สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   แสนตุ้ย
 
1. นางสาววัลยา  แก่นคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไกรสุเณย์
 
1. นางกัญญลักษณ์  ลีพรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนตุ้ย
2. เด็กหญิงประภัสรา  สุวะไกร
3. เด็กหญิงรัตน์มณี  ธรรมลี
 
1. นายศรัณย์พงศ์  ทวีโภควรกุล
2. นางสาววิภารัตน์  แสงเจริญ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรพิมล  สงเคาะ
2. เด็กหญิงอรทัย  ตุลาชัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทะบุตร
 
1. นางสาวเกตุมะณีย์  คำจันทร์
2. นางสาววิภารัตน์  แสงเจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายศราวุธ  นิมิชิต
2. เด็กชายศุภชัย  ชัยศรี
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สีนาบุญ
 
1. นายศรัณย์พงศ์  ทวีโภควรกุล
2. นางสาวเกตุมะณีย์  คำจันทร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐิมา  ทูลธรรม
2. เด็กชายสรศักดิ์  มีศิริ
3. เด็กหญิงสุมิตตรา  สีนาบุญ
 
1. นายไชยวัษฐ์  ศรีสาคร
2. นางสาวเกตุมะณีย์  คำจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทาระเวทย์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เรืองธรรม
3. เด็กชายสุทธิมนต์  แก้วอาษา
 
1. นางสาวเกตุมะณีย์  คำจันทร์
2. นางสาววิภารัตน์  แสงเจริญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ประเสริฐสังข์
 
1. นายสยาม  คำหนองคู
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 14 1. เด็กหญิงวริษฐา  สีพิมมือง
 
1. นายสยาม  คำหนองคู
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิชญาดา  สายจันทร์
2. เด็กหญิงอภิสรา  วิชัยศรี
 
1. นางประนอม  ปัดเสนา
2. นางศิริกุล  สายสิงห์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัญญา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  เฝ้าทรัพย์
 
1. นางประนอม  ปัดเสนา
2. นางศิริกุล  สายสิงห์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายสมชาย  บัวสี
 
1. นายบรรจง  หอมพิทักษ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โคตรอ่อน
2. เด็กหญิงบุญฐิตา  ชารีโสม
3. เด็กหญิงประภัสสรา  ลักษณะศรี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เถาดี
5. เด็กหญิงวิภาพร  หดราช
6. เด็กหญิงอรพิน  วีระวรรณ
 
1. นายวุฒิชัย  อุฒตะพัฒน์
2. นายศรัณย์พงศ์  ทวีโภควรกุล
3. นางศิริกุล  สายสิงห์
4. นายรณภูมิ  พลนามอินทร์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญมา
2. เด็กหญิงคูณณิชา  โขงกลาง
3. เด็กหญิงจิราพร  หลักคำ
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วดอนหัน
5. เด็กหญิงประภัสสรา  ลักษณะศรี
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  ภูมิเย็น
7. เด็กหญิงวริษฐา  สีพิมเมือง
8. เด็กหญิงสุชาวดี  ดอกบัว
 
1. นายวุฒิชัย  อุฒตะพัฒน์
2. นายไชยวัษฐ์  ศรีสาคร
3. นางสาววัลยา  แก่นคำ
4. นางศิริกุล  สายสิงห์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีพิมมือง
2. เด็กหญิงวิภาพร  หดราช
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ทาบุดดา
4. เด็กหญิงอรทัย  ตุลาชัย
5. เด็กหญิงอรพิณ  วีระวรรณ
6. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ใจทน
7. เด็กหญิงเกตศราภรณ์  คำอาษา
 
1. นายไชยวัษฐ์  ศรีสาคร
2. นายวุฒิชัย  อุฒตะพัฒน์
3. นายรณภูมิ  พลนามอินทร์
4. นางสาววัลยา  แก่นคำ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สีพิมมือง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เพิ่มพูน
 
1. นายสาทิตย์  วงค์มีแก้ว
2. นายกุลพงษ์  สาขามุละ