สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนหัน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 60.9 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกัลยกร  จันทะศิลา
2. เด็กหญิงธัญชนก  คำควร
3. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สารีสุทธ์
 
1. นายพิชิต  อันทะหวา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ไพจิตร
2. เด็กหญิงจิรนันท์  พงพันย์
3. เด็กหญิงซาร่า  สุภาษร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ชาลีเขียว
2. นางสาวภาธิตา  หาสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 10 1. เด็กหญิงกนกอร  น้อยเวียง
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฮัสสัน
3. เด็กหญิงเครือฟ้า  อ่อนโสภา
 
1. นางสาวพัชนีย์  โคตรปัญญา
2. นายจุมพต  คะอังกุ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 16 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำควร
2. เด็กชายศตายุ  เกติยะ
 
1. นางสาวพัชนีย์  โคตรปัญญา
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 72 เงิน 19 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ยุบลภาค
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ธรรมทาทอง
3. เด็กหญิงชุติภา  เกิดมงคล
4. เด็กชายธีรโชติ  สุทธิประภา
5. เด็กหญิงนันทิชา   จันดีนิน
6. เด็กหญิงสิริภัทร  บุญนูน
 
1. นายพิชิต  อันทะหวา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงกัญญาภุัค  สุดดำ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินธิสาร
3. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  จันทะโมคา
 
1. นางสาวรัชนีพร  ดวงพิมพ์หาร
2. นางจิตรัตดาวรรณ  ศิริสุวรรณ
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายณัฏฐา  อินไข
2. เด็กหญิงศรัญญา   จันทะวงษา
 
1. นางจิตรัตดาวรรณ  ศิริสุวรรณ
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกันยา  อุปัชฌาย์
2. เด็กชายธีรภัทร  ใสขาว
3. เด็กหญิงปนิดา  เจตนันท์
 
1. นางสาวรัชนีพร  ดวงพิมพ์หาร
2. นางศิริวรรณ์  ทะสี
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคณัสนันท์  จันทะวงษา
2. เด็กชายณัฏฐา  อินใข
3. เด็กชายธนพงษ์  นาบำรุง
 
1. นางสาวรัชนีพร  ดวงพิมพ์หาร
2. นางกมลรัตน์  เตียงชัย
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายคณัสนันท์  จันทะวงษา
2. เด็กชายธนพงษ์  นาบำรุง
 
1. นางสาวรัชนีพร  ดวงพิมพ์หาร