สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิดา  อุสาย
 
1. นางวรรณี  มายูร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนศิลป์  ป้องสุข
 
1. นางวรรณี  มายูร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิสายชล  โพธิสม
 
1. นางวรรณี  มายูร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิสายชล  โพธิสม
2. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  พรมคำ
3. เด็กหญิงสุปาณี  สุดาชม
 
1. นางวรรณี  มายูร
2. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เหลาพรม
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  เหลาพรม
 
1. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
2. นางวรรณี  มายูร
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  เหลาพรม
2. นางสาวประภาภรณ์  เหลาพรหม
3. นางสาวพิมพ์ทอง  พรมคำ
 
1. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
2. นางวรรณี  มายูร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายจั๊วอัน  สุทธิ
 
1. นางอนงค์นารถ  ไชยรา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิศรุต  โคตร์บุญเรือง
2. เด็กหญิงสุธิดา  นันตสุข
3. เด็กหญิงสุปราณี  สุดาชม
 
1. นางกิ่งวิภา  เกตุงาม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยลบ
2. เด็กชายอนุชา  จันเกตุ
3. เด็กหญิงอริสา  แสนรังค์
 
1. นางกิ่งวิภา  เกตุงาม
2. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  กำลังกล้า
2. เด็กหญิงนภา  สอนดี
3. เด็กหญิงศศิธร  แสวงหา
4. เด็กหญิงอินทิรา  ดาสินธิ์
 
1. นางมาลี  พรมฉวี
2. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  วรรณวาส
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทะทำมัง
3. เด็กชายธนศิลป์  ป้องสุข
4. เด็กหญิงธิดา  บินศรี
5. เด็กหญิงแวววิมล  เจ๊ะซาว
 
1. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
2. นางวรรณี  มายูร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.1 เงิน 19 1. เด็กชายธนากร  กางทอง
 
1. นางพิศมัย  วงศ์คำตา
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  เพ็งคำ
 
1. นางวรรณี  มายูร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุขุม  บุญช่วย
 
1. นายชาญณรงค์  นรัฐกิจ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิมินทร์  ศรีแก้ว
 
1. นายชาญณรงค์  นรัฐกิจ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเอกชัย  อินทร์ติยะ
 
1. นายชาญณรงค์  นรัฐกิจ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.6 ทอง 7 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  เพ็งคำ
 
1. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุธาสินี  อัคพิน
 
1. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  เหลาพรม
 
1. นายธีปะกรณ์  ศรีจันทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.75 เงิน 16 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  เหลาพรม
 
1. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภา  สอนดี
 
1. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  เพ็งคำ
 
1. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงอินทิรา  ดาสินธิ์
 
1. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กชายภูมิมินทร์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงวนิดา  อุสาย
3. เด็กชายสุขุม  บุญช่วย
 
1. นางวรรณี  มายูร
2. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง 12 1. เด็กชายภานุพงศ์  อนุศาสตร์
2. เด็กชายวิศรุต  โคตรบุญเรือง
3. เด็กหญิงสุธิดา  นันตะสุข
 
1. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
2. นางวรรณี  มายูร
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนพรัตน์  นันนิยงค์
2. เด็กหญิงผกามาศ  มาตะรักษ์
3. เด็กหญิงพัชรพร  เวียงนนท์
 
1. นางวรรณี  มายูร
2. นางทองบาง  จันทะรักษ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายจิราวัฒน์  โคระดา
2. เด็กหญิงพิมพ์ทอง  พรมคำ
3. เด็กหญิงวิภาดา  มาตะรักษ์
 
1. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
2. นางวรรณี  มายูร
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงผกามาศ  มาตะรักษ์
2. เด็กหญิงพรชิตา  พรมคำ
3. เด็กหญิงสุปราณี  สุดาชม
 
1. นางวรรณี  มายูร
2. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์