สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงสิรามล  สาริพันธ์
 
1. นางสมพร  สุขานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนาภา  คะริเรือง
 
1. นายสังเวียน  งามขาว
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชัญญา  บัวหอม
2. เด็กหญิงสุชานันท์  บัวหอม
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ภาละมูล
 
1. นางสาวจำปี  แก้วทอง
2. นางสาวพนิดา  ฝ่ายขันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปะวะภูชะกัง
2. เด็กหญิงประภานันท์  สีสมพาน
3. เด็กหญิงศศิวิมล  จากโคกสูง
 
1. นางจิราภรณ์  คุณารักษ์
2. นางสาววงเดือน  แวงวรรณ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.25 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลธร  เงาศรี
 
1. นางรัตนาภรณ์  วังกะสา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 7 1. เด็กชายอดิศร  เสรีไทย
 
1. นางรัตนาภรณ์  วังกะสา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงอรนิภา  คำนาแซง
 
1. นางรัตนาภรณ์  วังกะสา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  ไสยาศน์
2. เด็กชายอนุชิต  อุทรพรมราช
3. เด็กชายอภิมงคล  แอกอ้วน
 
1. นายธนากร  วงษาเนาว์
2. นางสาววงเดือน  แวงวรรณ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายคมศร  บุญประโคม
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ค้ำจุน
3. เด็กหญิงพีระดา  กองแก้ว
 
1. นายธนากร  วงษาเนาว์
2. นางสาวจำปี  แก้วทอง