สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 15 1. นางสาวชลิตา  ชาประสอ
 
1. นายภิเรทชัย  คำทะเนตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงคัทลิยา  คำจวง
2. เด็กหญิงไปรวี  ทัศน์จันดา
 
1. นายภิเรทชัย  คำทะเนตร
2. นางสาธิยา  สุวรรณวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทัศน์จันดา
2. เด็กหญิงนิตยา  จันโทวาท
3. เด็กชายอรรถชัย  ทัศน์จันดา
 
1. นางวนิดา   โพธิทองดี
2. นางโอลัน  พนันชัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนิตา  นาชัยนาด
2. เด็กหญิงธิชากร  ทัศน์จันดา
3. เด็กหญิงพรสุดา  ปัทราช
 
1. นายภิเรทชัย  คำทะเนตร
2. นางสาวสุุวรรณา  โฉมจุ้ย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงเอกรัตน์  ทัศจันดา
2. เด็กชายเอกวัฒน์  ทัศน์จันดา
 
1. นายภิเรทชัย  คำทะเนตร