สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แพงศรี
2. เด็กหญิงวรรณิษา  แพงศรี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  แพงศรี
4. เด็กหญิงวโรชา  ฤทธิธรรม
5. เด็กหญิงศุภิสรา  โคตรจันทร์
 
1. นางธิษณา  สุขเพ็ง
2. นางวีรัตน์  แสนภูมี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ปาระพิมพ์
2. เด็กหญิงวรรณมงคล  แพงศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  ระวิน
 
1. นายประกอบ  ศรีโยธา
2. นางเอี่ยมลออ  ศรีโยธา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กชายนพดล  แพงศรี
2. เด็กชายพิพรรธ  พลพาน
3. เด็กชายรัชพล  ศรีโยธา
 
1. นายประกอบ  ศรีโยธา
2. นางเอี่ยมลออ  ศรีโยธา
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายกุลพัทธ์  สุขเพ็ง
2. เด็กชายธนกฤต  นามประมา
3. เด็กชายเกษม  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางธิษณา  สุขเพ็ง
2. นางสาวจิณณ์พัชร์  จันสีโคตร