สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณษา  พาลี
 
1. นางสาวสุเปรมปรีดิ์  ศรีขวา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ดงแสนสุข
2. เด็กหญิงสิรภัทร  พลชัยยา
3. เด็กหญิงเบญชไมพร  ปราบพาล
 
1. นางสาวฟ้าสุดา  แดงโชติ
2. นายบุญเฮือง  ไชยชาติ
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สองเมือง
2. เด็กชายนัทธดนย์  มิ่งต่าง
3. เด็กหญิงรินรดา  สองเมือง
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  ใบมะลิ
2. นางสาวปรียานุช  ศิริชมพู