สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัชนีญากร  สารีกุล
 
1. นางเกศรี  สมบูรณ์พร้อม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นวัน
2. เด็กชายพิทักษ์   เหล็กเพชร
3. เด็กชายภาคภูมิ  พุทธานุวัฒน์
 
1. นายประจักร  แก้วกิจ
2. นางสุขคิด  โอภาสทิพากร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักริน  โพธิ์มูล
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์ชัย  พันล้ำ
 
1. นายวีรวัฒน์  การเมือง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กชายธนกร  ธรรมขันธ์
2. เด็กชายปิยะพงษ์  เหลาทอง
 
1. นางนฤทธิตา  ไชยเชษฐ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เหลาทอง
2. เด็กชายกุลวัชร  กุลกั้ง
3. เด็กชายชโยดม  มีเพียร
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ผิวขาว
5. เด็กหญิงณัชชา  นะเทศน์
6. เด็กหญิงณัชชา  นะเทศน์
7. เด็กชายณัฐพล  สิงห์อ่อน
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  บานจบ
9. เด็กชายณันธวัช  บัวศรี
10. เด็กชายต่อภัค  เอี่ยมชม
11. เด็กชายต้นกล้า  กาญบุตร
12. เด็กชายทรงพร  สนสุวรรณ์
13. เด็กชายธนกร  ธรรมขันธ์
14. เด็กชายธรรมรัตน์  แก่นจำปา
15. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  รัตหน
16. เด็กหญิงธิดารัตน์  หมื่นวัน
17. เด็กหญิงนราวรรณ  เหลาทอง
18. เด็กชายปิยะพงศ์  เหลาทอง
19. เด็กหญิงฝนทิพย์  สุขขวัญ
20. เด็กชายพิชญพงศ์  ศรีงาม
21. เด็กชายพิทักษ์  เหล็กเพชร
22. เด็กชายภาคภูมิ  พุทธานุวัฒน์
23. เด็กชายภานุวัฒน์  เกษฤทธิ์
24. เด็กชายรัฐภูมิ  ทุมภา
25. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  แสงจันทร์
26. เด็กหญิงวนิดา  เหลาลาภะ
27. เด็กหญิงวราวรรณ  นามโคตร
28. เด็กชายวรเวช  สวัสดิ์พันธ์
29. เด็กชายวัลลภ  ฤทธิ์ธรรม
30. เด็กชายศิวกร  คำผุย
31. เด็กชายอนันตศักดิ์  ปัตวิมารชัย
32. เด็กชายอนันตสิทธิ์  ศรีงาม
33. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญเตีย
34. เด็กหญิงอรกัญญา  รัตนวัน
35. เด็กชายอรรถสิทธิ์  นารีวงศ์
36. เด็กชายเด่นชัย  ตาลชัยภูมิ
37. เด็กหญิงแพรวา  คุณมี
38. เด็กชายไกรวิชญ์  โอทาตะวงค์
39. เด็กชายไกรวิชญ์  แสนโคตร
40. เด็กชายไกรวิน  โอทาตะวงค์
 
1. นายบุญรักษา   อาจหาญ
2. นางสุขคิด   โอภาสทิพากร
3. นายประจักร   แก้วกิจ
4. นางนฤทธิตา   ไชยเชษฐ์
5. นางเกศรี  สมบูรณ์พร้อม
6. นายวิรัชต์  แสนเมือง
7. นายเรวัต  หาระโคตร
8. นางสาวพัชนี  มูลวรรณ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา   เหลาทอง
2. เด็กหญิงอรกัญญา   รัตนวัน
3. เด็กหญิงแพรวา   คุณมี
 
1. นายบุญรักษา   อาจหาญ
2. นางสุขคิด   โอภาสทิพากร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   บานจบ
2. เด็กหญิงฝนทิพย์  สุขขวัญ
3. เด็กชายพัชราภา   เทียบคำ
4. เด็กหญิงอมลวรรณ  หลักทอง
5. เด็กชายไกรวิทย์   โอพาตะวงศ์
6. เด็กชายไกรวิน   โอพาตะวงศ์
 
1. นายบุญรักษา   อาจหาญ
2. นางนฤทธิตา   ไชยเชษฐ์
3. นางกรรณิการ์   ฐานทองดี