สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ภูเวียนวงศ์
 
1. นางประภาพันธ์  เหมะธุลิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวนันท์  นันทะชัย
 
1. นางทองจันทร์  เทพดู่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. นายอนันต์  สุทธิอาจ
 
1. นางทองจันทร์  เทพดู่
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายศิรัชฐิรา  ปาระพิมพ์
 
1. นางบานชื่น  กรุณานำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงกำไรทอง  จันทวิสิทธิ์
 
1. นางวารุณี  อ่อนยิ้ม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชฎาพร  ยอดประทุม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำสาว
3. เด็กหญิงวิศรุตา  พรรณการ
 
1. นางรัตน์ติยา  ศรีสำราญ
2. นางสาววนิดา  โพธิ์หล้า
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายขจรศักดิ์  แสงจำปี
2. เด็กชายพันธกานต์  โพธิ์ศรี
 
1. นางรัตน์ติยา  ศรีสำราญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมานพ  พหูพจน์
2. เด็กชายรพีภัทร  คำโกฎ
 
1. นางรัตน์ติยา  ศรีสำราญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.6 ทอง 18 1. เด็กหญิงดารารัตน์  พะวัง
 
1. นางสาวยุวดี  ศรีพรหมษา
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิรดา  ภูเวียนวงศ์
 
1. นางสาวยุวดี  ศรีพรหมษา
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรกต  อดทน
2. เด็กหญิงจินตนา  มารศรี
3. เด็กหญิงชนินาถ  พลพูงาม
4. เด็กหญิงดวงกมล  วดีศิริศักดิ์
5. เด็กหญิงธัญชนก  คุณศักดิ์
6. เด็กหญิงธารดา  สุปัญญะบุตร
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  กองทอง
8. เด็กหญิงนัทชา  โคตรพฒน์
9. เด็กหญิงนันทิดา  นาโพธิ์ตอง
10. เด็กหญิงบวรรัตน์  ทองสุพรรณ
11. เด็กหญิงยวิษฐา  เกาด่านจาก
12. เด็กหญิงอริสา  จันทร์โพธิ์
13. เด็กชายอัมพร  แสนหูม
14. เด็กหญิงอินทุอร  อุตสาพรม
15. เด็กหญิงอุนนดา  มีบุตรศรี
 
1. นายธวัชชัย  สุวรรณไชยรบ
2. นายจักรินทร์  ปาระพิมพ์
3. นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิธรรม
4. นางสาวแสงอรุณ  โง่นทุม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนุศรา  ปาระพิมพ์
 
1. นายเจษฎา  ศรีประภา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนุศรา  ปาระพิมพ์
 
1. นายเจษฎา  ศรีประภา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงกำไรทอง  จันทวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรหมจิรา  สันประภา
 
1. นางทองจันทร์  เทพดู่
2. นางวารุณี  อ่อนยิ้ม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงเนตรนภา  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายเจษฎา  ศรีประภา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ฤทธิธรรม
2. เด็กชายพรทวี  ศรีประภา
3. เด็กชายอุดมทรัพย์  ภาวงค์
 
1. นายเจษฎา  ศรีประภา
2. นางทองจันทร์  เทพดู่
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอนันต์  สุทธิอาจ
 
1. นายวิรัช  โคตะมา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นางสาวสิริรัตน์  ศรีประไหม
 
1. นายวิรัช  โคตะมา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. นายอนันต์  สุทธิอาจ
 
1. นายวิรัช  โคตะมา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายอนันต์  สุทธิอาจ
 
1. นายวิรัช  โคตะมา
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนาวรรณ  ไพรสน
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  จันทร์พิลุน
3. เด็กหญิงอนนพร  มาพร
 
1. นางทิพารัตน์  วงศ์ประทุม
2. นางทองจันทร์  เทพดู่
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 12 1. นายณัฐวุฒิ  เขือนอก
2. เด็กหญิงศรัญญา  ภาวงค์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  นันทะชัย
 
1. นางทองจันทร์  เทพดู่
2. นางทิพารัตน์  วงศ์ประทุม
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงรินรดา  ศรีนุกูล
2. เด็กชายอนุรักษ์  แก่นสาร
 
1. นายธนโชค  สมทิพย์
2. นายประจวบ  บุญจู
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฤทธิธรรม
2. เด็กหญิงศลิษา  ปาระพิมพ์
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ฤทธิธรรม
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุภาชาติ
2. นายประจวบ  บุญจู
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  บุตรสะอาด
2. เด็กหญิงอรอุมา  กิ้วภาวัน
3. เด็กหญิงเนตรนภา  วดีศิริศักดิ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สุภาชาติ
2. นายประจวบ  บุญจู
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงณัชณิชา  ภาวงค์
2. เด็กหญิงปุญยนุส  คำโกฎิ
3. เด็กชายอลงกรณ์  กอผจญ
 
1. นางภูริชญา  หลักทอง
2. นางมาลัยวรรณ  พันธ์ชัย
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  คำสาว
2. เด็กหญิงติยพร  พรหมจักร
3. เด็กหญิงอริษา  คงศรี
 
1. นางพิสมัย  โคตะมา
2. นางบัวเงิน  ภาวงศ์