สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงณิศรา  สมชัย
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  สงัดรัมย์
 
1. นายภูมิสิทธิ์  มิ่งชะนิด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พุดนา
 
1. นางพลอยภิรมย์  ทรงสุนทรวัฒน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  พุดนา
 
1. นางพลอยภิรมย์  ทรงสุนทรวัฒน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  พันธุ์เทียม
 
1. นางพลอยภิรมย์  ทรงสุนทรวัฒน์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมัยเทพ  ศรีสำราญ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  คำคุณคำ
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พุดนา
4. เด็กชายชนศักดิ์   สารีวงษ์
5. เด็กหญิงญาติกา  ไชยสี
6. เด็กหญิงณัฐทิชา  พันธุ์เทียม
7. เด็กชายณัฐพงษ์  คำคูณคำ
8. เด็กหญิงณิศรา  สมชัย
9. เด็กชายประยุทธ  ต้นเต้ย
10. เด็กชายศราวุธ  พลขันต์
 
1. นางพลอยภิรมย์  ทรงสุนทรวัฒน์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงจินตหรา  ทะลา
2. เด็กหญิงฑิตยา  แก้วน้อย
3. เด็กหญิงปิ่นสุดา  บรรณทิพย์
 
1. นางลัดดาวัลย์  บุญรักษา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. นายธนกฤติ  จางวางสิทธิ์
2. นางสาวนิตยา  ทะเลา
3. นางสาวรัตน์ติยากร  เพชรบ่อแก
 
1. นางลัดดาวัลย์  บุญรักษา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อ่อนมิ่ง
2. เด็กหญิงชนนันท์  ไชยสี
3. เด็กหญิงณัฐทิชา  พันธุ์เทียม
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางละม่อม  พรหมวิชัย
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตพร  สีทะโล
2. เด็กหญิงปภาดา  ประเสริฐสังข์
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีสมรักษ์
 
1. นายพิบูลศักดิ์  พรหมวิชัย
2. นางจารุวรรณ  พิมพ์มีลาย