สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 39 5 0 3 44
2 บ้านวังบง 21 7 0 3 28
3 เทศบาลคำตากล้า 20 5 6 5 31
4 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 18 9 2 2 29
5 บ้านดงยาง 18 1 1 4 20
6 บ้านอากาศ 17 5 4 6 26
7 บ้านดงเสียว 16 6 0 1 22
8 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 16 4 0 3 20
9 บ้านห้วยหินลาด 16 2 1 2 19
10 บ้านหนองบัวสิม 14 7 1 0 22
11 บ้านเหล่าผักใส่ 14 5 2 0 21
12 บ้านกุดเรือคำ 14 4 4 4 22
13 บ้านอินทร์แปลง 14 4 0 4 18
14 อนุบาลบ้านม่วง 14 3 1 1 18
15 ชุมชนบ้านมาย 14 2 7 5 23
16 บ้านขัวก่าย 14 1 0 0 15
17 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 13 6 0 5 19
18 บ้านบะหว้า 12 5 4 4 21
19 บ้านดงห้วยเปลือย 12 5 1 2 18
20 บ้านวังเยี่ยม 12 5 0 4 17
21 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 12 3 0 2 15
22 บ้านนากะทาด 12 0 3 4 15
23 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 11 5 0 0 16
24 บ้านห้วยหิน 11 3 2 6 16
25 บ้านนาอวนน้อย 11 3 1 1 15
26 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 11 3 0 2 14
27 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 11 1 1 4 13
28 ท่าศรีไคลวิทยาคม 10 4 3 5 17
29 เพียพิทยาพัฒน์ 10 3 2 2 15
30 บ้านโนนสวรรค์ 10 2 2 6 14
31 บ้านกุดจาน 10 0 2 0 12
32 บ้านหนองลาด 9 3 1 1 13
33 บ้านสุวรรณคีรี 9 2 2 0 13
34 ชุมชนบ้านกลางนาโน 8 8 7 2 23
35 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 8 5 2 2 15
36 บ้านท่างาม 8 5 1 2 14
37 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 8 4 0 0 12
38 บ้านหนองฮาง 8 3 1 3 12
39 บ้านนาดอกไม้ 8 2 4 0 14
40 บ้านหนองตากวย 8 2 0 0 10
41 บ้านดงหม้อทอง 8 1 0 2 9
42 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 7 8 3 1 18
43 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 7 2 2 2 11
44 บ้านคำลอดพื้น 7 2 1 4 10
45 บ้านวาใหญ่ 7 1 4 1 12
46 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 7 1 0 2 8
47 บ้านสามแยกพิทักษ์ 7 1 0 0 8
48 บ้านวังเวิน 7 0 1 1 8
49 บ้านบะป่าคา 7 0 0 0 7
50 บ้านนาจาร 6 5 1 1 12
51 บ้านแก้ง 6 4 0 2 10
52 บ้านยางคำ 6 4 0 0 10
53 บ้านดงสาร 6 3 5 2 14
54 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 6 3 2 1 11
55 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 6 3 0 1 9
56 บ้านหนองบัวแดง 6 2 2 3 10
57 บ้านส้งเปือย 6 1 1 0 8
58 บ้านโคกสว่าง 6 0 0 0 6
59 อนุบาลคำตากล้า 5 5 5 1 15
60 บ้านนาดูนนาดี 5 5 0 2 10
61 ชุมชนบ้านโพนงาม 5 4 1 4 10
62 บ้านนาซอ 5 4 1 4 10
63 บ้านขาม 5 4 0 0 9
64 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 5 3 3 3 11
65 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 5 3 0 0 8
66 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 5 3 0 0 8
67 บ้านทุ่งโพธิ์ 5 2 4 1 11
68 บ้านหว้านสหวิทยา 5 2 1 5 8
69 บ้านสงเปือย 5 2 1 1 8
70 บ้านกุดเรือ 5 2 1 0 8
71 บ้านหนองม่วง 5 2 0 2 7
72 ประชานาดอกไม้ 5 2 0 0 7
73 บ้านโพธิ์ชัย 5 2 0 0 7
74 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 5 2 0 0 7
75 บ้านวังม่วง 5 2 0 0 7
76 บ้านบะยาว 5 1 2 3 8
77 บ้านเซือม 5 1 2 2 8
78 นาจานกล้วยน้อย 5 1 1 0 7
79 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 5 0 1 3 6
80 บ้านตาด 5 0 1 1 6
81 ห้วยน้ำเที่ยง 5 0 0 2 5
82 บ้านบะนกทา 5 0 0 0 5
83 บ้านถ้ำเต่า 4 5 3 0 12
84 บ้านนาเมือง 4 3 1 1 8
85 แพดพิทยารัตน์ 4 3 0 2 7
86 บ้านหนองแสงคำ 4 2 0 1 6
87 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 4 0 2 0 6
88 บ้านโคกถาวร 4 0 2 0 6
89 บ้านตาดโตน 4 0 0 3 4
90 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 4 0 0 1 4
91 บ้านนาง่ามเล้า 4 0 0 0 4
92 บ้านน้ำบุ้น 3 6 1 0 10
93 บ้านคำยาง 3 4 2 0 9
94 บ้านเสาวัด 3 4 0 1 7
95 บ้านหนองแวง 3 3 2 2 8
96 บ้านโนนไทย 3 3 1 2 7
97 บ้านหนองพอกน้อย 3 3 0 1 6
98 บ้านโพนแพง 3 2 3 0 8
99 บ้านวังโพน 3 2 2 0 7
100 คำปลาฝานาทวี 3 2 1 1 6
101 บ้านท่าควาย 3 2 1 1 6
102 บ้านโนนอุดม 3 2 0 1 5
103 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 3 2 0 0 5
104 บ้านข้าวแป้ง 3 1 3 0 7
105 บ้านโคกก่องหนองแวง 3 1 1 0 5
106 บ้านดงเหนือ 3 1 1 0 5
107 บ้านหนองขุ่นนาคำ 3 1 0 2 4
108 บ้านคึม 3 1 0 0 4
109 บ้านวังหว้า 3 1 0 0 4
110 บ้านเดื่อศรีคันไชย 3 1 0 0 4
111 บ้านนาถ่อน 3 0 1 3 4
112 บ้านเชียงเพ็ง 3 0 0 0 3
113 บ้านคูสะคาม 3 0 0 0 3
114 บ้านพุทธรักษา 3 0 0 0 3
115 บ้านนาฮี 2 6 0 2 8
116 บ้านนาแต้ 2 3 2 0 7
117 บ้านศรีวิชัย 2 3 1 4 6
118 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 2 3 0 1 5
119 บ้านห้วยแสง 2 3 0 1 5
120 บ้านดงอีด่อย 2 2 1 1 5
121 บ้านคำภูทอง 2 2 0 1 4
122 บ้านโพนสวาง 2 1 1 1 4
123 บ้านดอนแดง 2 1 1 0 4
124 บ้านก่อ 2 1 0 2 3
125 บ้านโนนแสบง 2 1 0 1 3
126 บ้านท่าก้อน 2 1 0 0 3
127 บ้านน้ำจั้น 2 1 0 0 3
128 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 2 0 5 3 7
129 บ้านโนนแต้ 2 0 0 3 2
130 บ้านดงบัง 2 0 0 1 2
131 บ้านคำเจริญ 2 0 0 0 2
132 บ้านดอนคำ 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองสนม 2 0 0 0 2
134 บ้านเม่นน้อย 2 0 0 0 2
135 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 2 0 0 0 2
136 บ้านโนนเจริญศิลป์ 2 0 0 0 2
137 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1 4 2 0 7
138 บ้านโคกแสง 1 4 1 1 6
139 บ้านโนนทับช้าง 1 4 1 0 6
140 บ้านห้วยทราย 1 2 2 3 5
141 บ้านจาร 1 2 2 3 5
142 บ้านปลาหลาย 1 2 1 3 4
143 บ้านโคกสะอาด 1 2 1 0 4
144 บ้านแพงใหญ่ 1 2 0 1 3
145 บ้านลืมบอง 1 2 0 0 3
146 บ้านแสนสุขสามัคคี 1 2 0 0 3
147 บ้านสันติสุขสระแก้ว 1 1 1 2 3
148 บ้านโคกไม้ล้ม 1 1 1 1 3
149 บ้านขุนภูมิ 1 1 1 0 3
150 บ้านกุดจิก 1 1 0 0 2
151 บ้านนาบัว 1 1 0 0 2
152 บ้านนาคอย 1 0 1 3 2
153 บ้านหินเหิบ 1 0 0 1 1
154 บ้านบ่อแดง 1 0 0 1 1
155 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 1 0 0 1 1
156 บ้านโคกกลาง 1 0 0 1 1
157 บ้านนาโพธิ์ 1 0 0 0 1
158 บ้านหนองบ่อ 1 0 0 0 1
159 นาข่าวิทยา 1 0 0 0 1
160 บ้านซ่อมดู่ 1 0 0 0 1
161 บ้านนาหวาย 1 0 0 0 1
162 บ้านโนนชนะสังคม 1 0 0 0 1
163 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 0 2 0 0 2
164 บ้านวาน้อย 0 2 0 0 2
165 บ้านโพนก่อ 0 2 0 0 2
166 บ้านดอนทอย 0 1 1 0 2
167 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 1 1 0 2
168 บ้านหนองสามขา 0 1 1 0 2
169 บ้านโนนแพง 0 1 0 0 1
170 บ้านกุดจอกน้อย 0 1 0 0 1
171 บ้านคอนศรีบะสะแบง 0 1 0 0 1
172 บ้านดงมะกุ้ม 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองผือ 0 1 0 0 1
174 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 1 0 0 1
175 บ้านด่านสมบูรณ์ 0 0 1 2 1
176 บ้านดอนยานาง 0 0 1 1 1
177 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 0 1 0 1
178 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 0 4 0
179 บ้านแพงน้อย 0 0 0 2 0
180 บ้านจำปาดง 0 0 0 1 0
181 บ้านสรศรี 0 0 0 1 0
182 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 1 0
รวม 934 374 172 233 1,713