สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเชิงชุม สพป. สกลนคร เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ณ สนามแข่งขันในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. นางสาววรรวิษา  สาวมนตรี
2. นางสาววิชาญาดา  อิ่นแก้ว
 
1. นายประพันธ์  วงศ์คำแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทัศน์จันดา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทัศน์จันดา
 
1. นายภิเรทชัย  คำทะเนตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงคัทลิยา  ทัศน์จันดา
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ทัศน์จันดา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  นาโควงค์
4. เด็กหญิงสุภาพร  ทัศน์จันดา
5. เด็กหญิงแพรวพราว  กลัดทอง
 
1. นางสาวสุุวรรณา  โฉมจุ้ย
2. นางสาธิยา  สุุวรรณวงษ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  จันโทวาท
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  พรประสิทธิ์
 
1. นายเกียรติชัย  ลุนจักร
2. นางทิมธิรา   วงศ์ระแว่น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงดาราพร  ปามุทา
 
1. นายนิพล  แสงพรมชารี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.75 เงิน 16 1. เด็กหญิงนิตยา  จันโทวาท
 
1. นางสาวพัชรารัตน์  แสงวงศ์