สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงเกศมณี  ศรีสุทัศน์
 
1. นางไพวรรณ  ชาติผา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอติเทพ  จองบุดดี
 
1. นางลดาทิพย์  นำสุย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  คำลือชา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ผ่านสุวรรณ
3. เด็กหญิงนันทิดา  ก้อนกั้น
4. เด็กหญิงรัชนีกร  เทียบกระโทก
5. เด็กหญิงศุภมาศ  พรหมภักดี
 
1. นางลดาทิพย์  นำสุย
2. นางไพวรรณ  ชาติผา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61.5 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงชนันภรณ์  แก้วดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีกุลกิจ
 
1. นางสุวีณา  สุขะ
2. นางเบญจมาศ  ธรรมศุภินทร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวิสรา  เกตวงค์ษา
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  จันทโข
 
1. นางลดาทิพย์  นำสุย
2. นางสาวอัญชนา   ศรีสุทัศน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีกุลกิจ
2. เด็กหญิงวลัยพร  สุราราช
 
1. นางลดาทิพย์  นำสุย
2. นางสาวอัญชนา   ศรีสุทัศน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสวย
2. เด็กหญิงปัญจมน  ศรีสุทัศน์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ก้อนกั้น
 
1. นางบุญล้อม  กลยนีย์
2. นางไพวรรณ  ชาติผา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติธร  วงค์ษาโคตร
 
1. นางลดาทิพย์  นำสุย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  นิที
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันลาวงค์
3. เด็กชายพรหมจักร  สอนสมนึก
 
1. นางเบญจมาศ  ธรรมศุภินทร์
2. นางสุวีณา  สุขะ
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายรัฐภูมิ  จันลาวงค์
 
1. นางสุวีณา  สุขะ
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เชยเอี่ยม
2. เด็กชายสงกรานต์  เหล็กอ่อน
 
1. นางเบญจมาศ  ธรรมศุภินทร์
2. นางสุวีณา  สุขะ