สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศรัญญา  ไชยเวศ
 
1. นางอำนวย  พันนาดี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  สารมานิตย์
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  พิมชาลี
3. เด็กหญิงสุภาพร  นิรันดร
 
1. นางอำนวย  พันนาดี
2. นางศุพัชรีญา  สมมิตร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวนิจจารีย์  ขันธวิชัย
2. เด็กชายอภินันท์  อินรัตน์
 
1. นางศุพัชรีญา  สมมิตร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงนุชจรีย์   อรัญญปักษ์
2. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   ชายสงค์
3. เด็กหญิงรวมพร   ทองเภา
4. เด็กหญิงวรัญญา   ประสิทธิ์
5. เด็กหญิงศิริกัญญา   อ่อนกล้า
 
1. นางสาวประกายมาส   จักษุจินดา
2. นางสำราญ   ทิพย์บุญชู
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกุสุมา   แช่คู
2. เด็กหญิงชญาดา   ภูดินผา
3. เด็กหญิงณัฐวดี   พรมวงศ์
4. เด็กชายนพรัตน์   ทุมสิงห์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา   จิตต์สมนึก
6. เด็กหญิงปณิตา   บุญประกอบ
7. เด็กหญิงปนัดดา   ปะเปดี
8. เด็กหญิงพรนัชชา   ขาวสะอาด
9. เด็กหญิงมัจฉริกา   ทรงทรัพย์
10. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   หารกุล
11. เด็กหญิงวรันยุพา   ชานันโท
12. เด็กหญิงสิรินดา   สุพรรณ์
13. เด็กหญิงสุภาวดี   โคตรปัญญา
14. เด็กหญิงสุภาวิณี   โคตรปัญญา
15. เด็กหญิงเด่นนภา   ลักษณะศรี
 
1. นายวชิรวิชญ์   นายกชน
2. นางอำนวย   พันนาดี
3. นางสุกัลยา   ปาสานะเต
4. นางสำราญ   ทิพย์บุญชู
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายประกาศิต  สิงห์เสนา
 
1. นางสาวเสฏฐินุชฆ์  จักรสิทธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร   ขันทัพไทย
2. เด็กหญิงกัญชพร   ผลจันทร์
3. เด็กหญิงกัลยา   ทองตัน
4. เด็กชายฆฑาวุฒิ  อำนัคมาตย์
5. เด็กหญิงจีระนันท์   ต้นพรม
6. เด็กชายชินาธิป   ทองบรรหาร
7. เด็กหญิงณัฐกานต์   โพธิศาสตร์
8. เด็กชายณัฐพงษ์  ลักษณะศรี
9. เด็กหญิงณีรนุช   ฝุ่นทอง
10. เด็กหญิงดวงฤทัย   ยาตารี
11. เด็กชายธีรภัทร  อำนัคมาตร
12. เด็กชายธีรสิทธิ์  ประวารี
13. เด็กชายธีระพงษ์   รักใคร่
14. เด็กหญิงนิราวรรณ   บุรวัตร์
15. เด็กหญิงนีรัมพร   ธาตุมี
16. เด็กชายปรีดี   วงษา
17. เด็กหญิงปาลิตา   อุดรพันธ์
18. เด็กชายพีรวิชญ์   บัวคำ
19. เด็กชายพีระวิชญ์  วงศ์พระนาม
20. เด็กชายภูริทัต  ก้องเวหา
21. เด็กชายมงคล  ไชยยนต์
22. เด็กหญิงมณฑกาญจน์   ชายสงค์
23. เด็กหญิงมัตสยา   นานอก
24. เด็กหญิงยุวดี   สีแหง
25. เด็กหญิงรวมพร   ทองเภา
26. เด็กหญิงลลิตา   ก้องเวหา
27. เด็กหญิงวรัญญา   ประสิทธิ์
28. เด็กชายวรเมธ  โคกสวะ
29. เด็กชายวสุธร  ช่องทอง
30. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ราชชุยแสน
31. เด็กหญิงศศิธร   เสาแก้ว
32. เด็กหญิงศศิภา   พิมพาเลีย
33. เด็กหญิงศิริกัญญา   อ่อนกล้า
34. เด็กหญิงสุจิรา   บุตรสีงาม
35. เด็กหญิงสุภาวดี   โคตรปัญญา
36. เด็กหญิงสุภาวิณี  โคตรปัญญา
37. เด็กหญิงอนุสรา   ไชยหงษ์
38. เด็กหญิงอินทราภรณ์   สมบูรณ์พงษ์
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พันปอบิด
40. เด็กหญิงเพ็ญนภา   เผ่าผม
 
1. นางสาวประกายมาส  จักษุจินดา
2. นางสำราญ   ทิพย์บุญชู
3. นางอำนวย   พันนาดี
4. นางรสสุคนธ์   พุดด้วงเงิน
5. นายนภา   หอมไสย
6. นางสุกัลยา   ปาสานะเต
7. นางสุพิณ   เพริดพราว
8. นางสาวเสฎฐินุชฆ์   จักรสิทธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักราช  เพี้ยพรมมา
2. นางสาวจิราวรรณ  อินรัตน์
3. นายญาณชาติ  หาระโคตร
4. เด็กหญิงญาณิศา  ทิวาพัฒน์
5. นายณัฐพงษ์  เสนาราษฎร์
6. นายณัฐพล  งามสง่า
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองชุม
8. นางสาวดวงกมล  วันแก่น
9. เด็กชายธีระศักดิ์  สร้อยเสนา
10. เด็กหญิงนรากรณ์  หางนาค
11. เด็กหญิงนัจกร  ภูอาบทอง
12. เด็กหญิงปณิดา  ธาตุทอง
13. เด็กชายประกาศิต  สิงห์เสนา
14. เด็กหญิงพรชิตา  สร้อยเสนา
15. เด็กหญิงพรธิดา  พันธ์หนองบัว
16. นางสาวพาทินธิดา  พิมชาลี
17. เด็กชายภาณุวงศ์  ชินเกษร
18. เด็กหญิงรจนา  คำหงษา
19. นางสาวรุจิรา  ชามะลิ
20. นางสาววรรณกานต์  รวดเร็ว
21. เด็กชายวัชระ  สร้อยเสนา
22. นางสาววาสนา  สร้อยเสนา
23. นางสาวศรัญญา  ไชยเวศ
24. นายศรัญญู  แสนบุญ
25. เด็กหญิงศศิวิภา  แก่นพุทธ
26. นางสาวศิริพร  พิมพาเลีย
27. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมันสี
28. นางสาวสุชาดา  พร้อมพรม
29. นางสาวสุชานุช  มงคลสกุลกิจ
30. เด็กหญิงสุนิตตา  วงษา
31. นางสาวสุภาพร  นิรันดร
32. นายอนุกูล  หาระโคตร
33. นายอนุพงษ์  เสนาราษฏร์
34. เด็กชายอภิวัฒน์  ผลจันทร์
35. นางสาวอริศรา  พินิจพันธ์
36. นายอลงกรณ์  สร้อยเสนา
37. เด็กหญิงอัญธิชา  ผาก่ำ
38. นายอิสระ  เสาะสมบูรณ์
39. นายเพชรรุ้ง  สารมานิตย์
40. นางสาวเอมิตรา  หาระโคตร
 
1. นายประสิทธิ์  สิมลีราช
2. นางสำราญ  ทิพย์บุญชู
3. นางอำนวย  พันนาดี
4. นายสงวน  แสนวันดี
5. นายนภา  หอมไสย
6. นางสุกัลยา  ปาสานะเต
7. นางสุพิณ  เพริดพราว
8. นางสาวเสฏฐินุชฆ์  จักรสิทธิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุพัตรา  หาระโคตร
 
1. นางอำนวย  พันนาดี
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทีปกร   อินท่าเสาร์
2. เด็กชายมงคล   อภัยวงศ์
 
1. นายปริญทร   สุระเสน
2. นายวชิรวิชญ์   นายกชน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงสุชาดา  พร้อมพรม
2. เด็กชายเจษฎา   วงมนตรี
 
1. นายปริญทร   สุระเสน
2. นายวชิรวิชญ์   นายกชน
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมสะอาด
2. เด็กหญิงวณีรัตน์  วรรณสิทธิ์
3. เด็กหญิงวรัญชญา  กรณีย์
 
1. นายปริญทร  สุระเสน
2. นายวชิรวิชญ์  นายกชน
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80.29 ทอง 6 1. นายอิสระ   เสาะสมบูรณ์
 
1. นายศักดิ์ชัย   สุภาษร
 
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายครรชิต  อำนัยมาตย์
 
1. นายศักดิ์ชัย  สุภาษร