หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 24 59 43
2 002 โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 13 44 21
3 003 โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 11 18 14
4 004 โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์347 ) 9 25 16
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 27 49 41
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 31 55 45
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 15 25 21
8 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 20 39 29
9 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 16 34 24
10 010 โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 13 32 22
11 011 โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 22 45 34
12 013 โรงเรียนนาข่าวิทยา 2 3 3
13 014 โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 13 31 23
14 015 โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟ มิตรภาพที่ 81 22 92 45
15 018 โรงเรียนบ้านกุดจอก 0 0 0
16 017 โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 1 6 1
17 019 โรงเรียนบ้านกุดจาน 13 23 19
18 020 โรงเรียนบ้านกุดจิก 2 11 6
19 022 โรงเรียนบ้านกุดเรือ 11 33 18
20 021 โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 29 77 49
21 016 โรงเรียนบ้านก่อ 6 15 11
22 024 โรงเรียนบ้านขัวก่าย 16 112 38
23 025 โรงเรียนบ้านขาม 9 31 18
24 027 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 30 50 38
25 028 โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 3 5 4
26 026 โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 11 27 19
27 029 โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 4 6 6
28 031 โรงเรียนบ้านคำภูทอง 7 13 8
29 032 โรงเรียนบ้านคำยาง 9 12 9
30 033 โรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 15 63 25
31 030 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 2 6 4
32 034 โรงเรียนบ้านคึม 4 9 7
33 035 โรงเรียนบ้านคูสะคาม 3 3 3
34 044 โรงเรียนบ้านจาร 9 16 11
35 045 โรงเรียนบ้านจำปาดง 1 1 1
36 047 โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 2 2 2
37 049 โรงเรียนบ้านดงบัง 7 10 9
38 050 โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 1 3 2
39 051 โรงเรียนบ้านดงยาง 31 61 49
40 052 โรงเรียนบ้านดงสาร 18 43 27
41 054 โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 16 58 33
42 055 โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 24 47 36
43 057 โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 7 16 10
44 053 โรงเรียนบ้านดงเสียว 27 56 41
45 056 โรงเรียนบ้านดงเหนือ 6 11 11
46 058 โรงเรียนบ้านดอนคำ 2 2 2
47 063 โรงเรียนบ้านดอนทอย 2 3 3
48 064 โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 2 3 3
49 065 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 2 3 3
50 062 โรงเรียนบ้านดอนแดง 6 11 9
51 059 โรงเรียนบ้านดอนแดง ท่าก้อน-นาฮี 7 16 13
52 060 โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 4 5 5
53 061 โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 10 17 14
54 066 โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 6 40 14
55 069 โรงเรียนบ้านตาด 7 26 13
56 068 โรงเรียนบ้านตาดโตน 7 24 12
57 070 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 18 60 35
58 077 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 15 35 25
59 071 โรงเรียนบ้านท่าก้อน 9 30 17
60 072 โรงเรียนบ้านท่าควาย 8 20 13
61 073 โรงเรียนบ้านท่างาม 16 29 20
62 074 โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 12 33 24
63 075 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 8 17 14
64 076 โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 2 4 2
65 078 โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 11 12 12
66 079 โรงเรียนบ้านนากะทาด 22 43 27
67 080 โรงเรียนบ้านนาคอย 5 13 8
68 081 โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 5 15 9
69 082 โรงเรียนบ้านนาจาร 15 24 21
70 083 โรงเรียนบ้านนาซอ 14 50 23
71 084 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 19 38 28
72 085 โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 12 24 18
73 087 โรงเรียนบ้านนาถ่อน 7 30 14
74 088 โรงเรียนบ้านนาบัว 5 11 8
75 091 โรงเรียนบ้านนายม 0 0 0
76 092 โรงเรียนบ้านนายอ 0 0 0
77 093 โรงเรียนบ้านนาหวาย 1 1 1
78 094 โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 24 51 36
79 095 โรงเรียนบ้านนาฮี 12 14 13
80 090 โรงเรียนบ้านนาเมือง 9 15 13
81 086 โรงเรียนบ้านนาแต้ 10 22 15
82 089 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 3 2
83 096 โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 3 3 3
84 097 โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 10 31 16
85 109 โรงเรียนบ้านบะนกทา 6 10 9
86 110 โรงเรียนบ้านบะป่าคา 7 11 10
87 111 โรงเรียนบ้านบะยาว 12 27 18
88 112 โรงเรียนบ้านบะหว้า 25 36 33
89 108 โรงเรียนบ้านบ่อแดง 5 11 8
90 113 โรงเรียนบ้านปลาหลาย 7 13 8
91 114 โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 3 6 5
92 115 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 4 6 5
93 125 โรงเรียนบ้านยางคำ 10 29 18
94 126 โรงเรียนบ้านลืมบอง 3 4 4
95 127 โรงเรียนบ้านวังบง 35 93 57
96 129 โรงเรียนบ้านวังม่วง 7 17 10
97 132 โรงเรียนบ้านวังหว้า 5 18 10
98 130 โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 21 43 35
99 131 โรงเรียนบ้านวังเวิน 14 40 22
100 128 โรงเรียนบ้านวังโพน 7 11 9
101 133 โรงเรียนบ้านวาน้อย 2 2 2
102 134 โรงเรียนบ้านวาใหญ่ 16 39 23
103 135 โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 10 27 19
104 137 โรงเรียนบ้านสงเปือย 12 23 18
105 138 โรงเรียนบ้านสรศรี 1 1 1
106 139 โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 6 10 8
107 140 โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 10 36 19
108 141 โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 13 33 23
109 136 โรงเรียนบ้านส้งเปือย 9 14 12
110 144 โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 13 36 25
111 145 โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 7 18 14
112 146 โรงเรียนบ้านหนองตากวย 10 38 19
113 147 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 0 0 0
114 148 โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 26 72 38
115 150 โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 19 27 23
116 149 โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 2 6 3
117 153 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 24 65 44
118 152 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 14 38 21
119 151 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1 1 1
120 154 โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 18 49 31
121 155 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1 3 2
122 156 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 8 15 11
123 157 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 11 26 17
124 158 โรงเรียนบ้านหนองลาด 17 59 32
125 160 โรงเรียนบ้านหนองสนม 2 2 2
126 161 โรงเรียนบ้านหนองสามขา 2 5 3
127 166 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 20 45 34
128 164 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 6 13 9
129 159 โรงเรียนบ้านหนองแวง 14 33 23
130 162 โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 7 15 12
131 163 โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 30 90 53
132 165 โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 10 20 15
133 172 โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 16 35 21
134 173 โรงเรียนบ้านหินเหิบ 2 17 5
135 167 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 15 38 21
136 170 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 34 72 52
137 171 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 25 59 41
138 169 โรงเรียนบ้านห้วยแสง 6 21 10
139 168 โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 5 17 9
140 175 โรงเรียนบ้านอากาศ 36 98 58
141 176 โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 22 50 35
142 046 โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 3 5 4
143 048 โรงเรียนบ้านเซือม 12 34 20
144 067 โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 4 5 4
145 124 โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 2 5 4
146 142 โรงเรียนบ้านเสาวัด 8 14 10
147 174 โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 21 33 26
148 023 โรงเรียนบ้านแก้ง 12 22 18
149 117 โรงเรียนบ้านแพงน้อย 2 4 2
150 118 โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 8 24 16
151 143 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 8 19 12
152 036 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 3 11 7
153 037 โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 1 1 1
154 038 โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 5 10 8
155 039 โรงเรียนบ้านโคกถาวร 6 36 15
156 041 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 6 8 8
157 042 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 6 6
158 043 โรงเรียนบ้านโคกแสง 7 12 9
159 040 โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 4 5 4
160 099 โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 1 3 2
161 101 โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 7 15 11
162 104 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 25 77 45
163 105 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 32 60 50
164 107 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 6 9 8
165 098 โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 3 4 3
166 100 โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5 8 5
167 103 โรงเรียนบ้านโนนแพง 1 2 2
168 106 โรงเรียนบ้านโนนแสบง 4 11 7
169 102 โรงเรียนบ้านโนนไทย 9 18 12
170 119 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 10 27 16
171 120 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 1 5 2
172 121 โรงเรียนบ้านโพนก่อ 2 4 3
173 123 โรงเรียนบ้านโพนสวาง 5 18 9
174 122 โรงเรียนบ้านโพนแพง 8 13 11
175 177 โรงเรียนประชานาดอกไม้ 7 55 16
176 179 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 13 28 19
177 180 โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 5 5 5
178 181 โรงเรียนห้วยน้ำเที่ยง 7 34 16
179 183 โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 16 35 22
180 187 โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 21 49 32
181 188 โรงเรียนอนุบาลปิ่นเกศ 0 0 0
182 191 โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ 0 0 0
183 192 โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 57 142 92
184 184 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า 0 0 0
185 185 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส 0 0 0
186 186 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอากาศอำนวย(ชุมชนอุปถัมภ์) 0 0 0
187 189 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์บ้านม่วง 1 3 2
188 190 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์วานรนิวาส 9 27 13
189 193 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 0 0 0
190 182 โรงเรียนอนุบาลโกญจนาท 0 0 0
191 012 โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า 36 74 46
192 116 โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 19 30 26
193 178 โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 10 27 13
รวม 1999 4835 3136
7971

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.วัชระ คำพลงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สน.3 Tel.0892798899 (ในวันและเวลาราชการ) และ คุณครูธเนศ ศรีท้าว ครูโรงเรียนบ้านโพนสวางSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]