สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ดีชัย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   นาภูวงค์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.65 ทอง 4 1. เด็กชายธนาพล  นรสาร
 
1. นางอาภรณ์  ซองทุมมินทร์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรวษา  ภูมิชัย
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  นันตะสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายวิษณุพงษ์  เหลาแตว
 
1. นางฉายธิชล  แสนสุข
 
5 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาติชาย  แพงดวงแก้ว
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลีลาสาร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญญะบุตร
 
1. นางอาภรณ์  ซองทุมมินทร์
2. นายวัฒนศักดิ์  นนธิราช
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   จันทร์มาลา
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   นาภูวงค์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา   หลักทอง
 
1. นางปราณี   พิชัยช่วง