้อ 4 7 6
47 073 โรงเรียนบ้านจบก 5 11 8
48 074 โรงเรียนบ้านจรวย 1 3 2
49 075 โรงเรียนบ้านจอมพระ 19 49 31
50 076 โรงเรียนบ้านจักจรูก 2 6 2
51 077 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 7 23 11
52 078 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 3 10 6
53 079 โรงเรียนบ้านจันรม 17 38 22
54 080 โรงเรียนบ้านจารพัต 0 0 0
55 081 โรงเรียนบ้านจารย์ 3 5 4
56 083 โรงเรียนบ้านฉันเพล 2 3 2
57 085 โรงเรียนบ้านชุมแสง 12 36 23
58 084 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 16 64 30
59 090 โรงเรียนบ้านดงถาวร 5 5 5
60 091 โรงเรียนบ้านดงมัน 6 7 7
61 089 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 12 22 19
62 092 โรงเรียนบ้านดินแดง 1 1 1
63 095 โรงเรียนบ้านดู่ 12 27 22
64 094 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 4 8 6
65 093 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 6 9 6
66 098 โรงเรียนบ้านตรมไพร 24 61 36
67 101 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 6 33 14
68 100 โรงเรียนบ้านตระแบก 1 1 1
69 099 โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย 0 0 0
70 102 โรงเรียนบ้านตระแสง 20 51 37
71 103 โรงเรียนบ้านตรำดม 7 37 15
72 104 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 6 14 9
73 105 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 2 2 2
74 106 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 14 26 20
75 107 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 5 13 8
76 111 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 13 23 18
77 112 โรงเรียนบ้านตะบัล 1 1 1
78 113 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0
79 109 โรงเรียนบ้านตะเคียน 5 16 8
80 108 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 35 95 54
81 110 โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 0 0 0
82 114 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 0 0 0
83 116 โรงเรียนบ้านตากวน 9 17 14
84 117 โรงเรียนบ้านตากูก 9 24 13
85 115 โรงเรียนบ้านตากแดด 1 3 1
86 121 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 5 8 7
87 118 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 3 5 4
88 119 โรงเรียนบ้านตาเพชร 0 0 0
89 120 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 3 5 4
90 122 โรงเรียนบ้านตำปูง 4 5 5
91 126 โรงเรียนบ้านทวารไพร 3 13 7
92 127 โรงเรียนบ้านทะนงชัย 0 0 0
93 128 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 13 36 24
94 130 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 7 17 11
95 131 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 10 17 13
96 132 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 4 9 7
97 129 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 8 17 13
98 135 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 12 54 24
99 136 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 2 2 2
100 137 โรงเรียนบ้านนาบัว 8 23 12
101 139 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 9 41 17
102 140 โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 1 2 2
103 141 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 1 1
104 134 โรงเรียนบ้านนาเกา 0 0 0
105 142 โรงเรียนบ้านนาเสือก 4 10 8
106 138 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 8 21 14
107 147 โรงเรียนบ้านบรมสุข 1 3 2
108 149 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 6 13 8
109 150 โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 0 0 0
110 151 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 10 20 14
111 153 โรงเรียนบ้านบุญโลก 2 6 4
112 154 โรงเรียนบ้านบุทม 0 0 0
113 155 โรงเรียนบ้านบุฤาษี 2 4 3
114 156 โรงเรียนบ้านบุอาไร 0 0 0
115 152 โรงเรียนบ้านบุแกรงตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 0 0
116 148 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 2 5 4
117 157 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 2 10 2
118 158 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 29 53 42
119 159 โรงเรียนบ้านประปืด 0 0 0
120 160 โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู 0 0 0
121 161 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 13 22 17
122 162 โรงเรียนบ้านปะตะเมาะ 0 0 0
123 163 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 10 23 16
124 165 โรงเรียนบ้านผักไหม 3 12 7
125 166 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 6 14 8
126 167 โรงเรียนบ้านผือ 5 14 9
127 168 โรงเรียนบ้านพม่า 0 0 0
128 169 โรงเรียนบ้านพระปืด 1 1 1
129 170 โรงเรียนบ้านพะเนา 3 7 5
130 171 โรงเรียนบ้านพันธุลี 1 3 1
131 172 โรงเรียนบ้านพันษี 12 43 26
132 176 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 1 2 2
133 177 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 11 30 18
134 180 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 7 22 12
135 178 โรงเรียนบ้านม่วง 12 34 18
136 179 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 5 13 6
137 182 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 11 22 16
138 183 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 10 20 16
139 184 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 13 33 22
140 189 โรงเรียนบ้านระวี 4 5 4
141 191 โรงเรียนบ้านระหาร 0 0 0
142 188 โรงเรียนบ้านระเภาว์ 0 0 0
143 190 โรงเรียนบ้านระเวียง 5 18 7
144 187 โรงเรียนบ้านระไซร์ 2 23 8
145 185 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 3 9 6
146 186 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 7 22 14
147 192 โรงเรียนบ้านรัตนะ 0 0 0
148 193 โรงเรียนบ้านราม 1 3 2
149 194 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 2 4 3
150 195 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 7 14 9
151 196 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 3 2
152 197 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 1 3 2
153 200 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 0 0 0
154 199 โรงเรียนบ้านว่าน 0 0 0
155 202 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน 8 28 13
156 203 โรงเรียนบ้านศรีราชา 1 1 1
157 204 โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศึกษาสามัคคี) 0 0 0
158 205 โรงเรียนบ้านสดอ 37 104 56
159 206 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 9 13 11
160 207 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 3 3 3
161 209 โรงเรียนบ้านสลักได 9 24 14
162 211 โรงเรียนบ้านสวาย 28 66 39
163 306 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 9 13 10
164 210 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 12 49 22
165 213 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 10 28 16
166 216 โรงเรียนบ้านสังแก 6 10 7
167 215 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 2 2 2
168 217 โรงเรียนบ้านสามโค 2 5 3
169 220 โรงเรียนบ้านสำโรง 3 7 5
170 218 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 12 31 21
171 219 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 9 30 17
172 208 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1 1 1
173 227 โรงเรียนบ้านหนองกง 0 0 0
174 228 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 8 13 12
175 229 โรงเรียนบ้านหนองกับ 12 50 26
176 230 โรงเรียนบ้านหนองกัว 3 10 5
177 231 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 2 2
178 232 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 1 1 1
179 234 โรงเรียนบ้านหนองขวาว 0 0 0
180 233 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 1 2 2
181 235 โรงเรียนบ้านหนองขาม 0 0 0
182 237 โรงเรียนบ้านหนองคู 4 9 7
183 236 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 7 53 19
184 239 โรงเรียนบ้านหนองจอก 10 19 14
185 240 โรงเรียนบ้านหนองจิก 6 15 9
186 241 โรงเรียนบ้านหนองดุม 3 24 9
187 243 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1 3 2
188 244 โรงเรียนบ้านหนองบัว 18 44 31
189 245 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 8 35 16
190 246 โรงเรียนบ้านหนองพญา 2 4 2
191 247 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 2 3 3
192 248 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 4 4
193 250 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 3 6 4
194 307 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 14 49 27
195 252 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 21 9
196 256 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 9 13 12
197 257 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 14 31 16
198 242 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 0 0 0
199 253 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 13 44 22
200 254 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 3 17 6
201 255 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 7 26 12
202 238 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1 3 2
203 249 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 3 3 3
204 258 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 4 11 7
205 260 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 5 17 10
206 261 โรงเรียนบ้านหัวแรด 2 11 4
207 262 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 7 21 12
208 259 โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 2 6 4
209 264 โรงเรียนบ้านอนันต์ 5 16 8
210 265 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 4 10 7
211 266 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 10 21 13
212 267 โรงเรียนบ้านอันโนง 2 8 4
213 268 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 6 7 6
214 270 โรงเรียนบ้านอาวุธ 1 2 1
215 271 โรงเรียนบ้านอาแวะ 10 28 17
216 308 โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 1 3 2
217 272 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 0 0 0
218 273 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 6 10 9
219 274 โรงเรียนบ้านอู่โลก 10 18 14
220 035 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 7 19 12
221 051 โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 0 0 0
222 133 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 0 0 0
223 164 โรงเรียนบ้านเปรียง 4 7 6
224 173 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 1 13 4
225 181 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 5 18 6
226 198 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 0 0 0
227 201 โรงเรียนบ้านเวียย 1 2 2
228 222 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 7 19 14
229 036 โรงเรียนบ้านแกน้อย 6 13 8
230 037 โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 0 0 0
231 038 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 10 15 13
232 082 โรงเรียนบ้านแจรน 2 8 4
233 123 โรงเรียนบ้านแตล 2 3 2
234 223 โรงเรียนบ้านแสรออ 13 65 23
235 224 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 2 5 4
236 225 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 12 22 18
237 056 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 0 0 0
238 057 โรงเรียนบ้านโคกกะเพอ 1 1 1
239 072 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 2 9 4
240 059 โรงเรียนบ้านโคกพระ 10 21 14
241 062 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 11 17 15
242 064 โรงเรียนบ้านโคกยาง 0 0 0
243 065 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 2 4 3
244 066 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 12 35 19
245 067 โรงเรียนบ้านโคกวัด 21 89 35
246 068 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 0 0 0
247 069 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1 1 1
248 071 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 24 37 30
249 070 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 2 2 2
250 058 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 3 17 7
251 060 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 6 22 14
252 061 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา 0 0 0
253 063 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 24 39 32
254 087 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 21 73 38
255 086 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 3 12 6
256 088 โรงเรียนบ้านโชค 1 3 2
257 096 โรงเรียนบ้านโดนออง 2 6 3
258 097 โรงเรียนบ้านโดนโอก 4 10 7
259 143 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 3 7 5
260 144 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 6 12 9
261 145 โรงเรียนบ้านโนนลี 1 1 1
262 146 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 21 35 32
263 174 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 16 44 23
264 226 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 1 1
265 124 โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 1 1 1
266 263 โรงเรียนบ้านใหม่ 3 8 5
267 125 โรงเรียนบ้านไถงตรง 0 0 0
268 175 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 5 13 8
269 276 โรงเรียนปราสาทตราดฯ 1 3 2
270 277 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 15 43 27
271 278 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 2 6 2
272 281 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 3 17 8
273 282 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 1 1 1
274 283 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 7 9 8
275 284 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 6 24 12
276 285 โรงเรียนวัดประสพ 0 0 0
277 286 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 3 5 4
278 287 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 14 43 20
279 214 โรงเรียนสะโนวิทยา 40 74 53
280 289 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 2 2 2
281 293 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 17 47 28
282 292 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 84 272 153
283 294 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 28 87 55
284 296 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 21 87 42
285 297 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 9 22 18
286 298 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 31 75 44
287 299 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 15 33 23
288 300 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 58 141 90
289 295 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 15 35 23
290 309 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 1 1 1
291 301 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 21 47 32
292 302 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 4 18 8
293 279 โรงเรียนเมืองที 38 71 51
294 280 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 69 247 131
295 291 โรงเรียนเสกวิทยาคม 5 23 9
296 002 โรงเรียนแงงกวง 6 11 8
297 006 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 6 51 17
298 288 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3 7 4
299 290 โรงเรียนสุรินทรศึกษา 7 26 8
300 008 โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" 10 27 18
301 304 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา 1 3 2
รวม 2054 5536 3309
8845

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]