สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 49 5 0 3 54
2 บ้านวังบง 25 7 0 3 32
3 บ้านดงยาง 25 1 1 4 27
4 บ้านดงเสียว 20 6 0 1 26
5 เทศบาลคำตากล้า 20 5 6 5 31
6 บ้านโนนสะอาดนาเหมือด 19 9 2 2 30
7 ขาวสง่าเจริญวิทย์ 19 3 0 2 22
8 บ้านห้วยหินลาด 19 2 1 3 22
9 บ้านห้วยหิน 18 6 4 6 28
10 บ้านอากาศ 17 5 4 6 26
11 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 16 6 0 5 22
12 บ้านกุดเรือคำ 16 5 4 4 25
13 บ้านหนองท่มท่ากระดัน 16 4 0 3 20
14 อนุบาลบ้านม่วง 15 3 1 1 19
15 ชุมชนบ้านมาย 15 2 7 5 24
16 บ้านดงห้วยเปลือย 14 7 1 2 22
17 บ้านหนองบัวสิม 14 7 1 0 22
18 บ้านเหล่าผักใส่ 14 5 2 0 21
19 บ้านอินทร์แปลง 14 4 0 4 18
20 บ้านโนนสวรรค์ 14 3 2 6 19
21 บ้านขัวก่าย 14 1 0 0 15
22 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 13 3 0 2 16
23 บ้านบะหว้า 12 5 4 4 21
24 บ้านนาอวนน้อย 12 5 1 1 18
25 บ้านวังเยี่ยม 12 5 0 4 17
26 บ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 12 5 0 0 17
27 บ้านหนองฮาง 12 4 1 3 17
28 เพียพิทยาพัฒน์ 12 3 2 2 17
29 บ้านหนองลาด 12 3 1 1 16
30 บ้านนากะทาด 12 1 4 4 17
31 บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 11 3 1 4 15
32 บ้านวังเวิน 11 1 1 1 13
33 บ้านกุดจาน 11 0 2 0 13
34 ท่าศรีไคลวิทยาคม 10 4 3 5 17
35 บ้านนาดอกไม้ 10 3 4 0 17
36 บ้านดงหม้อทอง 10 2 0 2 12
37 ชุมชนบ้านกลางนาโน 9 8 7 2 24
38 บ้านถ้ำเต่า 9 6 3 0 18
39 บ้านหนองแสงดงอีบ่าง 9 5 2 2 16
40 บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 9 4 0 0 13
41 บ้านวาใหญ่ 9 2 4 1 15
42 บ้านสุวรรณคีรี 9 2 2 0 13
43 นาจานกล้วยน้อย 9 1 1 0 11
44 บ้านท่างาม 8 5 1 2 14
45 บ้านห้วยทราย 8 2 2 3 12
46 บ้านคำลอดพื้น 8 2 1 4 11
47 บ้านหนองตากวย 8 2 0 0 10
48 ชุมชนขัวสูงสวรรค์ 8 1 0 2 9
49 ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 7 8 3 1 18
50 บ้านธาตุตาลเดี่ยว 7 4 0 0 11
51 บ้านดงสาร 7 3 5 2 15
52 บ้านกุดเรือ 7 3 1 0 11
53 บ้านโพธิ์ชัย 7 3 0 0 10
54 วัดบูรพาวิทยาการกุศล 7 2 2 2 11
55 บ้านสงเปือย 7 2 1 1 10
56 บ้านเซือม 7 1 2 2 10
57 บ้านส้งเปือย 7 1 1 0 9
58 บ้านสามแยกพิทักษ์ 7 1 0 0 8
59 บ้านบะป่าคา 7 0 0 0 7
60 ชุมชนบ้านโพนงาม 6 5 1 4 12
61 บ้านนาจาร 6 5 1 1 12
62 บ้านแก้ง 6 4 0 2 10
63 บ้านยางคำ 6 4 0 0 10
64 บ้านทุ่งโพธิ์ 6 3 4 1 13
65 ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 6 3 2 1 11
66 บ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 6 3 0 1 9
67 บ้านหนองบัวแดง 6 2 2 3 10
68 บ้านหนองม่วง 6 2 0 2 8
69 บ้านแสนสุขสามัคคี 6 2 0 0 8
70 บ้านโคกสว่าง 6 0 0 0 6
71 บ้านบะนกทา 6 0 0 0 6
72 อนุบาลคำตากล้า 5 5 5 1 15
73 บ้านนาดูนนาดี 5 5 0 2 10
74 บ้านนาซอ 5 4 1 4 10
75 บ้านขาม 5 4 0 0 9
76 ชุมชนบ้านห้วยหลัว 5 3 3 3 11
77 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 5 3 0 0 8
78 บ้านหว้านสหวิทยา 5 2 1 5 8
79 อนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 5 2 0 1 7
80 ประชานาดอกไม้ 5 2 0 0 7
81 บ้านวังม่วง 5 2 0 0 7
82 บ้านบะยาว 5 1 2 3 8
83 บ้านดงบัง 5 1 0 1 6
84 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 5 0 1 3 6
85 บ้านตาด 5 0 1 1 6
86 ห้วยน้ำเที่ยง 5 0 0 2 5
87 บ้านนาง่ามเล้า 5 0 0 0 5
88 บ้านหนองแวง 4 5 2 2 11
89 บ้านนาแต้ 4 4 2 0 10
90 แพดพิทยารัตน์ 4 4 0 2 8
91 บ้านนาเมือง 4 3 1 1 8
92 บ้านหนองพอกน้อย 4 3 0 1 7
93 บ้านข้าวแป้ง 4 2 3 0 9
94 บ้านท่าควาย 4 2 1 1 7
95 บ้านหนองแสงคำ 4 2 0 1 6
96 บ้านดอนแดง 4 1 1 0 6
97 บ้านดงเหนือ 4 1 1 0 6
98 บ้านหนองขุ่นนาคำ 4 1 0 2 5
99 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 4 0 2 0 6
100 บ้านโคกถาวร 4 0 2 0 6
101 บ้านตาดโตน 4 0 0 3 4
102 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 4 0 0 1 4
103 บ้านบ่อแดง 4 0 0 1 4
104 บ้านพุทธรักษา 4 0 0 0 4
105 บ้านนาฮี 3 7 0 2 10
106 บ้านน้ำบุ้น 3 6 1 0 10
107 บ้านคำยาง 3 4 2 0 9
108 บ้านเสาวัด 3 4 0 1 7
109 บ้านโนนไทย 3 3 1 2 7
110 บ้านโพนแพง 3 2 3 0 8
111 บ้านวังโพน 3 2 2 0 7
112 คำปลาฝานาทวี 3 2 1 1 6
113 บ้านโนนอุดม 3 2 0 1 5
114 บ้านคำภูทอง 3 2 0 1 5
115 บ้านนาบัว 3 2 0 0 5
116 สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 3 2 0 0 5
117 บ้านโคกก่องหนองแวง 3 1 1 0 5
118 บ้านก่อ 3 1 0 2 4
119 บ้านคอนศรีบะสะแบง 3 1 0 0 4
120 บ้านคึม 3 1 0 0 4
121 บ้านวังหว้า 3 1 0 0 4
122 บ้านเดื่อศรีคันไชย 3 1 0 0 4
123 บ้านท่าก้อน 3 1 0 0 4
124 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล 3 0 6 3 9
125 บ้านนาถ่อน 3 0 1 3 4
126 บ้านด่านสมบูรณ์ 3 0 1 2 4
127 บ้านเชียงเพ็ง 3 0 0 0 3
128 บ้านคูสะคาม 3 0 0 0 3
129 บ้านโนนทับช้าง 2 4 1 0 7
130 บ้านแพงใหญ่ 2 4 0 1 6
131 บ้านศรีวิชัย 2 3 1 4 6
132 บ้านดงอีด่อย 2 3 1 1 6
133 บ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 2 3 0 1 5
134 บ้านห้วยแสง 2 3 0 1 5
135 บ้านจาร 2 2 2 3 6
136 บ้านโพนสวาง 2 1 1 1 4
137 บ้านโนนแสบง 2 1 0 1 3
138 บ้านน้ำจั้น 2 1 0 0 3
139 บ้านโนนแต้ 2 0 0 3 2
140 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 2 0 0 1 2
141 บ้านโคกกลาง 2 0 0 1 2
142 บ้านคำเจริญ 2 0 0 0 2
143 บ้านดอนคำ 2 0 0 0 2
144 บ้านหนองสนม 2 0 0 0 2
145 บ้านเม่นน้อย 2 0 0 0 2
146 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 2 0 0 0 2
147 บ้านโนนเจริญศิลป์ 2 0 0 0 2
148 นาข่าวิทยา 2 0 0 0 2
149 บ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 1 4 2 0 7
150 บ้านโคกแสง 1 4 1 1 6
151 บ้านปลาหลาย 1 2 1 3 4
152 บ้านสันติสุขสระแก้ว 1 2 1 2 4
153 บ้านโคกสะอาด 1 2 1 0 4
154 บ้านลืมบอง 1 2 0 0 3
155 บ้านโคกไม้ล้ม 1 1 1 1 3
156 บ้านขุนภูมิ 1 1 1 0 3
157 บ้านกุดจิก 1 1 0 0 2
158 บ้านซ่อมดู่ 1 1 0 0 2
159 บ้านนาคอย 1 0 1 3 2
160 บ้านหินเหิบ 1 0 0 1 1
161 บ้านนาโพธิ์ 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองบ่อ 1 0 0 0 1
163 บ้านนาหวาย 1 0 0 0 1
164 บ้านโนนชนะสังคม 1 0 0 0 1
165 บ้านท่าแร่ดงปลาปาก 0 2 0 0 2
166 บ้านวาน้อย 0 2 0 0 2
167 บ้านโพนก่อ 0 2 0 0 2
168 บ้านดอนทอย 0 1 1 0 2
169 บ้านดอนมุยหนองแฝก 0 1 1 0 2
170 บ้านหนองสามขา 0 1 1 0 2
171 บ้านโนนแพง 0 1 0 0 1
172 บ้านกุดจอกน้อย 0 1 0 0 1
173 บ้านดงมะกุ้ม 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองผือ 0 1 0 0 1
175 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 0 1 0 0 1
176 บ้านดอนยานาง 0 0 1 1 1
177 อนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 0 0 1 0 1
178 บ้านดอนแดงคำอ้อ 0 0 0 4 0
179 บ้านแพงน้อย 0 0 0 2 0
180 บ้านจำปาดง 0 0 0 1 0
181 บ้านสรศรี 0 0 0 1 0
182 บ้านโคกก่องคูสะคาม 0 0 0 1 0
รวม 1,093 410 176 235 1,679