สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบาก สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนตุ้ย
2. เด็กหญิงประภัสรา  สุวะไกร
3. เด็กหญิงรัตน์มณี  ธรรมลี
 
1. นายศรัณย์พงศ์  ทวีโภควรกุล
2. นางสาววิภารัตน์  แสงเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 77 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิชญาดา  สายจันทร์
2. เด็กหญิงอภิสรา  วิชัยศรี
 
1. นางประนอม  ปัดเสนา
2. นางศิริกุล  สายสิงห์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายสมชาย  บัวสี
 
1. นายบรรจง  หอมพิทักษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สีพิมมือง
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เพิ่มพูน
 
1. นายสาทิตย์  วงค์มีแก้ว
2. นายกุลพงษ์  สาขามุละ