สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงสง่า สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   กุดแก้ว
2. เด็กหญิงดวงใจ   สายโรจน์
3. เด็กหญิงธนภรณ์   เฝ้าเฝื้อย
4. เด็กหญิงธัญชนก   คงเรือง
5. เด็กหญิงพลอย   เกินแก้ว
6. เด็กหญิงพัชราภร   มอโท
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ณรงฤทธิ์
8. เด็กชายอภินันท์   พงษ์สระพัง
9. เด็กชายอมรเทพ  นาไชย
10. เด็กชายเจษฎากร   ศรีสุข
 
1. นายธีรพงศ์   อุปทุม
2. นายธนายุทธ  ช่อมะลิ
3. นางสาวภรณ์ทิพย์   ระกิติ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกษรา    เจริญรบ
 
1. นางอรัญญา  ศรีมุกดา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรลดา   ขันธวิชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคณาวุฒิ  ขอดอนุ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ปองเปา
 
1. นายวินิตย์   พิชพันธ์
2. นางรติกร  อินทรเกษม