รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  กาสินพิลา
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  สิงห์ปั่น
3. เด็กหญิงพัชรพร  สัพโส
 
1. นางอนัญญา  แสนวิลัย
2. นางสาวระพีพรรณ  อุปถานา
 
รวม32
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไชยทองพันธ์
 
1. นายวิศรุต  อุดมลาภ
 
รวม11
3 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กชายชาติชาย  แพงดวงแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลีลาสาร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญญะบุตร
 
1. นางอาภรณ์  ซองทุมมินทร์
2. นายวัฒนศักดิ์  นนธิราช
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   จันทร์มาลา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   นาภูวงค์
 
รวม43
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 1. เด็กชายจักราช  เพี้ยพรมมา
2. นางสาวจิราวรรณ  อินรัตน์
3. นายญาณชาติ  หาระโคตร
4. เด็กหญิงญาณิศา  ทิวาพัฒน์
5. นายณัฐพงษ์  เสนาราษฎร์
6. นายณัฐพล  งามสง่า
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองชุม
8. นางสาวดวงกมล  วันแก่น
9. เด็กชายธีระศักดิ์  สร้อยเสนา
10. เด็กหญิงนรากรณ์  หางนาค
11. เด็กหญิงนัจกร  ภูอาบทอง
12. เด็กหญิงปณิดา  ธาตุทอง
13. เด็กชายประกาศิต  สิงห์เสนา
14. เด็กหญิงพรชิตา  สร้อยเสนา
15. เด็กหญิงพรธิดา  พันธ์หนองบัว
16. นางสาวพาทินธิดา  พิมชาลี
17. เด็กชายภาณุวงศ์  ชินเกษร
18. เด็กหญิงรจนา  คำหงษา
19. นางสาวรุจิรา  ชามะลิ
20. นางสาววรรณกานต์  รวดเร็ว
21. เด็กชายวัชระ  สร้อยเสนา
22. นางสาววาสนา  สร้อยเสนา
23. นางสาวศรัญญา  ไชยเวศ
24. นายศรัญญู  แสนบุญ
25. เด็กหญิงศศิวิภา  แก่นพุทธ
26. นางสาวศิริพร  พิมพาเลีย
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมันสี
28. นางสาวสุชาดา  พร้อมพรม
29. นางสาวสุชานุช  มงคลสกุลกิจ
30. เด็กหญิงสุนิตตา  วงษา
31. นางสาวสุภาพร  นิรันดร
32. นายอนุกูล  หาระโคตร
33. นายอนุพงษ์  เสนาราษฏร์
34. เด็กชายอภิวัฒน์  ผลจันทร์
35. นางสาวอริศรา  พินิจพันธ์
36. นายอลงกรณ์  สร้อยเสนา
37. เด็กหญิงอัญธิชา  ผาก่ำ
38. นายอิสระ  เสาะสมบูรณ์
39. นายเพชรรุ้ง  สารมานิตย์
40. นางสาวเอมิตรา  หาระโคตร
 
1. นายประสิทธิ์  สิมลีราช
2. นางสำราญ  ทิพย์บุญชู
3. นางอำนวย  พันนาดี
4. นายสงวน  แสนวันดี
5. นายนภา  หอมไสย
6. นางสุกัลยา  ปาสานะเต
7. นางสุพิณ  เพริดพราว
8. นางสาวเสฏฐินุชฆ์  จักรสิทธิ์
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 1. นายครรชิต  อำนัยมาตย์
 
1. นายศักดิ์ชัย  สุภาษร
 
รวม419
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  การุญ
2. เด็กชายธนากรณ์  จิตตรง
 
1. นายบุญร่วม  สัพโส
2. นางลำพอง  สัพโส
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เหลาแตว
2. เด็กชายประสานศิลป์  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นายไพโรจน์  เจริญอินทร์
2. นางสาวยาดา  จงกสิกัน
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กหญิงอมร  อุสาพรหม
 
1. นางธิวรินทร์    วจีสิงห์
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กชายปริทัต   เหลาแตว
2. เด็กหญิงอมร   อุสาพรหม
 
1. นางมัลลิกา   การุญ
2. นางดวงรัตน์   เหลาแตว
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 1. เด็กชายปริทัต  เหลาแตว
2. เด็กชายอติเทพ   ชมภูเวียง
3. เด็กหญิงอมร  อุสาพรหม
 
1. นางดวงรัตน์  เหลาแตว
2. นางสาวยาดา  จงกสิกัน
 
รวม109
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 1. เด็กชายนนท์วัฒน์  สมชาติ
2. เด็กหญิงสุนิสา  มณีนพ
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  นะดาบุตร
 
1. นายทวัฒชัย  พิมชาติ
2. นางลำใย  ท้าวเพชร
 
รวม32
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. นายชินวัตร  ดวงใจ
2. นางสาวเนตรนภา  สุวรรณไตร
 
1. นางจุฑามาศ  สุวรรณเจริญ
2. นางวารี  ธนะคำดี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  ศิริวงษ์
2. เด็กหญิงปิยะนุช  โคตรแสง
3. เด็กหญิงเขมิกา  มีศรี
 
1. นางศิริกุล  แสนสาคร
2. นางอัจฉราวรรณ  สิงห์แก้ว
 
รวม54
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 1. เด็กชายอัครชัย   หัวเมืองราช
 
1. นางปนัดดา    เหลาแตว
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 1. เด็กหญิงอภัสรา   บุตรจันทร์
 
1. นางสุจิตรา   ใครบุตร
 
รวม22
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1. นางสาวชนิดา  สุพรรณคง
2. นางสาวอรัญญา  จันทร์โสภา
 
1. สิบเอกนาท  แพงพา
2. นายประภาส  กาญจนกัณโห
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 1. เด็กชายกิตติพล  พลลาภ
2. เด็กชายนภัส  นาพงศ์
3. เด็กชายสิทธิรัตน์  สายแก้ว
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุญคง
2. นางรวิวรรณ  สมบัติดี
 
รวม54
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงธันยพร  เกษรมาลา
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  หางสลัด
3. เด็กหญิงมัณฑิรา  ไชยทองพันธ์
4. เด็กหญิงวรรณภา  จันทะแพน
5. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  คำหล่า
6. เด็กหญิงอรพินธ์  บ่อแก้ว
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นายทวีศักดิ์  ระหา
3. นางกัลยกร  ซาซุม
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวันรัก  เพียสา
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐพล  มลศิลป์
 
1. นายพรชัย  ปาระพิมพ์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวันรัก  เพียสา
 
1. นางวิลาวัณย์  เกษทองมา
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 1. เด็กชายวรวิช  พิทักษ์โยธี
2. เด็กชายวรวุฒิ  เหาะเหิน
3. เด็กหญิงอภิชญา  ไชยทองพันธ์
 
1. นายสมัย  ดอกไม้ทอง
2. นางสำราญ  สีลาวงค์
 
รวม128
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กหญิงพรพนา   สุรินทร์
 
1. นางสาวสุดารัตน์   แสนไชย
 
รวม11
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 92.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำบ่อ 1. เด็กชายชินวัตร  ด่างเกษี
 
1. นายปรัชญา  พรหมจักร
 
รวม11
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. นายกิตติกรณ์   ไชยมหา
2. เด็กหญิงกุลธิดา  วรรณสุข
3. เด็กหญิงขวัญตา  มาตรวันนา
4. เด็กหญิงจิดาภา   แจ่มจันทร์
5. เด็กหญิงชนาพร   แสนอุบล
6. เด็กหญิงชรินทิพย์   ศรีโสดา
7. เด็กหญิงณัฐชุดา  กรุณานำ
8. เด็กหญิงณัฐญา  เชียงทา
9. เด็กชายณัฐวัตร   มุกดา
10. เด็กชายทศพร   โสภารักษ์
11. เด็กชายทศพล  กลางนา
12. เด็กหญิงธนิษฐา   จารึกธรรม
13. นายนัฐพงศ์  ชมภูกา
14. เด็กหญิงนารีรัตน์   สันต์วรนารถ
15. เด็กหญิงนิรชา  นิ่มเปีย
16. เด็กหญิงนิรันดา   สันต์วรนารถ
17. เด็กหญิงพรนภัส   ชมพูกา
18. เด็กชายพลกฤษ์   ตะยะธรรม
19. เด็กหญิงพลอยพรรณา  พิมพ์สุตะ
20. เด็กชายพัชกฤษ์   บุญสาร
21. เด็กหญิงพัฒลัดดา  วงชาลี
22. เด็กชายพันธวัช   ทีฆะสุข
23. เด็กหญิงพิมพิกา   ยินดี
24. เด็กชายพุฒิพงศ์   ประสพศรี
25. เด็กหญิงภัทลดา  ผาสุข
26. เด็กชายภูชิต  สีลารักษ์
27. เด็กชายภูมิภัทร   ทิวพิมาย
28. เด็กหญิงมณีวรรณ   จารึกธรรม
29. นายยุทธพงษ์   ไทยพรหมทัต
30. เด็กชายรชานนท์  ต้นสาย
31. เด็กหญิงลักษิกา   ยินดี
32. เด็กหญิงวรรณวิษา  กองธรรม
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงศ์บุตตะ
34. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ศรีสวรรค์
35. เด็กชายอธิปัตย์  อ่อนเอี่ยม
36. เด็กชายอธิวัฒน์  อ่อนเอี่ยม
37. เด็กชายอนิวัตร   ศรีภักดี
38. เด็กหญิงอนุธิดา   แสนสุด
39. เด็กชายอภิวัฒน์   บุญลือ
40. เด็กหญิงอารียา   เวชกามา
 
1. นายชูเกียรติ   ศิริดล
2. นายสไกร   ศรีพรหมษา
3. นายจิราวัฒน์   จิรกุลทวีวัฒน์
4. นางชุติมณทน์   รินทะชัย
5. นางสุภาพร   ศิริดล
6. นางมะลิวรรณ   ศรีพันธ์
7. นางสาวมาลีพร   ด้วงโต้ด
8. นางสาวอรวรรณ   ปริตวา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงนิรชา  นิ่มเปีย
 
1. นายสไกร  ศรีพรหมษา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงกันกมล   นันทวงศ์
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   ชนะพรม
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา   ยันตะพันธ์
4. เด็กชายจรัสพงศ์   แสงกล้า
5. เด็กหญิงจิราวัลย์   ทองทา
6. เด็กหญิงชลธิชา   โซ่เงิน
7. เด็กชายชัยวัฒน์   สีลารักษ์
8. เด็กหญิงณธิดา   พราหมณ์น้อย
9. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   รหัส
10. เด็กชายณัฐพล  ศรีสวรรค์
11. เด็กชายณัฐพล   แสนภพ
12. เด็กชายธนันชัย   ภาคะ
13. เด็กหญิงนภัสรา   แสงกล้า
14. เด็กหญิงนันทวรรณ   ศรีแก้ว
15. เด็กชายบัณฑิตย์  อารีย์
16. เด็กหญิงปัญญาดา   ภูผู้
17. เด็กหญิงพรรณิภา   ทรายทอง
18. เด็กชายพัชรพล   ลาไป
19. เด็กหญิงพันณิตา   สุขรักษา
20. เด็กหญิงพิชญาภา   บุญสาร
21. เด็กชายพีระพัฒน์  ชินจักร
22. เด็กหญิงภัคธิมา   แสงเขียว
23. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูมุภา
24. เด็กชายภูพิพัฒน์   สืบเพ็ง
25. เด็กหญิงมลทิชา   แหวนแก้ว
26. เด็กหญิงมุทิตา   รักจันทร์
27. เด็กหญิงรัตนากร  พลกอง
28. เด็กหญิงลัดดาวรรณ จันทะรถ  ลัดดาวรรณ จันทะรถ
29. เด็กหญิงวรัญญา   สายสิงห์
30. เด็กหญิงวริศรา  คล่องแคล่ว
31. เด็กหญิงวิภารัตน์  จำปาทัศน์
32. เด็กหญิงศศิประภา   จงรักชอบ
33. เด็กหญิงสริตา   สารมานิตย์
34. เด็กหญิงสุกัญญา   เผ่าหอม
35. เด็กหญิงสุชานันท์   จันทะรถ
36. เด็กหญิงสุธินันท์  บุปผาลัย
37. เด็กหญิงสุธีกานต์   แหวนแก้ว
38. เด็กชายสุวรรณภูมิ  ศิริขันธ์
39. เด็กหญิงอารีนา   อมรแก้ว
40. เด็กหญิงเกวลิน  โซ่เงิน
 
1. นายชูเกียรติ  ศิริดล
2. นายสุรพันธ์   ยินดี
3. นางมะลิวรรณ   ศรีพันธ์
4. นายอิสระ   พรหมสาขา ณ สกลนคร
5. นางณัฐรินีย์  กาสินพิลา
6. นายธเนศ   ขุราษี
7. นางสุภาพร  ศิริดล
8. นางสาวมาลีพร   ด้วงโต้ด
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำสะอาด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  โสภาพันธ์
2. เด็กหญิงจินตนา  อุตมะชะ
3. เด็กหญิงปทุมวดี  สีดาดาน
 
1. นายอดิศร  น้อยทุ่ง
2. นางสารภี  น้อยทุ่ง
 
รวม8419
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนธรณ์   ภูลังกา
2. เด็กชายปกรศักดิ์  อาจหาญ
3. เด็กชายพิริยากร   แสนสีหา
4. เด็กชายรสนันท์  สีใส
5. เด็กหญิงวิภาดา   ตาลเจิม
 
1. นายสาโรช  จงหมั่น
2. นายอภิสิทธิ์   กิ่งนาคม
 
รวม52
31 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำแหว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  นวลอาสา
2. เด็กชายธีรภัทร  พรมคำ
3. เด็กชายศรชัย   สุกทน
 
1. นางสาวจิราพร   พิศสุวรรณ
2. นางสาวจุรีพร  อิ้มพัฒน์
 
รวม32
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 1. นางสาวสุพิชญา  พวงพิลา
2. นายอาทิตย์  ศิริเสนากุล
3. นายไกรศักดิ์  ลุนทลา
 
1. นายทักษิณ  ศรีหนองห้าง
2. นางพัสนีย์  ศรีหนองห้าง
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 1. นางสาวชลธิชา  จิตรธรรม
2. นางสาวสุพิชญา  พวงพิลา
3. นายไกรศักดิ์  ลุนทลา
 
1. นายอภิชัย  เมืองแทน
2. นางอินทา  พวงพิลา
 
รวม64
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 1. เด็กชายนวพล  พวงสร้อย
 
1. นางอรุณ  ขำเขมร
 
รวม11
35 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศิริบุตร
 
1. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายกฤตวัน  แสงเจือ
2. นางสาววรินทร  สีลา
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ใจธรรม
 
1. นายไพโรจน์  บุราณสาร
2. นางสาวภัคภิญญา  อุทัยวัฒน์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายรัญชนวิชญ์  นิธิวิรุฬห์
 
1. นางบุหงา  วารินทร์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายเจษฎา  สายกัน
 
1. นางวรรณชนก  โสมปัดทุม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ปฐม
2. เด็กชายวิทยา  วงศ์เอาะ
3. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  เหมหาญ
 
1. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
2. นางสาวกนกพร  หันจางสิทธิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายธีรวัฒน์  ชินทะวัน
2. นายวรเมธ  โสเพ็ง
 
1. นางศรีสุดา  นาถประนิล คร็อกสเอ็ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตรประดา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงธันยพร  ผิวบาง
4. เด็กหญิงปริมวรฎา  ตูมตั้ง
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กางบุญเรือง
 
1. นางอุบลรัตน์  หล้าชาญ
2. นายไพโรจน์  บุราณสาร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดีสี
2. เด็กชายชนาธิป  สารบาล
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  โคกสี
4. เด็กหญิงประภานิช  ราชคำ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วบุญมา
 
1. นางลำพูน  จันทร์มาลา
2. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงทิพย์อัปสร  หารประเสริฐ
2. เด็กชายวีระวัฒน์  พรหมจันทร์
 
1. นางสุมาลี  กางบุญเรือง
2. นางสาวยุรฉัตร  สุวรรณเขต
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายภาวัช   ทะจรสมบัติ
 
1. นางสาวพรนิภา   อินธิจันทร์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายศุภวิชญ์   เกษรมาลา
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายปฏิภาณ   รังษี
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายณัฐภัทร  ปัญจรัก
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายสรรพสิทธิ์   แดงมาก
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวพิชญา  ศิริ
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายชุตินันท์  วงศ์อนุ
2. เด็กชายณัฐภัทร   ปัญจรัก
3. เด็กชายดลเทพ   ฉายะยันตร์
4. เด็กชายนนทวัฒน์   พูลเพิ่ม
5. นายนราธร  ยืนยั่ง
6. เด็กชายนวินันท์  อย่างสวย
7. เด็กชายปฏิภาณ   รังษี
8. เด็กชายปริญญา   ประชานันท์
9. เด็กชายปิยะพันธ์  แป้นเหมือน
10. เด็กชายศราวุธ   บุราณสาร
11. เด็กชายศุภวิชญ์   เกษรมาลา
12. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญเต็ม
 
1. นายแสนสุข  แสนอุบล
2. นางสาวพัชนีวรรณ  ศรีเวียงธวัช
3. นายทินกร  ทันแล้ว
4. นางวิมลพักตร์  ดาบพิมพ์ศรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายชนะชล  วงศ์แก้ว
2. นายธนพนธ์   นาคพรหมมินทร์
3. นายพงศกร  สมบัติกำไร
4. เด็กชายภานุพงษ์  แสงกล้า
5. เด็กชายภูดินันท์    ทองสอดแสง
6. นางสาวสุกัญญา  พระเทศ
 
1. นางโชติกา  คำน้อย
2. นายรักพงศ์   บุญล้อม
3. นายวรุตม์   โคตรคำหาญ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายกฤษฎา   ไชยเวธ
2. นางสาวกิ่งแก้ว  หลักหนองบัว
3. เด็กชายธิติวุฒิ  พรหมนอก
4. นายนันทพล  สมบูรณ์พร้อม
5. นางสาวปิยะธิดา  สังข์ทอง
6. นางสาวพัชราภรณ์  ทอนฮามแก้ว
7. นางสาวพัชรี  สวัสดี
8. เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีลือสิทธิ์
9. นางสาววรัชยา  ภูฉายา
10. นางสาวอรวี  อัมกุล
 
1. นายธีรศักดิ์  ไชยทะ
2. นายรักพงศ์  บุญล้อม
3. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงบำหลาบ
2. เด็กชายชัยธวัช  สีลา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลลาพงษ์
4. เด็กชายธนากร  สิงห์หาร
5. เด็กชายธราเทพ  บุญศรี
6. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
7. เด็กชายปฐมพร  สุวะไกร
8. เด็กหญิงปัณฑิกา  สาไพรวัน
9. เด็กหญิงวิภารัตน์   พิกุลศรี
10. เด็กหญิงอนัญญา  โคตรคำหาญ
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางศรีนภา  พงศ์สิทธิศักดิ์
3. นางรวิวรรณ  ล่ำสัน
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวกัญญารัฐ  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงจิราพร  เข็ดคม
3. เด็กชายธีระศักดิ์  สุขดี
4. เด็กหญิงนิภาพร  พรมโคตร
5. เด็กชายปริญญา  สารโพคา
6. เด็กหญิงพิมชนก  เดชพล
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  สุคนธนิยม
8. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พิมพาชัย
9. เด็กชายไชยยานนต์  โอกระโทก
10. นายไตรภพ  สุขวัน
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางยุพยงค์  ศรีนุกูล
3. นางสาวผกาวรรณ  อังคะพนมไพร
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงบำหลาบ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุวรรณสน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิลลาพงษ์
4. เด็กหญิงธัญจิรา  ทะบัญหา
5. เด็กชายปฐมพร  สุวะไกร
6. เด็กหญิงพันธ์ฑริกา  วงศ์รำพันธ์
7. เด็กหญิงวาสิตา  ผ่องศรี
8. เด็กหญิงวิภารัตน์  พิกุลศรี
9. เด็กหญิงวิมลภัทร  น้อยสุพรรณ
10. เด็กหญิงอนัญญา  โคตรคำหาญ
11. เด็กหญิงอรวรรณ  พัวประเสริฐ
12. เด็กหญิงเจนจิรา  แหลมทอง
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางวรรณา  สว่างแวว
3. นางวรวรรณ  ใจไหว
4. นางสาวจีราภรณ์  กาญจนะกันโห
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นางสาวกัญญารัฐ  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  ไพรีรนต์
3. เด็กหญิงจิราพร  เข็ดคม
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  เรืองฤาหาร
5. เด็กหญิงนิตยา   มะลิจันทร์
6. นางสาวนิภาพร  พรมโคตร
7. เด็กหญิงพิมชนก  เดชพล
8. นางสาวรัตนาวดี  สุคนธนิยม
9. เด็กหญิงสุจิตตรา  พุฒธรรม
10. เด็กหญิงอังควิภา  นนทะคำจันทร์
 
1. นางสาวฐานิตา  ภูจันหา
2. นางยุพยงค์  ศรีนุกูล
3. นางสาวพรเพ็ญ  เฟื่องฟู
4. นางสาวฐิตาพร  แก้ววะระ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงขวัญมนัส   หนองห้าง
2. เด็กหญิงชลลดา   บรรธร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   หงษ์ทวี
 
1. นางลำพูน   จันทร์มาลา
2. นางบุญเพ็ง  แสนอุบล
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กชายธีรเดช  ตาปนานนท์
2. เด็กชายสยมพล  แสนสุข
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เคนะ
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นายพีรพล  สุนารักษ์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. เด็กหญิงพรพิมล  โสภา
2. เด็กหญิงศศิธร  หวานจิต
3. เด็กหญิงไพริน  ลัดสุ
 
1. นายนุกูล  กระโจม
2. นายณรงศักดิ์   ปากดีสี
 
60 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายกานต์  สุวรรณไชยรบ
 
1. นายสุวิทย์  นิลนนท์
 
61 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 1. นายปฏิยุทธ์  นามเดช
 
1. นายวรุตม์  โคตรคำหาญ
 
รวม11052
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชัยชนะ 1. เด็กหญิงชยธร   โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรรณวิไล   สิมพาพิมพ์
 
1. นางพจนา  ทิพวัน
2. นางประไพร  ช่างสอน
 
รวม22
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงณัฏฐิมา  ทูลธรรม
2. เด็กชายสรศักดิ์  มีศิริ
3. เด็กหญิงสุมิตตรา  สีนาบุญ
 
1. นายไชยวัษฐ์  ศรีสาคร
2. นางสาวเกตุมะณีย์  คำจันทร์
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบาก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีพิมมือง
2. เด็กหญิงวิภาพร  หดราช
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทาบุดดา
4. เด็กหญิงอรทัย  ตุลาชัย
5. เด็กหญิงอรพิณ  วีระวรรณ
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ใจทน
7. เด็กหญิงเกตศราภรณ์  คำอาษา
 
1. นายไชยวัษฐ์  ศรีสาคร
2. นายวุฒิชัย  อุฒตะพัฒน์
3. นายรณภูมิ  พลนามอินทร์
4. นางสาววัลยา  แก่นคำ
 
รวม106
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสง่า 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กุดแก้ว
2. เด็กหญิงดวงใจ   สายโรจน์
3. เด็กหญิงธนภรณ์   เฝ้าเฝื้อย
4. เด็กหญิงธัญชนก   คงเรือง
5. เด็กหญิงพลอย   เกินแก้ว
6. เด็กหญิงพัชราภร   มอโท
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ณรงฤทธิ์
8. เด็กชายอภินันท์   พงษ์สระพัง
9. เด็กชายอมรเทพ  นาไชย
10. เด็กชายเจษฎากร   ศรีสุข
 
1. นายธีรพงศ์   อุปทุม
2. นายธนายุทธ  ช่อมะลิ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์   ระกิติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสง่า 1. เด็กหญิงอมรลดา   ขันธวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณาวุฒิ  ขอดอนุ
 
รวม114
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายจักริน  โพธิ์มูล
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์ชัย  พันล้ำ
 
1. นายวีรวัฒน์  การเมือง
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงกาญจนา   เหลาทอง
2. เด็กหญิงอรกัญญา   รัตนวัน
3. เด็กหญิงแพรวา   คุณมี
 
1. นายบุญรักษา   อาจหาญ
2. นางสุขคิด   โอภาสทิพากร
 
รวม53
69 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1. เด็กชายชนานนท์  เย็นยิ้ม
 
1. นายเวียงชัย  เจริญไชย
 
รวม11
70 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อ่อนมิ่ง
2. เด็กหญิงชนนันท์  ไชยสี
3. เด็กหญิงณัฐทิชา  พันธุ์เทียม
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางละม่อม  พรหมวิชัย
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจินตพร  สีทะโล
2. เด็กหญิงปภาดา  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสมรักษ์
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางจารุวรรณ  พิมพ์มีลาย
 
รวม64
72 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 1. เด็กชายณภคดล  คำลันดา
2. เด็กชายที่รัก  ดอกเรียง
 
1. นายทศ  จันทา
2. นายสมนึก  คำสร้าง
 
รวม22
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ดงแสนสุข
2. เด็กหญิงสิรภัทร  พลชัยยา
3. เด็กหญิงเบญชไมพร  ปราบพาล
 
1. นางสาวฟ้าสุดา  แดงโชติ
2. นายบุญเฮือง  ไชยชาติ
 
รวม32
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  กิจวิถี
 
1. นางโขมพัสต์  อัมวงศา
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. นายเจษฎา  สุระโคตร
 
1. นางอ้อยทิพย์  พรหมทะสาร
 
76 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาลเลียน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ซาทองยศ
 
1. นางอภัสสร  บาลลา
 
รวม33
77 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กหญิงวนิดา  อุสาย
 
1. นางวรรณี  มายูร
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายสุขุม  บุญช่วย
 
1. นายชาญณรงค์  นรัฐกิจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  เพ็งคำ
 
1. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
รวม33
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงชลิตา   แสงดี
2. นายธนพัต  นิ่มนงค์
3. เด็กชายธีรธัต  สมสร้อย
4. เด็กชายนวัช  ศิริบุตร
5. นางสาวนางสาววนิดา  แสนสาคร
6. นางสาวบุษยา  อุดมดี
7. นางสาวปภาณิน  ศิริบุตร
8. นางสาวปวีณ์นุช  จันทะจ้อย
9. เด็กหญิงพรณิภา  หารบาง
10. เด็กชายพรพจน์  วิเศษดั้น
11. เด็กหญิงภัทราวดี  จันทะจ้อย
12. นายวิชญะ  วิเศษทรัพย์
13. เด็กชายศิรสิทธิ์  ชนิดนวน
14. เด็กชายอดิศักดิ์  นามจันทร์
15. เด็กชายอนุชาติ  ผิวเหลือง
16. เด็กหญิงไพริน  เกลี้ยงกลิ้น
 
1. นายรัชพล  พรหมจำปา
2. นางอุชุกร  ทวีโภควรกุล
3. นางศิรินนา  สระสีสม
4. นางสาววารียา  สุนสิน
5. นายรัศปกรณ์  วาโย
 
รวม165
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำฟัก
2. เด็กหญิงธนภรณ์  ทะนะบริหาร
3. เด็กหญิงปิยะภรณ์  หนูเข็ม
4. เด็กหญิงภัทรพร  คำลือ
5. เด็กหญิงไอลดา  เอกตาแสง
 
1. นางลักขณา  ศรีจำพลัง
2. นางพงษ์พิศ   พงษ์อินทร์ธรรม
 
82 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  หูภัยภูมิ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ประชานันท์
3. เด็กชายณัฐภูมิ  ทองมูล
4. เด็กหญิงณัฐวิมล  สุพีคำ
5. เด็กหญิงธัญญาพร  อ่อนศรี
6. เด็กหญิงธารารัตน์  ทองอะนันท์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  เต็มทัย
8. เด็กหญิงนภัสสร  บุญงาม
9. เด็กหญิงปลายตะวัน  บุราณสาร
10. เด็กหญิงยมลพร  ดำเพชรดี
11. เด็กหญิงวรนุช  ศิริสุวรรณ์
12. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีจันทร์
13. เด็กชายอภิวัฒน์  แก่นท้าว
14. เด็กหญิงเกตนิภา  หอมใส
15. เด็กหญิงเสาวภา  ขจร
 
1. นางสาวธัญดร  ทองเดช
2. นางวิเชียร  รักษ์กระโทก
3. นายลักขณา  ศรีจำพลัง
4. นายพรชัย  บุราณสาร
 
83 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 1. เด็กชายฐฺิติวัฒน์  อัญชัยศรี
2. เด็กหญิงสุนิสา  วัณโน
 
1. นางพงษ์พิศ  พงษ์อินทร์ธรรม
2. นางวิเชียร  รักษ์กระโทก
 
รวม228
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ดุลยะลา
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  ฝ่ายขันธ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  หงษ์ภู
2. นายสินธุวัตร  ศรีสร้อย
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงณัชชา  พร้อมใจ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงศุจินธรา  สารมานิตย์
 
1. นายบันลือ  ใบภักดี
2. นางอทิตยา  ณ หนองคาย
 
86 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายธีรชาติ  ดุลยะลา
 
1. นายทักษิณ  คำทวี
 
87 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กชายอภิวินิต  สูนยัน
 
1. นางเนตรนุช  ลักษณะศรี
 
88 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สังฆะคาม
2. เด็กชายกฤษณะ  ลักษณะศรี
3. เด็กหญิงกุลนิภา  ดุลยะลา
4. เด็กชายคุณันญา  ปานเดชา
5. เด็กหญิงชมพูนุช  แจ่มแจ้ง
6. เด็กหญิงชลธิชา  สีโมสาร
7. เด็กหญิงณัชชา  พร้อมใจ
8. เด็กชายธนากร  จำเริญเศษ
9. เด็กชายธีรชาติ  ดุลยะลา
10. เด็กหญิงนภัสสร  สารมานิตย์
11. เด็กหญิงนิภาพร  คำสิน
12. เด็กหญิงปุญช์กนก  ยินดี
13. เด็กหญิงภคพร   บุตรสุรินทร์
14. เด็กชายภัสดา  บุญฤาษี
15. เด็กชายภูริเดช  บัวพา
16. เด็กชายรพีภัทร  ประชานันท์
17. เด็กหญิงละออ  มะณีกัน
18. เด็กชายวรพรต  ไชยสา
19. เด็กหญิงวรวรรณ  ยอดสุวรรณ
20. เด็กหญิงวัทนวร  แสงตะวัน
21. เด็กหญิงสุณิสา  พื้นพรม
22. เด็กชายสุทัศน์  เฉลิมสุข
23. เด็กหญิงสุภาวดี  เฉลิมสุข
24. เด็กชายอนันทรักษ์  ลักษณะศรี
25. เด็กชายอนุชา  หารธงไชย
26. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์พุทธา
27. เด็กหญิงอภิรตา  กล้าหาญ
28. เด็กชายอภิวินิต  สูนยัน
29. เด็กหญิงอมรรัตน์  กองคำ
30. เด็กหญิงอรัญญา  สาวะทา
 
1. นายทักษิณ  คำทวี
2. นางสาวกิ่งดาว  นามคาน
3. นางมลัยภรณ์  โนนทะราช
4. นางสาวจตุพร  ขันธุลา
5. นางแววยุรี  ใบภักดี
6. นางอรชร  ศรีสร้อย
7. นางนีรนุช  วุฒนาม
 
รวม3713
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาถ่อน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มาตะรักษ์
2. เด็กชายมนตรี  เหลาพรม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทพแสง
 
1. นางอุลัยพันธิ์   อิ่มดำ
2. นายประจญ  ศรีสร้อย
 
รวม32
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายชิษณุพงษ์   กุละพรม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สู่สุข
 
1. นายจิตรกร   คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายอชิตพล   สุกาวงศ์
2. เด็กชายอันดา   สุกาวงศ์
 
1. นายจิตรกร   คำธิมา
2. นายนิกร  มาระมิ่ง
 
92 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสีนวล 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   บุดดี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมมา
3. เด็กชายอดิศักดิ์   ทับลือ
 
1. นายชินกร   พิมพิลา
2. นางสาววิลาวัณย์  กุระจินดา
 
รวม76
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหมือง 1. เด็กชายสราวุฒิ  จันทะทอง
 
1. นางกัณหา  อินทร์คำน้อย
 
รวม11
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 1. เด็กชายนนทพัทธ์    นนตะแสน
2. เด็กชายเกียรติณรงค์  ชมชื่น
3. เด็กชายเอกชัย   ทิพม่อม
 
1. นายสำเริง    ฉ่ำไกร
2. นางสาวณัฐยาภรณ์  เล็กสิงห์โต
 
95 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 1. เด็กชายภัทธ์พงษ์  นนตะแสน
2. เด็กชายมงคล  มาน้อย
3. เด็กชายยิ่งนรา  ทิพม่อม
 
1. นายสำเริง  ฉ่ำไกร
2. นางกชนันท์  บัวชุม
 
รวม64
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กชายตระการ  แสงทอง
2. เด็กหญิงนพกานต์  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวบุษกร  ก้อนแพง
4. เด็กหญิงปิยะดา  มูลโสม
5. เด็กหญิงพรสุดา  วงศ์คำแก้ว
6. เด็กหญิงพัชริดา  กางทอง
7. เด็กชายภัทรพล  เอี่ยมพิมพันธุ์
8. เด็กหญิงศุภกานต์  จันทร์เพ็งเพ็ญ
9. นางสาวสุดารัตน์  ขันติยู
10. นางสาวสุธราทิพย์  ในพลกรัง
 
1. นายสมหวัง  ทิพวงศ์ษา
2. นายสมศักดิ์  ซองทุมมินทร์
3. นางพรเพชร   กงลีมา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. เด็กชายสหฤทธิ์  ล้วนวิเศษ
2. เด็กชายอาทิตย์  โคตรวิชัย
3. นายเกียรติภูมิ  โภคา
 
1. นางสุภาณี  จันทร์เพ็งเพ็ญ
2. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึง 1. นายเกียรติภูมิ  โภคา
 
1. นางมาลัยพร  ซองทุมมินทร์
 
รวม146
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กชายพรชัย   เพชรนุช
2. เด็กชายสมบูรณ์   สมสร้อย
 
1. นางสรัญญา  ศรสุราษฎร์
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กชายก้องภพ   กรวิรัตน์
2. เด็กชายนันทวัตร์   แก่นจำปา
 
1. นายมหิทธิศักดิ์  ศรสุราษฏร์
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กหญิงชลธิชา   ปูคะภาค
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี   เนตรภักดี
3. เด็กหญิงพินิตนันท์   จันทา
4. เด็กชายศุภวัฒน์   เสนสี
5. เด็กชายสิทธิพล   หงษ์โสภา
 
1. นางสาวรักษินันท์   ปานนิล
2. นางเบญจวรรณ   จงหมั่น
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กหญิงชุติญาณี   วณิชาชีวะ
 
1. นางสาวรักษินันท์   ปานนิล
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. นายกสิวัฒน์   รักเสมอวงษ์
 
1. นางสาวรักษินันท์   ปานนิล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กชายธีรเทพ   วงสาลี
 
1. นางสาวมิ่งกมล  ธิโสภา
 
105 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 92.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงโน 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์   สาโร
2. เด็กชายก้องภพ  กรวิรัตน์
3. เด็กชายจักริน   ชมภูพื้น
4. เด็กหญิงชนัฐกานต์   ราชาหงษ์
5. เด็กชายชลชาติ    แจ้งใบ
6. เด็กชายชัยวัฒน์   ศรีคำวงษ์
7. เด็กหญิงช่อชมภู   แก้วสะอาด
8. เด็กชายทนงศักดิ์   พรหมหา
9. เด็กหญิงทิพย์ปภา   แก้วเชียงหวาง
10. เด็กชายทีปกร   ยะนิลทร
11. เด็กชายธนาทร   โม้ทอง
12. เด็กหญิงธนิพร   ธงศรี
13. เด็กชายธนโชติ   ราชาหงษ์
14. เด็กหญิงนงนภัส   กิมะโน
15. เด็กหญิงนันทพร   บุญสังข์
16. นางสาวปิยะอมร   สว่างรัตน์
17. เด็กชายพงศกร   ธงศรี
18. เด็กชายพีระพัฒน์  สารบาล
19. เด็กหญิงรมย์รวินท์   คำลือ
20. เด็กหญิงวลัญญา   บุญเพี้ย
21. นางสาววิภาภรณ์   สีหามาตร
22. เด็กชายวีระพล   บุญเสริม
23. เด็กหญิงศิรประภา   เสนาพิทักษ์
24. นางสาวสุวดี   ธงศรี
25. เด็กชายอธิราช   ธงศรี
26. เด็กชายอนุวัฒน์   โตโนลา
27. เด็กหญิงอัญธิวา   สิงนาค
28. เด็กหญิงอาทิตยา   กางแก้ว
29. เด็กหญิงอารียา   ไชยคุณ
30. นางสาวอิสราภรณ์   จิตเจริญ
 
1. นายสนาม  บัวพิษ
2. นายสุรศักดิ์   ขันธะจันทร์
3. นางสาวอภิวันทน์  ผลจันทร์
4. นายบุญหลาย  คำผง
5. นายอดิศักดิ์  บุญเพี้ย
 
รวม4212
106 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 1. เด็กชายกฤติพงศ์   ไผ่โสภา
2. เด็กหญิงฐิติพร   ชนะพรม
3. เด็กชายรังสิมันต์   ฤทธิมาลย์
 
1. นางพิมพ์วลัญช์  จันฤาไชย
2. นางรักใจ  อินทะชัย
 
รวม32
107 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงปุณยาพร   เสมอพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุชานันท์   ทาระสา
3. เด็กหญิงเกวลิน   พิษสุวรรณ
 
1. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
2. นางสาวหยาดฝน   สุวรรณศรี
 
108 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงวรรณภา   เครือแวงมล
2. นางสาวศิริวรรณ   วงศรีลา
 
1. นางวลัยรัตน์   งามสิทธิ์
2. นางสาวธรรมนัด   โถบำรุง
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายกิติราษฎร์   สะหะไชย
2. เด็กชายนริติภัทร   ไชยเชษฐ์
 
1. นางสาววัลย์วิภา   บุบผา
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กหญิงพรชิตา   วงศรีลา
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   ศรีเทียวไทย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   วงศรีลา
 
1. นางสาววิยะดา   ก้อนธิงาม
2. นางรุ่งนภา   โถบำรุง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายพีรพัฒน์   ทัศมี
2. เด็กชายอภิวัฒน์   พิมพา
 
1. นางจรรยา   โถชาลี
2. นางวัลย์วิภา   บุบผา
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายวิชิต   โถชาลี
 
1. นายนำพล  ถาปันแก้ว
 
113 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผักคำภู 1. เด็กชายธีรภัทร์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวิชิต   โถชาลี
 
1. นายฉัตรชัย  ถานะลุน
2. นายนำพล  ถาปันแก้ว
 
รวม1512
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กชายฉัตรชัย  สีคราม
 
1. นางปิยรัตน์  ท้าวเพชร
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คณะวาปี
2. เด็กหญิงอริศรา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวจิรารัตน์  บุญพูน
2. นางอุไรวรรณ  พรหมพินิจ
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กหญิงชุติมา   พินิจพรม
2. เด็กหญิงธนารีย์  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงธิญาดา   กาญบุตร
4. เด็กหญิงภัทรวดี   พิลาชัย
5. เด็กหญิงศิริพร   วรราช
6. เด็กหญิงสุนิสา   จันทร์พวง
 
1. นางปิยรัตน์  ้ท้าวเพชร
2. นางจันทิมา  คำหล้า
3. นางปาริชาติ  มีสูงเนิน
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กหญิงกมลพร  ธงศรีนารถ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พึ่งแสงจันทร์
3. เด็กหญิงพัชราภา  ทองพิมพ์
 
1. นางนิตยา  สมจิตร
2. นางศุภวรรณ  ชินโณ
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กชายณัชพล   นวลเพ็ญ
 
1. นางสาวเอมอร  พิยารักษ์
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 1. เด็กชายถิรวัฒน์  รัตนชัย
 
1. นายเฉลิมชัย  อภิวัชรกุล
 
รวม1410
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 1. เด็กชายกิตติภัทร  สอนสมนึก
2. เด็กชายธนพงษ์  ศรีเงิน
3. เด็กชายปัญญากร   กลยนีย์
4. เด็กชายพิเชษฐ์ไชย  กลยนีย์
5. เด็กชายศิวัฒน์  อ้วนอินทร์
6. เด็กชายอรรพร  วรดี
 
1. นายสุวัฒน์  กลยนี
2. นายประยุทธ  เกตุวงศ์ษา
 
รวม62
121 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไพรีรณ
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นางวรนุช  การุญ
2. นางสาวนิดา  ศรีสร้อย
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงธนันพร  ศิริจันทร์บุตร
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีนาค
3. เด็กหญิงพรพรรณ  พรหมพิมพ์
4. เด็กหญิงวรินรัชต์  เทศประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องกัน
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางสาววิภาวรรณ  พละศักดิ์
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงกุลนันทน์  ปะจิตตังโข
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ลาดนอก
3. เด็กหญิงบุญขวัญข้าว  ศรีทัพไทย
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ศรีสร้อย
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ผลถวิล
 
1. นางเรือนใจ  อินทร์อ่อน
2. นางสาวเทียนทอง  ยืนยั่ง
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วะทันติ
 
1. นางสุพัตรา  มูลธิสาร
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นางพิกุล  แสงศรี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายอโณทัย  ธรรมกุลธีระกิจ
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงพิชญาดา  หมั้นจิตร
 
1. นายอรุณรุ่ง  โตพัน
 
รวม2013
131 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   วงค์คำจันทร์
2. เด็กหญิงลีลาวดี   เพลิดพราว
3. เด็กหญิงวรัญญา   ก้องเวหา
 
1. นางนิลุบล  แสนวันดี
2. นางสงสาร  แก้วคำแสน
 
132 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. นายปิยะวัฒน์  ตาทิพย์
2. นางสาววีรดา  โคกฉวะ
3. นายสุรศักดิ์  แพงคำฮัก
 
1. นางไพรพร  การงานดี
2. นางนิตยา  สงฆ์ธรรม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. นางสาวธัญชนก  ทองชัย
 
1. นางนิลุบล   แสนวันดี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูตะคาม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปุยละเทิม
2. เด็กชายดรัสพงษ์  มูลศรี
3. เด็กชายทวีรัฐ  จันทร์ใส
4. เด็กชายธนันธร  ทองแย้ม
5. เด็กชายนันทวัฒน์  เลิศสงคราม
6. เด็กชายภัทรภูมิ  ศรีพอ
7. เด็กชายอานันท์  สามภักดี
8. เด็กชายเรืองฤทธิ์  สีพุทธา
 
1. นายอภิสิทธิ์   พานะลม
2. นายนพรัตน์  โคตรพัฒน์
3. นายประจักษ์  วะนาชัย
 
รวม158
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ทิพย์วงศ์ษา
 
1. นางสาวสุมาลี  คำวิจารณ์
 
รวม11
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กหญิงสิรินาถ  พรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แสงชาตรี
 
1. นางจุฬาภรณ์  เขตปัญญา
2. นางสาววิจิตรา  จันทร์มาลา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) 1. เด็กชายคาราวาน  คามวัลย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ฟองอ่อน
 
1. นางพิมพัชร์  การุญ
2. นายสนั่น  มาจอมศรี
 
รวม44
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 1. เด็กชายกรวุฒิ  สีหอม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวจินตนา  ศรีไทย
2. นางสาวเบญญา  สัพโส
 
รวม22
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. เด็กชายจักรพันธ์   สังข์ศรีราช
 
1. นายณัฐพงษ์   พิมพ์บุญ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 1. เด็กหญิงแจ่มจันทร์  แสนตุ้ย
 
1. นางสาววันวิษา  โม้ดา
 
รวม22
141 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร  เสกงาม
2. เด็กหญิงปทุมมาศ  แพงดวงแก้ว
3. เด็กหญิงพรนภา  ไชยตมาตย์
 
1. นางพรเพชร   ไชยศรี
2. นางสาวสินีนาฏ  ศรีสุทัศน์
 
142 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงพัชรพร   โพธิ์สาราช
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ไชยตมาตย์
 
1. นางสาวฉลาด  เสนาศรี
2. นางสาววัจนา   อินทรีย์
 
143 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงปาลิตา  ทิรารักษ์
2. เด็กหญิงศิลารัตน์  สุนะ
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  อินเอม
 
1. นางสมจิต  เกื้อทาน
2. นางพรรณิภา  พระพล
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   หลงทอน
2. เด็กชายวรมัณ   ตู้ไม้ป่า
3. เด็กหญิงศุภวรรณ   การุญ
 
1. นางสาวฉลาด   เสนาศรี
2. นางสาววัจณา   อินทรีย์
 
รวม118
145 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงศศิญา  คำลือ
 
1. นางพิสดา  พระราช
 
146 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจาน 1. เด็กหญิงศศิญา  คำลือ
 
1. นางพิสดา  พระราช
 
รวม22
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บ้านสระ
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา  ศาลาราช
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อุสาพรม
4. เด็กหญิงพิศมัย  บุญกระจ่าง
5. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุทธิพันธ์
6. เด็กหญิงวิยะดา  พลเยี่ยม
7. เด็กหญิงศศิธร  ใบธรรม
8. เด็กหญิงสิริพรรณ  แสงจำปี
9. เด็กหญิงสุภิสรา  เกตะนันท์
10. เด็กหญิงเขมิกา  ผาลิชัย
 
1. นางนิตยา  โคตะมา
2. นางสาวเอื้องไพร  อาจาริยางกูร
3. นางสมสมัย  ศิริบุตร
 
148 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  เทียมราช
2. เด็กหญิงจันทกานต์  อักษรดี
3. เด็กหญิงจิรานุช  ปานรัตน์
4. เด็กหญิงจิราพร  เทียมราช
5. เด็กหญิงชลนิชา  เทวิญญา
6. เด็กหญิงฐานิกา  สว่างศรี
7. เด็กชายบัวรมย์  พิทักษ์วาปี
8. เด็กหญิงปาริชาต  พิมพาชัย
9. เด็กหญิงพรรษกร  ศรีดามาตย์
10. เด็กหญิงมุจรินทร์  แสงโยธา
11. เด็กหญิงยศวดี  อัศววิมล
12. เด็กหญิงสิราวรรณ  บัวอ่อน
13. เด็กหญิงสุวิพา  พงศ์สิทธิศักดิ์
14. เด็กหญิงอิสราภรณ์  พันธะศรี
15. เด็กหญิงเวธนี  พงศพาณิชย์
 
1. นางฉวีวรรณ  ใจดี
2. นางทิพสุคนธ์  นามมะณี
3. นางสิริวรรณ  อินทรมณี
4. นายทิพย์  ยำยวน
 
149 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. นางสาวชลดา  พิมพ์เพ็ง
2. เด็กชายทิฐินันท์  ใคร่นุ่นสิงห์
3. เด็กชายภูมิรัตน์  ทะลา
4. นายวีระชัย  มูลกัน
5. นายศตวรรษ  โสวิราช
 
1. นายมาลา  เหิมหอม
2. นางสุนทรียา  จรอนันต์
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 1. เด็กชายชานันท์  ธะณะคุณ
2. เด็กชายสมหวัง  ปราสาทแก้ว
 
1. นางปุณยนุช  ชินทะวัน
2. นางพิศมัย  เหล่าการ
 
รวม3211
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 1. เด็กหญิงวรัญญา  วังราช
 
1. นางจีราภรณ์  แก่นท้าว
 
รวม11
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองน้อย 1. เด็กหญิงพรณัชชา  วงส์เครือก้อน
2. เด็กชายพิสิษฐ์  อุดทุม
 
1. นายธนากร  ยิ่งยืน
 
รวม21
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงทัชชา  แสนมี
 
1. นายยงยุทธ  บุตรแสน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงภิลดา  โสสุทธิ์
2. เด็กหญิงหฤทัย  พุทธแสน
3. เด็กชายอวยชัย  หาสี
 
1. นางรุ่งทิพย์  สีหราช
2. นางวิภาดา  ดวงผุย
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายอนุรักษ์  จันทะนพ
 
1. นางวิภาดา  ดวงผุย
 
รวม54
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายณัฐภูมิ   เชื้อบุญมี
2. เด็กชายสิทธิชัย   เทพิน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   ชัยมงคล
 
1. นางกิ่งดาว   ชินบุตร
2. นางสาวชลทิพย์   ไพคำนาม
 
รวม32
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายณพกฤต  ไกยล้ำ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
รวม11
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 1. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีสุนทร
 
1. นายฉัตรพงษ์  ฝ่ายรีย์
 
รวม11
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1. เด็กชายกลวัชร   กิเหิบ
 
1. นางสุจิตรา    เมืองแสน
 
รวม11
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรนิคม
2. เด็กชายวีระชาติ  พรมชาติ
 
1. นางรัตน์มณี  สุพรมจักร์
 
รวม21
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 1. เด็กชายชาติชาย  จันทร์เรือง
2. เด็กชายพลับประกาย  หิตะคุณ
 
1. นางสาวรุจิรา  พละไกร
2. นายวรันตร์  สิทธิ
 
รวม22
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงวันศิริ  พิมสาย
2. เด็กชายสถาพร  เทาหลา
3. เด็กชายอภิชาติ  พานทุพาน
 
1. นางสุภัคชญา  บุญมาก
2. นางสาวอมรรัตน์  ศิริบุตร
 
รวม32
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1. เด็กชายภานุวัฒน์  การสอน
 
1. นายศุภวัทน์  ปานนิล
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 1. เด็กหญิงนฤดี  ศรีภูมี
 
1. นายฉลอง  เงินงาม
 
รวม22
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายทินกฤต  ธิศาลา
2. เด็กชายธนชาติ  มาตรขาว
3. เด็กชายนพสิทธิ์  สุภาเฮือง
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
2. นางอุไรวรรณ  เชื้อเพชร
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 - - - โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายประกรณ์  ศรีวสุทธิ์
2. เด็กชายมานิตย์  ติโณชัง
3. เด็กชายอภิเดช  ศักดิ์เทวิน
 
1. นายทศพล  มีพรหม
2. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
 
167 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายพนศกร  มาติกา
2. เด็กหญิงวรรณวารี  มอโท
3. เด็กหญิงอลีนา  แสนสวาท
 
1. นายปิยะนันท์  ธิโสภา
2. นางพัชรนันท์  จุติมาเมธีวัชร์
 
รวม96
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1. เด็กหญิงจินตพร  จันทร
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภูดวงจิตร
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
2. นางวิยะดา  ไชยรา
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1. เด็กหญิงนิพากร  สุพรรณโมก
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 1. เด็กหญิงบุญรอด  มะโนรักษ์
 
1. นางสินระเวศ  อุทโธ
 
รวม44
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. นายคามิน   หมุนลี
2. นายรัชพล   บรรยงค์
 
1. นายพิศณุพงษ์   วัชรเสถียร
 
รวม21
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 1. เด็กหญิงกนกลดา  พรมวิหาร
2. เด็กชายธนาพิสุทธ์  สุริโย
3. เด็กชายวัชรานนท์  ฮามวัน
 
1. นางสาวสุรีย์  มะโนรักษ์
2. นางสาวรัตติญา  เณธิชัย
 
รวม32
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหวาย 1. เด็กชายจีระวุฒิ  เหิมหอม
2. เด็กชายดนุนันท์  บุตรพัน
3. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ดอกรัง
4. เด็กชายพีระพล  บัวบุญ
5. เด็กชายสัญชัย  แสนเชียงอ่อน
6. เด็กชายอตินันท์  กันหาลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีตรีศักดิ์ชัย  สาไพรวัน
2. สิบเอกสัมฤทธิ์  หงษ์ชูตา
3. นายวัฒนศักดิ์  ขัดทรายขาว
 
รวม63
174 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. นางสาวกนกภรณ์  พรมสุวรรณ
 
1. นางแสงมณี  ชุ่มมาตย์
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงธิดาลักษณ์  รักษาราช
 
1. นางฐิตาภรณ์  ธนูพราน
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูศรีโสม
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แก้วกอ
 
1. นายณัทพงศ์  ธนูพราน
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กชายเจษฎา  ยันตะพันธ์
 
1. นางเกษชรินทร์  ปัญญาคำ
 
179 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 1. เด็กหญิงพรทิพยื   แสงจำปี
2. เด็กหญิงพรนภา  คูณมา
3. เด็กชายเอกภพ  มีมุข
 
1. นายวิทยวัฒน์  เนื่องจากจันทร์
2. นางสาวอัจฉราวดี  เมืองบาล
 
รวม87
180 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 1. นางสาวจันทิมา  วงศ์สามารถ
 
1. นางรำไพ  หนูกลาง
 
รวม11
181 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 1. เด็กชายณัฐพนธ์   ศรีสร้อย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  พรหมกสิกร
 
รวม11
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนดง 1. เด็กชายจีระศักดิ์  บุษดี
2. เด็กหญิงอรพรรณ   แก้วดารา
 
1. นางสาวศิรินภา   ศรีเทียวไทย
2. นางสาวเกศสรินทร์   ใจศิริ
 
รวม22
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอูนโคก 1. เด็กหญิงขวัญนรี  นุชนารถ
 
1. นางสาววิชัดชณา  จิตรักศิลป์
 
รวม11
184 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญเกิด
2. เด็กชายพัสกร  ธรรมคุณ
 
1. นางทองคำ  บุตรแสน
2. นางวรจันทร์  ศิริขันธ์
 
รวม22
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวน้ำฝน  แสงโยธา
2. เด็กหญิงปักษ์นรา   มิ่งมิตรวัน
3. เด็กหญิงปัทมา  จันทะมุท
4. นางสาวพรชิตา   มิ่งแสง
5. นางสาวรุจิรา   นิ่มนาง
 
1. นางวรวรรณ   วัชรเสถียร
2. นางรัตนวัณณี  คำวงษ์
 
186 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกษิเดช  การสุวรรณ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สีดาดิษฐ์
3. เด็กชายติณณ์  วิชิตวรสาร
 
1. นางสุดาพร   นนสุราช
2. นายอรรถพล   พูลศิลป์
 
187 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  จันทะโวหาร
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   ฤทธิเสน
3. เด็กชายวิธวัช  เกตุนันท์
 
1. นางสุดาพร   นนสุราช
2. นางพรรัตน์  วัฒนวงศ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพนัดดา  แสงโยธา
2. เด็กชายสิทธิโชค  เชื้อชาญ
3. นางสาวอาทิตยา  ไชยศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ลามคำ
2. นางรัตนวัณณี  คำวงษ์
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงวรัญญา   นิลไชย
 
1. นางชมัยพร   พุทธิวาณิชย์
 
รวม159
190 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงวรางคณา  ไฝสีทา
 
1. นางจารุวรรณ  สุวรรณชัยรบ
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กหญิงพจมาน  สุจริต
 
1. นางนุดาวัลย์  สัมฤทธิคุณากร
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กชายธนโชติ  พาชอบ
 
1. นางอุไรลักษณ์  หัสกรรจ์
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแร่ 1. เด็กชายนิธิกร  โพธิ์สาวัง
2. เด็กหญิงไอลดา  ไฝสีทา
 
1. นางสุพรรณี  อุตระหงษ์
2. นางปราณี  ศรีลารักษ์
 
รวม55
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแวง 1. เด็กหญิงมนชยา  คำภาศรี
 
1. นางอภัยวรรณ  คำภาศรี
 
รวม11
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 1. เด็กชายกิตติพงศ์   สุวรรณเพชร
 
1. นางสาวแสงจันทร์   ชินมา
 
รวม11
196 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  พาคำ
2. เด็กหญิงนันทิดา  ลือชาพูล
3. เด็กหญิงปณิดา  หันจางสิทธิ์
 
1. นางวนิดา  อิ่มรักษา
 
197 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกศิลา 1. เด็กชายธนภัทร  จันทร์งาม
2. เด็กชายพิบูลศักดิ์  แสนวิลัย
 
1. นายอุทัย  โคตรบัญชา
2. นางสาวระภีพันธ์  แสนอุบล
 
รวม53
198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายกิตติพงศ์   เหล่าสิงห์
2. เด็กชายนิรุต    สาธุชาติ
 
1. นายพิมล  สีหราช
 
รวม21
199 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 1. เด็กหญิงพรวดี  ทองเมือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทัพธานี
3. เด็กหญิงพาลินี  ถ้อยคำดี
 
1. นางสาวรุจีวรรณ  สมจันทร์
2. นางพิฐชญาณ์  เรืองกิจวัฒนาพร
 
รวม32
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กหญิงพรธิตา  เกตุวงษา
 
1. นางสำรวย  สอนสมนึก
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กหญิงพรธิตา  เกตุวงษา
 
1. นางสำรวย  สอนสมนึก
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 1. เด็กชายยุทธิชัย  อักษรศักดิ์
 
1. นางสาวธันยพร  แก้วดี
 
รวม33
203 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนอุดม 1. เด็กชายอภินันท์   กุลบุตร
2. เด็กหญิงอริยา   มาตราช
3. เด็กชายเอกราช   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวิภาภรณ์   ก้อนแพง
2. นายชาญนุวัฒน์   การีชุม
 
รวม32
204 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาเข็มทอง
2. เด็กหญิงจิรประภา  นรสาร
3. เด็กหญิงปารวี  เหลาแตว
 
1. นางจุรีภรณ์  ทองมุล
2. นางปณิตา  วินทะชัย
 
รวม32
205 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงจินตนา  สีภูมี
2. เด็กหญิงทรรศนีย์   คุณละ
3. เด็กหญิงนิภาพร    สอนสุข
4. เด็กหญิงประกาย    แสงเขียว
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  สงค์ศรี
6. เด็กชายพลวัตร  อุสันสาห์
7. เด็กหญิงพิมพ์มาดา   กานุสนธ์
8. เด็กหญิงลานนา  สรรพวุธ
9. เด็กหญิงสมฤทัย    สินค้า
10. เด็กหญิงอริสา  อุส่าห์
 
1. นางสาวละมูล   วะโลหะ
2. นายธณกช   วัฒนวงศ์
3. นางนาถยา  เชื้อวังคำ
 
รวม103
206 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 1. นายวรพงศ์  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายประสิทธิ์   หลวงปราบ
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 1. เด็กหญิงนัยนา   ทิพชาติ
 
1. นางเนาวรัตน์   เรืองรุจี
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 1. เด็กหญิงกฤษธีรา  ศูนย์จันทร์
2. เด็กหญิงจารุวัลย์   สิมสาร
3. เด็กหญิงเกณิกา   ธิวะโต
 
1. นางอรทัย   กางทอง
2. นางรัตนา   หลวงปราบ
 
รวม54
209 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกิตติยาพร   เกสียรพรมราช
 
1. นางพรพรรณ   ภูนาเหนือ
 
210 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1. เด็กหญิงปัตทมา   คูณเมือง
2. เด็กหญิงปาริชาติ   สัพโส
3. เด็กหญิงศิริขวัญ   สุวรรณชัยรบ
 
1. นางจุฬาวรรณ   สุวรรณศรี
2. นายวีระวุฒิ   สัพโส
 
รวม43
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีนา
2. เด็กหญิงรมิดา  คุณพระเมือง
3. เด็กชายสุรสิษฐ์  ศิริวิวัฒนกุล
 
1. นางตุลยา  เต็งวัฒนโชติ
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กหญิงอภิญญา  ดีโป
 
1. นายวราวุธ  อินธิแสน
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิลาจันทร์
 
1. นายวราวุธ  อินธิแสน
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1. เด็กชายรุ่งคุณ  รังสินารา
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  มาตราช
 
รวม64
215 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงธีรพร  คำทิพย์
2. เด็กหญิงภทรพรรณ  พิมพ์บรรณ
3. เด็กชายภูตะวัน  แก้ววงศ์
 
1. นางสาวลภาขวัญ  เพ็งเวลุน
2. นางสาวกุลธิดา  แก้วพิมพา
 
รวม32
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 1. เด็กหญิงกชกร  แสงสาร
2. เด็กหญิงปัญญาวีร์  ศรีคง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงมาริสา  ทรงลอด
5. เด็กหญิงวิภา   นกแก้ว
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประกอบแสง
7. เด็กหญิงสมฤดี   เกตพิลา
 
1. นางกัญจนา   สล้างสุขสกาว
2. นางกานต์สินิ   สมแสง
3. นางทิพย์วรรณ   สนธิรักษ์
 
รวม73
217 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 1. เด็กหญิงฐิติพร  ไชยศรี
2. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  ผาอินทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วกันหา
 
1. นางรัตติยา  พร้อมสิ้น
2. นางนิตยา  วงศ์ละคร
 
รวม32
218 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายศิริโรจน์  บุญจริง
 
1. นายประยูร  สาขา
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายวรนิพิฐ  มาตราช
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  มาตราช
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กหญิงรุจิรา  ยะมุงคุณ
2. เด็กชายศิวัฒน์  แดงลีท่า
3. เด็กหญิงสิริกร  ทุมคำแก้ว
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  มาตราช
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กหญิงกุลนัส  ติกาพันธุ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุวรรณรงค์
3. เด็กชายณัฐนันท์   พรมสันเทียะ
4. เด็กชายธราเทพ  รักษาแสง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุทธแสง
6. เด็กชายนรากรณ์  สมแสน
7. เด็กชายนราธร  แก้วก่า
8. เด็กหญิงนวนันท์  กางทอง
9. เด็กชายพงศพัศ  คำสีเขียว
10. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์   นวลสิงห์
11. เด็กชายศิริโรจน์  บุญจริง
12. เด็กชายศิวัฒน์   แดงลีท่า
13. เด็กหญิงสุทินันท์  ไชยปัญหา
14. เด็กหญิงสุมิตรา  สุนันธรรม
15. เด็กชายสุรนาท  นนทนาท
16. เด็กหญิงสุรภา  ทองพิทักษ์
17. เด็กชายอภิวัฒน์    สีหาคม
18. เด็กหญิงอาจารี  มหานิล
19. เด็กหญิงอิศศรารักษ์  สุทธิสุวรรณ
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จิตจักร
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นางสมคิด  บาลนาคม
3. นางมยุรี  พองพรหม
4. นางดวงสมร  เหลาราช
5. นางสาวศิริจินดา  ศรีไทย
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 1. เด็กชายกฤษนันท์  พุทธมาตย์
2. เด็กหญิงชนินาถ  โคตรแพง
3. เด็กชายชินวัตร  ไวยาประโคน
4. เด็กชายทรรศวิน  เสือประโคน
5. เด็กหญิงนัชชา  จันฤๅไชย
6. เด็กหญิงนัฐธิดา  แก้วสอนดี
7. เด็กชายบรรณวิช  บัญญาภู
8. เด็กชายบุญญฤทธิ์  สมารมย์
9. เด็กหญิงปริยาภัทร  นารินรักษ์
10. เด็กหญิงพรรณธิดา  ทองนิวัน
11. เด็กหญิงรุจรดา  หอมชื่น
12. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สมแสน
13. เด็กชายวุฒินันท์  แก้วก่า
14. เด็กชายศุภกร  วะดีศิริศักดิ์
15. เด็กหญิงอติกานน์  วงศ์อุดม
16. เด็กชายอักษรัณย์  หลวงปราบ
17. เด็กชายอัจฉรริยาชัย  การีชุม
18. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สาขา
19. เด็กชายไตรภพ  เกตุอุดม
20. เด็กหญิงไปรยา  โพนพันธุ์
 
1. นายประยูร  สาขา
2. นายบรรจง  สมพมิตร
3. นางสาวอัจฉรา  สาราช
4. ส.ต.ต.หญิงรุ่งฤดี  ขันธพัฒน์
5. นางปิยะภา  เกตวงษา
 
รวม4514
223 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสรัลพร 1. เด็กชายกิตติวุฒิ  คำวิเชียร
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญสวัสดิ์
3. เด็กชายโรจนศักดิ์  ทินนา
 
1. นางสาวดาราวัลย์  วงศ์ประทุม
2. นางสรัลพร  จันทร์งาม
 
รวม32
224 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  แสนเภา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  อ่อนจันทร์
 
1. นางปรารถนา  บุตรอุดม
2. นายสุวรรณ  บุตรอุดม
 
225 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายภูมิพงศ์  อาจหาญ
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายพัสสน   ชินพลชาย
 
1. นางปิยะฉัตร  ยั่งยืนนาน
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายสรวีย์   อินหนอง
 
1. นายคงกระพัน  งอยผาลา
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายภูมินทร์   รัตนสมบัติ
 
1. นายคงกระพัน   งอยผาลา
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงทิพานัน   แก้วหลักคำ
 
1. นางปิยะฉัตร  ยั่งยืนนาน
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   บุญประเสริฐ
2. เด็กชายกิตติชัย  ผงผาย
3. เด็กหญิงชลธิชา   สุขสัย
4. เด็กชายณัฐพงศ์   เหล็กเพชร
5. เด็กชายธนายุทธ์   กันหาป้อง
6. เด็กหญิงปิยธิดา   จอมประมาณ
7. เด็กหญิงศิริภัสสร  แสนราช
8. เด็กชายสุรวัช   นามนู
9. เด็กหญิงอภิรตา   อัศวบริรักษ์กูล
 
1. นายคงกระพัน   งอยผาลา
2. นางปิยะฉัตร  ยั่งยืนนาน
3. นายเกชา  ยิ่งยืน
 
231 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   จันทศรี
2. เด็กหญิงชลดา   โสภิรักษ์
 
1. นางกานดา  ธีรสิรินานนท์
2. นายเกชา  ยิ่งยืน
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายทินกร มะโหรี  มะโหรี
2. เด็กชายปรเมศวน์ ยมโคตร  ยมโคตร
3. เด็กชายภานุวัฒน์ พรรื่นเริง  พรรื่นเริง
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางทรรศนีย์  สุระโคตร
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1. เด็กชายณัฐพล พิศหวงค์  พิศหวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์ สมบูรณ์พร้อม  สมบูรณ์พร้อม
3. เด็กชายพิฑุรย์ ผ่องแผ้ว  ผ่องแผ้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  อาจหาญ
2. นางศิริกานต์  อาจหาญ
 
รวม2416
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุตมะ
 
1. นางวรังคณา  รบอุดงค์
 
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีประภา
 
1. นางชนัญญา  ชินจักร
 
236 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  นาโพธิ์ตอง
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  สอนสมนึก
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  เขียวคำ
4. เด็กหญิงธัญรัตน์  วิชัย
5. เด็กหญิงรมิตา  แสงลี
6. เด็กหญิงวรรณิษา  กาจหาญ
7. เด็กหญิงสุธิดา  เติมสุทา
8. เด็กหญิงอศัลยา  ผดุงศักดิ์ภักดี
 
1. นางสาวปิยาพัชร  ชินจักร
2. นางสาวมนัชญา  ชินจักร
 
237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยะสาร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  เติมสุทา
3. เด็กชายชฎายุ  หะไว
4. เด็กหญิงทรงพร  จันทาวงษ์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สิวะรินทร์
6. เด็กชายธีรวัฒน์  ไกรจุมพล
7. เด็กชายปัณณวรรธ  นามสาขา
8. เด็กหญิงภรัณยา  สิงห์ทอง
9. เด็กชายภูชิต  โคกฉวะ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  สมบูรณ์พร้อม
11. เด็กหญิงสุดาทิพย์  เวียงสงค์
 
1. นางสาวณัฐนันท์  ธีรปรียวัฒน์
2. นางอัญชลีวรรณ  พรหมจารีย์
3. นางศิริธร  สกลธวัฒน์
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 1. เด็กหญิงศศิกานต์  วงษ์หาญ
 
1. นายอัณณพ  จรรยาเพศ
 
รวม228
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา62(บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันใด
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แฮร์มันน์
3. เด็กหญิงขวัญชนก   กระจังทอง
4. เด็กหญิงชิตยาภรณ์  วงค์แก้ว
5. เด็กหญิงณัฐริกา  พงพันเทา
6. เด็กหญิงปกีระนัน  ปิ่นกา
7. เด็กหญิงประภัศรา   คำทะเนตร
8. เด็กหญิงประภัสสร  แก้วโงน
9. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  ก้อนตาล
10. เด็กหญิงพรรณภษา  สอนสมนึก
11. เด็กหญิงพิชญาภา  วภักดิ์เพชร
12. เด็กชายภัทราวุธ  กวนตะลา
13. เด็กหญิงมาริษา   จันทะวงค์
14. เด็กหญิงยุวดี  อุตสาตร์
15. เด็กหญิงวรรณภา  แสนปัดสี
16. เด็กหญิงวรรณสิณี  ปัทนาถา
17. เด็กหญิงวริศา  ภูรัพพา
18. เด็กหญิงอรทัย  จันนามวงค์
19. เด็กหญิงอรอุมา  อุ่นเจริญ
20. เด็กหญิงอารยา  ผาเงิน
 
1. นายไพวัน  จันทร์โพธิ์
2. นางสุดาวดี  ชูสุวรรณ
3. นางสุกานดา  เลิศศิริ
4. นางจอมใจ  เลิศศิริ
5. นางวินิจตา  จันทร์โพธิ์
6. นายชูวิทย์  พันธ์ไชย
 
รวม206
รวมทั้งหมด873434