สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนกอย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  คำลือชา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ผ่านสุวรรณ
3. เด็กหญิงนันทิดา  ก้อนกั้น
4. เด็กหญิงรัชนีกร  เทียบกระโทก
5. เด็กหญิงศุภมาศ  พรหมภักดี
 
1. นางลดาทิพย์  นำสุย
2. นางไพวรรณ  ชาติผา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกวิสรา  เกตวงค์ษา
2. เด็กหญิงณัชชานันท์  จันทโข
 
1. นางลดาทิพย์  นำสุย
2. นางสาวอัญชนา   ศรีสุทัศน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีกุลกิจ
2. เด็กหญิงวลัยพร  สุราราช
 
1. นางลดาทิพย์  นำสุย
2. นางสาวอัญชนา   ศรีสุทัศน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสวย
2. เด็กหญิงปัญจมน  ศรีสุทัศน์
3. เด็กหญิงวรรณภา  ก้อนกั้น
 
1. นางบุญล้อม  กลยนีย์
2. นางไพวรรณ  ชาติผา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติธร  วงค์ษาโคตร
 
1. นางลดาทิพย์  นำสุย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  นิที
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันลาวงค์
3. เด็กชายพรหมจักร  สอนสมนึก
 
1. นางเบญจมาศ  ธรรมศุภินทร์
2. นางสุวีณา  สุขะ
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายรัฐภูมิ  จันลาวงค์
 
1. นางสุวีณา  สุขะ
 
8 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 16 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เชยเอี่ยม
2. เด็กชายสงกรานต์  เหล็กอ่อน
 
1. นางเบญจมาศ  ธรรมศุภินทร์
2. นางสุวีณา  สุขะ