หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพรมรักษ์ ศรีอุดร โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน  
2 นายพลชัย ชุมปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
3 นายปรีชา เดือนนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
4 นายปริญญา อุปลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
5 นางพลอยนภัส ทัศนพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
6 นางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
7 นายวัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
8 นางสาวคชาภรณ์ ก่ำจำปา ครู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายวัดและประเมินผล  
9 นางสุรางค์ คำมุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่้ายประชาสัมพันธ์  
10 นายบุญไทย แสนอุบล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่้ายประชาสัมพันธ์  
11 นายถนัดชัย สุรภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฝ่้ายประชาสัมพันธ์  
12 นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง คณะกรรมการฝ่้ายประชาสัมพันธ์  
13 นางสมพร ยะสุราช นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่้ายประชาสัมพันธ์  
14 นายธเนศ ศรีท้าว ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง คณะกรรมการฝ่้ายประชาสัมพันธ์  
15 นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่้ายประชาสัมพันธ์  
16 นางสาววริศรา พูนเจริญผล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่้ายประชาสัมพันธ์  
17 นายอนุกูล ทองนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
18 นางเพียงใจ คำสกุลวงศ์ชื่น ผู้อำนวยการกลุ่่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
19 นางนิยะดา ภูลวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
20 นางสาวยงค์ชัย บงบุตร นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
21 นางสุภาพร บุตรนอก นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
22 นางสาวใจเดียว สืบศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
23 นางสาวจีรวรรณ เชื้อเวียง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
24 นายพิชิตชัย แสนอุบล ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
25 นางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
26 นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
27 นางสาวปานัดดา พลวิเศษ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวางSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]