รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงระวิวรรณ   บาทอง
 
1. นางอังคณา  ไกรพลรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 1. เด็กหญิงวณิชยา  จันทร์ศรี
 
1. นางอรุณี  ซินเม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงนุษบา  โสมรักษ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  ชัยศร
 
1. นางสาวจินตหรา  ศรีลาวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสาวัด 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  ไชยตะวงค์
 
1. นายปราโมทย์  แก้วฝ่าย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสนวัง
 
1. นางจริยา  แก้วศรีนวม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  พรหมสุริย์
 
1. นางอรุณี  ซินเม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กหญิงพัชรา  จิตจำสี
 
1. นางลำไพมณี  สู่สุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงทิพนภา  นะทร
 
1. นางตรียาภรณ์  อินลี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สารเนตร
 
1. นางนิตยา  งวงคำนาม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขันตี
 
1. นางอนงค์  พรมวัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  เตือนสันเทียะ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวัง
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  บัณฑิต
 
1. นางประทิม  ศรีเทพ
2. นางอภิญญา  เมืองแสน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิติยา  แขกวันวงศ์
2. เด็กหญิงศุภนิดา  สิงห์ปั้น
3. เด็กหญิงอริสรา  กิ้วระแยง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมพินิจ
2. นางศิราณี  สิงห์ปั้น
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 1. เด็กชายพยุงศักดิ์  หมายมั่น
2. เด็กชายภูมินทร์  ศรีตะวัน
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  สิงห์สาย
 
1. นายลำไพมณี  สู่สุข
2. นายวัชรพล  คำสะอาด
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสริตา  จูมคำตา
2. เด็กหญิงเทวิกา  ผิวยะเมือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  พรหมพินิจ
2. นางเสาวลักษณ์  บุญพรมมา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  กาสี
2. เด็กชายอัครพล  อุปชาใต้
 
1. นางสาวศิขรินทร์ธาร  โคตรสิงห์
2. นายมงคล  ทักขิณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาจาร 1. เด็กชายจิระศักดิ์  บัวพินธ์
 
1. นางกันนิกา  บาลจบ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กหญิงฐิติมา  สุทธิมาตย์
 
1. นางสาววิจิตรตรา  สุทธิมาตย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. นางสาวอารียา  แจนคำอินทร์
 
1. นางสาวรักษ์สุดา  ศรีชัย
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เกิดสว่าง
2. เด็กหญิงนิพาดา  อุดม
3. เด็กหญิงพรธีรา  บัวหอม
 
1. นายนันท์  อัตสาร
2. นายแสงจันทร์  เพ็งสีแสง
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีวะลา
2. เด็กหญิงธณัชชา  พรศักดิ์
3. เด็กหญิงพรนภัส  อุปชาใต้
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  วิเศษ
2. นายกันตินันท์  ดรกันยา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชุติมา  เทวะเส
2. เด็กหญิงธัญญสุดา  มุกดาม่วง
3. เด็กหญิงปรียากร  ยืนสุข
 
1. นางศิริพร  อัตสาร
2. นางสาวธิดารัตน์  หาญมนตรี
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ฤกษ์ดี
2. เด็กชายชยธร  ผาผ่อง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ศิริ
 
1. นางสาวปรัชญาพร  ต้นภูบาล
2. นางสาวจิราวรรณ   มันสะเด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายจักรนรินทร์  โสมสิทธิ์
2. เด็กชายภัทรพล  วิทยาภูมิ
 
1. นายพิภพชัย  นาชัยเวียง
2. นางกฤษติยา  คำเมือง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายวัชรกร  โคตรศรี
2. เด็กชายแดน  พุทธโสม
 
1. นายสิทธิชัย  นามเดช
2. นางสาวกาญจนา  ยาวะโนภาส
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กชายอธิฏนัน  สำเภา
 
1. นางสาวมารศรี  ปัญเศษ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กชายนันทกิตติ์  สำเภา
 
1. นายอิทธิพล  บรรจง
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1. เด็กชายนพพร  สิงห์ใหญ่
 
1. นายคำฟอง  เคนไชยวงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1. เด็กหญิงจินตนา  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พระนนท์
3. เด็กหญิงพิมพิศา  ชรารัตน์
 
1. นางอนงค์  วรสาร
2. นายราเมนทร์  สมใจ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. นางสาวขวัญฤดี  จองลีพันธ์
2. นางสาวจินดารัตน์  งิ้วไชยราช
3. นางสาวชนันญา  พรมหาคำ
 
1. นางเนาวรัตน์  มหาชัย
2. นางปริศนา   นงค์นุ่ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  บัวชุม
2. เด็กชายธนากร  บุญชาญ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  โสมา
 
1. นายเอกพันธ์  อรกุล
2. นายนพศูล  พุทธลา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. นางสาวชลิดา  วันสืบ
2. นางสาวอภิติยา  จรัญพงษ์
3. นางสาวอาริญา  ปะวะศรี
 
1. นางสาวศิขรินทร์ธาร  โคตรสิงห์
2. นายมงคล  ทักขิณ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กชายบวรภัค  ทิพม้อม
2. เด็กหญิงภักชาวีร์  ใจขาน
3. เด็กหญิงภัทรระพี  ทอนฮามแก้ว
 
1. นางหทัยทิพย์  ทอนฮามแก้ว
2. นางนติยา  งิ้วไชยราช
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 1. เด็กชายกฤตนัย  มาตยาคุณ
2. เด็กชายจักรชัย  ทุมดี
3. เด็กชายณัฐยศ  แก้วสุทอ
 
1. นายทวิชชัย  ต้นภูบาล
2. นายพัฒน์พงษ์  คำชนะ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กหญิงพูลศรี  ถิ่นบุญชู
2. เด็กหญิงอโรชา  แก้วคุณเลิศ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  เกษสมจิต
 
1. นางศิริพันธ์  ศรีเทพ
2. นางประภัสสร  แจ้งโห
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงชนิดา  สัตถาผล
2. เด็กหญิงชนิตา  พันธมา
3. เด็กหญิงพรชิตา  ดาวเรือง
 
1. นางวิจิตรา  สำแดงไชย
2. นายวงศกร  ยจนา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอากาศ 1. เด็กชายทัพไท  วงค์วันดี
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  พิมทอง
 
1. นายเอนก   ทอนฮามแก้ว
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. นางสาวกุลรัตน์  ศรีนานวล
2. นางสาวอภิรักษณ์  จำรักษา
 
1. นายทรงพล  ดวงสุภา
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ข่ายเพชร
2. เด็กชายธราเทพ  สุ่มมาตย์
 
1. นายวุฒิชัย  หงษ์บินมา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 1. เด็กชายสุรชาติ  วิชัยวงค์
2. เด็กชายไพศาล  สุรินทบูรณ์
 
1. นายเมฆา  สกุลเดช
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแต้ 1. เด็กชายกาจพน  บุญทอง
2. เด็กชายภูมิมรินทร์  กาสัง
 
1. นายประชาชาติ  ไชยพรม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. นายปกรณ์  ทึงอวน
2. เด็กชายวุฒิชัย  แก้วปัญญา
 
1. นางรัชนี  สุขสกุล
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 1. เด็กชายปฏิภัทร  บุดดี
2. เด็กชายวีระพงษ์  ยังสีชาติ
 
1. นางรัชนี  สุขสกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มอโท
2. เด็กหญิงพรภิมล   จันทร์ศรีทอง
3. เด็กหญิงพิยดา  ไชยจันทร์
4. เด็กหญิงรุ่งธิวา  กาลสุข
5. เด็กหญิงอรอุมา  ภูต้อม
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  นิธิเจริญ
2. นางอรุณวรรณ  สาขาสุวรรณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงซาริต้า  ซิม
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ทองไสย์
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีเกษม
4. เด็กหญิงพรรณวดี  จาดคล้าย
5. เด็กหญิงสิริกมล  นาสูงชน
 
1. นางสาวพวงผกา  สาขาสุวรรณ
2. นางสาวอัญชลี  ศรีสุโคตร
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กหญิงณัฐินี  น้อยโสม
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  วงษาทอง
3. เด็กหญิงวรางคณา  โสภาจร
4. เด็กชายวรเมธ  เปิดโป่ง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ไชยวงศ์จันทร์
 
1. นางยุภาภรณ์  วงศ์ศิริ
2. นางจินตนา  ศรีสร้อย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  สุขจิต
2. เด็กหญิงชลดา  ทองโคตร
3. เด็กหญิงณัฐการณ์  ชาพา
4. เด็กหญิงเจนจิรา  กวนศักดิ์
5. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ยาสาไชย
 
1. นางญาณิศา  เกียววงค์
2. นางวิภาพรรณ  สุทธิประภา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนสวาง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  อินทร์วงศ์
2. เด็กชายธนงศักดิ์  ปาตู
3. เด็กหญิงลลิตา  พรมเทพ
4. เด็กชายวรากร  ยาสาไชย
5. เด็กหญิงอรนุช  จันทรังสี
 
1. นายนาฏศิลป์  มุลเมืองแสน
2. นายธเนศ  ศรีท้าว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงจินตนา  โพตาสังข์
2. เด็กหญิงชนิตา  ผุยคำ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีประชัย
4. เด็กชายรหัสชนะ  จันทะสอน
5. เด็กหญิงสิริมล  สุนารักษ์
 
1. นางสาวมุจรินทร์  มะเสนา
2. นางสาวนัสฐาวรรณ  จันทศรี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ล้านสา
2. เด็กหญิงณัชชา  ทองปาน
3. เด็กหญิงนลินดี  เชื้อวังคำ
4. เด็กชายนาวิน  มีพรม
5. เด็กหญิงวนัชพร  สลักศิลป์
 
1. นายนพพล  วงศ์กระจ่าง
2. นางพัชราภรณ์  วงศ์กระจ่าง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงจันจิรา  กาญบุตร
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  สังสะนา
3. เด็กชายภูมิภัทร  ซิวจำปา
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อุทรี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เฉียงเหนือ
 
1. นางเมตรา  ชรินทร์
2. นางสาวศิวะลี  เศรษฐทอง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซอ 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญราช
2. เด็กหญิงคณภรณ์  วังคีรี
3. เด็กหญิงชลาศัย  ไตรวงศ์ย้อย
4. เด็กชายณรงชัย  สาระบุตร
5. เด็กชายธีระเทพ  โพคำพก
6. นายนิพนธ์  ปัญจันทร์สิงห์
7. เด็กหญิงนุชรี  ปัญจันทร์สิงห์
8. เด็กชายพีระวิชญ์  ดินแผ่น
9. เด็กชายฟิล์ม  อาแพงพันธ์
10. เด็กชายภัทรพล  ไฝทาคำ
11. เด็กชายระพีภัทร  ญาติปลื้ม
12. เด็กชายวรากร  เหมาสุวิล
13. เด็กชายวีระยุทธ  ดกเอียร์
14. เด็กชายศุภกร  ศรีเทพ
15. เด็กหญิงอรพิณ  อินภูมี
16. นางสาวอุระชาติ  ชนะวงค์
17. เด็กชายเตชะพัฒน์  พละศูนย์
18. เด็กหญิงเมขลา  โมรินทร์
 
1. นายอภัย  ปังอุทา
2. นายศิวนันท์  ไชยเชษฐ์
3. นายปิยะพงค์  บุญตา
4. นางสาวพรนภา  ธุระนนท์
5. นางสุพัตตรา  ช่วยรักษา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุนิสา  แสงมี
 
1. นางผ่องศรี  ชาวโคกสี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มูลอามาตร
 
1. นางโสภา  มิขะมา
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มาตรสาลี
 
1. นางสาวจันทร์ธิวา  โสภา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณฐพบ  ฉายาวงศ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ขจรบุรี
 
1. นางประทิม  ศรีเทพ
2. นางรัตนาภรณ์  บุญรักษา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 1. เด็กหญิงปภัสสรา  ศรีรัตน์
2. เด็กชายศิริราช  อ่อนตา
 
1. นายสุวัฒน์  นะวะสด
2. นางนิษา  นะวะสด
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ง 1. นางสาวชมัยพร  จันทลือชัย
2. นายอนุสรณ์  รินทอง
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์คำเข้ม
2. นางพรรณวดี  ผ่องเสียง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหว้า 1. เด็กหญิงจามจุรี  ก้อนบุญ
2. เด็กหญิงชญดา  ไลยขะ
3. เด็กหญิงตะวัน  ภูกำเนิด
4. เด็กหญิงประภัสรา  ชาวทองหลาง
5. เด็กหญิงพัชริดา  โคตรปัญญา
6. เด็กหญิงรื่นฤดี  เคนภูมิ
7. เด็กหญิงสุจิตตา  ธงอาษา
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  เพียรนอก
9. เด็กหญิงโสภิตา  สุนนท์
10. เด็กหญิงไปรยา  เขจรรักษ์
 
1. นางกิ่งแก้ว  สิทธิราช
2. นางบุญเรือน  พานาดา
3. นางสาวพรสวรรค์  แก้วกันหา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสาร 1. เด็กหญิงจันจิรา  พรมแสง
2. เด็กหญิงณิระชา  บุตรสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนันทิวา  หงสาวดี
4. เด็กหญิงปนัดดา  นามเสาร์
5. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วศรีรัง
6. เด็กหญิงปริศนา  นิพันธ์
7. นางสาวพรรภษา  เสม็ดดี
8. เด็กหญิงมาริณี  แก้วศรีรัง
9. นางสาวระพีพรรณ  แก้วขวัญ
10. นางสาวศิริธร  พรมเทพ
 
1. นายยุทธิชัย  เครือจันผา
2. นางบุญล้ำ  พรหมวงศานนท์
3. นางสาววรรณรัตน์  บงค์บุตร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 1. เด็กหญิงกรกนก  กรมแสง
2. เด็กหญิงกัญชมา  นาถาบำรุง
3. เด็กหญิงกัณณิกา   สุริวงศ์
4. เด็กหญิงกุลนันท์  จันขัน
5. เด็กหญิงจันทิมา  มาตยาคุณ
6. เด็กหญิงชลธิชา  ถนอมวงศ์
7. เด็กหญิงชลิตา  ประเคนกะชา
8. เด็กหญิงนฤมล  ศรีเสริม
9. เด็กหญิงนิอร  กลางสุวรรณ
10. เด็กหญิงบีมละดา  สุโพธิ์แก้ว
11. เด็กหญิงมณีรัตน์  มงคลกุล
12. เด็กหญิงวรรณประภา  ผ่องแผ้ว
13. เด็กหญิงวรรณวจี  ศรีนวลจันทร์
14. เด็กหญิงวริศรา  มลิลาด
15. เด็กหญิงสุวรรณี  ทองนาเพียร
 
1. นายภานุวัฒน์  ธงศิลา
2. นางสาวกฤษฎาง  มีคุณ
3. นายมานพ  ปะปีดา
4. นายวิษณุ  ชัยชาติ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงการะตรี  จันทะคัด
2. เด็กหญิงกุลนันท์  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงขวัญชนก  พ่อศรียา
4. เด็กหญิงชุลีภรณ์  หมั่นธร
5. เด็กหญิงดลกมล  พ่อคบหมั่น
6. เด็กหญิงประภัสสร  แสงสุวรรณ์
7. เด็กหญิงปรียา  บุญเรืองนาม
8. เด็กหญิงภาวิณี  ไชยเพ็ชร
9. เด็กหญิงภิญญดา  คันศร
10. เด็กหญิงรัตติกาล  สิงห์สุโต
11. เด็กหญิงรุ่งรัตน์ติยา  ชุมพล
12. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ก้อมมะณี
13. เด็กหญิงอนุสรา  เถาลุน
14. เด็กหญิงอัญชลี  ธงฉิมพลี
15. เด็กหญิงอุษา  บุญเรืองนาม
 
1. นางสุมาลี  สุดาชาติ
2. นายนิสิต  นวลตา
3. นางสาวขนิษฐา  อุ่นวิเศษ
4. นางสาวอภิญญา  อินแสนเมือง
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 1. เด็กหญิงดวงกมล   วงมะลัย
2. เด็กหญิงเพชรลดา  รีทอง
 
1. นายสำราญ  พรมวัง
2. นายวีระยุทธ  ไตรยขันธ์
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. เด็กหญิงจุฑาวี  นามโฮง
2. เด็กชายเจษฏา  ฉายวงค์
 
1. นายวิวัฒน์  ชูจิต
2. นางสาวณัฏฐธิดา  อาแพงพันธ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจิรัฐกาล  ใจชาย
 
1. นางพิพาพันธุ์   เขื่อนกองแก้ว
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงพรนิภา  ซื่อตรง
 
1. นายทวีสุข  นารินรักษ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 1. เด็กหญิงชลลดา  ทุมดี
 
1. นายสมอ  นิ่มมา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายศิริโกมุท  ศรีสุราช
 
1. นายสุระชัย  แสงทอง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงพิมพิสา  โพธิ์ดาเพชร
 
1. นางพิพาพันธุ์   เขื่อนกองแก้ว
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานทิพย์  ไชยพิคุณ
 
1. นายเสริมชัย  โพธิ์ไชยรัตน์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงชนิตา  พันธมา
 
1. นางบัวสอน  ธิสาไชย
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กชายอดิศักดิ์  จิตสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์  พรหมกสิกร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1. เด็กหญิงนงนภัส  เคนท้าว
2. เด็กชายรังสรรค์  สีนารัตน์
 
1. นางรัศมี  อวนป้อง
2. นางจินดาพร  นารินรักษ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กหญิงวนิดา  บุญบาล
2. เด็กหญิงอภิญญา  อามาตรมนตรี
 
1. นายมานิตย์  ประธาน
2. นางกมลภัทร  ประธาน
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กหญิงพรนภา  สังข์วงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ชินคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  รักษาแสง
2. นางสาวรณิดา  เครือบุดดี
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 1. นายโชคชัย  ตะวันแสง
 
1. นางพาชื่น  ศรีคุณ
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กหญิงมนัญชญา  ผาคุยคำ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  วงค์ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปานประเสริฐ
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นายธนศักดิ์  สุวรรณเทน
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กชายปฏิภาณ  งามชมภู
2. เด็กหญิงปรารถนา  ไชยเทพ
3. เด็กหญิงวรนันท์  วันทอง
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นางสาวชมัยพร  มุษารักษ์
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. เด็กชายอนุชา  สมาลีย์
2. เด็กชายอรรถพล  แสนโชค
3. เด็กชายไมตี้  อาณารัตน์
 
1. นายพรมรักษ์  ศรีอุดร
2. นายถนอม   แผตติตะ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. เด็กหญิงวรรณิภา  รอบคอบ
 
1. นายพิรุฬห์วัฒน์  กฤตยานินทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปณิดา  สาตรา
 
1. นางสาวคชาภรณ์  ก่ำจำปา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โนนเมืองแด
 
1. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
 
1. นางยุภาพร  แสงสว่าง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  เข็มพันธ์
 
1. นางชไมพร  ศรีกุล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  กิตติธรรม
 
1. นายพล  ทองประทุม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 1. เด็กชายสหนนท์   ผิวไหมคำ
 
1. นายวงศธร  แก้วฝ่าย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
 
1. นางดรุณี  ศูนย์จันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. นายปรีดา  ดาบน้อยอุ่น
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
 
1. นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงจิราพร  ผิวบาง
 
1. นายวิทูร  ศรีนุกูล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โนนเมืองแด
3. เด็กหญิงชนันภรณ์  กิตติธรรม
4. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
5. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
6. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
7. เด็กหญิงปณิดา  สาตรา
8. เด็กหญิงอภิสรา  ขันอาษา
9. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
 
1. นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ
2. นางสาวไอยลดา  แสนนา
3. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณะ  วิลามาตร
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  โนนเมืองแด
4. เด็กชายณภัทร  ปังอุทา
5. เด็กชายธนพล  ยืนยง
6. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
7. เด็กชายนันทวัฒน์  โคตรอาษา
8. เด็กหญิงปณิดา  สาตรา
9. เด็กหญิงพีรดา  บุญใหญ่
10. เด็กชายฤทธิไกร  วงศ์อักษร
11. เด็กหญิงสุภาพร  ไร่สงัด
12. เด็กหญิงอภิสรา  ขันอาษา
13. เด็กหญิงอัญชิสา  บึงแก้ว
14. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
15. เด็กชายเกียรติพัฒน์  ประพรม
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
2. นายกฤษดา  ทิพยเนตร
3. นายพล  ทองประทุม
4. นางยุภาพร  แสงสว่าง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กหญิงกลิกา  ผ่องแก้วอินทร์
2. เด็กหญิงจิดาภา  อัมลา
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชายคำ
4. เด็กชายชัยมงคล  บุตตะชา
5. เด็กชายฐิติวุฒิ  แก้วพาดี
6. เด็กหญิงณัฐชา  แก้วพาดี
7. เด็กชายธนากร  ฮองต้น
8. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อำมะลา
9. เด็กหญิงปิยะนันท์  แสนวัง
10. เด็กหญิงพรมนรี  งาสิทธิ์
11. เด็กชายภานุวัฒน์  กาญจรัส
12. เด็กหญิงมยุรา  ใครบุตร
13. เด็กหญิงลักษณารีย์  งาสิทธิ์
14. เด็กหญิงวิภาวดี  พ่อทอง
15. เด็กหญิงศศิกานต์  เทพเสนา
16. เด็กหญิงสุวดี  เจริญดี
17. เด็กชายเจษฎา  อุดารักษ์
18. เด็กหญิงเนตรชนก  รัศมี
19. เด็กชายเสกสรร  งาสิทธิ์
20. เด็กหญิงโฉมสุดา  มงคล
 
1. นายวิรัช  สิรถนอมทรัพย์
2. นายสุรชัย  สมบูรณ์
3. นางวันเพ็ญ  สารเนตร
4. นางทองใบ  พรหมดา
5. นางนงคลักษณ์  บุญเนาว์
6. นางเบญจมาศ  จักรดา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. นายชัยธนันชัย  มาตยคุณ
2. นางสาวปนัดดา  ไชยสาร
3. เด็กชายภูวดล  จันผา
4. นางสาวมุทิตา  ศรีเสริม
5. เด็กชายอนุพล  ยานีพันธ์
 
1. นายประภาศักย์  ใจเที่ยง
2. นายณัฐวุฒิ  อุดมแสน
3. นางสาวแววตา  กาญบุตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชานาดอกไม้ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  คำสวัสดิ์
2. เด็กชายจักริน  บุญเพลิง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์ชา
4. เด็กชายชัยวัฒน์  งามบุตรดา
5. เด็กชายชินวัตร  บุญกุศล
6. เด็กชายชินเดช  ใจคง
7. เด็กชายณัฐพร  กาพย์แก้ว
8. เด็กชายธนธรณ์  เสือคำจันทร์
9. เด็กชายธนภัทร  เนตรกันหา
10. เด็กหญิงนัชชา  อ่อนซำยาง
11. เด็กชายนิธิศ  วงศ์ชา
12. เด็กชายปริญญา  พระขันธงชัย
13. เด็กชายปัญจพล  จันทรเสนา
14. เด็กชายพิทวัส  แสนอุบล
15. เด็กชายพิสิทธิ์  เหลาสิทธิ์
16. เด็กหญิงภัชฎาภรณ์  แก้วกันหา
17. เด็กชายภูเก็ต  เหลาสิทธิ์
18. เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วกิ่ง
19. เด็กชายรัฐภูมิ  ชะผุย
20. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีละคร
21. เด็กชายลักษณ์นิรันดร์  แสนภักดี
22. เด็กหญิงวรวรรณ  ปานเทศ
23. เด็กชายวัชระพล  นิยมญาติ
24. เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวงศ์ษา
25. เด็กหญิงวิลาสินี  วังคีรี
26. เด็กชายวีรภัทร  สมศิลป์
27. เด็กหญิงศรุตา  ศรีไชย
28. เด็กหญิงศิรภัสสร  เพ็ญลุน
29. เด็กชายศุภโชค  พรมหาคำ
30. เด็กชายสมเกียรติ  แก้วกันหา
31. เด็กหญิงสิริวิมล  นิรัมย์
32. เด็กหญิงสุธิมา  เนตรกันหา
33. เด็กชายอตีวิชญ์  ผลแสน
34. เด็กชายอภิรักษ์  ปัตตาเคสา
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีประไหม
36. เด็กหญิงอาระภีญาณ  วงษ์เส็ง
37. เด็กชายอินทรายุทธ  พวงมี
38. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ปัญญาชื่น
39. เด็กชายเสกสรร  ขุนไชยศรี
40. เด็กชายเสริมศักดิ์  โทสวนจิต
 
1. นายไพรสันต์  พละศักดิ์
2. นายภาสกรณ์  ทองกาล
3. นายธีระพันธ์  เนตรกันหา
4. นายปัญญาพล   พรมสีดา
5. นางวารี  ทาสมบูรณ์
6. นางพรทิพย์  สถิตย์กุลรัตน์
7. นางสาวสุนทรีย์  ถาบุตร
8. นายชาญชัย  สุวรรณสอน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายภูมิระพี  แสงนนท์
 
1. นางสาวธนิตา   อุปสิทธิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายศิรยุทธ  ตุใยรัมย์
 
1. นายธณัติตา  ปานแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคึม 1. เด็กหญิงเกณิกา  ผาอินทร์
 
1. นายสันติ  สุนันธรรม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงอภิญญา  บุพศิริ
 
1. นายเสทื้อน  อินทะประเสริฐ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 1. เด็กชายยศพร  พระโส
 
1. นายธนเสฏฐ์  จันทร์ทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. นายธีระศักดิ์  กาศจักร
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงอารยา  แสวงศิลป์
 
1. นางลักขณาพรรณ  ต้นเจริญกิจ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1. นางสาวอมรรัตน์  เสียงใส
 
1. นายปรีชา  ฝ่ายรีย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธนิตา   อุปสิทธิ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. นายอาทิตย์  อุยเอก
 
1. นายจินดานัย  พิพัฒนคร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงฟ้าใหม่  เสมอพิทักษ์
 
1. นางสาวสุทธิดา  รักษาขันธ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงสุมาลี  วจนะไพบูลย์
 
1. นางสาวปทิตตา  กาญจนสุขเมฆิน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายชนะสิทธิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นายเจษฎา  คำปัญโญ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายเอนก  หล่อนดี
 
1. นางสาวธนิตา  อุปสิทธิ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธันย์วิดา  บรรเทา
 
1. นางสาวไอยลดา  แสนนา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สารพันลำ
 
1. นางธณัติตา  ปานแก้ว
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลพันธ์
2. เด็กชายธนกร  สาแก่งทราย
3. เด็กหญิงฟ้าใหม่  เสมอพิทักษ์
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อรอินทร์
5. เด็กชายศุภชัย  ุตุ้ยสีแก้ว
6. เด็กชายสัญญา  สีสาพธ
7. เด็กชายอาทิตย์  คิดโสดา
8. เด็กชายไกรยุทธ  บงบุตร
 
1. นายภิวัฒน์   เสมอพิทักษ์
2. นายวุฒิชัย  ผาคุยคำ
3. นายสมจิตร  เพ็ชรเสนา
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เด่นดวง
2. เด็กชายกรวรินทร์  ท้าวจ่าคำ
3. เด็กชายกิตติพงษ์  หันจางสิทธิ์
4. เด็กชายก้องเดช  พิมจักแสน
5. เด็กชายชยทัต  สุพมาตร์
6. เด็กหญิงชวาลา  ศิริบุรี
7. เด็กชายชวโรจน์  เดิมมา
8. เด็กหญิงณิชานันท์  เศษรักษา
9. เด็กชายดนัย  พันดา
10. เด็กชายดุษฎี  โครตมี
11. เด็กหญิงทัศนีย์  เกษรล้ำ
12. เด็กหญิงทัศวรรณ  สอดเสน
13. เด็กชายธนศักดิ์  ทีหัวโทน
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกษรล้ำ
15. เด็กชายนพวิชญ์  จันทบุญ
16. เด็กหญิงนุกูล  หนึ่งคำมี
17. เด็กหญิงปริฉัตร  แก้วพิลา
18. เด็กชายปริยวัฒน์  ชนะเทพ
19. เด็กหญิงปัทมา  ปัญญาใส
20. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  หลานเศรษฐา
21. เด็กชายพิเชษฐ์  อาดโคกสูง
22. เด็กหญิงพีรดา  ยศปัญญา
23. เด็กชายพีรพล  ไชยแสง
24. เด็กหญิงภารตี  ลองทอง
25. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  สังสีราช
26. เด็กหญิงรุจิภา  พรหมทอง
27. เด็กหญิงลักขณา  จันทลา
28. เด็กหญิงวนิดา  หงษาชุม
29. เด็กชายวัชรพล  อนุสน
30. เด็กชายวัฒนา  ทองสงคราม
31. เด็กหญิงวิรดา  ทำจะดี
32. เด็กหญิงศิริประภา  แสนเสน
33. เด็กหญิงสราสินี  เพชรฤทธิ์
34. เด็กหญิงสุจิตตรา  ซองวงษ์ษา
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดต้น
36. เด็กหญิงสุวิษา  หัดจะรวย
37. เด็กชายอนุสรณ์  หันจางสิทธิ์
38. เด็กหญิงอภัสรา  เขียวสิงห์
39. เด็กชายอภิชาติ  อาศารักษ์
40. เด็กชายไกรวิทย์  สุริยมาศ
 
1. นายประภาศักย์  ใจเที่ยง
2. นายสันติ  มาละอินทร์
3. นายอาทิตย์  โพนศรีสม
4. นางจินตนา  วงค์สีดา
5. นางสาวมณี  แก้วศิลา
6. นางสาวปรัชญาภรณ์  เพชรรัตน์
7. นางสาวดาวเรือง  เข้าครอง
8. นางสาวจันทร์ธิวา  โสภา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. นายกฤษณพงษ์  กว้างขวาง
2. นายกฤษดา  เขื่อนพงษ์
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิ์ศรี
4. นางสาวจุฑาทิพย์  บัวศรี
5. เด็กหญิงชนิดาภา  ชุมภูสาร
6. เด็กหญิงชัชฎากรณ์  ฝ่ายสอน
7. นายชัยวัฒน์  สุไชยสิทธิ์
8. นายชาตรี  เขื่อนพงษ์
9. เด็กชายถนัดกิจ  ทุมพันธ์
10. นายธนากร  ไวฝาง
11. นายธาดา  อินสุชัย
12. เด็กหญิงธาริณี  ดอบุตร
13. นางสาวธิมาพร  เทืองสุข
14. นายธีระศักดิ์  กาศจักร
15. เด็กหญิงนิชาดา  สอนสูญ
16. นางสาวน้ำฝน  เขื่อนแก้ว
17. นางสาวประภัสสร  เสนา
18. เด็กหญิงปรายฟ้า  กาลือ
19. นายพลธวัฒน์  ทึงสุข
20. เด็กหญิงพิจิตรา  เขื่อนพงค์
21. เด็กชายพิสิทธฺิ์  เขื่อนพงค์
22. เด็กชายภานุเดช  บาลจบ
23. เด็กชายยงยุทธ์  ไชยเชษฐา
24. เด็กชายรัชต  โพธิ์ศรี
25. เด็กหญิงวชิรญาณ์  กาศจักร
26. นายวทัญญู  โพธิ์ศรี
27. นางสาววราพร  สายพรม
28. นายศิริทรัพย์  เขื่อนพงษ์
29. เด็กหญิงศิรินทรา  สุวรรณจันทร์
30. นายศุภกร  เขื่อนพงษ์
31. นายศุภัศกร  เขื่อนพงษ์
32. เด็กหญิงสุกัญญา  ราชไรกิจ
33. เด็กชายสุดเขต  โพธิ์ศรี
34. นายอาคม  สีนาด
35. นายเกียรติศักดิ์  แสงนนท์
36. นายเริงชัย  แสงนนท์
 
1. นายอรรคพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร
2. นางสาวอภิญญา  ปิ่นทะวงค์
3. นางสาวสุพรรษา  ไตรทอง
4. นายเจษฎา  คำปัญโญ
5. นางริญญารัศมิ์  ปุณพิชณ์นาฏ
6. นายชูศักดิ์  คำปัญโญ
7. นางปิลานี  อุปพงษ์
8. นางสุพรรณี   สุวะศรี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตากวย 1. เด็กชายกฤษกร  แก้วลอดหล้า
2. เด็กชายจิรพัส  ผลาโชติ
3. เด็กหญิงชญาดา  ห้อยพรมราช
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุมังคะ
5. เด็กหญิงธารารัตน์  กัลยาณี
6. เด็กชายปรมินทร์  พรรณการ
7. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีฐานษร
8. เด็กชายพีระณัฐ  ยืนยั่ง
9. เด็กหญิงวรรณิตา  แก้วลอดหล้า
10. เด็กชายอดิเทพ  พรมผัน
 
1. นางประไพศรี  อุตรนคร
2. นางสุกัญญา  อุตรนคร
3. นางบุญเรือน  จันทรคง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  วันสืบ
2. เด็กหญิงณัฐลดา  อินทปัญญา
3. เด็กชายธัญเทพ  จันทะลือ
4. เด็กชายธีรชาติ  สร้อยสิงห์
5. เด็กหญิงน้ำเพชร  ไชยมาตร
6. เด็กหญิงภัสสร  แก้ววิเศษ
7. เด็กชายสิทธิกร  กายบุตร
8. เด็กหญิงสุภาพร  ชมพู
9. เด็กชายอภินันท์  บัวนาค
10. เด็กชายอาทิตย์  คนเพียร
 
1. นางสาวภัทรารัตน์  รูปศรี
2. นางสายพิน  คิอินธิ
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจิก 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกิดศักดิ์
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ดุลยะลา
3. เด็กหญิงทิพย์พญา  คนงาน
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  วงศ์อุดมศิลป์
5. เด็กหญิงนภวรรณ  อามาตร์
6. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สมบัติพล
7. เด็กหญิงพิชญ์สุดา  อินธิบาล
8. เด็กหญิงพิมพรัตน์  คำชู
 
1. นางสาวมยุรา  ขันโท
2. นางจิราพร  อาษาเสน
3. นางสาวกานดา  อินธิบาล
4. นางสาวสุนิสา  แขกวันวงค์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงนฤมล  สุราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  ช้อนทอง
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฃัยเมือง
4. เด็กหญิงพรพิมล  หมุนมา
5. เด็กหญิงพัฃราภรณ์  อนุศาสน์
6. เด็กหญิงพันธ์ุ่ทิพ  ใบดี
7. เด็กหญิงรัตชนิดา  เพื่อนใบลี
8. เด็กหญิงวันวิสา  ขุนไชยศรี
9. เด็กหญิงศิริลักขณา  ขุมเงิน
10. เด็กหญิงสุธาสณี  เหลาแตว
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  มาตราช
12. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วันทอง
 
1. นางเดือนแข  สุราราฃ
2. นางไมตรี  นิสวงศ์
3. นายพนม  ธุระนนท์
4. นายภูมิพัฒน์  ไชยรา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  แดนนาบัว
2. เด็กหญิงนวินดา  ดอนมอญ
3. เด็กหญิงภัสสร  เสาว์มุกดา
4. เด็กหญิงรัตนรินท์  อินทะเสย์
5. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จาดฮามรส
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แสนวงค์
7. เด็กหญิงศรัญญา  ดอนโง่นคำ
8. เด็กหญิงอลิษา  กำทองแสน
 
1. นางสาวณฤดี   บัวเทศ
2. นายไพโรจน์  พิมพ์ทา
3. นางสาวสุภา  พรมสุริย์
4. นางนัทชา  ไกยวรรณ์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกถาวร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สานนท์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินภูมี
3. เด็กหญิงจรัสทิวา  ชนะวงค์
4. เด็กหญิงจิราวดี  ศรีอุดร
5. เด็กหญิงณรินทร์  โลหะชาติ
6. เด็กชายนพรัตน์  อินลุเพท
7. เด็กหญิงปาริฉัตร  ประฮาดไชย
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไกรษร
9. เด็กชายภัทรพล  เชื้อสกุล
10. เด็กหญิงวิภาวี  กุลฉวะ
11. เด็กหญิงวิมลศิริ  อินวกูล
12. เด็กหญิงศาตพร  คะสา
13. เด็กหญิงอาภัสรา  ทุมพันธ์
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  โลหะชาติ
15. เด็กหญิงเกตุมณี  เยือกเย็น
16. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีสมัย
 
1. นางดวงฤทัย  เขื่อนพงษ์
2. นางสาวรัตติยา   ธิปัญญา
3. นางภคมน  ตุพิลา
4. นายวิทยา  ดอนแสง
5. นายจรูญชัย  อนุศาสน์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมจรรย์
2. เด็กชายชัชพิสิฐ  สิมลี
3. เด็กชายณัฐพล  รุ้งรุ่งเรือง
4. เด็กหญิงธัญธนธาร  จันตั้งอัด
5. เด็กชายนนทกร  แก้วกันหา
6. เด็กหญิงนรินรัตน์  ปัดศรีราช
7. เด็กหญิงนฤมล  ทาสะโก
8. เด็กชายมงคลฤทธิ์  ภูศรีฤทธิ์
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โนนน้อย
10. เด็กชายศุภฤกษ์  พรมจันทร์
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ตะนัยศรี
12. เด็กชายสุเมธา  แก้วเลื่อน
13. เด็กชายอนุพงษ์  พันธ์ชมพู
14. เด็กหญิงอรณิชา  แสวงวงศ์
15. เด็กชายอรรคพล  บัวหอม
16. เด็กหญิงเกศรา  ไทยวังชัย
 
1. นางสาวพิกุล  มีทองแสน
2. นางสาวอมรรัตน์  พลไชย
3. นางสาวกรองกาญจน์  พรรณภักดี
4. นางสาวธัญญรัตน์  ยนต์ชัย
5. นายบรรดา  แก้วบัวสา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากะทาด 1. เด็กชายกฤษฎากร  อุ่นเบ้า
2. เด็กชายชวลิต  งวงคำนาม
3. เด็กหญิงดอกบัว  แสงลี
4. เด็กชายสินนคร  ประฮาดชัย
5. เด็กชายเตชเทพ  พรหมอุ่น
 
1. นายอาทิตย์  ไชยวงศ์ษา
2. นายณรงค์ศักดิ์  เคนไชยวงศ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กชายภัทรพงษ์  วงศ์วรรณ
2. เด็กหญิงอริญลักษณ์  สุบุญมา
 
1. นางสาวกาญจนา  ทองล้วน
2. นายประจักษ์  สุระทัด
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วอัคฮาด
 
1. นางสาววารุณี  จำปาเรือง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. นางสาวสุภกานต์  นักเทศ
 
1. นางสาววารุณี  จำปาเรือง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 1. เด็กหญิงกัลยา  กามนต์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ประสมศรี
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงค์แดง
4. เด็กหญิงปุณณิศา  มาลาภูมิ
5. เด็กชายรังสิมันต์  รัตนะ
6. เด็กชายรัตนชัย  กัณหรักษ์
 
1. นางสาววราศรี  จันใต้
2. นางกชกร  ป้านภูมิ
3. นางละเมียด  อินทะเสย์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางคำ 1. เด็กชายจุลจักร  คุณสมบัติ
2. เด็กชายชลชิต  คุณสมบัติ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สายสุทธิ
4. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิราช
5. เด็กชายศักดา  โสมไชย
6. เด็กชายอานันทชัย  สงวนชาติ
 
1. นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม
2. นางรัชนี  อ่อนสุระทุม
3. นายกิติพร  สัพโส
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 1. เด็กชายจิรภัทร  ทวีลา
2. นายฐิติพล  เทียนศรี
3. นายธนาวุฒิ  ทวีลา
4. นายนพกร  บุญลือ
5. เด็กชายภูริเดช  วงศ์คำ
6. นายศักดิ์ดา  แสงจันทร์
7. เด็กชายอัจฉริยะ  คำใย
8. เด็กชายเทพประสิทธิ์  ใจเพียร
 
1. นายวีระศักดิ์  สุวรรณไตร
2. นายจิตติศักดิ์  อุปทุม
3. นายวัชระ  มังธานี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีคำ
2. เด็กหญิงชลิตา  กองจันดา
3. เด็กหญิงชุติมา  ขวัญพงษ์
4. เด็กหญิงปัทมวรรณ  นามศรี
5. เด็กหญิงปาริตา  ทิพย์หาอินทร์
6. เด็กหญิงวริศรา  มาตรวิเศษ
7. เด็กหญิงสุพัตรา  เสารางทอย
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วกัณหา
 
1. นายวีรศักดิ์  อินทรสิทธิ์
2. นายอุดร  เทพพันทา
3. นางสาวชาริณี  พลศรีดา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 1. นายชานน  น้อยพรม
2. นางสาวชไมพร  จุฬาลม
3. นายทวีศักดิ์  ชำนาญกิจ
4. เด็กชายบุญชัย  ดวงสา
5. นางสาวพินิลธร  เวียงสิมมา
6. เด็กหญิงวิลัยพร  วงษา
7. เด็กชายสุทธิศักดิ์   ชูพริก
8. นางสาวสุธาสินี  ดำบุญมา
9. เด็กหญิงอทิตยา  มังกร
10. นางสาวอมรรัตน์  เสียงใส
 
1. นางบุปผา  วงศ์สง่า
2. นางจิรติกาล  อภิวัชรกุล
3. นายไพศาล  สวัสดิ์วงศ์ไชย
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  มั่นคงขวา
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  ชุมสิงห์
3. เด็กหญิงมลฤดี  เพริศแก้ว
4. เด็กหญิงรัตตินันท์  ทานะศรี
5. เด็กชายอิทธิพล  อินตา
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ช่วยรักษา
2. นางทัศวรรณ  จันทะราช
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 1. เด็กหญิงณิศวรา  ชัยบุญมา
2. เด็กหญิงนัฐณัน  อิ่มรอด
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุพร
 
1. นางอรอุษา  พินิจมนตรี
2. นายเรืองฤทธิ์  จางวาง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. นางสาวการติมา  สุพัน
2. นางสาววรรณศิริ  แสนสุภา
3. นางสาววิไลวรรณ  สาริศรี
 
1. นางเยาวรัตน์  ทายะ
2. นางบุษยา  หาญมานพ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 1. เด็กชายชเยน  จันทร์ละคร
2. เด็กหญิงพัชรีพร  หงษ์โง่น
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สุวรรณไตร
 
1. นางสาววริศรา  อ่อนตาจันทร์
2. นางสาวขนิษฐา  อุ่นวิเศษ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 1. เด็กหญิงกิริฎา  จันทบ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เดชบรรทม
3. เด็กหญิงอวิกา  จิตรชัยศรี
 
1. นางสาวศิศิรา  รักษาสระ
2. นางสาวกาญจนา  ทองล้วน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 1. เด็กชายเปนปลื้ม  คำพลงาม
2. เด็กหญิงโชติกา  ศรีสุราช
 
1. นางศิริลักษณ์  หล้าหิบ
2. นายสุเมธา  ฐาตุจิรางค์กุล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงคชาภรณ์  อภัยศรี
2. เด็กหญิงอภัทรชา  เนาวนิตย์
 
1. นางวีระพร  อุปสิทธิ์
2. นางสาวยุวะธิดา  ไตรธรรม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายธีรยุทธ  ทะวิลา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  ไชยสว่าง
 
1. นางเกศสินี  ศรีแก้ว
2. นางสุวนีย์  วงศ์ภาคำ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงกรวิกา  สุวรรณเขต
2. เด็กชายอธิชา  แก้วมาลุน
 
1. นางสาวปาริชาต  บุษบงค์
2. นางสาวยุวะธิดา  ไตรธรรม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงปริฉัตร  สายยาพัด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิลึกนา
 
1. นางสาวกาญจนา  ยาวะโนภาส
2. นายสิทธิชัย   นามเดช
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1. เด็กชายนรินทร์ปกรณ์  ไชยเทพ
2. เด็กชายปราชญ์นิติ  จันทรคา
 
1. นายจีรศักดิ์  ศรีรัตน์
2. นางสาวพรพิมล  วะชุม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นางสาวรัชนีกร  หล้าสรวย
2. นายเกรียงไกร  อุ่นวิเศษ
 
1. นางเกศสินี  ศรีแก้ว
2. นางสุวนีย์  วงศ์ภาคำ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 1. เด็กหญิงวริศา   สกุลเยี่ยม
2. เด็กชายอิทธิรัฐ   อินทรพานิชย์
 
1. นายณัฐพงษ์   โพนสูง
2. นางสิรภัทร  เฮียงราช
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 1. เด็กหญิงวยุริญ  แดนราบรัมย์
2. เด็กชายสัญญา  จันทร์เต็ม
 
1. นายภัทรพล  ประเสริฐแก้ว
2. นางอุไรวรรณ  ชินชา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม 1. เด็กชายธนดล  พลศรีดา
2. เด็กชายเอกกวินทร์  พลรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญวุฒิ  ชาลีเชียงพิณ
2. นางรสกรณ์  พลรัตน์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 1. นายดนุพล  โวลา
2. นายไชยรัฐ  กำทองดี
 
1. นายวีระยุทธ  เพริศแก้ว
2. นางนิ่มนวล  กวดวงศ์ษา
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 1. นางสาวนริศรา   พลโยธา
2. เด็กหญิงพัทธิรดา   ยืนยง
3. เด็กชายอธิวัฒน์   จิรเมธาวรวัฒน์
 
1. นางจีระนันท์  อินทรสิทธิ์
2. นายวิทยา  กรรณพร
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายกรวิชญ์  จำวงศ์ลา
2. เด็กชายพงศธร  มีมาก
3. เด็กชายวสันต์  อินทรสิทธิ์
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายดนุพร  จอกแก้ว
2. เด็กชายรัฐศาสตร์   ไชยโชติ
3. เด็กชายเอกชัย  คุ้มทรัพย์
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายจักรแก้ว  พันธวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร  อาจสมดี
3. เด็กชายวสันต์  อินทร์สิทธิ์
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายดนุพร  จอกแก้ว
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ปะติเท
3. เด็กชายวรานนท์  พันธวงค์
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายจักรแก้ว  พันธวงศ์
2. เด็กชายธีรภัทร  อาจสมดี
3. เด็กชายวสันต์  อินทรสิทธิ์
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กชายตะวัน  ทองสุข
2. เด็กชายราชภูมิ  คำมิสา
3. เด็กชายสิริชัย  กลมเกลี้ยง
 
1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
2. นางสุวิมล  โพสาวัง
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง   1. นายสืบศักดิ์  สวัสดิ์
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภัทร  ห้องแซง
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  คำภูเงิน
3. เด็กหญิงอาภัชรา  เหลือผล
 
1. นางสุวิมล  โพสาวัง
2. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์อินทร์อยู่
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 1. เด็กชายจิรายุส  จามรี
2. เด็กชายธีรพงษ์  จ้ำนอก
3. เด็กชายภัทรวัต  การะพันธ์
 
1. นางประภัสสร  แจ้งโห
2. นายเดชชัย  สุวรรณสาร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดจาน 1. นายจักรพล  ดาวัลต์
2. นายปรีชา  ทุมโยมา
3. นายพงษ์สิทธิ์  ศรีเสนา
 
1. นางทิพวรรณ  ผาลี
2. นางรัชณี  อินธิปีก
3. นางรัชณี  อินธิปีก
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 1. เด็กหญิงจันจิรา  คำเสน
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  ไตรแก้ว
3. เด็กหญิงสุธิตา  สุทธิธรรม
 
1. นางดวงจันทร์  ฉายาวงศ์
2. นางสุกัญญา  จันทร์ศิริ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 1. เด็กหญิงประไพพรรณ  ลอดซอง
2. เด็กหญิงมณีนุช  ก้อนคำ
3. เด็กชายศรายุทธ  หนองนา
 
1. นางดวงจันทร์  ฉายาวงศ์
2. นางสาวพัชรี  กลยนีย์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงชนิสร  ศิริเขียว
2. เด็กหญิงนัตตพร  แสนหอม
3. เด็กหญิงมณิสรา  ชื่นชม
4. เด็กหญิงวนิดา  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรางคนาง  ยืนสุข
6. เด็กหญิงวิพายุ  เข็มลัด
 
1. นางอุบลรัตน์  พัฒนเพ็ญ
2. นางทัศนีย์  ศรีถาพร
3. นางยุคลธร  ธวบุรี
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพสาวัง
2. เด็กหญิงธยานิจ  พิมพ์หาร
3. เด็กหญิงปราชญา  ภูนารี
4. เด็กหญิงปวีณา  ทวิวิน
5. เด็กหญิงวรรณิษา  นันสุข
6. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยบุุตร
 
1. นางมะลิ  พงศ์ชีวนันท์
2. นางทัศนีย์  ศรีถาพร
3. นางพรวิมล  ปัตพี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  บัวขันธ์
2. เด็กหญิงญาดารัตน์  สติใหม่
3. เด็กหญิงศรุตา  เทบำรุง
 
1. นายสำราญ  พรมวัง
2. นายสุพจน์  มณีวรรณ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาดโตน 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วรอัด
2. เด็กหญิงพรพิมล  เจียมงาม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรรินทร์
 
1. นางสาวิตรี  ไชยบุญตา
2. นางสาวประไพวัลย์  อนุศาสน์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1. เด็กชายกฤษดา  ดอบุตร
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  มีนา
3. เด็กชายอภิรักษ์  ฝ่ายสอน
 
1. นายติง  สืบสิงห์
2. นายเจษฎา  คำปัญโญ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 1. เด็กชายพสชนัน  คำพิลา
2. เด็กชายวีระพัฒน์  แก้วกล้า
3. เด็กชายสัญญา  วรรณวัตร
 
1. นายอัสนี  อ้มพรม
2. นายนราธิป  ไพชยนต์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงรัตน์สุดา  โสมนาม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ทัพสุริย์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ฮังกะสี
 
1. นางราตรี  บุระเนตร
2. นางสาวศรัญญา  ผินแก้ว
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเมือง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไตรสุ
2. เด็กหญิงศรีสุดา  คุณบุราณ
3. นางสาวศุภลักษณ์  เตียงชัย
 
1. นางขวัญเรือน  ยะภักดี
2. นางประพิศ  จามน้อยพรม
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงธิญาดา  คุตนาม
2. เด็กหญิงพรสินี  จันทะวงษา
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทองแท้
 
1. นางสารชา  เพิ่มพูล
2. นางนิสิตรา  สุทธิอาจ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิชา  ติวงศ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดจำปา
3. เด็กหญิงภาวิณี  แก้วลา
 
1. นางสุกัญญา  บัณฑิต
2. นายโกวิท  สุวรรณพันธ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 1. เด็กหญิงวิภาดา  กองวงค์
2. เด็กหญิงสายพิณเพชร  กำลังเหลือ
3. เด็กหญิงอัยละดา  พัฒนสาร
 
1. นายวุฒิชัย  หงษ์บินมา
2. นางนิตยา  หงษ์บินมา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงภารดา  จันทร์เหลือง
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภูจักรเพชร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ภูครองตา
 
1. นายพรรณา  มาตเลียง
2. นายสถาพร  สิงห์โต
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์    ไชยต้นเชื้อ
2. เด็กหญิงปัทมาพร    สกุลซ่ง
3. เด็กหญิงรัตติกานต์    วิชาสาร
 
1. นางสาวพิสมัย    ศรีอักเศษ
2. นางสมหวัง   ชาคำผง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงลักขณา  สุกาวงค์
2. เด็กหญิงสุนิสา  โคตะพัฒน์
3. เด็กหญิงอรพิน  พละชัย
 
1. นางเพลินนภา  แสงสุวรรณ
2. นางสาวจุฑารัตน์  วงศ์อินทร์อยู่
 
174 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อินทร์คำน้อย
2. เด็กชายทินภัทร  คาดหมาย
3. เด็กชายวรชน  ธาตุทำเล
 
1. นายบัญชา  พันธ์ศรี
2. นางสาวเนตรนภา  พรมสิทธิ์
 
175 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ณ นครพนม
2. เด็กหญิงปัญญาพร  วงศบาตร
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒโน
 
1. นางดวงจันทร์  ยืนยงค์
2. นายอำนาจ  สีเขียว
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายสุริยะ  ตาลประเสริฐ
 
1. นางมัธติกา  ศรีหาคลัง
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ดงคำสี
 
1. นางวีรยา  ไชยวุฒิ
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮี 1. เด็กหญิงทัศนีย์  สุชัยสิทธิ์
 
1. นางมณฑิชา  ทมถา
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกฤษณพร  สุทธิพนา
 
1. นางอภิญญา  เมืองแสน
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงวรรณภา  บุพศิริ
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  อุ่นสัย
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุหลาบกุลี
 
1. นางลดาวัลย์  นารีสา
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  วันแย้ม
 
1. นางสาวเพียงพิศ  ทองผา
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กชายตะวัน  แก้วกะรังจัน
2. เด็กชายนีรวัฒ  มืดคำบง
3. เด็กชายพชระ  ทองเฟื่อง
 
1. นางสาวลลิตา  มาสโค้ง
2. นางสาวพินทุสร  รากสี
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้งเปือย 1. เด็กหญิงพรชิตา  สาริศรี
2. เด็กหญิงองค์ชนิตา  สาริศรี
3. เด็กชายเอกพันธ์  สุวรรณรงค์
 
1. นางสาวสไบแพร  อินธิ
2. นางเยาวรัตน์  ทายะ
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ทุมสะกะ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แพงหอม
 
1. นางประทิม  ศรีเทพ
2. นางอภิญญา  เมืองแสน
 
186 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีลาศักดิ์
2. เด็กชายศิรายุทธ  สุขแดง
 
1. นางจริยา  แก้วศรีนวม
2. นางฐิติพร  งามวิทยานนท์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงเอมิกา  จันแรม
 
1. นายสมรัก  โสมศรี
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กหญิงวารุณี  กุคำรักษ์
 
1. นางสาววรรณภา  แง่ไชย
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าควาย 1. เด็กชายเศรษฐศิริ   อุปทุม
 
1. นายพลชัย   แก้วก่า
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายกิตติภพ  พันธุกาง
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 1. เด็กหญิงนิชญา  น้อยหลุมเหลา
 
1. นางอรอุษา  พินิจมนตรี
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายราเชน  หาเงิน
 
1. นายกันตินันท์  ดรกันยา
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กหญิงยลรดี  ดอบุตร
 
1. นางพรนภา  มาละอินทร์
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายอาทิตย์  นันท์โพธิ์เดช
 
1. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 1. เด็กชายสนาม  แสงสุวรรณ
 
1. นายมานิตย์  อัตสาร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พุทธลา
 
1. นางธณัติตา  ปานแก้ว
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กหญิงกรรณ์ชพร  นรสาร
 
1. นางสายสมร  ไตรธิเลน
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปือย 1. เด็กหญิงอารญา  วงศ์แปลก
 
1. นางอภิญญา  ใครบุตร
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเสียว 1. เด็กชายอนุสรณ์  จันสวัสดิ์
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  ช่วยรักษา
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 1. เด็กหญิงตะวัน  ช่วยจันทร์ดี
 
1. นายจักราชัย  ปลื้มสุด
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 1. เด็กชายบริสุทธิ์  งอยภูธร
 
1. นายปฏิพน  แง่มสุราช
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายภูวรินทร์  ผาพองยูร
 
1. นายฉัตรชัย  โหลแก้ว
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 1. เด็กชายชาญชัย  มหาวงศ์
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ธรรมรัง
3. เด็กหญิงรจนา  มาลาหอม
4. เด็กชายรพีพล  คุ้มวงษ์
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนจันทร์
6. เด็กชายอัครชัย  พรมแสน
7. เด็กชายเอกอนุ  ภาชื่น
 
1. นางสาวบัวทอง  สุวรรณศรี
2. นางสาวจินตนา  ผุยลา
3. นางสาวสุทธิพร  ศุภวุฒิ
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายธานินทร์  บุตตะไทย
2. เด็กหญิงนันทนา  ชมพุทธ
3. เด็กหญิงพรพนิต  ศรีพรมษา
 
1. นายพรรณา  มาตเลียง
2. นายเกรียงไกร  แสงไผ่แดง
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหิน 1. เด็กชายธนดล  เหมลา
2. เด็กชายพชร  ภูสิงขร
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แก้วเดียวแสง
 
1. นายพรรณา  มาตเลียง
2. นางสาวดวงกมล  ริยะบุตร
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 1. เด็กชายทวีชัย  มุงธิสาร
2. เด็กหญิงรติกาล  พิมพิบุตร
3. เด็กชายวรพล  คำลือ
 
1. นายปิยะวัฒน์  บุตรสุวรรณ
2. นางวิระวรรณ์  คิดโสดา
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 1. เด็กชายชัชพล  ไผ่แผ้ว
2. เด็กชายปภาวิชญ์  สาชมพู
3. เด็กชายอภินันท์  แก้วลา
 
1. นางเกษสินี  ไขไพวัน
2. นางสาวศิริรักษ์  พรมสุริย์
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนกิตย์  ประสิทธิ์นอก
2. เด็กชายภีรพัฒน์  แซวจันทึก
3. เด็กชายมนต์มนัส  แกะมา
 
1. นายปริญญา  คำเมือง
2. นางกฤษติยา  คำเมือง
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 1. เด็กชายคมกฤษ  บุตรพรม
2. เด็กชายอภิดล  ทองมั่น
3. เด็กชายอภิศักดิ์  ไกรธิราช
 
1. นายสุริยา  เอ้มะราช
2. นางสุรีพร  เอ้มะราช
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนภสิทธิ์  อินทโชติ
2. เด็กชายพลพรรษณ์  ใครลามเมา
3. เด็กหญิงวารี  ศาตะมาน
 
1. นางปวีณา  วงศ์คำจันทร์
2. นางสุวรรณา  ชิณวงศ์
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 1. เด็กชายนนทกร  มาสอน
2. เด็กชายปัญญา  อุดมวัฒนะ
3. เด็กชายหัสกร  ศรีหนองฮ้าง
 
1. นายนราธิป  โพธิ์คำพก
2. นางสมทรง  ไชยเทพ
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพัชริญา  บึงสุวรรณ
2. เด็กชายเมธาวี  อยู่ศรี
3. เด็กหญิงเอื้ออารีย์  โคตรสวรรณ์
 
1. นางสาวนราวดี  จันทะนาม
2. นางสาวสุดารัตน์  จำปีหอม
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาบัว 1. เด็กหญิงกิตติมา  จูมคำตา
2. เด็กหญิงดวงใจ  ทองมี
3. เด็กหญิงสุดา  เกตุนาค
 
1. นางสาวกัญญาภัค  วิทยารัตนพิทักษ์
2. นางสุวรรณา  วะชุม
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีจุฬา
2. เด็กชายฤทธิชัย  ศรีพรหมษา
 
1. นางสาวนิรามัย  ป้อมไชยา
2. นายชินวุฒิ  คำมูล
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  พิลาชัย
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ระดาชัย
 
1. นายณัฐภัทร  คำผุย
2. นางสาววิไลพร  มูลปลัด
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. นายดิเรก  สิงห์กัน
2. นายพีรภัทร  ไกรพรม
 
1. นางสาววิไลพร   มูลปลัด
2. นายณัฐภัทร  คำผุย
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 1. เด็กชายศักดิธัช  จันทลือชัย
2. เด็กหญิงเอมอร  สิงห์ใหญ่
 
1. นางสาวพจณี  เกษรศรี
2. นางสุดาพร  บุญพูล
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายธนะศักดิ์  วรวิเศษ
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  ชุมปัญญา
 
1. นายอนุวัฒน์  วงศ์สีชา
2. นางฐิติพร  ศรีถาพร
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังเวิน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  วรรณศิลป์
2. เด็กหญิงชุติพร  นรินทร์นอก
3. เด็กชายสะดารัตน์  สมจันทร์
 
1. นางวงค์เดือน  ศรีสมยา
2. นางสาวเนตระญา  ปัญจันทร์สิงห์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 1. เด็กชายธนัชชา  พลทราย
2. เด็กชายธนาทร  ยิ่งยืน
3. เด็กชายสราวุธ  จาวหอม
 
1. นางสาวนภาพร  รองทอง
2. นายสมถวิลน์  แง่พรหม
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายจักรรินทร์  ขยอมดอก
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   โพธิ์ทอง
 
1. นายภาณุวิชญ์  พระโคดี
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายอนุวัต  อุคะวงศ์
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
224 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายวิทยา  สุจินตเดชา
 
1. นายวรวุฒิ  ใชยสัตย์
 
225 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ควรมี
 
1. นายชัยณรงค์  ศรีพรหมทัต
 
226 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายอรรถพล  นิลไชย
 
1. นายวรวุฒิ  ไชยสัตย์
 
227 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 1. เด็กชายชาญชัย  หาญสุโพธิ์
 
1. นายศราวุธ  วงค์พิมสอน
 
228 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทราย 1. เด็กชายทินกร  คชชาญ
 
1. นายอุดร  จอดนอก
 
229 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ไทรย้อย
2. เด็กชายกฤษดา  ฤทธิ์มหา
3. เด็กหญิงขนิษฐา  กันเกิด
4. เด็กหญิงจิดาภา  หายโศก
5. เด็กหญิงจิตรกัญญา  พรมอ่อน
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดาน้ำคำ
7. เด็กหญิงจุุฑามาศ  ยุบลชิต
8. เด็กชายชรัณ  สอนวงค์ษา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงศาลา
10. เด็กชายธนวัฒน์  ทองอ้ม
11. เด็กชายธีร์ปกรณ์  พันธ์ุศิริ
12. เด็กชายปัญญา  โคตรศรี
13. เด็กชายปิยะฉัตร  ลาเลย
14. เด็กหญิงปิยะนุช  พรมหมอก
15. เด็กหญิงปิยาอร  มัสรินทร์
16. เด็กหญิงปุษยา  สุธามี
17. เด็กหญิงพรนัชชา  วันเวช
18. เด็กหญิงพรนิภา  แก้วพิลา
19. เด็กชายพิทักษ์  พรมน้อย
20. เด็กชายมนัส  สวัสแวงควง
21. เด็กชายรติกร  สุขประเสริฐ
22. เด็กหญิงรุ่งนภา  หมื่นหาวงศ์
23. เด็กหญิงวรรณพร  เทพคำดี
24. เด็กชายวรวุฒิ  นนท์สุรัตน์
25. เด็กหญิงสุปราณี  ประเสริฐสังข์
26. เด็กชายอธิป   ฤทธ์นายม
27. เด็กหญิงอรณิชา  หันประดิษฐ์
28. เด็กหญิงอริสรา  ทุมรินทร์
29. เด็กหญิงอินทุอร  พรมวาส
30. เด็กชายอุเทน  ต้นเตย
 
1. นายขวัญชัย  เฮียงราช
2. นายสมบูรณ์  พานิชพงษ์
3. นายนิรันดร์  สันทา
4. นางสาวศิวภรณ์  มาตราช
5. นายอุทัย  บังพะจาร
6. นายวิรัตน์  ศรีอักเศษ
7. นายสันทนา  จักรโสภา
 
230 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลาด 1. เด็กหญิงจริยาภรณ์  แก้วจันวงษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาหอม
3. เด็กชายจีระศักดิ์  หาเงิน
4. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนวงศ์
5. เด็กหญิงชวนากร  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายตะวัน  ดีภัย
7. เด็กชายทินกร  สันประภา
8. เด็กชายธนาทร   แสนสิงห์
9. เด็กหญิงนุชนาฎ  ธะยาธรรม
10. เด็กหญิงประภัสสร  ธงชนะ
11. เด็กหญิงปริฉัตร  สายยาพัด
12. เด็กชายพงศกร  จันทร์ประสาน
13. เด็กชายพงเพชร  วงชาลี
14. เด็กหญิงพานตะวัน  พาวงษ์
15. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีมาก
16. เด็กหญิงมินตรา  พิมวันคำ
17. เด็กหญิงรัชฎาพร  อุตะรา
18. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   โพธิ์ทอง
19. เด็กชายศุภกฤต  จันทร์ประสาน
20. เด็กชายสยามรัฐ  สุธรรมมา
21. เด็กชายสรวิชญ์  มีบุตรดี
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิลึกนา
23. เด็กหญิงสุพินญา  บุญเชิญ
24. เด็กหญิงอทิตยา  เนหล้า
25. เด็กหญิงอพัชชา  พาวงษ์
26. เด็กหญิงอรปรียา  สุวรรณเพชร
27. เด็กหญิงอัญชะนา  สุภาปุ
28. เด็กหญิงอินธิรา  จำปาหอม
29. เด็กชายเจษฎา  บาทอง
30. เด็กชายแดน  พุทธโสม
 
1. นายภาณุวิชญ์  พระโคดี
2. นายอนุชิด  แสนเสน
3. นายวิทยา  ศรีมงค์
4. นางสาวรัตน์ชนก  ฝุ่นเงิน
5. นางสาววัชราภรณ์  กันหาจร
6. นางสาวกาญจนา  ยาวะโนภาส
7. นายสิทธิชัย  นามเดช