หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-srn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางวิลาวรรณ วงศ์รุจิโรจน์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
2. นางพงษ์สุดา มณีไสยโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นางประภาพร รัตนะดีโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางเพ็ญชิต แข่งขันโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
5. นางเฟื่องฟู ม่วงศรีโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางคำนวล อุส่าห์ดีโรงเรียนบ้านสะโนกรรมการ
2. นางสุวรรณา หมายกล้าโรงเรียนแสลงพันบุณเยิงกรรมการ
3. นางสาวสาวจุรีรัตน์ สมัครสมานโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
4. นายฐานันดร์ ธุนาบาลโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายจำเนียร เพาะเจริญโรงเรียนจตุรมิตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์ พุทธหล้า โรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
2. นางณิชนันทน์ นนธิจันทร์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นางสิริพร ทรงรัมย์โรงเรียนกาเกาะกรรมการ
4. นางกาญจนา นพรัตน์โรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
5. นางสมศรี สุจินพรัหมโรงเรียนบ้านบุทมกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางริญญาภัทร์ แท่งทองหลางโรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
2. นางกัลยา อินธาระโรงเรียนบ้านลำชีกรรมการ
3. นางวัลลภา วังจันทร์โรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำกรรมการ
5. นางพิกุล แสงแก้วโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจานกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางประออน สายยศโรงเรียนบ้านปะตาเมาะกรรมการ
2. นางสาวจันทา มีสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาเกากรรมการ
3. นางสาวศิริพร ทองนำโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมกกรรมการ
4. นายไกรสิทธิ์ ศิริมากโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
5. นางสมพร พรหมคุณโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ดุจจานุทัศน์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
2. นางธันยา บาเดชโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ นวฤกษ์โรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
4. นางสำเนียง สองพาลีโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นางสาวปทิดา ไม้หอมโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางสมศรี คิดสุขโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
2. นางอุมาพร ประดับสุขโรงเรียนบ้านโชกใต้กรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ อินทรามะ โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางวาสนา รวยสูงเนินโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
5. นางปิยนันท์ อนันตสุขโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางจังอร ทิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
2. นายจันทร์เพ็ญ เจริญศิริโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
3. นางสาววารุณี สินสร้างโรงเรียนบ้านดู่อารางกรรมการ
4. นางปราณี เสาะสิทธิ์โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
5. นางสาวพัชนี จันทร์พรโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางศันสนีย์ จริตรัมย์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
2. นางสุภาพร ดีประดวงโรงเรียนบ้านเปรียงกรรมการ
3. นางอรอินทร์ พูนชัยโรงเรียนการุญวิทยากรรมการ
4. นางพันธุ์ทิพา ใบบัวโรงเรียนบ้านตาเพชรกรรมการ
5. นางพรชนัตว์ ชัยตั้งจิตโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางจันทิรา ใสงามโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
2. นางส่งศิริ รัฐสมุทรโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
3. นางภัทราภรณ์ ธนูทองโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี บุญญาวิเศษโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
5. นางสุนทรา สายยศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวประภัทร อินทร์งามโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยากรรมการ
2. นางประนอม วิวาสุขุโรงเรียนบ้านหนองแล้งกรรมการ
3. นางเจียมรัตน์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
4. นางสุจิรา ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงกรรมการ
5. นางสุขสันต์ มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางกรกนก คงดีโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นางธนิษฐา เพียรมีโรงเรียนบ้านกะทม (คุณรสนิมิต)กรรมการ
3. นางประคอง สระอินทร์โรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
4. นายวัลลภ ดาศรี โรงเรียนบ้านวารไพรศรีกรรมการ
5. นางนงเยาว์ บุญโตโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางประยงค์ ประดับสุขโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
2. นางดวงจิต พลศักดิ์โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิกรรมการ
3. นายประยุกต์ บุญสุขโรงเรียนบ้านเล้าข้าวกรรมการ
4. นางภัฐรดา ปัญญาเอกโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
5. นางสาววลัยพร ศิวิแว่นโรงเรียนบ้านพันธุลีกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา เดชสองชั้น โรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
2. นายอภิชากฤต อินทหอมโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
3. นางเจรียม ดวงรัตน์โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ)กรรมการ
4. นางณีรวรรณ์ อุทัยเรืองโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
5. นางสาววรรณวิมล จิตหาญโรงเรียนบ้านคาละแมะกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางพิมสิริ ศรีผ่องงามโรงเรียนหนองโตง กรรมการ
2. นางละออง บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
3. นางวีณา วารีโรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกกกรรมการ
4. นางลักษณ์คณา อุตสาห์ดีโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
5. นางสาวศศิธร สมัญญาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางทองม้วน พื้นฉลาดโรงเรียนบ้านปราสาทตราดฯกรรมการ
2. นางจำเริญสุข ขาวงามโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
3. นางสมจิต ผลสมหวังโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
4. นางสาวนงนภัส จารัตน์โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นางจาริณี บุญสมวงศ์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางณัฐฐ์ธมล สอโสโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
2. นายชาญยุทธ แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
3. นายใน พูนกล้าโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ ฉิมงามโรงเรียนบ้านตาเมาะกรรมการ
5. นางบุญญาดา พิสาดรัมย์โรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ มีกุลโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ผลโพธิ์โรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
3. นางสาวอภิชชญา อุราโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายธงศักดิ์ พุดมีโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
5. นางสาวธิดารัชต์ คำสงค์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธนพร คนฉลาดโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
2. นายสมชัย นารัมย์โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสาวกิติยา เศลวัฒนะกุลโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางภัชพิชชา อุตส่าห์ดีโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
5. นางสาวพิกุล เสริมผลโรงเรียนบ้านระกาสังแกกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสุหทัย ยืนยงโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์กรรมการ
2. นางณัฐิยา ลุนลาวโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
3. นายเริงชัย เสาะสิทธิ์โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม"กรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ มีภูงาโรงเรียนบ้านตระเปียงเตียกรรมการ
5. นางสาววาสนา ศรีงามโรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา ภูเขียวโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
2. นายเสมือน สุขยาโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์กรรมการ
3. นายศุภชัย ไม้เลิศหล้าโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะกรรมการ
4. นางบุษราคัม พุดมีโรงเรียนโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นางสาวสุรารักษ์ เนตรทวีโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางคณานิตย์ สอนกล้าโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางสมควร แววเพชรโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
3. นายโกมล ศรีวรรณะโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
4. นางสาวมนชยา อินทร์สอาดโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
5. นางสาวนุศรา ทองศรีโรงเรียนโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางธัญธิดา สครรัมย์โรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาส มงคลโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางสาวสว่าง เจือจันทร์โรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
4. นายวีรพงศ์ งามยิ่งโรงเรียนบ้านตาเปาว์กรรมการ
5. นายอุดมสิน ดาศรีโรงเรียนบ้านจรวยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวศศิโสม หวังสมโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
2. นายสุพจน์ ใสแจ่มโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
3. นายสมหวัง พลทวีโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
4. นางนิรมล แปลงทับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ กองทองโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี หวังผลโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการ
2. นายกิตติพงศ์ ฉัตรเฉลิมเดชโรงเรียนบ้านสำโรง – โคกเพชรกรรมการ
3. นายเอกชัย ประดับทองโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
4. นายชวลิต พลประเสริฐโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"กรรมการ
5. นางสาวรุ้งอรุณ ศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางอุไร เพ่งพิศโรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวทิพย์ประภา เหลาคมโรงเรียนสะโนวิทยากรรมการ
3. นางจรรยา นรานุตโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
4. นายนิพนธ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิกรรมการ
5. นางสาวดวงใจ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ จันทเขตโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
2. นายธนุกูล คุณนุชโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
3. นางพรทิพย์พา รัตนาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
4. นายคุณแทน บุญรอดโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นายเจียมศักดิ์ จันทสุขโรงเรียนบ้านตางมางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวรรณ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
2. นางลำดวน คำราษฎ์โรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นายเรวัตร ตัณฑ์สุระโรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
4. นางมยุรี พันแสนโรงเรียนบ้านบุฤาษีกรรมการ
5. นายสำเริง มีศรีโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา ขอพรกลางโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
2. นายจีรวัฒน์ โองอินทร์โรงเรียนโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)กรรมการ
3. นางพิมล หายทุกข์โรงเรียนบ้านแตลกรรมการ
4. นางสาวจันทร์สาย ถือกล้าโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวสุภาพร บุญรอดโรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรพิมล ดนเสมอโรงเรียนบ้านหนองเต่ากรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ นามวัฒน์โรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
3. นางกัญญารัตน์ พรมแตง โรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
4. นางกฤษณา บุติมาลย์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นายนีรนาท เสาว์ยอดโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอฯกรรมการ
6. นางสาวนงนุช พิศวงโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางวันทนา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำกรรมการ
2. นางสาววาสนา ศรีเคลือบโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทรกรรมการ
3. นางนาถกานต์ หฤทัยถาวรโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้นกรรมการ
4. นางปลั่งศรี ศรียะนัยโรงเรียนบ้านคาละแมะกรรมการ
5. นางสาณี มีพร้อมโรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษราภรณ์ บุญอุดมโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
2. นางบำเพ็ญ สวยไทยสงค์โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกกกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน ชอบดีโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญกรรมการ
4. นางพูลสุข พิศวงปราการโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
5. นางสาวปัทมา โคตพันธ์โรงเรียนการุญวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายนิราศ บุญร่วมโรงเรียนบ้านฆ้องโนนจิกกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นิยมทองโรงเรียนบ้านรามกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ สกุลนามรัตน์โรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
4. นางบุษราคัม กะการดีโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวริศรา ทมะนันต์โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
2. นางสุทิน ทิพย์กลางโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา ดวงอาจโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา เฉลียวศิลป์โรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
5. นางสาวสายชล หมายดีโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ ศรีพรหมโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
2. นายจักรกฤษณ์ สุขสำราญโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
3. นายสนธยา หงษ์ทองโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
4. นางอัญชุลี วันคำโรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาววรารัตน์ วงษ์มาโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นางสาวอรวรณ สายไทยโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอฯกรรมการ
3. นางสังวาลย์ หาสุขโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
4. นางสมโภชน์ พลายด้วงโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
5. นางรวมทอง รักษ์คิดโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางพวงเพ็ญ ดวงใจโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
2. นางสาวกรองแก้ว บุญเหลือโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
3. นางสาวสุรัชนา โปร่งจันทึกโรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุธาทิพย์ ทองใบโรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชยกฤต ฉายถวิลน์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นายอานุภาพ สังข์น้อยโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
3. นางสาวดาริณี ระวังชื่อโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
4. นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุลโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
5. นางนฤมล ดีนานโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายเริงฤทธิ์ วงษ์ฟองนวลโรงเรียนบ้านว่านกรรมการ
2. นายปัณณทัต หาญเสมอโรงเรียนการุญวิทยากรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ อนันโชติวิรุฬโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
4. นายริเริ่ม เจือจันทร์โรงเรียนสวายไตรภูมิกรรมการ
5. นายระพีพจน์ หวังวกโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายฐปนวัฒน์ มรกตโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
2. นางอุทัย ปัตถวัลย์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายอนันตรัตน์ ชื่นใจโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
4. นางนภัสนันท์ ทองนำโรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
5. นายสมาน บุญรินทร์โรงเรียนหว้าโพธิ์ไทรกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเสถียร คล้ายคลึงโรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
2. นายทองสืบ บุตรดีขันธ์โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวอุไร หวังสุดดีโรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)กรรมการ
4. นายทนงศักดิ์ แท่นแก้วโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
5. นายสมยศ มีศิลป์โรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวันชัย มนต์ทองโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคีกรรมการ
2. นายเปลื้อง งามยิ่งยืนโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
3. นางสาวคชาภรณ์ สุขบรรณ์โรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางพูนสิน ขาวงามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายสุพจน์ งามพร้อมโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ วงละครโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นายไพรัตน์ ลำภูโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
3. นายทวนชัย เรืองบุญโรงเรียนบ้านลำชีกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ ภูกันดารโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
5. นายอรรถพล ขันถมโรงเรียนบ้านศรีตะวันกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอภิวัฒน์ พวงบุญโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
2. นายชนะ คุ้มแก้วโรงเรียนบ้านฉันเพลกรรมการ
3. นางพัชนี ผมพันธ์โรงเรียนบ้านนารุ่ง(นารุ่งญานมุณี)กรรมการ
4. นางสุภัตรา ทูลภิรมย์โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทรกรรมการ
5. นางมุกศรี วรพุฒิพงษ์โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางมณีรัตน์ ศรีโยธีโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
2. นายรวยเริงฤทธิ์ อยู่ดีโรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคีกรรมการ
3. นายวิลาส อุ้มบุญโรงเรียนหนองพญากรรมการ
4. นางนงนุช แพงวงษ์โรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
5. นางวชิรญาณ์ ทัพพันธ์ชัยโรงเรียนบ้านบุอาไรกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี บุญญาธรรมรัตน์โรงเรียนบ้านช่างปีกรรมการ
2. นางกฤษดาภรณ์ นิยมพันธุ์โรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางปราณี ทานประสิทธิ์โรงเรียนบ้านระไซร์กรรมการ
4. นางชญาดา ศิริโฉมโรงเรียนบ้านหนองกงกรรมการ
5. นางมะลิ พูลสุขโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิริกานต์ โสวาทีโรงเรียนบ้านกรูดหนองซำกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ สานันท์โรงเรียนบ้านปะตาเมาะกรรมการ
3. นางนิรชา จันดารักษ์โรงเรียนบ้านหนองขนาดกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทณฐกร ศรีเมืองโรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรกรรมการ
5. นางจุไรวัลย์ กันทะชมภูโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อยกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายเจษฎา หาสุขโรงเรียนบ้านกันตรงกรรมการ
2. นายวิษณุกร สดมสุขโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
3. นางณิชชาภัทร หม้อทองโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
4. นางสาวนิโลบล สุจินพรัหมโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
5. นายประเดิม เทพวงษ์โรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปราณี พวงงามโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นางลักขณา หนักไหล่โรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
3. นายนรินทร์ อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
4. นายวีระ รักษ์คิดโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นายณรงค์ ศรกล้าโรงเรียนบ้านไถงตรงกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ สุจริตโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
2. นางธิภารัตน์ ธิราชรัมย์โรงเรียนบ้านเปรียงกรรมการ
3. นายธนศิลป์ จงมั่งคั่งโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นายสร้อย โสปัญหริโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสร้อย โสปัญหริโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สุจริตโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางธิภารัตน์ ธิราชรัมย์โรงเรียนบ้านเปรียงกรรมการ
4. นายธนศิลป์ จงมั่งคั่งโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยมโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางจุรีย์ ตระกูลดีโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
3. นางสุดาวีร์ ปัดถามังโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
4. นางปิยรัตน์ แก้วหล้าโรงเรียนบ้านตางมางกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ หอมขจรโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางอารีย์ จู่จุ้ยเอี่ยมโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม"กรรมการ
2. นางจุรีย์ ตระกูลดีโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
3. นางสุดาวีร์ ปัดถามังโรงเรียนดรุณวิทยากรกรรมการ
4. นางปิยรัตน์ แก้วหล้าโรงเรียนบ้านตางมางกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ หอมขจรโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอารีรัตน์ ทองดาโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา มั่นยืนโรงเรียนบ้านดู่อารางกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา เฉลียวศิลป์โรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ
4. นายสงบ เหมือนลือโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวอารยาภรณ์ จันทเขตโรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยากรรมการ
2. นายสามารถ นับถือดีโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา ทองบ่อโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)กรรมการ
4. นางอำนวย เคลือบสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเฟื่องฟ้า เทพวงษ์โรงเรียนหนองพญากรรมการ
2. นางเพียงใจ พรหมศรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางลัดดา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้งกรรมการ
4. นางพรศรี ชัยคีรีโรงเรียนวัดประสพกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางรัตนาภรณ์ สินสร้างโรงเรียนโคกกระเพอกรรมการ
2. นางวิริยา ผิวหอมโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
3. นางปราณี สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
4. นางยุพิน นะกุลรัมย์โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ)กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางธนิดา นิธิกรธนิยาโรงเรียนบ้านนารุ่ง(นารุ่งญานมุณี)กรรมการ
2. นางเพ็ญพรรณี วรรณูปถัมภ์โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)กรรมการ
3. นางศิรนันท์ นับถือดีโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
4. นางสุทร เพียรเสมอโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางเดือนเพ็ญ ภูเขียวโรงเรียนบ้านจารย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจรัสศรี มูลศิริโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
2. นางบัวพา ทองทาโรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
3. นางรุจิรา ประดับโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
4. นางอภิรดี ทัพไทยโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณพิศ โฉมมณีโรงเรียนบ้านบรมสุขกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ประดับสุขโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
2. นางทองพูล โภคทรัพย์โรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
3. นายสมสิน เสถียรรัตนชัยโรงเรียนบ้านศรีตะวันกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ กระแสเทพโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
5. นางสงวน โถทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ ประดับสุขโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
2. นางทองพูล โภคทรัพย์โรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
3. นายสมสิน เสถียรรัตนชัยโรงเรียนบ้านศรีตะวันกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ กระแสเทพโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
5. นางสงวน โถทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ สมกล้าโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ประธานกรรมการ
2. นางทยิดา เถกิงบุณย์โรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
3. นายปิยวิทย์ กันนุฬาโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
4. นายภาณุวิชญ์ ประดับสุขโรงเรียนการุญวิทยากรรมการ
5. นางสวรรค์ คิดสุขโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายแต้ม ท่าดีโรงเรียนบ้านยางเตี้ยประธานกรรมการ
2. นายพินันท์ มณีศรีโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
3. นายศรัทธา แท่นดีโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิสังรัมย์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายพีระ เรียงทองโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายแทนศักดิ์ โพธิ์สังข์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวณุภานาถ ยืนยาวโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
3. นางอัมภวรรณ์ สดับสารโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
4. นางภัสส์ทิชา เสนจันทร์ฒิไชยโรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)กรรมการ
5. นายอิสรา โสแก้วโรงเรียนบ้านพะเนากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย เศรษฐนันท์โรงเรียนอนุบาลจอมพระประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ เพ่งพิศโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา)กรรมการ
3. นายพรชัย จันทร์กล้าโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
4. นายอภัย ทองทาโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
5. นายอรุณ ดวงเนตรโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางรุ่งนภา ครึ่งมีบ้านโคกเพชรกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา ดีเลิศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นายนิโรจน์ ดาศรีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
4. นายพิทักษ์ พรหมพินิจโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอำนาจ เจริญศิริโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)กรรมการ
6. นายดุสิต บัวแก้วโรงเรียนบ่อน้ำใสกรรมการ
7. นางสุนีย์ ชัยงามโรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางรุ่งนภา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
2. นางสาวสาวกุสุมา ดีเลิศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นายนิโรจน์ ดาศรีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
4. นายพิทักษ์ พรหมพินิจโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอำนาจ เจริญศิริโรงเรียนโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)กรรมการ
6. นายดุสิต บัวแก้วโรงเรียนบ่อน้ำใสกรรมการ
7. นางสุนีย์ ชัยงามโรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ครึ่งมีโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา ดีเลิศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นายนิโรจน์ ดาศรีโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
4. นายพิทักษ์ พรหมพินิจโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายอำนาจ เจริญศิริโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)กรรมการ
6. นายดุสิต บัวแก้วโรงเรียนบ่อน้ำใสกรรมการ
7. นางสุนีย์ ชัยงามโรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายบัญชา ปานทองโรงเรียนบ้านกันตรงกรรมการ
2. นางสาวโยทะกา อมล ไหมทองโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)กรรมการ
3. นางพรนภา เงินถมโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
4. นายนิติกุล หนองม่วงโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
5. นายสิงห์ชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่กรรมการ
6. นางอนงค์ ศูนย์กลางโรงเรียนบ้านแจรนกรรมการ
7. นางอุษา รุ่งเรืองโรงเรียนจอมพระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายบัญชา ปานทองโรงเรียนบ้านกันตรงกรรมการ
2. นางสาวโยทะกา อมล ไหมทองโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)กรรมการ
3. นางพรนภา เงินถมโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
4. นายนิติกุล หนองม่วงโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
5. นายสิงห์ชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่กรรมการ
6. นางอนงค์ ศูนย์กลางโรงเรียนบ้านแจรนกรรมการ
7. นางอุษา รุ่งเรืองโรงเรียนจอมพระกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ปานทองโรงเรียนบ้านกันตรงกรรมการ
2. นางสาวโยทะกา อมล ไหมทองโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)กรรมการ
3. นางพรนภา เงินถมโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
4. นายนิติกุล หนองม่วงโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
5. นางอนงค์ ศูนย์กลางโรงเรียนบ้านแจรนกรรมการ
6. นายสิงห์ชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่กรรมการ
7. นางอุษา รุ่งเรืองโรงเรียนจอมพระกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางวงศ์สิริ เถินมงคลโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางสาวรัฐพร ปุริโสโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ผิวหอมโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
4. นายเสวย ศาลางามโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
5. นางจารุพร มุขขันธ์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
6. นายลออง ทิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
7. นายปาริเชษฐ์ เชิดกลิ่นโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางวงศ์สิริ เถินมงคลโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางสาวรัฐพร ปุริโสโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
3. นางจารุพร มุขขันธ์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ผิวหอมโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
5. นายเสวย ศาลางามโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
6. นายลออง ทิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
7. นายปาริเชษฐ์ เชิดกลิ่นโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเสรี เอี่ยมสะอาดโรงเรียนกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
2. นางจัฏรพร มหาสาโรโรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายบุญเยี่ยม ใจสุขโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางผ่องใส ทองดาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูลโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)กรรมการ
6. นายวราวุฒิ สุขแสวงโรงเรียนหนองกับกรรมการ
7. นายแสวง พิมพ์ปรุโรงเรียนบ้านกระออมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสรี เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
2. นางจัฏรพร มหาสาโรโรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายบุญเยี่ยม ใจสุขโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางผ่องใส ทองดาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูลโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)กรรมการ
6. นายวราวุฒิ สุขแสวงโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
7. นายแสวง พิมพ์ปรุโรงเรียนบ้านกระออมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเสรี เอี่ยมสะอาดโรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
2. นางจัฏรพร มหาสาโรโรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายบุญเยี่ยม ใจสุขโรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางผ่องใส ทองดาโรงเรียนบ้านนาบัวกรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ ตุงตระกูลโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)กรรมการ
6. นายวราวุฒิ สุขแสวงโรงเรียนหนองกับกรรมการ
7. นายแสวง พิมพ์ปรุโรงเรียนบ้านกระออมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางวงศ์สิริ เถินมงคลโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นางสาวรัฐพร ปุริโสโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ผิวหอมโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
4. นายเสวย ศาลางามโรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์กรรมการ
5. นายลออง ทิมแก้วโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
6. นายปาริเชษฐ์ เชิดกลิ่นโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
7. นางจารุพร มุขขันธ์โรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชุมพล มีงามโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอฯกรรมการ
2. นายเศรษฐวุฒิ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ งามยิ่งโรงเรียนบ้านตาเปาว์กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชนะมะเริงโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นายธนพงษ์ สมรูปโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
6. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายชุมพล มีงามโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอฯกรรมการ
2. นายเศรษฐวุฒิ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ งามยิ่งโรงเรียนบ้านตาเปาว์กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชนะมะเริงโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นายธนพงษ์ สมรูปโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
6. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชุมพล มีงามโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอฯกรรมการ
2. นายเศรษฐวุฒิ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิกรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ งามยิ่งโรงเรียนบ้านตาเปาว์กรรมการ
4. นายวิรัตน์ ชนะมะเริงโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นายธนพงษ์ สมรูปโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
6. นายเพลิน สุขยาโรงเรียนบ้านระวีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายภัทรพงศ์ สมบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
2. นายอนนท์ คุณุรัตน์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางนภาพร โพธิ์ผาโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
4. นายสกล กาญจนากาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
5. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
6. นายสุทัศน์ สาระไลย์โรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายภัทรพงศ์ สมบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
2. นายสุทัศน์ สาระไลย์โรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
3. นายอนนท์ คุณุรัตน์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นางนภาพร โพธิ์ผาโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
5. นายสกล กาญจนากาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
6. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนหนองพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน สาระไลย์โรงเรียนกรรมการ
2. นายภัทรพงศ์ สมบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
3. นางนภาพร โพธิ์ผาโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
4. นายสกล กาญจนากาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
5. นายอนนท์ คุนุรัตน์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
6. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอนนท์ คุณุรัตน์โรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
2. นายสกล กาญจนากาศโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางนภาพร โพธิ์ผาโรงเรียนบ้านโนนถ่อนกรรมการ
4. นายภัทรพงศ์ สมบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
5. นายสุทัศน์ สาระไลย์โรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
6. นายฏิวัตต์ สันทาลุนัยโรงเรียนบ้านหนองพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสำรวม ดีสมโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
2. นายสมชาติ สายรัตน์โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
3. นางสาวเชื้อสุขี เจริญศิริโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
4. นายนิรุตติ บุตรงามโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ ไหมทองโรงเรียนแงงกวงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ ไหมทองโรงเรียนแงงกวงกรรมการ
2. นางสำรวม ดีสมโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายสมชาติ สายรัตน์โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายเชื้อสุขี เจริญศิริโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายนิรุตติ บุตรงามโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ สายรัตน์โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
2. นายสำรวม ดีสมโรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ ไหมทองโรงเรียนแงงกวงกรรมการ
4. นางสาวเชื้อสุขี เจริญศิริโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
5. นายนิรุตติ บุตรงามโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนางสาวเชื้อสุขี เจริญศิริโรงเรียนโรงเรียนบ้านขามระกากรรมการ
2. นายนิรุตติ บุตรงามโรงเรียนบ้านหนองกุงกรรมการ
3. นางสำรวม ดีสมโรงเรียนดงมันกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ ไหมทองโรงเรียนแงงกวงกรรมการ
5. นายสมชาติ สายรัตน์โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
2. นางสาวพิมลพรรณ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
3. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนราชวิถีประสาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายเกชา สมานไทยโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
5. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
6. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมลพรรณ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
2. นางอรพิน งามสุธรรมโรงเรียนราชวิถีประสาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายเกชา สมานไทยโรงเรียนบ้านโคกลำดวนกรรมการ
4. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
5. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
6. นายเอกพงษ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร สันทัดโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู (ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)กรรมการ
2. นางสมหมาย จันทเขตโรงเรียนบ้านภูมิสตึงกรรมการ
3. นายบุญส่ง ดีเลิศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
4. นายวุฒิชัย คงบุญโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
5. นายศิลณรงค์ ศิลาชัยโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย จันทเขตโรงเรียนบ้านภูมิสตึงกรรมการ
2. นายบุญส่ง ดีเลิศโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นายวุฒิชัย คงบุญโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
4. นายศิลณรงค์ ศิลาชัยโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
5. นางศศิธร สันทัดโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู (ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางอักษรา นวลแสงโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
2. นายบุญรอด เกตุชาติโรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย)กรรมการ
3. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางอักษรา นวลแสงโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
2. นายบุญรอด เกตุชาติโรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย)กรรมการ
3. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายบุญรอด เกตุชาติโรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย)กรรมการ
2. นายอักษรา นวลแสงโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
4. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประเวส ธนภัทรดิลกโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
2. นางสาวอักษรา นวลแสงโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายบุญรอด เกตุชาติโรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย)กรรมการ
4. นายญาณวุฒิ รัศมีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุพิศ พื้นพรมโรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
2. นายมะณี แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
3. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
4. นายธวัช บูรณเจริญโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายมะณี แก้วปลั่งโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
2. นายพิชัย จินดาศรีโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
3. นายธวัช บูรณเจริญโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุพิศ พื้นพรมโรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสมฤทัย ระศรีนวลโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นายฐิติกร สวนศรีโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะกรรมการ
3. นางกีรติญา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นางบุตรดี โอษฐงามโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นายทศคม สมานจิตต์โรงเรียนกาเกาะระโยงกรรมการ
6. นางโสภา คันชั่งทองโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสมฤทัย ระศรีนวลโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
2. นายฐิติกร สวนศรีโรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะกรรมการ
3. นางกีรติญา มะลิซ้อนโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นางบุตรดี โอษฐงามโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นายทศคม สมานจิตต์โรงเรียนกาเกาะระโยงกรรมการ
6. นางโสภา คันชั่งทองโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์กรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ ฉั่วศิริพรโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
2. นายโกสินทร์ ตระการผล โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
3. นางภัคอิศรา สิงจานุสงค์โรงเรียนสะโนวิทยากรรมการ
4. นายวิโรจน์ โอษฐงามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นายยศไกร อิ่มใจโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
6. นางอำพันธ์ จันทเขตโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
2. นายวิโรจน์ โอษฐงามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
3. นายยศไกร อิ่มใจโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
4. นางอัมพันธ์ จันทเขตโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ฉั่วศิริพรโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
6. นางภัคอิศรา สิงจานุสงค์โรงเรียนสะโนวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางวาณีรัตน์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
2. นายอำนาจ พุทธรักขิโตโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นายสุทธิชัย พรหมบุตรโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
4. นางภัสนันท์ สุภาสัยโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
5. นางมนทิรา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางวาณีรัตน์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
2. นายอำนาจ พุทธรักขิโตโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นายสุทธิชัย พรหมบุตรโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
4. นางภัสนันท์ สุภาสัยโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
5. นางมนทิรา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางวาณีรัตน์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
2. นายอำนาจ พุทธรักขิโตโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นายสุทธิชัย พรหมบุตรโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
4. นางภัสนันท์ สุภาสัยโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
5. นางมนทิรา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางวาณีรัตน์ มั่นหมายโรงเรียนบ้านคอโคกรรมการ
2. นายอำนาจ พุทธรักขิโตโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
3. นายสุทธิชัย พรหมบุตรโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
4. นางภัสนันท์ สุภาสัยโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
5. นางมนทิรา ประทีป ณ ถลางโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางภัคอิศรา สิงจานุสงค์โรงเรียนสะโนวิทยากรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ฉั่วศิริพรโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายวิโรจน์ โอษฐงามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นายยศไกร อิ่มใจโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
6. นางอัมพันธ์ จันทเขตโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ โอษฐงามโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
2. นายยศไกร อิ่มใจโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
3. นางอัมพันธ์ จันทเขตโรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
4. นางภัคอิศรา สิงจานุสงค์โรงเรียนสะโนวิทยากรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ฉั่วศิริพรโรงเรียนบ้านผักไหมกรรมการ
6. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ สุภาวหาโรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
4. นายราเชนทร์ แสงงามโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
5. นายพิทักษ์ บุญเพิ่มโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
6. นายจิรกิตติ์ โสมะมีโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
2. นายกิติพงษ์ สุภาวหาโรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
4. นายราเชนทร์ แสงงามโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
5. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพิทักษ์ บุญเพิ่มโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
7. นายจิรกิตติ์ โสมะมีโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ สุภาวหาโรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
3. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
4. นายราเชนทร์ แสงงามโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
5. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพิทักษ์ บุญเพิ่มโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
7. นายจิรกิตติ์ โสมะมีโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นางสาวลำดวน เหมหงษ์โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
3. นายวิโรจน์ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านประปืดกรรมการ
4. นายวิเชียร วังจันทร์โรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
5. นายเศกสรรค์ จินดาศรีโรงเรียนบ้านหนองขวาวกรรมการ
6. นางสาวกัลยวรรชน์ ประดุจชนม์โรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสรี จำปาดีโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจานกรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายปิยะนันท์ นอบน้อมโรงเรียนกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวบุญญานุช ม่วงอ่อนโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
5. นางกุราธินันท์ พงศ์อินทรสุทธิ์โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)กรรมการ
6. นางบุณณดา บุญร่วมธนะชัยโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)กรรมการ
7. นางธนวัน การณรงค์โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนออนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นางสาวลำดวน เหมหงษ์โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
3. นายวิโรจน์ พูนดังหวังโรงเรียนบ้านประปืดกรรมการ
4. นายวิเชียร วังจันทร์โรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
5. นายเศกสรรค์ จินดาศรีโรงเรียนบ้านหนองขวาวกรรมการ
6. นางสาวกัลยวรรชน์ ประดุจชนม์โรงเรียนบ้านตรำดมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเสรี จำปาดีโรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจานกรรมการ
2. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
3. นายปิยะนันท์ นอบน้อมโรงเรียนกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวบุญญานุช ม่วงอ่อนโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
5. นางกุราธินันท์ พงศ์อินทรสุทธิ์โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา)กรรมการ
6. นางบุณณดา บุญร่วมธนะชัยโรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)กรรมการ
7. นางธนวัน การณรงค์โรงเรียนบ้านกาเกาะ-ระโยงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สาระไลย์โรงเรียนหนองกับกรรมการ
2. นายศรากร บุดดางามโรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
3. นางวรรณา วิเศษศรีโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
4. นางสาวละมุน จำปาศรีโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้งกรรมการ
5. นางกุหลาบ ชุมไธสงโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จารัตน์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีถาวร คุมสุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นายพสิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
3. นายสมาน สาลีบุตรโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)กรรมการ
5. นางจันทนา เอนูนารีโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
6. นางบุญถนอม ทองล้ำโรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ สาระไลย์โรงเรียนหนองกับกรรมการ
2. นายศรากร บุดดางามโรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการ
3. นางวรรณา วิเศษศรีโรงเรียนบ้านตาอ็องกรรมการ
4. นางสาวละมุน จำปาศรีโรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้งกรรมการ
5. นางกุหลาบ ชุมไธสงโรงเรียนบ้านโคกสำโรงกรรมการ
6. นายภานุวัฒน์ จารัตน์โรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีถาวร คุมสุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นายสมาน สาลีบุตรโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
3. นายพสิษฐ์ ยืนยงโรงเรียนบ้านเพี้ยรามกรรมการ
4. นายประหยัด อบอุ่นโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)กรรมการ
5. นางจันทนา เอนูนารีโรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)กรรมการ
6. นางบุญถนอม ทองล้ำโรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายโสภณ สายยศโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวณัฐยา แผ่นทองโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
3. นายบุญมี คันทะนาคโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ นิยมธรรมโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ อิ่มจิตโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็กกรรมการ
6. นางธัญภา พันชนะโรงเรียนวัดประสพกรรมการ
7. นางสาวจรียา มณฑิราชโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางณิชยา ศรีสุขโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
2. นางสาวรำไพ บุตรพรมโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
3. นางศิริมล ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
4. นายสุพนิดา ตลับทองโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)กรรมการ
5. นางสาวคัทลิยา มณีโรจน์โรงเรียนบึงขวางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายโสภณ สายยศโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"กรรมการ
2. นางสาวณัฐยา แผ่นทองโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
3. นายบุญมี คันทะนาคโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ นิยมธรรมโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์กรรมการ
5. นายประดิษฐ์ อิ่มจิตโรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็กกรรมการ
6. นางธัญภา พันชนะโรงเรียนวัดประสพกรรมการ
7. นางสาวจรียา มณฑิราชโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางณิชยา ศรีสุขโรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
2. นางสาวรำไพ บุตรพรมโรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
3. นางศิริมล ทองสุทธิ์โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
4. นายสุพนิดา ตลับทองโรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ)กรรมการ
5. นางสาวคัทลิยา มณีโรจน์โรงเรียนบึงขวางกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทร์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เนียมจันทร์โรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
3. นางอัษฎาพร พงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
4. นายสจิตรัก อักคะจุ่นโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายอำนวย สวยรูปโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอฯกรรมการ
6. นางสาวกุลนันท์ สุบินนามโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวมาศฤดี ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่กรรมการ
2. นางปราณี วงศ์สุนทรโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสาวมาริษา เสริมศรีโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
4. นายประชิด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
5. นางสาธิตา มณีศรีโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
6. นายสมพงษ์ กาเผือกงามโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางศรีจันทร์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
2. นายยุทธศักดิ์ เนียมจันทร์โรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
3. นางอัษฎาพร พงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
4. นายสจิตรัก อักคะจุ่นโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
5. นายอำนวย สวยรูปโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอฯกรรมการ
6. นางสาวกุลนันท์ สุบินนามโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวมาศฤดี ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านขวาวใหญ่กรรมการ
2. นางปราณี วงศ์สุนทรโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
3. นางสาวมาริษา เสริมศรีโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
4. นายประชิด จันทร์ทองโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
5. นางสาธิตา มณีศรีโรงเรียนลุ่มระวีวิทยากรรมการ
6. นายสมพงษ์ กาเผือกงามโรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนากรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายกิติพงษ์ สุภาวหาโรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
4. นายราเชนทร์ แสงงามโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
5. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายพิทักษ์ บุญเพิ่มโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
7. นายจิรกิตติ์ โสมะมีโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ จันทบุรีโรงเรียนบ้านโดนโอกประธานกรรมการ
2. นางวรญา ทัพชัยโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์ฯ)กรรมการ
3. นางสมจิต ปัดถาโรงเรียนหนองขนาดกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ก่อแก้วโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
5. นายมนัส นิคำโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ จันทบุรีโรงเรียนบ้านโดนโอกประธานกรรมการ
2. นางวรญา ทัพชัยโรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์ฯ)กรรมการ
3. นางสมจิต ปัดถาโรงเรียนหนองขนาดกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ก่อแก้วโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
5. นายมนัส นิคำโรงเรียนบ้านกันเตรียงกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางกันต์หทัย เกษมศรี ณ อยุธยาโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวิภา ถึกสกุลโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ มีเจริญโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
4. นางลัดดารัตน์ คำชายโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
5. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
6. นางอรุณี วิชาเกวียนโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ดวงรัตน์โรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกันต์หทัย เกษมศรี ณ อยุธยาโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริวิภา ถึกสกุลโรงเรียนบ้านกระโดนค้อกรรมการ
3. นางสาวพจนีย์ มีเจริญโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
4. นางลัดดารัตน์ คำชายโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
5. นางวริศรา ทองแม้นโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
6. นางอรุณี วิชาเกวียนโรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ดวงรัตน์โรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง - โคกเพชรประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา สุยคงโรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
3. นางจิรวรรณ บุญจูงโรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางกณิษฐา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครองกรรมการ
5. นางนงนุช จิตหาญโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"กรรมการ
6. นางภัทราภา กำจัดภัยโรงเรียนบ้านทุ่งรูงกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง - โคกเพชรประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา สุยคงโรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
3. นางจิรวรรณ บุญจูงโรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางกณิษฐา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครองกรรมการ
5. นางนงนุช จิตหาญโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"กรรมการ
6. นางภัทราภา กำจัดภัยโรงเรียนบ้านทุ่งรูงกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุพัตรา เจริญศิริโรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางวีรนาท ศาลางามโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
4. นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
5. นางอัญชลี สิทธิภาพโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
6. นางสุนันท์ ดีพูนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวธันยาภรณ์ รัฐสมุทรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา เจริญศิริโรงเรียนบ้านโคกสำโรงประธานกรรมการ
2. นางวีรนาท ศาลางามโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ศิริเวชโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
4. นางสาวสายฝน กลิ่นศรีสุขโรงเรียนบ้านโชกเหนือกรรมการ
5. นางอัญชลี สิทธิภาพโรงเรียนบ้านตะตึงไถงกรรมการ
6. นางสุนันท์ ดีพูนโรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นางสาวธันยาภรณ์ รัฐสมุทรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง - โคกเพชรประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา สุยคงโรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
3. นางจิรวรรณ บุญจูงโรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางกณิษฐา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครองกรรมการ
5. นางนงนุช จิตหาญโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"กรรมการ
6. นางภัทราภา กำจัดภัยโรงเรียนบ้านทุ่งรูงกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัณย์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านสำโรง - โคกเพชรประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา สุยคงโรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
3. นางจิรวรรณ บุญจูงโรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางกณิษฐา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครองกรรมการ
5. นางนงนุช จิตหาญโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"กรรมการ
6. นางภัทราภา กำจัดภัยโรงเรียนบ้านทุ่งรูงกรรมการ
7. นางอุไรวรรณ สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โองอินทร์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
3. นางปิยวรรณ โอษฐงามโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
4. นายชนณ์ธนัชฎ์ โคตรพันธ์โรงเรียนบ้านขยองกรรมการ
5. นายสมคิด หมายชนะโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ
6. นางวรัชยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
7. นายณภัทร บุติมาลย์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ โองอินทร์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ แสนกล้าโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
3. นางปิยวรรณ โอษฐงามโรงเรียนบ้านพันษีกรรมการ
4. นายชนณ์ธนัชฎ์ โคตรพันธ์โรงเรียนบ้านขยองกรรมการ
5. นายสมคิด หมายชนะโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ
6. นางวรัชยา เจือจันทร์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
7. นายณภัทร บุติมาลย์โรงเรียนบ้านศรีราชากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวอวตี บัณฑิตนิธิกุลโรงเรียนกรรมการ
2. Missxue Hui Yuanโรงเรียนกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร เสียงวังเวงโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสัมพันธ์ เรืองสนามผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายพิศาล พงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
3. นางสาวณัชชา ประทีปธนากรโรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายประศรี ว่องไวโรงเรียนบ้านทวารไพรกรรมการ
5. นางสำรวล ประดับศรี โรงเรียนบ้านขมิ้นกรรมการ
6. นายสุพิศ ศาลา โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม)กรรมการ
7. ว่าที่พันตรีปิยะวงษ์ หมายดีโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ จุกหอมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสุวิทย์ คงเกตุโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
3. นายอดิศรา เรืองสนามโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหาโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
5. นายนิรันดร์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองฮะกรรมการ
6. นายสมนึก โพธิโชตโรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
7. นางสาวธนพร สุดตลอด โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครองกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมาน ทองปาน ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายสุเดช คงนุรัตน์โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นายสถาพร ศรีวรรณ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางชวนชม วิบูลย์เพ็งโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
5. นางรุจิรา ขำชูสงฆ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนาคกรรมการ
6. นางสุภาวดี สมัครสมาน โรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
7. นายพงศกร จันทร์แจ่ม โรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสุชิน คุ้มศิริโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
2. นายบุรีขันธ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางพัชนีพร หอมเนียมโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
4. นายพยุงศักดิ์ เพราะทองโรงเรียนบ้านอมรินทราวารีกรรมการ
5. นายอนุพร พรสีมาโรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายบุรีขันธ์ กองแก้วโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
2. นางพัชนีพร หอมเนียมโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ เพราะทองโรงเรียนบ้านอมรินทราวารีกรรมการ
4. นายสุชิน คุ้มศิริโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
5. นายอนุพร พรสีมา โรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
6. นางสาวนิตยา ตั้งจึงเจริญโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ เครือสุวรรณโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ สาสังข์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายธนาวี แสนดีโรงเรียนบ้านตากูกกรรมการ
4. นายธวัชชัย คำสุมาลีโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางณัฐนันทน์ พลสระคูโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสาวนุชลดา เผ่าพันธุ์โรงเรียนวาณิชย์นุกูลกรรมการ
3. นางสาวดุจฤทัย สายแก้วโรงเรียนบ้านเล้าข้าวกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมพร เทียนทองโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์พร เป็งทองโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสร้อยทิพย์ ทองหล่อโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราชกรรมการ
4. นางสาวอัษฎาพร ลาสนามโรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางรัชดา มุมทองโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
2. นางศิริพร ยางสามัญโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เปรี้ยงกระโทกโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
4. นางโชติกา ดีเกิดโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)กรรมการ
5. นางบุปผา แก้วใสโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
6. นางปานทิพย์ เพ็ญสุริยาโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลงกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ยางสามัญโรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)กรรมการ
2. นางเบญจวรรณ เปรี้ยงกระโทกโรงเรียนบ้านขอนแก่นกรรมการ
3. นางรัชดา มุมทองโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
4. นางโชติกา ดีเกิดโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)กรรมการ
5. นางบุปผา แก้วใสโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
6. นางปานทิพย์ เพ็ญสุริยาโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลงกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวเพ็ญฉวี พงศ์พิพัฒน์โรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
2. นายอรรถกร ศรีภาโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางอัญชลี กล้วยทองโรงเรียนบ้านโชกใต้กรรมการ
4. นางสาวเนตรนภา ศรีผุยโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
5. นายพิสิษฐ์ ฉิมมาลีโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ วรโพดโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
2. นายจารึก สิงจานุสงค์โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิตา ดัชถุยาวัตรโรงเรียนครึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ บุตรสยาตรัสโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ กระแสโสมโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิชญ์ ภูเขียวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์กรรมการ
2. นายวัชระ ตรีศิลสัตย์โรงเรียนบ้านตะกุย (ค้ำคูณบำรุง)กรรมการ
3. นายปณิธาน สุขเกษมโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นายอรุณ อุไรโรงเรียนสะโนวิทยากรรมการ
5. นายบัญญัติ สายยศโรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ)กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ พิศวงโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
2. นายสิทธิพงศ์ กับแก้วโรงเรียนบ้านทัพกระบือกรรมการ
3. นางสาวลดาาวัลย์ สานนท์โรงเรียนบ้านตระเปียงเตียกรรมการ
4. นายเผดิมเดช พงศ์พิริยาภรณ์โรงเรียนบ้านดงมันกรรมการ
5. นายแสงจันทร์ โถน้อยโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านยางเตี้ยกรรมการ
2. นายชาญชัย สุขสมานโรงเรียนบ้านตากวนกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีพยงค์ สันทานุลัยโรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทรกรรมการ
4. นายนิวัตร เกษแก้วโรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ)กรรมการ
5. นางสาวอุทัยวรรณ นอบน้อมโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฎิกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายเรืองเดช ภูบุญเต็มโรงเรียนสุรินทรศึกษากรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ จินดากุลโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นาเหนือโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"กรรมการ
4. นางจิตราพัชร สุขสงวน โรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
5. นายเสน่ห์ ธิราชรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายฐิติวัชร พะวงษ์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
2. นางสาวเกื้อกุล โสดาโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นายหัด เนตรอุดมสุกโรงเรียนบ้านช่างปี่กรรมการ
4. นางพิณณพัฒน์ อภิวัชรารัตน์โรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ สุดยิ่งโรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายภราดร บัวทองโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
2. นายสุวรรณ บุญเยี่ยมโรงเรียนหนองขามวิทยาคมกรรมการ
3. นายพลทัต จงสุขกลางโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
4. นางเพียงเพ็ญ จงมั่งคั่งโรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้นกรรมการ
5. นางสาวกัญญาภัค ชัยสุวรรณโรงเรียนบ้านดงถาวรกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอรทัย รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา)กรรมการ
2. นางสาวจินตนา ตินทองโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
3. นายกิตติชัย คำวิไชยโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้วกรรมการ
4. นางธัญญารัตน์ บริสุทธิ์โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายเสถียน พรมเวียงโรงเรียนบ้านปะนอยไถงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ทองเถาว์โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"กรรมการ
2. นายวัตน์ชัย เติมกล้าโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
3. นายเอกณรงค์ อินแปลงโรงเรียนบ้านจันรมกรรมการ
4. นางสาวอุษณี ชมบุญโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์กรรมการ
5. นางนงค์ลักษ์ ชุบสุวรรณโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอัมพร แผ่นทองโรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์)กรรมการ
2. นางกอบกุล แปะทอง โรงเรียนบ้านระเวียงกรรมการ
3. นายธารา แสงเพ็ชรโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครองกรรมการ
4. นายพีระวัฒน์ โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายธง ต่อยอด โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร กรรมการ
2. นางสาวอนงค์ศรี ทวีชาติโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
3. นายศตวรรษ ดีขันโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพิสัย พวงนาคโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
2. นายเสริมสิทธิ์ สนุกแสนโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
3. นายเสริมศักดิ์ ใจมั่นโรงเรียนบ้านตระแสงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางกชพรรณ บุษบงโรงเรียนบ้านศรีตะวันกรรมการ
2. นายวรพล วรธงไชยโรงเรียนเมืองทีกรรมการ
3. นายรังสรรค์ เผือกขำโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสมควร อรุณวรรธนะโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
2. นายสรรเพชร อินทสุขโรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
3. นายสันติวัฒน์ เหิมหักโรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2)กรรมการ
4. นายสุรชัย งามชื่นโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายเรืองวิทย์ มั่นยืนโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
2. นายมงคล จันทเขตโรงเรียนบ้านบุญโลกกรรมการ
3. นายสมพัด มาลีแก้วโรงเรียนเทศบาล ๒ กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวพรรณทิพา แพทย์มดโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
2. นายพิชยะสิทธิ์ เข็มเพ็ชรโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ
3. นางสาวปราณี สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านกระโดนค้อฯกรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณทิพา แพทย์มดโรงเรียนบ้านขนวนกรรมการ
2. นายสุรชัย งามชื่นโรงเรียนบ้านจอมพระกรรมการ
3. นายพิชยะสิทธิ์ เข็มเพชรโรงเรียนบ้านหนองกัวกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสกุลไทย ยางงามโรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
2. นายไพศาล บุคจำปาโรงเรียนดู่อารางกรรมการ
3. นายบุญเลิศ บุญอุดมโรงเรียนบ้านแกน้อยกรรมการ
4. นางเกษา ขาวงามโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
5. นายทวีศิลป์ ฉันท์ทองโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
6. นายวิโรจน์ สุริเทศโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสกุลไทย ยางงามโรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
2. นายไพศาล บุคจำปาโรงเรียนบ้านดู่อารางกรรมการ
3. นายบุญเลิศ บุญอุดมโรงเรียนบ้านแกน้อยกรรมการ
4. นางเกษา ขาวงามโรงเรียนบ้านตากแดดกรรมการ
5. นายทวีศิลป์ ฉันท์ทองโรงเรียนบ้านสวายกรรมการ
6. นายวิโรจน์ สุริเทศโรงเรียนบ้านกุงกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสาวอุรา เล้าวาลิตโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
2. นางกาญจนา ผิวผ่องโรงเรียนบ้านแจรนกรรมการ
3. นางอุส่าห์ ศรีพรหมโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
4. นายสามล ทองดีโรงเรียนบ้านบุทมกรรมการ
5. นายจำเริญ หวังสมโรงเรียนบ้านจรวยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุรา เล้าวาลิตโรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยากรรมการ
2. นางกาญจนา ผิวผ่องโรงเรียนบ้านแจรนกรรมการ
3. นายอุส่าห์ ศรีพรหมโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
4. นายสามล ทองดีโรงเรียนบ้านบุทมกรรมการ
5. นายจำเริญ หวังสมโรงเรียนบ้านจรวยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสุภาพร สรรศรีโรงเรียนบ้านสลักไดกรรมการ
2. นางสมร บุญเสริมโรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงกรรมการ
3. นางนิทรา สมบัติพิทักษ์สุขโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
4. นางสุวรรณี ภคะวา โรงเรียนบ้านจอมพระ กรรมการ
5. นางครองขวัญ คงโนนกอกโรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจิรนันท์ พิลาศรีโรงเรียนบ้านบึงขวางกรรมการ
2. นางใจอารี แก่นเพชรโรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์)กรรมการ
3. นางนันทพร แว่นแก้วโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
4. นางพณีวรรณ คำทองโรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"กรรมการ
5. นางวนิดา โอษฐงามโรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางชุลีพร สํารวมจิตโรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)กรรมการ
2. นางทองวัน จำปีโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
3. นางสาวผกามาศ แสนปลื้มโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
4. นายเสด็จ กรวยทองโรงเรียนบ้านข่ากรรมการ
5. นายสิงห์ทอง สุขสินโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางพันทิพา คงวันโรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
2. นางอารีย์ นภาคเวชน์โรงเรียนบ้านตะบัลกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ทองขอนโรงเรียนบ้านขะเนกกรรมการ
4. ส.ต.ต.หญิงรัตนาพร คงวิริยะศิลป์โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ สวนงามโรงเรียนบ้านโคกพระกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ เครือสุวรรณโรงเรียนตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)กรรมการ
3. นางขวัญ ทองมากโรงเรียนแสลงพันบุณเยิงกรรมการ
4. นายประวิทย์ จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านสามโคกรรมการ
5. นางกานดา เผ่าศิริโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ วงษ์ศรีโรงเรียนบ้านกระดานกรรมการ
2. นายประมูล เศรษฐนันท์ โรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
3. นายจเร ศรีโกตะเพชรโรงเรียนบ้านดู่กรรมการ
4. นางพงษ์ทิพย์ นวนิลโรงเรียนบ้านคาบกรรมการ
5. นายมงคล ขาวงามโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาโรจน์ จันทเขตโรงเรียนบ้านทะนงชัยกรรมการ
2. นางวิไล สุขบทโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
3. นางบุปผกามาศ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
4. นางกนกวรรณ สานุสันต์โรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
5. นางจิราทิพย์ วรโชติติยานนท์โรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาโรจน์ จันทเขตโรงเรียนบ้านทะนงชัยกรรมการ
2. นางวิไล สุขบทโรงเรียนวัดทักษิณวารีกรรมการ
3. นางบุปผกามาศ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
4. นางกนกวรรณ สานุสันต์โรงเรียนบ้านกางของกรรมการ
5. นางจิราทิพย์ วรโชติติยานนท์โรงเรียนบ้านกันโจรงกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอรสา โล้กูลประกิจโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ
2. นางถาวร ตึเงินโรงเรียนกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
3. นางณัฏฐา สามารถโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
4. นางสาวธฤษวรรณ ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรสา โล้กูลประกิจโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ
2. นางถาวร ตึเงินโรงเรียนกาเจาะหนองไผ่กรรมการ
3. นางณัฏฐา สามารถโรงเรียนบ้านแกใหญ่กรรมการ
4. นางสาวธฤษวรรณ ขาวสะอาดโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จิรา วิเศษพูนโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)กรรมการ
2. นางกรรณิการ์ รัตนวงกตโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นางบุญเพ็ญ ชัยภาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
4. นางสมหวัง ฉัตรดํารงสกุลโรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)กรรมการ
5. นางจินดา สุทธิยานุชโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา วิเศษพูนโรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)กรรมการ
2. นางกรรณิการ์ รัตนวงกตโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสมหวัง ฉัตรดํารงสกุลโรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา)กรรมการ
4. นางบุญเพ็ญ ชัยภาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
5. นางจินดา สุทธิยานุชโรงเรียนบ้านระหารกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสมบูรณ์ มุมทองโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
2. นางดาราวัลย์ ชมชื่นดีโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางสำอาง เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางอภิรดี มีสติโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ มุมทองโรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคนกรรมการ
2. นางดาราวัลย์ ชมชื่นดีโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
3. นางสำอาง เกิดพระโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางอภิรดี มีสติโรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี)กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอรพินท์ สมใจชนะโรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
2. นางอรพินท์ เอกวงษาโรงเรียนบ้านไถงตรงกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิจ ชิงชนะโรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิกรรมการ
4. นางพรพิษณุ โชติวิริยวาณิชย์โรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางณัฎฐณิชา หม้อทอง โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพรรณิกา หายทุกข์โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชรกรรมการ
2. นางสาวดารณี มีแก้วโรงเรียนบ้านแสรออกรรมการ
3. นางสาวชมภู รักษ์คิดโรงเรียนเทศบาล1 "สุรินทร์วิทยาคม"กรรมการ
4. นางสาวพิมลรัตน์ คงนาคโรงเรียนบ้านคาละแมะกรรมการ
5. นางดวงแข ยางงามโรงเรียนบ้านสำโรงนาดีกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางจำเนียร จับใจเหมาะโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางกาญจนา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านกะลันกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางจันทรา ปฐมเสรีโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางจำเนียร จับใจเหมาะโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางกาญจนา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านกะลันกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางจำเนียร จับใจเหมาะโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางกาญจนา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านกะลันกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางจำเนียร จับใจเหมาะโรงเรียบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางกาญจนา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านกะลันกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางจำเนียร จับใจเหมาะโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางกาญจนา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านกะลันกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางจำเนียร จับใจเหมาะโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางกาญจนา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านกะลันกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางจำเนียร จับใจเหมาะโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางกาญจนา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านกะลันกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางจีราพร เนื่องชุมพลศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางจำเนียร จับใจเหมาะโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางกาญจนา แป้นแก้วโรงเรียนบ้านกะลันกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านเมืองลีงกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจันที เบิกบานโรงเรียนนารุ่ง(นารุ่งญานมุณี)กรรมการ
2. นางทองเหลือ จอกทองโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
3. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางอำภา หม้อทองโรงเรียนปะนอยไถงกรรมการ
5. นางสาวจิตรประภา ดาคมศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจันที เบิกบานโรงเรียนนารุ่ง(นารุ่งญานมุณี)กรรมการ
2. นางทองเหลือ จอกทองโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
3. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางอำภา หม้อทองโรงเรียนปะนอยไถงกรรมการ
5. นางสาวจิตรประภา ดาคมศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจันที เบิกบานโรงเรียนนารุ่ง(นารุ่งญานมุณี)กรรมการ
2. นางทองเหลือ จอกทองโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
3. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางอำภา หม้อทองโรงเรียนปะนอยไถงกรรมการ
5. นางสาวจิตรประภา ดาคมศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันที เบิกบานโรงเรียนนารุ่ง(นารุ่งญานมุณี)กรรมการ
2. นางทองเหลือ จอกทองโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
3. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางอำภา หม้อทองโรงเรียนปะนอยไถงกรรมการ
5. นางสาวจิตรประภา ดาคมศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจันที เบิกบานโรงเรียนนารุ่ง(นารุ่งญานมุณี)กรรมการ
2. นางทองเหลือ จอกทองโรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
3. นางสาววรรณา โรจนปรียารักษ์โรงเรียนบ้านอำปึลสนวนกรรมการ
4. นางอำภา หม้อทองโรงเรียนปะนอยไถงกรรมการ
5. นางสาวจิตรประภา ดาคมศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวประทุมวัลย์ ขยันดีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางกัญญาภัค โฉมงามโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยากรรมการ
3. นางสมพร คงสมานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
4. นางบังอร ปุริโสโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประทุมวัลย์ ขยันดีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางกัญญาภัค โฉมงามโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยากรรมการ
3. นางสมพร คงสมานโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
4. นางบังอร ปุริโสโรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ประสาทนอกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร บุญประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางปิ่นแก้ว ศรีวิเศษโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
4. นางเจติยา บุญเจริญโรงเรียนวัดประสพกรรมการ
5. นางบุญเลี้ยง ภายโตโรงเรียนบ้านกระออมกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ประสาทนอกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร บุญประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางเจติยา บุญเจริญโรงเรียนวัดประสพกรรมการ
4. นางบุญเลี้ยง ภายโตโรงเรียนบ้านกระออมกรรมการ
5. นางจันทรา ปฐมเสรีโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา ประสาทนอกศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวจำเนียร บุญประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
3. นางเจติยา บุญเจริญโรงเรียนวัดประสพกรรมการ
4. นางบุญเลี้ยง ภายโตโรงเรียนบ้านกระออมกรรมการ
5. นางจันทรา ปฐมเสรีโรงเรียนเมืองสุรินทร์กรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ ตองอบศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศกรรมการ
3. นายเสวียน จันทร์สุขโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
4. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ ตองอบศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศกรรมการ
3. นายเสวียน จันทร์สุขโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
4. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ ตองอบศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศกรรมการ
3. นายเสวียน จันทร์สุขโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
4. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุหลาบ ตองอบศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศกรรมการ
3. นายเสวียน จันทร์สุขโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
4. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ ตองอบศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศกรรมการ
3. นายเสวียน จันทร์สุขโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
4. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุหลาบ ตองอบศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศกรรมการ
3. นายเสวียน จันทร์สุขโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
4. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ ตองอบศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศกรรมการ
3. นายเสวียน จันทร์สุขโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
4. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวกุหลาบ ตองอบศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางไพฑูรย์ ฉัตรพิทักษ์กุลโรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศกรรมการ
3. นายเสวียน จันทร์สุขโรงเรียนบ้านกุดหวายกรรมการ
4. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางอรพรรณ ประดับสุขโรงเรียนบ้านสดอกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางภัชรินทร์ ขันติมาตร์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางสาวกชกร คงเร่งดีโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางภัชรินทร์ ขันติมาตร์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางสาวกชกร คงเร่งดีโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางภัชรินทร์ ขันติมาตร์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางสาวกชกร คงเร่งดีโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางภัชรินทร์ ขันติมาตร์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางสาวกชกร คงเร่งดีโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางภัชรินทร์ ขันติมาตร์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางสาวกชกร คงเร่งดีโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางภัชรินทร์ ขันติมาตร์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางสาวกชกร คงเร่งดีโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางภัชรินทร์ ขันติมาตร์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางสาวกชกร คงเร่งดีโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางภัชรินทร์ ขันติมาตร์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางสาวกชกร คงเร่งดีโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเจษฎาวุฒิ ปทุมวิงศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายภูมิสิน การะเวกโรงเรียนบึงวิทยาคารกรรมการ
3. นางไพลิน รัมยานนท์โรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นางภัชรินทร์ ขันติมาตร์โรงเรียนบ้านสังแกกรรมการ
5. นางสาวกชกร คงเร่งดีโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ทองเทียมศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางจุฑามาศ จิตเจริญดีโรงเรียนสะโนวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิตมณี ฤชวีวิญญูโรงเรียนบ่อน้ำใสกรรมการ
4. นางสุกัญดา จำปาดีโรงเรียนบ้านระเภาว์กรรมการ
5. นางวิภาถรณ์ ฮึกเหิมโรงเรียนบ้านพระปืดกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศจีรัตน์ ง้าวทองศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ วิชายิ่งโรงเรียนบ้านโดนโอกกรรมการ
3. นางประคองศรี เผ่าเพ็งโรงเรียนบ้านตรมไพรกรรมการ
4. นางวัชรี ทำทองโรงเรียนบ้านกระออมกรรมการ
5. นางจีรานันท์ ผลเสาวภาคย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศศิธร ต้องถือดีศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวปุณยภา เย็นเสมอโรงเรียนบ้านอำปึลฯกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ กรวยทองโรงเรียนบ้านประทุนอายองกรรมการ
4. นายวิบูลย์ชัย ทองสูบโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์กรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ จันทเขตโรงเรียนบ้านอู่โลกกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศุภเกียรติ วรสารศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางผ่องศรี อาจยินโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีวิเศษโรงเรียนแงงกวงกรรมการ
4. นางดาวเรือง พลยางนอกโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสุนทร อุ่นทวีโรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภเกียรติ วรสารศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางผ่องศรี อาจยินโรงเรียนบ้านตระแบกกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีวิเศษโรงเรียนแงงกวงกรรมการ
4. นางดาวเรือง พลยางนอกโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยากรรมการ
5. นายสุนทร อุ่นทวีโรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาดา ฉกรรจ์ศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายประมวลมิตร ใจดีโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
3. นายอมตะ โอษฐงามโรงเรียนบ้านคาละแมะกรรมการ
4. นางจิรวดี สุขเอี่ยมโรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
5. นางสาววิภาวี เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชาดา ฉกรรจ์ศิลป์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นายประมวลมิตร ใจดีโรงเรียนบ้านหนองกระดานกรรมการ
3. นายอมตะ โอษฐงามโรงเรียนบ้านคาละแมะกรรมการ
4. นางจิรวดี สุขเอี่ยมโรงเรียนบ้านจักจรูกกรรมการ
5. นางสาววิภาวี เที่ยงธรรมโรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์)กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสรัญญา คีรีวรรณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางรัชฎาพร นวลงามโรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย)กรรมการ
3. นางนวรัตน์ วิวาสุขุโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
4. นางศิรินทร์ทิพย์ มงคลรุ่งทรัพย์โรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวหทัยชนก ปรุงพณิชย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางกนกอร ยิ่งได้ชมโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ หาสุขโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลงกรรมการ
4. นางจุฑามาส บำรุงพงศานนท์โรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวหทัยชนก ปรุงพณิชย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางกนกอร ยิ่งได้ชมโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ หาสุขโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลงกรรมการ
4. นางจุฑามาส บำรุงพงศานนท์โรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยชนก ปรุงพณิชย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางกนกอร ยิ่งได้ชมโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ หาสุขโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลงกรรมการ
4. นางจุฑามาส บำรุงพงศานนท์โรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวหทัยชนก ปรุงพณิชย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางกนกอร ยิ่งได้ชมโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ หาสุขโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลงกรรมการ
4. นางจุฑามาส บำรุงพงศานนท์โรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวหทัยชนก ปรุงพณิชย์ศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางกนกอร ยิ่งได้ชมโรงเรียนบ้านเทนมีย์กรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ หาสุขโรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลงกรรมการ
4. นางจุฑามาส บำรุงพงศานนท์โรงเรียนบ้านท่าสว่างกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ฤกษ์ดีโรงเรียนบ้านไพรษรสำโรงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวัชร พันธิบุญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวลัดดา แสวงสุขโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายมังกร พิมพ์พอกโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
5. นางสาววิลันดา พันธ์สนโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุวัชร พันธิบุญศูนย์การศึกษาพิเศษกรรมการ
2. นางสาวลัดดา แสวงสุขโรงเรียนบ้านสมบูรณ์กรรมการ
3. นายมังกร พิมพ์พอกโรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พินิจพลโรงเรียนตะเคียนกูยวิทยากรรมการ
5. นางสาววิลันดา พันธ์สนโรงเรียนบ้านรัตนะกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ มูลศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
6. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
7. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ศรีหจันทร์โรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
9. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
10. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ มูลศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
6. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
7. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ศรีหจันทร์โรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
9. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
10. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ มูลศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
6. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
7. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ศรีหจันทร์โรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
9. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
10. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ มูลศิริ มูลศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
6. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
7. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ศรีหจันทร์โรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
9. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
10. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ มูลศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
6. นายบานนา ยอดดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
7. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ศรีหจันทร์โรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
9. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
10. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ มูลศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
6. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
7. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ศรีหจันทร์โรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
9. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
10. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ มูลศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
6. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
7. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ศรีหจันทร์โรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
9. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
10. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ มูลศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
6. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
7. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ศรีหจันทร์โรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
9. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
10. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวีระพงษ์ มณีศรีโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
6. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
7. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ศรีหจันทร์โรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
9. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
10. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ มูลศิริโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
2. นายทวี ไตรล้ำโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
3. นายโกสินทร์ ตระการผลโรงเรียนบ้านอาแวะกรรมการ
4. นายศุภศิลป์ สายบุตรโรงเรียนบ้านโดนอองกรรมการ
5. นายประดิษฐ์ กุชโรโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์กรรมการ
6. นายบานนา ยอดงามโรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
7. นายสมชาย สายกระสุนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นายสุรินทร์ ศรีหจันทร์โรงเรียนหนองโตง“สุรวิทยาคม”กรรมการ
9. นายชม พิมะเสนโรงเรียนอนุบาลจอมพระกรรมการ
10. นายธนงศักดิ์ หงษ์อินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์กรรมการ
11. นายวิทวัส สายบุตรโรงเรียนทวีคามวิทยากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]