สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาดภูวง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงนุศรา  ปาระพิมพ์
 
1. นายเจษฎา  ศรีประภา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงกำไรทอง  จันทวิสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรหมจิรา  สันประภา
 
1. นางทองจันทร์  เทพดู่
2. นางวารุณี  อ่อนยิ้ม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กหญิงเนตรนภา  วดีศิริศักดิ์
 
1. นายเจษฎา  ศรีประภา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงชนาวรรณ  ไพรสน
2. เด็กชายศักดิ์ชาย  จันทร์พิลุน
3. เด็กหญิงอนนพร  มาพร
 
1. นางทิพารัตน์  วงศ์ประทุม
2. นางทองจันทร์  เทพดู่
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 15 1. เด็กหญิงรินรดา  ศรีนุกูล
2. เด็กชายอนุรักษ์  แก่นสาร
 
1. นายธนโชค  สมทิพย์
2. นายประจวบ  บุญจู