สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กชายดุลยวัต  ศรีดาดิษฐ์
2. เด็กชายศักดิ์ดาวุฒิ  นามประมา
 
1. นายบรรจง  วงศ์ภาคำ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วิลามาศ
2. เด็กหญิงอรยา  แพงศรี
 
1. นางวีรัตน์  แสนภูมี
2. นางธิษณา  สุขเพ็ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรนภา  แพงศรี
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ฤทธิธรรม
3. เด็กหญิงอาริยา  รักษาภักดี
 
1. นายประกอบ  ศรีโยธา
2. นางเอี่ยมลออ  ศรีโยธา