สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงไพรินทร์  กายสิทธิ์
 
1. นางกุหลาบ  จางจัน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อินทร์ภูวงษ์
 
1. นางพิศมัย  ศรีคำมุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงนพรัตน์  นารินรักษ์
2. นางสาวสุนัฐดา  มุงคุน
3. นางสาวอภัสชา  โมราราช
 
1. นายพรชัย  หัสกรรจ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงเปรี่ยมทรัพย์  บุรีนอก
2. เด็กหญิงโสรภา  แก่นจันทร์
 
1. นางพิสมัย  ศรีคำมุล
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินกร  บูรพา
2. เด็กหญิงนฤมล  ศิริเวช
3. เด็กหญิงแสงรวี  สุขสร้อย
 
1. นางภัสรา  เอกมาตร
2. นางพิกุลทอง  ยศเกิ่ง
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงจิตฒิญา  บุญคง
2. เด็กชายพงศธร  พูลพล
3. เด็กหญิงสิรินาถ  เจริญไชย
 
1. นางภัสรา  เอกมาตร
2. นางพิกุลทอง  ยศเกิ่ง