สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยลบ
2. เด็กชายอนุชา  จันเกตุ
3. เด็กหญิงอริสา  แสนรังค์
 
1. นางกิ่งวิภา  เกตุงาม
2. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  วรรณวาส
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทะทำมัง
3. เด็กชายธนศิลป์  ป้องสุข
4. เด็กหญิงธิดา  บินศรี
5. เด็กหญิงแวววิมล  เจ๊ะซาว
 
1. นางพรทิพย์  พิลาจันทร์
2. นางวรรณี  มายูร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.1 เงิน 19 1. เด็กชายธนากร  กางทอง
 
1. นางพิศมัย  วงศ์คำตา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 13 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  เหลาพรม
 
1. นายธีปะกรณ์  ศรีจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.75 เงิน 16 1. เด็กหญิงประภาภรณ์  เหลาพรม
 
1. นายธีปะกร  ศรีจันทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงอินทิรา  ดาสินธิ์
 
1. นายธีปะกร  ศรีจันทร์